Mầm Non (3-5 Tuổi) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 1.73 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.73 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Thư Thông Báo Trước


Chương trình EI/ECSE của quý vị phải gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị (cung cấp cho quý vị một số thông tin bằng văn bản), bất kỳ khi nào học khu:

 1. Đề xuất tiến hành hoặc thay đổi việc nhận biết, thẩm định, hoặc nơi học của con quý vị, hoặc việc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho một đứa trẻ từ sơ sinh tới ba tuổi hoặc việc cung cấp một chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho trẻ em ba tới năm tuổi; hoặc

 2. Từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận biết, thẩm định, hoặc sắp xếp nơi học của con quý vị, hoặc việc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em từ sơ sinh tới ba tuổi hoặc việc cung cấp FAPE cho trẻ em từ ba tới năm tuổi.


Khi nào chương trình phải thông báo trước bằng văn bản cho quý vị?

Ngoài việc bắt buộc tham gia vào tiến trình quyết định, quý vị có quyền yêu cầu chương trình gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị về các quyết định quan trọng ảnh hưởng tới các dịch vụ EI/ECSE của con quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý trước khi các quyết định đó được áp dụng. Các quyết định này bao gồm: • Xác định con quý vị là trẻ em khuyết tật, hoặc thay đổi tình trạng hội đủ điều kiện của con quý vị từ tình trạng khuyết tật này sang tình trạng khuyết tật khác;

 • Thẩm định hoặc tái thẩm định con quý vị;

 • Đối với EI, cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho con quý vị hoặc thay đổi một thành phần trong các dịch vụ EI của con quý vị;

 • Đối với ECSE, cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí cho con quý vị hoặc thay đổi một thành phần trong chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí của con quý vị;

 • Thiết lập một bản IFSP cho con quý vị, hoặc thay đổi bản IFSP của con quý vị; hoặc,

 • Đưa con quý vị vào các dịch vụ EI/ECSE hoặc thay đổi nơi con quý vị nhận các dịch vụ EI/ECSE.

Quý vị cũng có quyền nhận được thông báo trước bằng văn bản từ chương trình khi chương trình đó từ chối yêu cầu áp dụng các biện pháp này của quý vị.
Thông báo bằng văn bản phải có những thông tin nào?

Thư Thông Báo Trước phải bao gồm: • Biện pháp mà chương trình đang đề xuất hoặc từ chối thực hiện:

 • Tại sao chương trình đó lại đề xuất hoặc từ chối biện pháp đó;

 • Mô tả về các lựa chọn khác mà chương trình đã xem xét và lý do tại sao các lựa chọn này lại bị từ chối.

 • Phần trình bày về mỗi thủ tục thẩm định, kiểm tra, hồ sơ hoặc báo cáo mà chương trình sử dụng làm căn cứ cho thủ tục được đề nghị hoặc từ chối này:

 • Phần mô tả về bất kỳ yếu tố nào khác liên quan tới thủ tục được đề nghị hoặc từ chối;

 • Phần trình bày về các thủ tục khiếu nại, kể cả phần trình bày về cách thức gửi khiếu nại và các khung thời gian theo các thủ tục đó;

 • Một bản sao của tập sách Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này hoặc cách thức quý vị có thể nhận một bản sao của tập sách này; ,

 • Bao gồm các nguồn trợ giúp cho quý vị để liên lạc nhờ giúp đỡ giải thích về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt này.

Thông báo trước bằng văn bản phải bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị trừ khi rõ ràng là không thể làm được như vậy. Thông báo phải viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công chúng.


Nếu tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc phương thức giao tiếp khác không phải là ngôn ngữ viết, chương trình của quý vị phải áp dụng các biện pháp bảo đảm rằng:

 • Thông báo được chuyển ngữ bằng miệng bằng phương thức khác sang tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc phương thức giao tiếp khác;

 • · Quý vị hiểu nội dung thông báo;

 • Có bằng chứng bằng văn bản cho thấy các yêu cầu nói trên đã được đáp ứng.


Tiếng mẹ đẻ, khi sử dụng với một người có trình độ Anh ngữ hạn chế, có nghĩa là như sau:

 1. Ngôn ngữ mà người đó thường sử dụng, hoặc, trong trường hợp là trẻ em, ngôn ngữ thường được cha mẹ của đứa trẻ đó sử dụng;

 2. Trong tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với một đứa trẻ (kể cả việc thẩm định đứa trẻ đó), ngôn ngữ mà đứa trẻ đó thường sử dụng ở nhà hoặc trong môi trường học tập.

Đối với một người bị điếc hoặc mù, hoặc đối với một người không sử dụng ngôn ngữ viết, phương thức giao tiếp là những gì mà người đó thường sử dụng (ví dụ như ngôn ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng).


Tôi có thể yêu cầu nhận thông báo qua e-mail không?

Nếu học khu của quý vị cho phép phụ huynh lựa chọn nhận tài liệu qua thư điện tử, quý vị có thể chọn nhận các thông tin sau đây qua thư điện tử: 1. Thư Thông Báo Trước;

 2. 2. Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này;

 3. Các thông báo liên quan tới điều trần theo thủ tục hợp thức.

Thẩm Định và Tái Thẩm Định

Nếu con tôi đang nhận các dịch vụ EI, con tôi có cần phải được thẩm định để hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ ECSE không?

Có. Nếu con quý vị nhận các dịch vụ EI, con quý vị sẽ cần được thẩm định để xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ ECSE trước khi tròn ba tuổi. Nhóm IFSP phải xem xét dữ liệu thẩm định hiện tại và quyết định có cần thêm thông tin để xác định con quý vị có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ ECSE hay không.


Nếu con tôi đang nhận các dịch vụ ECSE, con tôi có cần phải được tái thẩm định để hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ em ở lứa tuổi đi học hay không?

Nếu con quý vị được ECSE xác định là trẻ em có tình trạng khuyết tật không phải là chậm phát triển, con quý vị sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ em ở lứa tuổi đi học. Khu học chánh có thể, nhưng không bắt buộc phải tiến hành tái thẩm định để tái xét tình trạng hội đủ điều kiện.


Nếu con quý vị được ECSE xác định là đứa trẻ chậm phát triển và nghi ngờ là có tình trạng khuyết tật thuộc hạng mục qui định, phải tiến hành tái thẩm định để xác định tình trạng hội đủ điều kiện với tư cách là trẻ em khuyết tật trong một trong các hạng mục khuyết tật sau đây trong luật IDEA:

 • Bệnh Tự Kỷ

 • Bệnh Rối Loạn Giao Tiếp

 • Điếc-Mù

 • Bệnh Rối Loạn Cảm Xúc

 • Khiếm Thính

 • Các Tình Trạng Khuyết Tật về Trí Tuệ

 • Khuyết Tật Sức Khỏe Khác

 • Khuyết Tật về Chỉnh Hình

 • Khuyết Tật về Tiếp Thu Cụ Thể

 • Chấn Thương Não

 • Khiếm thị

Nhóm IFSP phải xem xét thông tin thẩm định hiện có và quyết định xem có cần thêm thông tin để xác định con quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo một trong các hạng mục này hay không.


Nếu nhóm không nghi ngờ một tình trạng khuyết tật thuộc hạng mục qui định hoặc quyết định không cần thêm thông tin để xác định con quý vị có tiếp tục hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không, cơ quan chính phủ đó phải thông báo cho quý vị biết về quyết định này và các lý do dẫn tới quyết định đó. Quý vị vẫn có quyền yêu cầu thẩm định để xác định con quý vị có tiếp tục hội đủ điều kiện hay không. Cơ quan chính phủ không bắt buộc phải tiến hành thẩm định con quý vị trừ khi quý vị yêu cầu.
Nếu con quý vị được ECSE xác định là đứa trẻ có tình trạng khuyết tật không phải là chậm phát triển, con quý vị sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ em ở lứa tuổi đi học. Học khu có thể, nhưng không bắt buộc phải tiến hành tái thẩm định để tái xét tình trạng hội đủ điều kiện.

Nếu con tôi ở trong chương trình ECSE, con tôi sẽ tái thẩm định thường xuyên như thế nào?

Con quý vị không được tái thẩm định quá mỗi năm một lần, trừ khi quý vị và cơ quan chính phủ đó có sự thỏa thuận khác. Đối với những trẻ em ở lứa tuổi đi học và ECSE, hình thức tái thẩm định, hoặc xem xét việc tái thẩm định, thường diễn ra ba năm một lần, nhưng có thể xảy ra thường xuyên hơn.


THẨM ĐỊNH GIÁO DỤC ĐỘC LẬP - CHỈ ÁP DỤNG CHO ECSE
Thẩm định giáo dục độc lập là gì?

Thẩm định giáo dục độc lập (IEE) có nghĩa là thẩm định do một chuyên viên kiểm tra có trình độ tiến hành, là người không phải là nhân viên của cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về con quý vị. Quý vị có quyền có một buổi thẩm định giáo dục độc lập với chi phí do chính phủ đài thọ nếu quý vị không đồng ý với thủ tục thẩm định mà học khu của quý vị thực hiện. Chi phí do chính phủ đài thọ có nghĩa là cơ quan chính phủ đó phải thu xếp việc thẩm định miễn phí cho quý vị.


Quý vị có quyền chỉ có một lần thẩm định giáo dục độc lập cho con quý vị với chi phí do chính phủ đài thọ mỗi khi cơ quan chính phủ đó tiến hành thẩm định con quý vị nhưng quý vị không đồng ý với việc đó.
Các tiêu chí về thẩm định giáo dục độc lập là gì?

Nếu trường hợp thẩm định giáo dục độc lập là do chính phủ đài thọ, các tiêu chí là căn cứ để có được thủ tục thẩm định đó, kể cả địa điểm thẩm định và trình độ năng lực của chuyên gia thẩm định, và chi phí phải tương tự như các tiêu chí mà cơ quan chính phủ đó sử dụng khi tiến hành thẩm định (trong phạm vi các tiêu chí này phù hợp với quyền của quý vị trong việc có một lần thẩm định giáo dục độc lập).


Trừ các tiêu chí nói trên, cơ quan chính phủ đó không được áp dụng các điều kiện hoặc khung thời gian liên quan tới việc có được một lần thẩm định giáo dục độc lập với chi phí do chính phủ đài thọ.
Cơ quan chính phủ đó phải tạo cơ hội cho quý vị (khi có yêu cầu) chứng minh rằng các trường hợp đặc biệt khiến việc thẩm định giáo dục độc lập không hội đủ các tiêu chí của cơ quan đó.
Làm thế nào để xin thẩm định giáo dục độc lập?

Nếu quý vị đề nghị thẩm định độc lập, điều quan trọng là cần phải thông báo rõ ràng cho cơ quan chính phủ đó biết về yêu cầu của quý vị. Cơ quan chính phủ có thể hỏi quý vị tại sao quý vị lại không đồng ý với thủ tục thẩm định mà họ cung cấp cho con quý vị. Quý vị có thể, nhưng không bắt buộc phải giải thích.


Nếu quý vị yêu cầu thẩm định giáo dục độc lập, cơ quan chính phủ phải ngay lập tức thông báo cho quý vị về nơi có thể tiến hành thủ tục thẩm định giáo dục độc lập, và thông báo cho quý vị biết các tiêu chí về thẩm định giáo dục độc lập của cơ quan chính phủ đó. Quý vị không bắt buộc phải sử dụng một thẩm định viên từ danh sách của cơ quan chính phủ đó.
Nếu quý vị yêu cầu thẩm định độc lập, hoặc hoàn trả chi phí cho một trường hợp thẩm định độc lập, cơ quan chính phủ đó phải phản hồi yêu cầu của quý vị ngay. Cơ quan chính phủ đó phải yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt để chứng minh thủ tục thẩm định của họ là thích hợp cho con quý vị, hoặc bảo đảm việc sử dụng dịch vụ thẩm định giáo dục độc lập miễn phí cho quý vị.
Nếu cơ quan chính phủ đó chủ động tiến hành một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt và quyết định chính thức thủ tục thẩm định của cơ quan đó là thích hợp, quý vị có thể có một thủ tục thẩm định độc lập với chi phí do quý vị tự trả.
Chuyện gì xảy ra với kết quả của thẩm định giáo dục độc lập?

Nếu quý vị có được một buổi thẩm định giáo dục đọc lập, kết quả của buổi thẩm định đó phải được chương trình ECSE xem xét trong bất kỳ quyết định nào liên quan tới nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí của con quý vị. Kết quả thẩm định có thể được trình bày dưới dạng bằng chứng tại một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt.


Giải Quyết Các Bất Đồng

Tôi có thể làm gì để giải quyết bất đồng về chương trình EI hoặc ECSE của con tôi?

Nếu quý vị có vướng mắc về các dịch vụ EI/ECSE của con quý vị, chúng tôi gợi ý bước đầu tiên quý vị nên nói chuyện với điều phối viên dịch vụ của con quý vị hoặc một quản lý chương trình EI/ECSE. Việc này giúp giải quyết vướng mắc khi mới bắt đầu phát sinh để có thể áp dụng các biện pháp càng sớm càng tốt để hỗ trợ mối quan hệ làm việc giữa quý vị, nhân viên và con quý vị. Nếu các vướng mắc đó không được giải quyết, quý vị có thể yêu cầu hòa giải, khiếu nại, hoặc yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt qua ODE.


Hòa giải là gì?

Hòa giải là một hình thức gặp gỡ đặc biệt để giúp quý vị và chương trình EI/ECSE của con quý vị đạt được thỏa thuận về các vướng mắc của quý vị. Hòa giải là tự nguyện, bảo mật, và không theo thủ tục chính thức. Quý vị hoặc đại diện của chương trình có thể yêu cầu hòa giải, nhưng cả hai phải đồng ý cố gắng hòa giải trước khi thu xếp buổi hòa giải. ODE còn chịu trách nhiệm trả chi phí thủ tục điều trần.


Người điều hành buổi hòa giải gọi là hòa giải viên. Hòa giải viên là một người trung gian, đã được huấn luyện về các phương thức giúp đỡ mọi người giải quyết các bất đồng trong các vấn đề khó giải quyết. Hòa giải viên không được có quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi nghề nghiệp mâu thuẫn với tính khách quan của hòa giải viên đó. Nếu quý vị và chương trình của quý vị đồng ý cố gắng hòa giải, quý vị và chương trình sẽ chọn một hòa giải viên từ danh sách các hòa giải viên hội đủ điều kiện do ODE cung cấp. Hòa giải viên đó không làm việc cho quý vị, chương trình, hay ODE. (Hòa giải viên không được coi là nhân viên của ODE chỉ bởi vì ODE trả thù lao cho hòa giải viên đó tiến hành thủ tục hòa giải.)
Không được sử dụng thủ tục hòa giải để từ chối hoặc trì hoãn quyền của quý vị trong việc có một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, hoặc từ chối bất kỳ quyền nào khác mà quý vị có theo đạo luật IDEA.
Các cuộc thảo luận về hòa giải được giữ bảo mật và không được sử dụng làm bằng chứng tại một buổi điều trần hoặc tại tòa án.

Khi nào có thể áp dụng thủ tục hòa giải?

Có thủ tục hòa giải theo ODE để tạo điều kiện cho quý vị và chương trình EI/ECSE giải quyết những bất đồng liên quan tới bất kỳ vấn đề nào theo luật IDEA, kể cả các vấn đề phát sinh trước khi nộp đơn xin điều trần. Có hòa giải để giải quyết các tranh chấp theo IDEA, cho dù quý vị có xin một buổi điều trần hoặc gửi khiếu nại về giáo dục đặc biệt hay không.


Mỗi buổi gặp trong thủ tục điều trần phải được sắp xếp một cách kịp thời và diễn ra tại một địa điểm thuận tiện cho quý vị và chương trình EI/ECSE.
Làm thế nào để yêu cầu hòa giải?

Quý vị có thể liên lạc với Điều Phối Viên Hòa Giải của ODE tại (503) 947-5797. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn yêu cầu hòa giải có sẵn qua ODE. Xem Các Nguồn Trợ Giúp.


Tôi có phải đồng ý thử hòa giải không?

Không. Việc hòa giải là tự nguyện. ODE khuyến khích hòa giải, tuy nhiên quý vị không bắt buộc phải tìm cách hòa giải trước khi có một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt hoặc gửi khiếu nại hoặc sử dụng bất kỳ quyền nào khác trong tập sách này. Nếu quý vị không biết chắc về việc hòa giải, ODE có thể tạo cơ hội để quý vị gặp một người trung gian có thể giải thích về các lợi ích của việc hòa giải.


Chuyện gì xảy ra nếu đạt được thỏa thuận trong hòa giải?

Nếu quý vị và chương trình EI/ECSE giải quyết một tranh chấp qua hòa giải, cả hai bên đều phải ký một thỏa thuận có giá trị ràng buộc pháp lý, trong đó ghi rõ cách giải quyết và: 1. Các tiểu bang nói rằng các buổi thảo luận diễn ra trong quá trình hòa giải sẽ được giữ bảo mật và không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt hoặc thủ tục tố tụng tòa án nào sau đó; ,

 2. Có chữ ký của cả quý vị và đại diện của chương trình EI/ECSE, là người có thẩm quyền khiến học khu phải có trách nhiệm đối với thỏa thuận đó.

Thỏa thuận hòa giải bằng văn bản và có chữ ký sẽ có tác dụng thi hành tại bất kỳ tòa án tiểu bang nào có thẩm quyền theo luật tiểu bang xét xử dạng trường hợp này hoặc tại tòa án khu vực liên bang.


Ngoài hòa giải, còn có những lựa chọn nào để giải quyết các tranh chấp EI/ECSE và những lựa chọn này khác nhau như thế nào?

Các qui chế của IDEA có hai thủ tục khác để giải quyết tranh chấp: Khiếu nại cấp tiểu bang, đôi khi còn được gọi là khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt, và các buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt. Như giải thích ở dưới, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đều có thể gửi khiếu nại cấp tiểu bang cáo buộc hành động vi phạm bất kỳ qui định IDEA nào của một chương trình EI/ECSE, học khu, ODE, hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác.Khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt là gì?

Khiếu nại cấp tiểu bang là tờ trình bày có chữ ký trong đó cho biết chương trình EI/ECSE của quý vị có thể vi phạm luật IDEA. Trong bản khiếu nại này, quý vị đề nghị ODE điều tra và giải quyết vấn đề đó.


Điều tra khiếu nại là việc ODE xem xét không chính thức và khách quan các vướng mắc của quý vị. Thủ tục điều tra này là miễn phí đối với quý vị và không cần phải có luật sư.
Các khung thời gian gửi khiếu nại với ODE là như thế nào?

Khiếu nại phải liên quan tới một hành động vi phạm trong vòng 12 tháng trước khi quý vị gửi khiếu nại với ODE.


Khiếu nại phải có những thông tin gì?

Khiếu nại đó phải bao gồm: 1. Phần trình bày rằng chương trình EI/ECSE, học khu hoặc cơ quan chính phủ khác đã vi phạm các qui định của ODE hoặc các qui chế của luật này;

 2. Các dữ kiện làm căn cứ cho phần trình bày đó;

 3. 3. Chữ ký và thông tin liên lạc cho bên khiếu nại (người hoặc cơ quan khiếu nại);

 4. Nếu cáo buộc các hành động vi phạm liên quan tới một đứa trẻ cụ thể:

 5. (a) Tên của đứa trẻ và địa chỉ nơi cư ngụ của đứa trẻ đó;

 6. (b) Tên của chương trình EI/ECSE nơi đứa trẻ đang theo học;

 7. Trong trường hợp đứa trẻ là thanh thiếu niên hoặc vô gia cư, thông tin liên lạc có sẵn cho đứa trẻ đó và tên của trường nơi đứa trẻ đó đang theo học;

 8. Phần trình bày về tính chất của vấn đề của đứa trẻ, kể cả các dữ kiện liên quan tới vấn đề đó; ,

 9. Đề xuất giải quyết vấn đề trong phạm vi bên khiếu nại biết và có sẵn cho bên này vào thời điểm gửi khiếu nại.

Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn khiếu nại của ODE để có thông tin này: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=1219.


Các khiếu nại bằng văn bản được gửi tới cho:
Deputy Superintendent of Public Instruction
Oregon Department of Education
255 Capitol Street NE
Salem, OR 97310
Bên gửi khiếu nại phải chuyển một bản sao khiếu nại cho chương trình EI/ECSE hoặc cơ quan chính phủ khác phục vụ đứa trẻ cùng một lúc với thời điểm bên đó gửi khiếu nại cho ODE.
Chuyện gì xảy ra sau khi tôi gửi khiếu nại bằng văn bản về giáo dục đặc biệt cho ODE?

ODE sẽ liên lạc ngay với quý vị và chương trình để thảo luận về các lựa chọn giải quyết khiếu nại, trong đó bao gồm cả hòa giải. ODE cũng sẽ xác định họ có thể điều tra những cáo buộc nào.


Các khung thời gian của ODE về giải quyết khiếu nại là như thế nào?

Nếu quý vị gửi khiếu nại bằng văn bản theo diện này, ODE phải hoàn tất thủ tục điều tra và gửi lệnh bằng văn bản trong vòng 60 ngày.


Khung thời gian này có thể được gia hạn đối với các trường hợp đặc biệt liên quan tới khiếu nại. Khung thời gian này cũng có thể được gia hạn nếu phụ huynh và chương trình EI/ECSE tự nguyện đồng ý gia hạn thời gian thử điều trần hoặc giải quyết ở cấp địa phương.
Trong khung thời gian này ODE phải:

 1. Tiến hành một cuộc điều tra độc lập tại chỗ, nếu ODE xác định cần điều tra;

 2. Tạo điều kiện cho người khiếu nại nộp thêm thông tin, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, về các cáo buộc trong khiếu nại đó;

 3. Tạo điều kiện cho chương trình EI/ECSE hoặc cơ quan chính phủ khác có cơ hội phản hồi khiếu nại đó, trong đó bao gồm tối thiểu là: (a) tùy thuộc vào lựa chọn của cơ quan, đề xuất giải quyết khiếu nại; (b) cơ hội để phụ huynh gửi khiếu nại và cơ quan đó tự nguyện đồng ý thử biện pháp hòa giải;

 4. Xem lại tất cả các thông tin liên quan và ra quyết định độc lập về việc học khu hoặc cơ quan chính phủ khác có vi phạm qui định của IDEA hay không;

 5. Ban hành quyết định bằng văn bản giải quyết từng cáo buộc trong khiếu nại với (a) các dữ kiện điều tra và kết luận; (b) các lý do dẫn tới quyết định chính thức của ODE.


Lệnh bằng văn bản là gì? 

Lệnh bằng văn bản gồm có các giữ kiện điều tra được về những lời cáo buộc, các kết luận điều tra, thảo luận, và bất kỳ biện pháp xử lý nào được yêu cầu.


Lệnh chính thức không nhận diện quý vị hoặc con quý vị theo tên. Lệnh chính thức là hồ sơ công khai. Lệnh chính thức về khiếu nại được coi là trường hợp không bị phản đối theo luật liên bang.
Nếu quý vị không hài lòng với lệnh chính thức, quý vị có thể kháng cáo trong vòng 60 ngày với Marion County Circuit Court hoặc Circuit Court cho quận nơi quý vị cư ngụ.
Lệnh khiếu nại không ngăn cản nơi cha mẹ yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt đối với các hành động vi phạm tương tự.
Biện pháp xử lý phải có những gì?

Khi giải quyết khiếu nại của tiểu bang, trong đó ODE thấy là không cung cấp các dịch vụ thích hợp, ODE phải giải quyết: 1. Việc không cung cấp các dịch vụ thích hợp đó, bao gồm cả biện pháp khắc phục phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu của đứa trẻ; và,

 2. Việc cung cấp các dịch vụ trong tương lai một cách thích hợp cho tất cả trẻ em khuyết tật.

Lệnh chính thức phải bao gồm các thủ tục thi hành hiệu quả quyết định chính thức của ODE, nếu cần, trong đó bao gồm: (a) các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; (b) các cuộc thương lượng; (c) các biện pháp khắc phục để đạt được kết quả chấp hành.


Quý vị hoặc chương trình EI/ECSE có thể gửi yêu cầu điều trần về quyền giáo dục đặc biệt về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới đề nghị hoặc từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận biết, thẩm định hoặc sắp xếp nơi học của con quý vị hoặc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho một đứa trẻ từ sơ sinh tới ba tuổi hoặc chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho một đứa trẻ từ ba đến năm tuổi.
Nhân viên ODE phải giải quyết khiếu nại cấp tiểu bang và ban hành lệnh chính thức trong vòng khung thời gian 60 ngày tính theo lịch, trừ khi khung thời gian đó được gia hạn hợp thức.
Một viên chức điều trần vô tư (gọi là thẩm phán luật hành chánh, hoặc ALJ) phải tiến hành buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt (nếu không giải quyết được qua buổi gặp giải quyết hoặc hòa giải) và ban hành quyết định bằng văn bản trong vòng 45 ngày tính theo lịch sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết đó, trừ khi ALJ cho phép gia hạn cụ thể theo yêu cầu của quý vị hoặc yêu cầu của chương trình.
Chuyện gì xảy ra nếu tôi gửi một khiếu nại và yêu cầu một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt cùng một lúc?

Nếu nhận được khiếu nại bằng văn bản cấp tiểu bang, cũng là đối tượng của yêu cầu điều trần theo thủ tục hợp thức, hoặc khiếu nại đó có nhiều vấn đề, trong đó có một hoặc nhiều vấn đề nằm trong yêu cầu điều trần, ODE phải tách riêng khiếu nại đó, hoặc bất kỳ phần nào của khiếu nại đó đang được giải quyết theo thủ tục điều trần cho tới khi thủ tục điều trần kết thúc. Bất kỳ vấn đề nào trong khiếu nại không nằm trong thủ tục điều trần phải được giải quyết theo thời hạn và các thủ tục nói trên.


Nếu một vấn đề phát sinh trong khiếu nại mà trước đó đã được quyết định trong buổi điều trần liên quan tới các bên tương tự (phụ huynh và học khu), thì quyết định điều trần sẽ có giá trị ràng buộc đối với vấn đề đó và ODE phải thông báo cho bên khiếu nại rằng quyết định đó có giá trị ràng buộc.
Khiếu nại cáo buộc việc chương trình EI/ECSE hoặc cơ quan chính phủ khác không thi hành quyết định điều trần phải do ODE giải quyết.
Điều trần về quyền giáo dục đặc biệt là gì? 

Điều trần về quyền giáo dục đặc biệt là thủ tục tố tụng pháp lý chính thức trước thẩm phán luật hành chánh (ALJ), là người quyết định các vấn đề thực tế và pháp luật. ALJ đưa ra ý kiến bằng văn bản có giá trị ràng buộc chính thức.tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương