Mầm Non (3-5 Tuổi) 2017 2018 Office of Student Servicestải về 0.53 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.53 Mb.
  1   2   3   4   5

Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt


Các Quyền của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ (0-2 Tuổi) và

Mầm Non (3-5 Tuổi)
2017 - 2018


Office of Student Services

255 Capitol Street NE

Salem, Oregon 97310

Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt

i

Tài liệu này trình bày về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt đối với Chương Trình Can Thiệp Sớm (EI), theo đạo luật IDEA, Phần C, và Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Mầm Non (ECSE), theo đạo luật IDEA, Phần B. Đối với EI, các yêu cầu theo đúng các qui chế của IDEA bắt đầu có hiệu lực từ tháng Mười, 2011. Đối với ECSE, Mô Hình Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (tháng Sáu 2009) Thông tin cụ thể về Oregon được cung cấp khi cần.
Mọi thắc mắc hoặc nhận xét về tài liệu này có thể chuyển tới:
Office of Student Services

Oregon Department of Education

255 Capitol Street

Salem, OR 97310

(503) 947-5782
Tài liệu này có sẵn trên mạng điện tử tại:

http://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/Pages/Procedural-Safeguards.aspxChính sách của Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang, và cũng là vấn đề ưu tiên của Sở Giáo Dục Oregon, là sẽ không phân biệt đối xử và sách nhiễu vì lý do sắc tộc, màu da, phái tính, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi hoặc tình trạng khuyết tật trong bất kỳ chương trình, hoạt động giáo dục hoặc công ăn việc làm nào.  Những người có thắc mắc về vấn đề cơ hội công bằng và không phân biệt đối xử có thể liên lạc với Giám Đốc phụ trách Giảng Dạy Công Lập Tiểu Bang tại Oregon Department of Education, 255 Capitol Street NE, Salem, Oregon 97310; điện thoại 503-947-5697; fax 503-378-5156.


TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Thông tin trong tập sách này là dành cho cha mẹ của những trẻ em đang hoặc có thể hội đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Can Thiệp Sớm (EI) hoặc Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Mầm Non (ECSE) theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA), Phần C và B. Không phải tất cả các trẻ em khuyết tật đều hội đủ điều kiện nhận dịch vụ can thiệp sớm hoặc dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non theo luật IDEA. Một số trẻ em có thể có các tình trạng khuyết tật ảnh hưởng tới các sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống nhưng không hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn đối với một trong số các hạng mục khuyết tật theo luật IDEA. Những trẻ em này có thể được bảo vệ theo các điều luật khác của liên bang, ví dụ như Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973 hoặc Đạo Luật Giáo Dục Người Mỹ Khuyết Tật (ADA). Các quyền dành cho những người được bảo vệ theo mục 504 chỉ giống đôi chút và khác đôi chút so với các biện pháp bảo vệ về quyền giáo dục đặc biệt trình bày trong tập sách này. Để biết thêm thông tin về mục 504, liên lạc với chương trình EI/ECSE hoặc chuyên viên về dân quyền của ODE.

Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt

ii


Mục Lục

Phần Giới Thiệu 1

Sự Tham Gia của Phụ Huynh 2

Hồ Sơ Giáo Dục 3

Sự Chấp Thuận của Phụ Huynh 7

Thông Báo Trước Bằng Văn Bản 11

Thẩm Định và Tái Thẩm Định 13

Thẩm Định Giáo Dục Độc Lập—Chỉ Áp Dụng Cho ECSE 14

Giải Quyết Các Bất Đồng 15

Trẻ Em Theo Học Tại Trường Tư—Chỉ Áp Dụng Cho ECSE 26

Kỷ Luật và Đưa Vào Nơi Học
Thay Thế Tạm Thời—Chỉ Áp Dụng Cho ECSE 28

Các nguồn trợ giúp 33

Phần giới thiệu

Tập sách này dành cho ai?

Tập sách này cung cấp cho phụ huynh của những trẻ em khuyết tật, trừ sơ sinh tới mẫu giáo, thông tin tổng quan về các quyền giáo dục của họ, hay còn gọi là các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt. Tập sách này là Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt dành cho phụ huynh và đại diện phụ huynh. Luật liên bang qui định quý vị phải được thông báo về các biện pháp bảo vệ quyền giáo dục đặc biệt, ngay cả những biện pháp bảo vệ hiếm khi xuất hiện ở lứa tuổ trẻ nhỏ.


Khi nào tôi phải có một bản sao của tập sách này?

Luật qui định rằng Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt này phải được cung cấp cho quý vị: • Mỗi năm một lần;

 • Khi quý vị đề nghị cung cấp một bản sao;

 • Lần đầu tiên con quý vị được giới thiệu khi thẩm định về can thiệp sớm (EI) hoặc giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non (ECSE) hoặc khi quý vị yêu cầu thẩm định và,

 • Khi khiếu nại hoặc yêu cầu điều trần theo đúng thủ tục lần đầu tiên của quý vị nhận được trong năm học; và

 • Đối với ECSE, khi quyết định kỷ luật về con quý vị dẫn tới thay đổi về nơi học.


Tập sách này sẽ cho tôi biết những gì?

Tập sách này sẽ cho quý vị biết về các quyền của quý vị liên quan tới can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non. Tập sách này sẽ không cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về các IFSP, các dịch vụ và chương trình. Quý vị có thể nhận được thêm thông tin về các vấn đề này bằng cách nói chuyện với điều phối viên dịch vụ của con quý vị, giáo viên, đại diện chương trình, hoặc từ website của Sở Giáo Dục Oregon (ODE) và các nguồn trợ giúp khác ghi ở mặt sau của tập sách này.


Tập sách này sử dụng từ “cơ quan chính phủ” là để nói tới học khu, chương trình EI/ECSE hoặc cơ quan chính phủ khác chịu trách nhiệm về một mặt nào đó liên quan tới các dịch vụ EI/ECSE của con quý vị.
Các quyền trong tập sách này xuất phát từ đâu?

Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA) là đạo luật liên bang về giáo dục đặc biệt, trong đó qui định các tiểu bang phải cung cấp các dịch vụ EI và ECSE cho trẻ nhỏ khuyết tật hội đủ điều kiện.


Sự khác biệt giữa EI và ECSE là gì?

Can thiệp sớm (EI) có nghĩa là các dịch vụ dành cho trẻ em khuyết tật từ sơ sinh tới ba tuổi, nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển của đứa trẻ và nhu cầu của gia đình liên quan tới việc tăng cường phát triển cho đứa trẻ đó. Các dịch vụ EI được cung cấp trong các môi trường tự nhiên hoặc môi trường thường dành cho trẻ em không bị khuyết tật, trừ khi đứa trẻ đó cần một nơi học chuyên biệt hơn. Các dịch vụ này được trình bày trong bản IFSP của con quý vị.


Giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non (ECSE) có nghĩa là các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của trẻ em khuyết tật từ ba tuổi cho tới lứa tuổi hội đủ điều kiện vào học trường công lập. Các trẻ em hội đủ điều kiện nhận dịch vụ ECSE phải được cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE). FAPE có nghĩa là dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, cần thiết để con quý vị được hưởng lợi từ việc giáo dục của em. Các dịch vụ này được trình bày trong bản IFSP của con quý vị. Luật qui định rằng nhóm phải đưa con quý vị vào “môi trường ít trói buộc nhất.” Điều này có nghĩa là con quý vị phải được đưa vào dạng chương trình thông thường nhất, sẽ đáp ứng được nhu cầu của con quý vị, dựa trên bản IFSP của con quý vị.
IFSP là gì?

IFSP là chữ viết tắt của Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân. Một nhóm trong đó có quý vị, các giáo viên của con quý vị, và những người khác thiết kế các dịch vụ này sau khi họ quyết định con quý vị còn tình trạng khuyết tật hay không và hội đủ các tiêu chí nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt có trong luật đó hay không. IFSP mô tả về các dịch vụ sẽ được cung cấp cho con quý vị. Nhóm IFSP bao gồm quý vị, các giáo viên của con quý vị, và những người khác. Nhóm IFSP duyệt xét thông tin thẩm định của con quý vị, nhận biết các mục tiêu có thể đánh giá được cho con quý vị, và xác định các dịch vụ cũng như biện pháp trợ giúp mà con quý vị cần để đạt được các mục tiêu đó. Quý vị có thể nhận được thêm thông tin về các IFSP từ điều phối viên dịch vụ của con quý vị, giáo viên hoặc nhân viên khác của chương trình.


Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Chương trình EI/ECSE tại địa phương của quý vị là điểm dừng đầu tiên để tìm hiểu thêm thông tin. Có nhiều người trong chương trình có thể giải đáp các thắc mắc về các dịch vụ này cho con quý vị, trong đó bao gồm cả điều phối viên dịch vụ của con quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ khác làm việc với con quý vị cũng có thể giúp ích cho quý vị. Các nguồn trợ giúp khác được liệt kê ở phần cuối của tập sách này.Sự Tham Gia của Phụ Huynh

Ai được coi là “phụ huynh”?

Theo đạo luật IDEA, phụ huynh có thể là: • Cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi của một đứa trẻ;

 • Cha mẹ chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ của một đứa trẻ;

 • Người giám hộ hợp pháp (không phải là một cơ quan của Tiểu Bang) hoặc người khác chịu trách nhiệm hợp pháp về tình trạng sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ;

 • Là một cá nhân làm phụ huynh thay cho cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (kể cả ông bà, cha mẹ kế, hoặc họ hàng thân thích khác) sống chung với đứa trẻ; hoặc,

 • Đại diện phụ huynh do cơ quan chính phủ đó hoặc tòa án vị thành niên chỉ định.

 • Nếu hơn một người hội đủ điều kiện làm phụ huynh, và cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đang cố gắng làm phụ huynh, thì người cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đó được coi như là phụ huynh theo luật IDEA. Tuy nhiên:

 • Qui chế này không áp dụng nếu cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi không có thẩm quyền pháp lý trong việc ra các quyết định liên quan tới học tập cho đứa trẻ.

 • Nếu có lệnh tòa án hoặc pháp lệnh xác định (những) người cụ thể có thể làm phụ huynh của một đứa trẻ hoặc ra các quyết định học tập thay mặt cho một đứa trẻ, người đó sẽ là phụ huynh vì các mục đích giáo dục đặc biệt.

Tôi có quyền tham gia quyết định các vấn đề về dịch vụ EI/ECSE của con tôi không?

Có, sự tham gia của quý vị là rất quý giá. Quý vị có quyền tham gia vào các buổi họp về các nhu cầu đặc biệt, thẩm định, các dịch vụ EI/ECSE của con quý vị, nơi con quý vị nhận các dịch vụ (sắp xếp nơi học), và các vấn đề khác liên quan tới các dịch vụ EI/ECSE của con quý vị. Điều này bao gồm quyền tham gia vào các buổi họp để thiết lập bản IFSP của con quý vị.


Đại diện phụ huynh là gì và khi nào cần đại diện phụ huynh?

Đại diện phụ huynh là người được ủy quyền ra các quyết định về học tập cho một đứa trẻ bị khuyết tật trong các trường hợp cụ thể khi không thể xác định được hoặc tìm được phụ huynh, hoặc đứa trẻ là thuộc quyền giám hộ của tòa án. Mỗi chương trình EI/ECSE đều có phương pháp xác định đứa trẻ có cần đại diện phụ huynh hay không và phương pháp chỉ định đại diện phụ huynh cho đứa trẻ. Người được lựa chọn là đại diện: (1) không được có bất kỳ quyền lợi nào mâu thuẫn với quyền lợi của đứa trẻ mà người đó đại diện và (2) phải có kiến thức và các kỹ năng bảo đảm việc đại diện thỏa đáng cho đứa trẻ đó. Đại diện phụ huynh tham gia với tư cách là phụ huynh tại các cuộc họp IFSP và có tất cả các quyền được trình bày trong tập sách này.Hồ Sơ Học Tập

Tôi có thể xem hồ sơ học tập của con tôi không?

Có. Hai điều luật, Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình (FERPA) và IDEA, cho quý vị quyền xem tất cả các hồ sơ học tập của con quý vị. Hỏi giáo viên của con quý vị, điều phối viên dịch vụ hoặc quản lý chương trình nếu quý vị muốn xem các hồ sơ này.


Nếu quý vị muốn xem hồ sơ của con quý vị, chương trình của con quý vị phải thu xếp việc này:

 • Mà không có sự chậm trễ không cần thiết;

 • Trước bất kỳ cuộc họp nào về IFSP của con quý vị;

 • Trước bất kỳ buổi điều trần về quyền giáo dục đặc biệt nào liên quan tới con quý vị (kể cả buổi gặp giải quyết hoặc buổi gặp liên quan tới kỷ luật) liên quan tới con quý vị; và, trong bất kỳ trường hợp nào,

 • Đối với EI: Trong vòng 10 ngày tính theo lịch kể từ khi có yêu cầu của quý vị;

 • Đối với ECSE: Trong vòng 45 ngày tính theo lịch kể từ khi có yêu cầu của quý vị.

Thông thường, các yêu cầu xem hồ sơ học tập được gửi cho quản lý chương trình.


Quyền của quý vị trong việc xem xét hồ sơ học tập gồm có:

 1. Quyền nhận được hồi âm của chương trình EI/ECSE đối với các yêu cầu hợp lý của quý vị về việc giải thích và diễn giải hồ sơ;

 2. Quyền của quý vị trong việc yêu cầu chương trình EI/ECSE cung cấp bản sao của các hồ sơ nếu quý vị không thể xem xét hiệu quả các hồ sơ đó trừ khi quý vị nhận được các bản sao đó; và,

 3. Quyền của quý vị trong việc có người đại diện xem xét các hồ sơ đó.

Chương trình EI/ECSE có thể coi như là quý vị có thẩm quyền xem xét các hồ sơ liên quan tới con quý vị, trừ khi được thông báo là quý vị không có thẩm quyền đó theo luật hiện hành của Oregon qui định về các vấn đề như quyền giám hộ, hoặc ly thân và ly dị.


Mỗi chương trình EI/ECSE phải lưu trữ hồ sơ về các bên được xem hồ sơ học bạ đã thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng theo IDEA (trừ trường hợp phụ huynh hoặc các nhân viên ủy quyền của cơ quan tham gia xem hồ sơ), trong đó bao gồm tên của bên xem hồ sơ, ngày được phép xem, và mục đích mà bên đó được phép sử dụng hồ sơ.
Nếu bất kỳ hồ sơ học tập nào có thông tin về hơn một đứa trẻ, phụ huynh của những đứa trẻ này chỉ có quyền xem thông tin liên quan tới con em mình hoặc được thông báo về thông tin cụ thể đó.
Khi có yêu cầu, chương trình EI/ECSE phải cung cấp cho quý vị một danh sách các dạng hồ sơ học tập và địa điểm lưu hồ sơ mà cơ quan đó thu thập, lưu giữ, hoặc sử dụng.
Chương trình EI/ECSE có thể tính lệ phí cho các bản sao hồ sơ cung cấp cho quý vị theo luật IDEA, nếu khoản lệ phí đó không ngăn cản quý vị thi hành quyền của quý vị trong việc xem các hồ sơ đó. Chương trình EI/ECSE không được tính lệ phí tìm hoặc lấy ra thông tin theo luật IDEA.
Tuy nhiên, đối với EI, chương trình EI/ECSE của quý vị phải cung cấp miễn phí cho quý vị:

 1. Bản sao đầu tiên của hồ sơ can thiệp sớm (EI) của đứa trẻ;

 2. Bản sao của mỗi lần thẩm định, đánh giá con quý vị, thẩm định đánh giá gia đình, và IFSP càng sớm càng tốt sau mỗi bản IFSP.


Tôi có thể làm gì nếu muốn hiệu chỉnh hồ sơ học tập của con tôi?

Đối với EI: Nếu quý vị tin rằng thông tin trong hồ sơ học tập về con quý vị hoặc bản thân quý vị với tư cách là phụ huynh là không chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, quý vị có thể yêu cầu chương trình EI/ECSE lưu giữ thông tin phải thay đổi thông tin đó.


Đối với ECSE: Nếu quý vị tin rằng thông tin trong hồ sơ học tập về con quý vị là không chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, quý vị có thể yêu cầu chương trình EI/ECSE lưu giữ thông tin phải thay đổi thông tin đó.
Chương trình EI/ECSE phải quyết định có thay đổi thông tin đó theo yêu cầu của quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu của quý vị hay không. Nếu chương trình EI/ECSE từ chối thay đổi thông tin theo yêu cầu của quý vị, họ phải thông báo cho quý vị về quyết định từ chối và quyền của quý vị trong việc có một buổi điều trần.
Khi có yêu cầu, chương trình EI/ECSE phải tạo cơ hội để quý vị có một buổi điều trần để phản đối thông tin trong hồ sơ học tập về con quý vị để bảo đảm là thông tin đó không còn không chính xác, sai lạc, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị.

Một buổi điều trần phản đối thông tin trong hồ sơ học tập phải được tiến hành theo đúng các đúng các thủ tục cho các buổi điều trần như vậy theo Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình (FERPA).


Nếu do kết quả của buổi điều trần FERPA nói trên, chương trình EI/ECSE quyết định rằng thông tin đó là không chính xác, sai lạc hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của đứa trẻ, họ phải thay đổi thông tin và thông báo cho quý vị bằng văn bản.
Nếu do kết quả của buổi điều trần, chương trình EI/ECSE quyết định rằng thông tin đó không phải là không chính xác, sai lệch, hoặc vi phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của con quý vị, học khu phải thông báo cho quý vị về quyền của quý vị trong việc đưa vào hồ sơ mà họ lưu giữ về con quý vị một phần trình bày nhận xét về thông tin đó hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào khiến quý vị không đồng ý với quyết định của chương trình EI/ECSE.
Phần giải thích của quý vị phải:

 1. Phải được chương trình EI/ECSE lưu giữ trong khuôn khổ hồ sơ của con quý vị cho tới chừng nào hồ sơ hoặc phần bị phản đối đó còn được chương trình EI/ECSE đó lưu giữ; ,

 2. Nếu chương trình EI/ECSE tiết lộ hồ sơ của con quý vị hoặc phần bị phản đối cho bất kỳ bên nào, phần giải thích cũng phải được tiết lộ cho bên đó.


Thông tin “có thể nhận dạng cá nhân” là gì?

Thông tin có thể nhận dạng cá nhân được định nghĩa trong FERPA, 34 CFR 99.1 tới 99.38, bảo vệ hồ sơ của trẻ em khuyết tật, trong đó bao gồm cả hồ sơ về can thiệp sớm và hồ sơ giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non. Đạo luật IDEA, cũng áp dụng định nghĩa “hồ sơ giáo dục” có trong 34 CFR Phần 99, FERPA. Đối với EI, từ hồ sơ giáo dục có nghĩa là các hồ sơ về can thiệp sớm.


Thông tin có thể nhận dạng cá nhân bao gồm thông tin như:

 1. Tên của con quý vị, tên của quý vị với tư cách là phụ huynh, hoặc tên của thành viên gia đình khác;

 2. Địa chỉ của con quý vị;

 3. Dữ kiện nhận dạng cá nhân, ví dụ như số an sinh xã hội hoặc mã số học sinh của con quý vị;

 4. Danh sách các đặc điểm cá nhân hoặc thông tin khác khiến có thể nhận dạng con quý vị ở mức độ chắc chắn một cách hợp lý;

 5. Thông tin khác, ví dụ như ngày tháng năm sinh, nơi sinh của con quý vị, và tên trước khi kết hôn của người mẹ.

Hồ sơ học tập của con tôi có được bảo mật không?

Có, Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA) và IDEA cũng yêu cầu phải giữ kín hồ sơ học tập của con quý vị và thông tin có thể nhận dạng cá nhân.


Mỗi chương trình EI/ECSE phải bảo mật thông tin có thể nhận dạng cá nhân trong giai đoạn thu thập, lưu giữ, tiết lộ, và tiêu hủy.
Mỗi viên chức tại mỗi cơ quan tham gia phải có trách nhiệm bảo đảm giữ kín bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.
Tất cả những người thâu thập hoặc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân phải được huấn luyện hoặc hướng dẫn về các chính sách và thủ tục của Oregon liên quan tới bảo mật thông tin theo luật IDEA và FERPA.
Mỗi chương trình EI/ECSE phải lưu giữ (để công chúng xem xét) một danh sách cập nhật về tên và chức vụ của các nhân viên trong cơ quan, là những người có thể xem thông tin nhận dạng cá nhân.
Trừ khi thông tin đó có trong hồ sơ học tập, và sự tiết lộ là được phép mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA), phải có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các bên không phải là các viên chức quản lý của chương trình EI/ECSE nơi con quý vị theo học.
Trừ các trường hợp qui định rõ dưới đây, không bắt buộc phải có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho các viên chức của các cơ quan tham gia nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của IDEA.
Đối với ECSE: Nếu quý vị ghi danh cho con quý vị vào một trường tư không nằm trong cùng một học khu nơi quý vị cư ngụ, họ phải có được sự chấp thuận của quý vị trước khi thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào về con quý vị được tiết lộ giữa các viên chức của học khu nơi có trường tư đó và các viên chức trong học khu nơi quý vị cư ngụ.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương