Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


S¾p xÕp d÷ liÖu vμ thèng kª theo nhãmtải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
 S¾p xÕp d÷ liÖu vμ thèng kª theo nhãm 
 
1. S¾p xÕp thø tù CSDL: 
BÊm chuét t¹i « bÊt kú trong CSDL 
Vµo Data/ Sort 
Trong ®ã 
• Sort by: Chän tªn cét (tªn tr−êng) thø nhÊt cÇn s¾p xÕp 
- Chän kiÓu s¾p xÕp 
+ Ascending: T¨ng dÇn hoÆc A ->Z 
+Descending: Gi¶m dÇn hoÆc Z->A 
• Then by: Chän cét cÇn s¾p xÕp tiÕp theo 
NÕu ta chän Header row th× trong môc sort by sÏ xuÊt hiÖn tªn tr−êng cÇn s¾p xÕp 
NÕu ta chän No header row th× trong môc sort by sÏ xuÊt hiÖn tªn cét cÇn s¾p xÕp 
trong b¶ng tÝnh. 
 
2. TÝnh n¨ng Subtotals 
B−íc 1: S¾p xÕp d÷ liÖu cña cét cÇn thèng kª sè lÖu theo nhãm theo thø tù (A->Z, Z->A) 
B−íc 2: BÊm chän « bÊt kú trong CSDL 
- Vµo Data/ Subtotal 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
14
Hép tho¹i Subtotals xuÊt hiÖn: 
+ BÊm vµo hép At each change in ®Ó chän vïng tin ( tr−êng) cÇn nhãm. 
+ Chän hµm cÇn thùc hiÖn ë Use function 
+ BÊm chän tr−êng cÇn tÝnh ë Add Subtotals to 
+ NÕu muèn ng¾t c¸c nhãm thµnh tõng trang ta bÊm chän Page break between grop 
+ Chän OK 
- Muèn huû bá viÖc thèng kª theo nhãm vµo Data/ Subtotals/ Remove All


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
15
Ch−¬ng 5 
Hép héi tho¹i Form vμ Ph©n tÝch d÷ liÖu 
1/ Hép héi tho¹i Form 
- §Æt con trá « n»m trong ph¹m vi vïng Database 
- Vµo Data/Form. Hép héi tho¹i xuÊt hiÖn 
Trong ®ã hiÖn néi dung CSDL theo tõng mÉu tin, cã thÓ sö dông c¸c phÝm sau: 
• ×Ø: §Õn mÉu tin tr−íc, sau mÉu tin hiÖn hµnh 
• Enter: §Õn mÉu tin sau mÉu tin hiÖn hµnh 
• PgUp/PgDn: ®Õn mÉu tin ®Çu/cuèi 
• Tab/Shift-Tab: Di chuyÓn qua l¹i gi÷a c¸c 
khung d÷ liÖu. 
C«ng dông cña nh÷ng nót lÖnh trong hép 
héi tho¹i: 
New: NhËp mÉu tin míi 
Delete: Xo¸ mÉu tin hiÖn hµnh 
Restore: Kh«i phôc d÷ liÖu võa nhËp/xo¸ 
Find Prev: §Õn mÉu tin tr−íc mÉu tin 
hiÖn hµnh 
Find Next: §Õn mÉu tin sau mÉu tin hiÖn 
hµnh 
Criteria: NhËp ®iÒu kiÖn truy t×m 
Close: §ãng cöa sæ Data Form 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương