Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


Hµm Dcount, Dmax, Dmin, Daverage .....còng ®−îc tÝnh t−¬ng tùtải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
2. Hµm Dcount, Dmax, Dmin, Daverage .....còng ®−îc tÝnh t−¬ng tù 
VD: §Õm sè cöa hµng b¸n Mú t¹i « A12 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 
= Dcounta(A1:C8, 2, A10:A11) cho ta gi¸ trÞ lµ 3 
( Hµm Dcounta: §Õm d÷ liÖu d¹ng chuçi) 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
8
 
IV/ Hµm tham chiÕu
1. Hµm Match 
Có ph¸p: = MATCH(,,
C«ng dông: Hµm MATCH() sÏ ®−a ra vÞ trÝ t×m thÊy (hoÆc gÇn ®óng nÕu kh«ng t×m 
thÊy) cña gi¸ trÞ cÇn t×m trong 
Trong ®ã: 
- : Lµ gi¸ trÞ d¹ng sè bÊt kú hoÆc ký tù ®−îc dïng ®Ó t×m kiÕm 
trong
- : x¸c ®Þnh c¸ch thøc t×m kiÕm 
+ NÕu  lµ 1: T×m kiÕm trong vïng ®−îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn vµ kÕt 
qu¶ lµ vÞ trÝ cña gi¸ trÞ lín nhÊt trong vïng nh−ng kh«ng v−ît qu¸
+ NÕu  lµ 0: T×m kiÕm trong vïng kh«ng cÇn ph¶i s¾p xÕp vµ ®−a ra vÞ trÝ 
trïng khíp víi . NÕu kh«ng t×m thÊy hµm ®−a ra th«ng b¸o #N/V 
+ NÕu  lµ -1: T×m kiÕm trong vïng ®−îc s¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn. KÕt 
qu¶ sÏ lµ vÞ trÝ cã gi¸ trÞ nhá nhÊt lín h¬n hä¨c b»ng . NÕu kh«ng cã gi¸ 
trÞ nµo trong vïng lín h¬n , hµm ®−a ra th«ng b¸o lçi #N/A 
VÝ dô:
 A 
2 2 15 
=MATCH(10,A1:A5,0) 

10 5 10 =MATCH(9,A1:A5,0) 

5 7 7 =MATCH(9,B1:B5,1) 

7 10 
5 =MATCH(9,C1:C5,-1) 

15 15 2
SÏ ®−îc kÕt qu¶: 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương