Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doctải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
4) Tiªu chuÈn c«ng thøc 
« ®iÒu kiÖn cã kiÓu c«ng thøc. Trong tr−êng hîp sö dông tiªu chuÈn nµy cÇn l−u ý: 
- « tiªu ®Ò (tªn tr−êng) cña vïng tiªu chuÈn ph¶i lµ mét tiªu ®Ò kh¸c víi tÊt c¶ c¸c 
tiªu ®Ò cña vïng Database. 
- Trong « ®iÒu kiÖn ph¶i lÊy ®Þa chØ cña « trong mÉu tin ®Çu tiªn ®Ó so s¸nh. 
VÝ dô: Tiªu chuÈn ký tù ®Çu tiªn cña tªn kh¸c “H” 
T£N - H 
=Left(c2,1)<>”H”
XuÊt hiÖn TRUE/FALSE hay 1/0 
5) Liªn kÕt tiªu chuÈn 
Cã thÓ t×m kiÕm, xo¸ hay rót trÝch c¸c mÉu tin trong vïng Database b»ng c¸ch giao 
(AND) hay héi (OR) cña nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. 
+ NÕu c¸c « ®iÒu kiÖn kh¸c cét cã tÝnh chÊt giao 
+ NÕu c¸c « ®iÒu kiÖn kh¸c dßng cã tÝnh chÊt héi 
VÝ dô: Vïng tiªu chuÈn thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn: Sè Con b»ng 1 vµ Chøc vô lµ NV hay Sè 
Con
lín h¬n 2 vµ chøc vô lµ GD 
Sè Con
Chøc vô

>2 
NV 
GD 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
7
III/ Hµm thèng kª nhiÒu ®iÒu kiÖn: 
1. Hµm Dsum: 
- Có ph¸p:  = Dsum(vïng d÷ liÖu, sè thø tù cña cét cÇn tÝnh tæng, vïng ®iÒu kiÖn) 
- C«ng dông: 
Hµm cho ta gi¸ trÞ tæng cña c¸c b¶n ghi tho¶ m·n vïng ®iÒu kiÖn 
VÝ dô: 

MÆt hµng Cöa hµng 
Sè l−îng
2 G¹o 
Sè 
1 10
3 Mú Sè 
2 20
4 S÷a Sè 
3 15
5 Mú Sè 
4 30
6 G¹o 
Sè 
5 14
7 Mú Sè 
6 12
8 G¹o 
Sè 
7 10

10 
MÆt hµng
MÆt hµng 
11 Mú
G¹o
12 3 
S÷a
13
49 
14 
Sè l−îng cña mÆt hµng G¹o vµ S÷a t¹i « C13 ®−îc tÝnh nh− sau: 
=Dsum (A1:C8, 3, C10:C12) cho ta gi¸ trÞ lµ 49 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương