Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doctải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
 A 
2 2 15 


10 5 10 #N.A 

5 7 7 3 

7 10 
5 2 

15 15 2
 
2. Hµm INDEX 
Có ph¸p: = INDEX(,,
C«ng dông: §−a gi¸ trÞ cña mét « trong ®−îc x¸c ®Þnh bëi  
vµ 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
9
VÝ dô: ë b¶ng trªn nÕu ta nhËp c«ng thøc 
= INDEX(A1:C5,2,1) sÏ cho kÕt qu¶ lµ 10. §©y chÝnh lµ « cã to¹ ®é lµ dßng sè 2 vµ 
cét sè 1 cña vïng A1:A5 
3. VÝ dô ¸p dông c¸c hµm MACTH() vµ INDEX 
Danh môc vËt t− 

M· VT 
Tªn vËt t− 
®¬n vÞ tÝnh
§¬n gi¸
3
V001 Cassette 
ChiÕc 
300 

V002 
Bia hµ néi 
Thïng 
100 
5
V003 Bµn 
lµ 
ChiÕc 
120 
6
V004 Qu¹t 
National 
ChiÕc 
1000

Danh s¸ch nhËp vËt t− 

Ngµy 
M· VT 
Tªn vËt t− 
®¬n vÞ tÝnh
§¬n gi¸
Sè l−îng Thµnh 
tiÒn 
9 1/8/2001 V001
10 2/8/2001 V003 
Dùa vµo m· vËt t−, ®−a c¸c th«ng tin t−¬ng øng cña tõng lo¹i vËt t−: Tªn vËt t−, ®¬n 
vÞ tÝnh, ®¬n gi¸ trong b¶ng “danh môc vËt t−” vµo “danh s¸ch nhËp vËt t−”. 
T¹i « C9 nhËp c«ng thøc: 
= INDEX($B$3:$E$6,MATCH(B9,$B$3:$B$6,0),2)
nhËn ®−îc kÕt qu¶ lµ Cassette 
ë
trªn, hµm MATCH(B9,$B$3:$B$6,0) cho kÕt qu¶ lµ 1 bëi v× t×m thÊy gi¸ trÞ ë « B9 
(V001) n»m ë dßng sè 1 cña vïng B3:b6, nh− vËy c«ng thøc trë thµnh: 
= INDEX(B3:B5,1,2) kÕt qu¶ nhËn ®−îc ë « trªn dßng 1 cét 2 cña vïng B3:B6 chÝnh 
lµ « C3 
tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương