Microsoft Word Giao trinh Excel nang cao doc


C¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña exceltải về 124.95 Kb.
Chế độ xem pdf
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích124.95 Kb.
#185085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Giao trinh Excel nang cao
C¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña excel ................................................... 3 
1/ §Æt mËt khÈu cho tËp b¶ng tÝnh ............................................................. 3 
2. Lµm chñ nh÷ng tÝnh n¨ng lËp dµn cña Excel (Outlining)...................... 3 
3. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n cho « ............................................................... 3 
Ch−¬ng 2: Hµm.................................................................................................. 5 
I. Hµm thèng kª mét ®iÒu kiÖn ...................................................................... 5 
1. Hµm Sumif: ............................................................................................ 5 
2. Hµm Countif: ......................................................................................... 5 
II/ C¸c d¹ng vïng tiªu chuÈn ......................................................................... 6 
III/ Hµm thèng kª nhiÒu ®iÒu kiÖn:.............................................................. 7 
1. Hµm Dsum: ......................................................................................... 7 
2. Hµm Dcount, Dmax, Dmin, Daverage .....còng ®−îc tÝnh t−¬ng tù....... 7 
IV/ Hµm tham chiÕu....................................................................................... 8 
1. Hµm Match ............................................................................................ 8 
2. Hµm INDEX .......................................................................................... 8 
3. VÝ dô ¸p dông c¸c hµm MACTH() vµ INDEX ...................................... 9 
Ch−¬ng 3: Läc d÷ liÖu..................................................................................... 11 
1. Sö dông Auto Filter:............................................................................. 11 
2. Sö dông Advanced Filter:..................................................................... 12 
Ch−¬ng 4: 
tải về 124.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương