Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


/ Sö dông PiVol Table ®Ó ph©n tÝch b¶ng tÝnhtải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
 
2/ Sö dông PiVol Table ®Ó ph©n tÝch b¶ng tÝnh 
VÝ dô: Dùa vµo b¶ng sau h·y ph©n tÝch sè l−îng hµng ®· giao cho tõng kh¸ch hµng 
§¬n vÞ 
S¶n phÈm 
Sè l−îng 
Gi¸ 
TrÞ gi¸ 
ThuÕ
Tæng 
Loan B¸nh 170 5 
850 0.15 977.5 
Loan
B¸nh 
350 

1750 
0.15 
2012.5 
Nam B¸nh 600 5 
3000 0.15 3450 
Sao Thuèc 
590 20 11800 
11800 
Nam Cµ 
fª 550 10 
5500 0.02 5610 
Loan Cµ 
fª 400 10 
4000 0.02 5610 
Loan Thuèc 
280 20 
5600
5600 
B−íc 1: BÊm vµo « bÊt kú trong vïng d÷ liÖu sau ®ã vµo Data/Pivol Table Report , 
thÊy xuÊt hiÖn cöa sè PiVol Table Wizard Step 1 of 4 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
16
B−íc 2: BÊm Next thÊy xuÊt hiÖn cöa sæ PiVol Table Wizard Step 2 of 4 
ë
cöa sæ nµy ta chän vïng d÷ liÖu cÇn ph©n tÝch (th«ng th−êng m¸y tù chän) -> bÊm 
Next sÏ thÊy xuÊt hiÖn cöa sæ PiVol Table Wizard Step 3 of 4 
 
T¹i cöa sæ nµy kÐo c¸c tr−êng vµo vïng Column, Row, Data (nh×n vÝ dô trªn cöa sæ). 
Sau ®ã bÊm kÐp chuét vµo tr−êng n»m ë vïng data sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ
T¹i cöa sæ nµy chän hµm sö dông ®Ó 
ph©n tÝch d÷ liÖu sau ®ã bÊm OK 
BÊm tiÕp Next sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ cho 
phÐp chän vïng chøa d÷ liÖu sau khi ph©n 
tÝch:
- New WorkSheet: nÕu ®−a d÷ liÖu sang 
Sheet míi 
- Existing worksheet: NÕu ®Ó d÷ liÖu ë 
Sheet hiÖn hµnh. 
BÊm Finish ®Ó kÕt thóc 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
17
Ch−¬ng 6 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương