Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doctải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
Liªn kÕt b¶ng tÝnh: 
1. D¸n liªn kÕt 
- Gâ d÷ liÖu ë nhiÒu Sheet kh¸c nhau 
- Gâ b¶ng tæng hîp vµo mét Sheet kh¸c 
- §Ó chuét t¹i « d÷ liÖu cÇn d¸n, Vµo Edit/ Copy 
- Më b¶ng tæng kÕt, bÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn d¸n 
- Vµo Edit / Paste Special / Paste link 
C«ng dông cña d¸n liªn kÕt: Khi ta thay ®æi d÷ liÖu trong b¶ng d÷ liÖu th× b¶ng tæng 
hîp thay ®æi theo 
2..Tæng hîp d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng kh¸c nhau 
- Gâ c¸c b¶ng tÝnh cÇn tæng hîp ë nhiÒu Sheet kh¸c nhau 
- §Ó chuét t¹i b¶ng tæng hîp 
- Vµo Data/ Consolidate 
- Chän hµm cÇn thùc hiÖn ë Function 
- BÊm chuét vµo c¸c sheet cÇn tæng hîp, chän vïng d÷ liÖu 
( Chän b»ng c¸ch ta më c¸c Sheet d÷ liÖu , ta bÊm chän vïng d÷ liÖu cÇn tæng hîp råi 
bÊm chuét vµo Add) 
- BÊm chän môc Top Row nÕu vïng d÷ liÖu ë c¸c Sheet cã c¶ tªn tr−êng 
- BÊm chän Left Column nÕu vïng d÷ liÖu ë c¸c Sheet cã cét ®Çu tiªn bªn tr¸i lµ cét 
chøa c¸c néi dung cÇn tæng hîp. 
- Chän Create links to source data ( Khi d÷ liÖu cña c¸c b¶ng d÷ liÖu thay ®æi th× d÷ 
liÖu trong b¶ng tæng hîp còng thay ®æi theo) 
- BÊm chän OK 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
18
Ch−¬ng 7 
T¹o biÓu ®å 
§Ó t¹o biÒu ®å chóng ta thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau 
- Chän d÷ liÖu muèn dïng ®Ó vÏ biÓu ®å 
- BÊm chän nót ChartWizard cña thanh c«ng cô chuÈn 
- Hép tho¹i Chart Wizard Step 1 of 4 hiÖn ra yªu cÇu ta chän hä biÓu ®å vµ chän lo¹i 
trong hä biÓu ®å võa chän


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
19
- BÊm nót Next, hép héi tho¹i Chart Wizard Step 2 of 4 hiÖn ra, yªu cÇu ta chän sè 
liÖu ®· vÏ trong nhãm biÓu ®å lµ dßng hay cét cña vïng d÷ liÖu ®· chän, d÷ liÖu ®Ó vÏ biÓu 
®å b¾t ®Çu tõ dßng hay cét thø mÊy trong vïng d÷ liÖu ®· chän.
- BÊm nót Next, hép tho¹i Chart Wizard Step 3 of 4 hiÖn ra 
Cho phÐp ta ®Æt thuéc tÝnh cho biÓu ®å trong c¸c môc sau: 
* Title:
- Chart title: §Æt tiªu ®Ò cho biÓu ®å 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
20
- Catology (X) axis: ®Æt tiªu ®Ò cho trôc X 
- Catology (Y) axis: ®Æt tiªu ®Ò cho trôc Y 
* Gridlines: Èn, hiÖn ®−êng l−íi 
* Data Labels: HiÖn nh·n 
- Show Value:
hiÖn gi¸ trÞ 
- Show Percent:
hiÖn phÇn tr¨m 
- Show Label:
hiÖn nh·n 
- Show Label and percent: hiÖn c¶ nh·n vµ phÇn tr¨m 
- BÊm nót Next, hép tho¹i Chart Wizard Step 4 of 4 hiÖn ra cho phÐp ta lùa chän vÞ 
trÝ cña ®å thÞ: 
+ As new Sheet :VÏ ®å thÞ trªn mét Sheet míi 
+ As objec in :VÏ ®å thÞ ngay trªn Sheet hiÖn hµnh
- BÊm Finish ®Ó kÕt thóc 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
21
Môc lôc 
Ch−¬ng 1: 
tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương