Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


§èi víi cét ®¬n vÞ tÝnh ta nhËp c«ng thøc (« D10)tải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao

§èi víi cét ®¬n vÞ tÝnh ta nhËp c«ng thøc (« D10) 
= INDEX($B$3:$E$6,MATCH(B9,$B$3:$B$6,0),3) 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
10
Bµi tËp: 

B C D E F G H I 

TÝnh chiÕt khÈu tiÒn ®iÖn 
2 Tªn 
hé 
Lo¹i 
hé 
Sè cò 
Sè míi
Trong 
§M 
V−ît 
§M 
TiÒn 
§M 
TiÒn 
V§M 
Ph¶i 
tr¶ 
3 Hµ 
Cq-a 210 380
4 Lª 
nn-d 220 230
5 Dung Cb-a 270 380
6 Oanh Cb-c 270 290
7 Thu 
Cq-a 300 900
8 Lan 
Cb-e 280 380
9 Mai 
Cb-c 210 300
10 Anh 
Cn-d 230 370
11 Dao 
nn-d 260 340
12 Dung 
Cn-e 270 370
13 
B¶ng ®Þnh møc 
14
cq 
cb 
cn 
kd 
Nn
15 
A 50 40 20 60 30
16 
B 60 40 50 80 60
17 
C 70 55 70 95 85
18 
D 75 65 95 120 
90
19 
e 85 70 110 
150 
95
20 
21 
B¶ng gi¸ tiÒn ®iÖn 
22 
a b c d e
23 
Cq 30 40 20 10 15
24 
Cb 15 25 30 12 18
25 
Cn 12 24 40 15 20
26 
Kd 35 60 50 20 25
27 
nn 10 20 60 30 29
* Yªu cÇu: 
- T¹o b¶ng tÝnh trªn 
- TÝnh sè ®iÖn n¨ng sö dông trong ®Þnh møc 
- TÝnh sè ®iÖn n¨ng sö dông v−ît ®Þnh møc 
- TÝnh tiÒn trong ®Þnh møc, v−ît ®Þnh møc vµ tiÒn ph¶i tr¶ 
* C¸ch tÝnh: 
- Trong ®Þnh møc: (E3) 
= MIN(D3-C3,INDEX($B$14:$G$19,MATCH(RIGHT(B3,1),$B$15:$B$19,0), 
MATCH(LEFT(B3,2),$C$14:$G$14,0))) 
(PhÇn cßn l¹i häc viªn tù lµm) 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
11
 
Ch−¬ng 3 
 Läc d÷ liÖu
1. Sö dông Auto Filter: 
Dïng Auto Filter läc ra nh÷ng mÉu tin theo tiªu chuÈn nµo ®ã 
* C¸ch sö dông: 
- BÊm chän mét « bÊt kú trong vïng d÷ liÖu 
-Vµo Data/ Finter/ Auto Filter 
Khi ®ã trªn tÊt c¶ c¸c truêng xu¸t hiÖn mòi tªn ®en sæ xuèng 
- BÊm vµo mòi tªn ®en sæ xuèng ë bªn ph¶i cña tr−êng cÇn chän tiªu chuÈn läc lùa 
- chän ®iÒu kiÖn läc lùa 
+ All: HiÖn toµn bé c¸c mÉu tin 
+ Blanks: HiÖn lªn c¸c mÉi tin trèng 
+ Custom: Khi muèn chän läc víi c¸c to¸n tö so s¸nh. Trong ®ã: 
• Equal B»ng 
• Does not equal: 
Kh«ng b»ng 
• Is greater than: 
Lín h¬n 
• Is greater than or equal to: 
Lín h¬n hoÆc b»ng 
• Is less than: 
Nhá h¬n 
• Is less than or equal to: 
Nhá h¬n hoÆc b»ng 
• Begin with: 
B¾t ®Çu b»ng ch÷ . .. 
• Does not begins with: 
Kh«ng b¾t ®Çu b»ng ch÷ 
• Ends with: 
KÕt thóc b»ng ch÷ 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
12
• Does not ends with: 
Kh«ng kÕt thóc b»ng ch÷ 
- Muèn huû bá läc vµo Data/Filter/ Auto Filter 
2. Sö dông Advanced Filter: 
- Gâ mét vïng tiªu chuÈn sang c¸c « bÊt kú ngoµi vïng CSDL 
- BÊm chuét vµo « bÊt kú trong CSDL 
- Vµo Data/ Filter/ Advanced Filter 
Hép Advanced Filter xuÊt hiÖn 
+Trªn khung Action chän: 
• Filter the list in place: NÕu muèn c¸c mÉu tin tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ngay trªn 
vïng CSDL (vïng CSDL Èn ®i) 
• Copy to another location: Sao chÐp c¸c mÉu tin tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vµo mét 
vïng kh¸c trªn b¶ng tÝnh (vïng CSDL vÉn ®−îc hiÓn thÞ trªn trang tÝnh) 
+ Khai b¸o c¸c vïng: 
• List range : Khai b¸o vïng CSDL 
• Criteria Rarep : Khai b¸o vïng tiªu chuÈn 
• Copy to 
: §Þa chØ chøa c¸c mÉu tin sau khi läc 
+ Chän OK
Chó ý: Sau khi chän tr−êng hîp thø nhÊt (CSDL Èn ®i), khi muèn hiÓn thÞ toµn bé 
CSDL ta vµo Data chän Filter chän Show All 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
13
Ch−¬ng 4 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương