Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


hμm I. Hµm thèng kª mét ®iÒu kiÖn 1. Hµm Sumiftải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
hμm
I. Hµm thèng kª mét ®iÒu kiÖn
1. Hµm Sumif: 
- Có ph¸p: =Sumif (vïng cÇn tÝnh tæng, ®iÒu kiÖn kiÓm tra, vïng gi¸ trÞ cÇn tÝnh) 
- C«ng dông: 
hµm cho ta gi¸ trÞ tæng cña c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 
VÝ dô: 

Hä tªn 
Sè con 
L−¬ng
2 Nga 

320000 
3 Thu 

300000
4 Hµ 

400000 
5 Håi 

350000
6 H¶i 

250000 
Lan 1 
340000 
8 HuÖ 

340000 

10 
11 Sè 
con L−¬ng sè 
l−îng 
ng−êi 
12 1 
1800000 3 
13 2 
670000 2 
14 3 
550000 2 
Gi¸ trÞ « B12 ®−îc tÝnh nh− sau: 
=Sumif($B$2:$B$8,A12,$C$2:$C$8) 
2. Hµm Countif: 
- Có ph¸p: = Countif (vïng cÇn tÝnh tæng, kiÒu kiÖn kiÓm tra) 
- C«ng dông: 
Hµm cho ta tæng sè c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 
VÝ dô: Gi¸ trÞ t¹i « C12 ®−îc tÝnh nh− sau: 
= Countif ($B$2:$B$8, A12) 


Gi¸o tr×nh Microsoft Excel
Trung t©m tin häc CIC 
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi 
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc 
6
II/ C¸c d¹ng vïng tiªu chuÈn 
1) Tiªu chuÈn sè: « ®iÒu kiÖn cã kiÓu sè 
VÝ dô: Tiªu chuÈn sè con b»ng 2
Sè con 
2
2) Tiªu chuÈn chuçi: « ®iÒu kiÖn cã kiÓu chuçi 
VÝ dô: Tiªu chuÈn Chøc vô lµ “GD” 
Chøc vô 
GD 
Trong « ®iÒu kiÖn cã thÓ chøa c¸c ký tù ®¹i diÖn? HoÆc * 
VÝ dô: tiªu chuÈn T£N b¾t ®Çu b»ng “H” 
T£N 
H* 
3) Tiªu chuÈn so s¸nh 
« ®iÒu kiÖn chøa to¸n tö so s¸nh kÌm víi gi¸ trÞ so s¸nh. C¸c to¸n tö so s¸nh gåm: 
> < >= 
<= 
= <> 
VÝ dô: Tiªu ChuÈn sè con lín h¬n 2: 
Sè con 
>2 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương