Mầm Non (3-5 Tuổi) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 1.73 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.73 Mb.
#1195
1   2   3   4   5

Các Biện Pháp Bảo Vệ


Thông thường, quý vị phải đưa ra sự chấp thuận bằng văn bản đối với những người không phải là các viên chức của chương trình EI/ECSE của con quý vị, xem xét hồ sơ học tập của con quý vị, trừ khi việc tiết lộ đó được phép mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh theo luật FERPA, và đối với EI là theo luật IDEA.
Thông thường, FERPA cho phép tiết lộ hồ sơ của con quý vị mà không cần sự chấp thuận của quý vị cho:

 • Các giáo viên và các nhân viên khác của chương trình, là những người có "quyền lợi giáo dục hợp pháp";

 • Chương trình, học khu hoặc cơ quan giáo dục khác nếu quý vị đang chuyển tới hoặc đang nhận dịch vụ từ học khu hoặc cơ quan đó.

Hồ sơ của con quý vị cũng có thể được tiết lộ mà không cần sự chấp thuận của quý vị như một số trường hợp như trình bày trong đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục của gia đình (FERPA). Ví dụ, không cần thiết phải có sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị để tuân theo luật tòa án, hoặc trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc an toàn. Một số thông tin như tên, địa chỉ, và các hoạt động của con quý vị, có thể được tiết lộ “dưới dạng thông tin danh bạ” nếu quý vị chưa ký giấy từ chối cho tiết lộ thông tin danh bạ đó. Liên lạc với chương trình của con quý vị để nhận một bản sao chính sách đầy đủ về hồ sơ của chương trình của quý vị.

Chương trình EI/ECSE của quý vị phải thông báo cho quý vị biết khi thông tin có thể nhận dạng cá nhân được thâu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng không còn cần tới để cung cấp các dịch vụ EI/ECSE cho con quý vị hoặc không còn bắt buộc phải được lưu giữ theo các điều luật hiện hành của Liên Bang và Tiểu Bang.
Thông tin đó phải được tiêu hủy theo yêu cầu của quý vị. (Tiêu hủy có nghĩa là việc phá hủy hoặc loại bỏ các dữ kiện có thể nhận dạng cá nhân ra khỏi thông tin để thông tin đó không còn có thể nhận dạng cá nhận được nữa.)
Tuy nhiên, hồ sơ cố định về tên, địa chỉ, và số điện thoại của con quý vị, các điểm số, hồ sơ về quá trình đi học đầy đủ đúng giờ, các lớp học đã tham gia, cấp lớp đã hoàn tất, và năm hoàn tất có thể được lưu giữ vô thời hạn. Đối với EI, hồ sơ cố định cũng có thể bao gồm tên của các điều phối viên dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ EI, dữ liệu rời chương trình (kể cả năm và tuổi thời điểm rời chương trình, và bất kỳ chương trình nào được đưa vào sau khi rời chương trình.

Sự Chấp Thuận của Phụ Huynh
Sự chấp thuận” có nghĩa là gì?

Chấp thuận có nghĩa là:


 1. Quý vị đã được thông báo đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị hoặc bằng phương thức giao tiếp khác (ví dụ như ngôn ngữ ra dấu, chữ nổi Braille, hoặc giao tiếp bằng miệng) về tất cả các thông tin liên quan tới thủ tục mà quý vị đang chấp thuận.

 2. 2. Quý vị hiểu và đồng ý bằng văn bản rằng thủ tục này, và bản chấp thuận mô tả thủ tục đó cũng như liệt kê các hồ sơ (nếu có) sẽ được tiết lộ và đối tượng được tiết lộ;

 3. Quý vị hiểu rằng sự chấp thuận là tự nguyện về phía quý vị và quý vị có thể hủy bỏ sự chấp thuận đó vào bất cứ lúc nào.

Có cần phải có sự chấp thuận của tôi để thẩm định con tôi không?

Có. Cơ quan chính phủ đó phải gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị và có được sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin của quý vị thì họ mới có thể tiến hành thẩm định hoặc tái thẩm định con quý vị. Cơ quan chính phủ đó phải thông báo cho quý vị về các bài kiểm tra sẽ được sử dụng cho con quý vị.


Việc quý vị chấp thuận cho thẩm định lần đầu tiên không có nghĩa là quý vị cũng đồng ý cho chương trình ECSE bắt đầu cung cấp dịch vụ ECSE cho con quý vị.
Có ngoại lệ nào về các trường hợp cần phải có sự chấp thuận của tôi để thẩm định con tôi không?

Có. Không bắt buộc phải có sự chấp thuận của phụ huynh trước khi (1) xem xét thông tin hiện tại trong khuôn khổ thủ tục thẩm định hoặc tái thẩm định; (2) cung cấp một bài kiểm tra hoặc thẩm định được tiến hành cho tất cả các trẻ em (trừ khi phải có sự chấp thuận của phụ huynh của tất cả các trẻ em trước khi tiến hành bài kiểm tra đó) hoặc (3) tiến hành các bài kiểm tra thẩm định, các thủ tục hoặc các phương tiện thẩm định được xác định trong bản IFSP của đứa trẻ là biện pháp đánh giá tiến trình đạt được mục tiêu.

Đồng thời, đối với ECSE, cơ quan chính phủ có thể thẩm định lại con quý vị mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị nếu họ đã áp dụng các biện pháp hợp lý để có được sự chấp thuận của quý vị nhưng quý vị không hồi âm. Các qui chế của tiểu bang vẫn yêu cầu phải có sự chấp thuận của phụ huynh trước khi tiến hành bài kiểm tra tính cách hoặc kiểm tra trí tuệ.

Tôi có thể từ chối chấp thuận cho con tôi thẩm định hoặc tái thẩm định không?

Có, quý vị có thể từ chối chấp thuận cho tiến hành thẩm định hoặc tái thẩm định con quý vị. Để tránh nhầm lẫn, quý vị cần thông báo cho cơ quan chính phủ đó bằng văn bản nếu quý vị muốn từ chối chấp thuận.


Đối với ECSE: Nếu quý vị từ chối chấp thuận cho tiến hành thẩm định hoặc tái thẩm định, cơ quan chính phủ đó có thể yêu cầu thẩm định con quý vị qua một buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt, nếu họ tin rằng việc thẩm định là cần thiết cho con quý vị. Quý vị và cơ quan chính phủ đó có thể đồng ý thử áp dụng biện pháp hòa giải để giải quyết các bất đồng của các bên. Như đối với những lần thẩm định đầu tiên, chương trình ECSE của quý vị không vi phạm các nghĩa vụ của họ theo luật IDEA nếu không tiến hành tái thẩm định theo cách này.
Tôi có thể rút lại sự chấp thuận cho thẩm định không?

Sau khi quý vị đã đưa giấy chấp thuận cho cơ quan chính phủ về việc đồng ý cho thẩm định hoặc tái thẩm định con quý vị, quý vị chỉ có thể hủy bỏ sự chấp thuận của mình đối với các hoạt động thẩm định chưa thực hiện.


Có bắt buộc phải có sự chấp thuận của tôi để con tôi được nhận các dịch vụ EI không?

Có, quý vị phải đưa ra sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin thì chương trình mới có thể cung cấp các dịch vụ EI cho con quý vị. Phải có sự chấp thuận của quý vị cho mỗi dịch vụ EI trình bày trong bản IFSP của con quý vị. Nếu quý vị từ chối một dịch vụ nào đó, dịch vụ đó sẽ không được cung cấp. Các dịch vụ EI khác vẫn sẽ được cung cấp.


Có bắt buộc phải có sự chấp thuận của tôi để con tôi được nhận các dịch vụ ECSE không?

Có, ECSE là một chương trình giáo dục đặc biệt. Quý vị phải đưa ra sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin thì chương trình mới có thể đưa con quý vị vào một chương trình ECSE lần đầu tiên. Khi quý vị chấp thuận cho nhận các dịch vụ ECSE, có nghĩa là quý vị chấp thuận cho con quý vị tham gia các dịch vụ của IDEA Phần B, trong đó bao gồm các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ em ở lứa tuổi đi học nếu em tiếp tục hội đủ điều kiện ở lứa tuổi đi học.


Chấp Thuận cho Sử Dụng Phúc Lợi Chính Phủ và Bảo Hiểm (ví dụ như Medicaid) cho Trẻ Em trong các chương trình ECSE (có nghĩa là trẻ em từ 3 tới 21 tuổi)
Phải có sự chấp thuận bằng văn bản sau khi biết thông tin của quý vị trước khi chương trình ECSE có thể sử dụng bảo hiểm chính phủ của quý vị (ví dụ như Medicaid) lần đầu tiên. Chấp thuận này phải ghi rõ: (a) thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà có thể được tiết lộ (ví dụ như hồ sơ thông tin về các dịch vụ có thể được cung cấp); (b) mục đích tiết lộ (ví dụ như lập hóa đơn tính tiền cho các dịch vụ); và (c) cơ quan có thể được tiết lộ (ví dụ như Medicaid). Sự chấp thuận cũng phải xác định rằng phụ huynh hiểu và đồng ý rằng các cơ quan công cộng có thể tiếp cập trợ cấp chính phủ hoặc bảo hiểm của học sinh hoặc phụ huynh để trả tiền cho các dịch vụ.
Các Học Khu phải thông báo bằng văn bản cho quý vị trước khi đề nghị quý vị đưa ra sự chấp thuận này và trước khi sử dụng trợ cấp chính phủ của phụ huynh hoặc đứa trẻ lần đầu tiên. Học Khu cũng phải đưa ra thông báo bằng văn bản này cho quý vị hàng năm sau khi có được sự chấp thuận cho sử dụng trợ cấp chính phủ.
Có cần phải có sự chấp thuận của tôi để sử dụng bảo hiểm hoặc phúc lợi chính phủ hoặc tư nhân cho các dịch vụ EI/ECSE không?

Các dịch vụ EI/ECSE dành cho con quý vị được cung cấp miễn phí cho quý vị hoặc gia đình quý vị. Tuy nhiên, chương trình cung cấp dịch vụ của quý vị có thể đề nghị gửi hóa đơn tính tiền cho quý vị hoặc bảo hiểm chính phủ hoặc phúc lợi chính phủ của con quý vị (ví dụ như Medicaid hoặc Oregon Health Plan) hoặc bảo hiểm tư để giúp trang trải chi phí các dịch vụ EI/ECSE. Chương trình của quý vị phải có được sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị để làm như vậy. Nếu con quý vị từ ba tuổi trở lên, thông tin về việc thông báo và chấp thuận bắt buộc được ghi ở trên.


Bảo hiểm chính phủ hoặc bảo hiểm tư của quý vị hoặc con quý vị không có nghĩa vụ trả tiền cho các dịch vụ mà con quý vị hội đủ điều kiện nhận miễn phí, ví dụ như:

 1. Các buổi thẩm định và đánh giá của con quý vị;

 2. Việc điều phối dịch vụ cho quý vị hoặc con quý vị;

 3. Việc thiết lập, xem xét và đánh giá các bản IFSP.

Nếu quý vị đồng ý cho gửi hóa đơn tính tiền cho quý vị hoặc bảo hiểm của con quý vị đối với các dịch vụ mà chương trình của quý vị sẽ đài thọ chi phí, ví dụ như các khoản khấu trừ hoặc đồng trả liên quan tới các dịch vụ đó. Nếu quý vị không đồng ý với các chi phí liên quan tới việc lập hóa đơn bảo hiểm, quý vị có thể sử dụng bất kỳ thủ tục nào được đề cập trong mục "Giải Quyết các Bất Đồng".


Không phải trả thêm chi phí cho các dịch vụ dành cho các gia đình có bảo hiểm tư hoặc bảo hiểm chính phủ. Các dịch vụ sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối vì không thể chi trả hoặc vì quý vị từ chối chấp thuận cho sử dụng bảo hiểm chính phủ hoặc bảo hiểm tư của quý vị.
Tôi có thể từ chối cho con tôi nhận các dịch vụ ECSE không?

Có, quý vị có thể từ chối chấp thuận đưa con quý vị vào chương trình giáo dục đặc biệt lần đầu tiên. Để tránh nhầm lẫn, quý vị cần thông báo cho chương trình bằng văn bản nếu quý vị muốn từ chối chấp thuận.


Nếu quý vị muốn hủy bỏ sự chấp thuận của quý vị sau khi con quý vị đã bắt đầu nhận dịch vụ ECSE và các dịch vụ liên quan, quý vị phải hủy bỏ bằng văn bản. Việc quý vị hủy bỏ sự chấp thuận không làm đảo ngược một hành động đã được thực hiện sau khi quý vị đưa ra sự chấp thuận nhưng trước khi quý vị hủy bỏ sự chấp thuận đó. Ngoài ra, Chương Trình ECSE không bắt buộc phải tu chỉnh (thay đổi) hồ sơ học tập của con quý vị để xóa thông tin cho biết con quý vị được nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan sau khi quý vị hủy bỏ sự chấp thuận đó.
Nếu quý vị không phản hồi một yêu cầu chấp thuận cho con quý vị nhận dịch vụ ECSE và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quý vị từ chối đưa ra sự chấp thuận đó hoặc sau này hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản, Chương Trình ECSE của quý vị không được sử dụng các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt (ví dụ như hòa giải, khiếu nại về quyền giáo dục đặc biệt, buổi gặp giải quyết, hoặc buổi điều trần vô tư về quyền giáo dục đặc biệt) để có được sự đồng thuận hoặc quyết định rằng ECSE và các dịch vụ liên quan (theo đề nghị của Nhóm IFSP của con quý vị) có thể cung cấp cho con quý vị mà không cần sự chấp thuận của quý vị.
Nếu quý vị từ chối đồng ý cho con quý vị nhận dịch vụ ECSE và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, hoặc nếu quý vị không hồi âm một yêu cầu đưa ra sự chấp thuận đó hoặc sau đó hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản và học khu không cung cấp cho con quý vị dịch vụ ECSE và các dịch vụ liên quan mà qua đó họ muốn có được sự chấp thuận của quý vị, chương trình ECSE của quý vị:

 1. Không vi phạm qui định cung cấp chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE) cho con quý vị vì không cung cấp dịch vụ đó cho con quý vị;

 2. Không bắt buộc phải có một buổi họp IFSP hoặc lập một bản IFSP cho con quý vị cho dịch vụ ECSE phải có sự chấp thuận của quý vị.

Nếu quý vị hủy bỏ sự chấp thuận bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào sau khi con quý vị lần đầu tiên được cung cấp dịch vụ ECSE và các dịch vụ liên quan, thì Chương Trình ECSE không được tiếp tục cung cấp các dịch vụ đó, nhưng phải thông báo trước bằng văn bản cho quý vị, như đã trình bày trong mục tiêu đề Thông Báo Trước bằng Văn Bản, trước khi ngừng các dịch vụ này.


Các qui chế đặc biệt về thẩm định lần đầu tiên đối với những người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang

Nếu con quý vị là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang và không sống chung với cha mẹ, chương trình ECSE không cần phải có chấp thuận của cha mẹ cho lần thẩm định đầu tiên để xác định đứa trẻ có phải là trẻ khuyết tật hay không nếu: 1. Bất kể những nỗ lực hợp lý để làm như vậy, chương trình ECSE vẫn không thể tìm được cha mẹ của đứa trẻ;

 2. hoặc,

 3. Thẩm phán đã giao quyền ra các quyết định về học tập và chấp thuận thẩm định lần đầu tiên cho người khác không phải là cha mẹ đó.


Người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang, như sử dụng trong IDEA, có nghĩa là một đứa trẻ, mà Tiểu Bang nơi đứa trẻ đó cư ngụ xác định là:

 1. Đứa trẻ thuộc diện chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ;

 2. Được coi là người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang theo luật tiểu bang; hoặc,

 3. Thuộc quyền giám hộ của một cơ quan phúc lợi trẻ em công cộng của chính phủ.


Người thuộc quyền giám hộ của Tiểu Bang không bao gồm đứa trẻ thuộc diện chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ có cha mẹ chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ. Ở tiểu bang Oregon, người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang là đứa trẻ thuộc quyền giám hộ tạm thời hoặc vĩnh viễn của, hoặc thuộc về Sở Nhân Vụ qua thủ tục của tòa án vị thành niên.
Các yêu cầu chấp thuận khác -ECSE

Chương trình ECSE của quý vị phải lưu hồ sơ về những lần cố gắng một cách hợp lý để có được sự chấp thuận cho những lần thẩm định đầu tiên, cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan lần đầu tiên, cho một trường hợp tái thẩm định, và tìm kiếm phụ huynh của những người thuộc quyền giám hộ của tiểu bang cho những lần thẩm định đầu tiên. Chứng từ này phải có hồ sơ về những lần chương trình ECSE đã cố gắng trong những vấn đề này, ví dụ như: 1. Hồ sơ chi tiết về các cuộc gọi điện thoại đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện và kết quả của các cuộc gọi đó;

 2. 2. Bản sao của thư từ gửi cho phụ huynh và bất kỳ thư hồi âm nào nhận được; ,

 3. Hồ sơ chi tiết về những lần tới nhà của phụ huynh hoặc nơi làm việc của phụ huynh và kết quả của những lần tới gặp đó.

Học khu của quý vị không được sử dụng việc quý vị từ chối chấp thuận một dịch vụ hoặc hoạt động để từ chối cung cấp cho quý vị hoặc con quý vị bất kỳ dịch vụ, quyền lợi, hoặc hoạt động nào khác.
Nếu quý vị đã ghi danh cho con quý vị vào một trường mầm non tư nhân với chi phí do quý vị tự trả và quý vị không chấp thuận cho con quý vị làm thẩm định lần đầu tiên hoặc tái thẩm định, hoặc quý vị không phản hồi một yêu cầu chấp thuận, chương trình ECSE có thể không được sử dụng thủ tục bác bỏ sự chấp thuận (ví dụ như hòa giải, hoặc một buổi điều trần vô tư về quyền giáo dục đặc biệt) và không bắt buộc phải coi con quý vị là hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ tương đương (các dịch vụ có sẵn cho các trẻ em khuyết tật được cha mẹ đưa vào học trong trường tư).

Thư Thông Báo Trước


tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương