Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


S¾p xÕp d÷ liÖu vµ thèng kª theo nhãmtải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
S¾p xÕp d÷ liÖu vµ thèng kª theo nhãm...................................... 13 
1. S¾p xÕp thø tù CSDL: ........................................................................... 13 
2. TÝnh n¨ng Subtotals.............................................................................. 13 
Ch−¬ng 5: Hép héi tho¹i Form vµ Ph©n tÝch d÷ liÖu................................... 15 
1/ Hép héi tho¹i Form.............................................................................. 15 
2/ Sö dông PiVol Table ®Ó ph©n tÝch b¶ng tÝnh ....................................... 15 
Ch−¬ng 6: Liªn kÕt b¶ng tÝnh: ....................................................................... 17 
1. D¸n liªn kÕt.......................................................................................... 17 
2..Tæng hîp d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng kh¸c nhau.......................................... 17 
Ch−¬ng 7: T¹o biÓu ®å.................................................................................... 18 

tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương