Meal benefit income eligibility formtải về 0.95 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.95 Mb.
#100511
1   2   3   4
Chương trình CACFP bồi hoàn chi phí bữa ăn cho các trung tâm chăm sóc người lớn ban ngày cung cấp chương trình ngoại trú toàn diện và bài bản cho những người lớn bị suy giảm chức năng hay từ 60 tuổi trở lên. Bằng cách điền vào Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn này, quý vị có thể giúp trung tâm được bồi hoàn chi phí căn cứ vào số người ghi danh tham gia hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá.

1. Tôi có cần điền một Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn riêng cho mỗi người lớn tham gia vào chương trình chăm sóc người lớn ban ngày không? Quý vị có thể hoàn tất và nộp một Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn của CACFP bao gồm tất cả những người lớn trong gia hộ được ghi danh vào dịch vụ chăm sóc ban ngày, nhưng với điều kiện là những người đó phải tham gia tại cùng một trung tâm. Chúng tôi không thể chấp thuận các mẫu đơn không đầy đủ, vậy hãy chắc chắn rằng quý vị đã đọc toàn bộ hướng dẫn và điền đủ tất cả các thông tin được yêu cầu. Gửi lại mẫu đã điền đủ cho: [(Center) at name, address, phone number].

2. Ai có thể hưởng bữa ăn miễn phí? Những người lớn sống trong các gia hộ hưởng trợ cấp từ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (trước đây có tên là Food Stamps), Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), Supplemental Security Income (SSI) hay Medicaid đều có đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí. Những người lớn sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC có thể hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí.

3. Ai có thể hưởng bữa ăn giảm giá? Những người lớn có thể hưởng bữa ăn giảm giá nếu tổng thu nhập của gia hộ nằm trong phạm vi quy định cho quyền lợi đó trong Bảng Hướng Dẫn các Mức Thu Nhập của Liên Bang có trong mẫu đơn này. Người lớn sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC có thể hội đủ điều kiện hưởng các bữa ăn giảm giá.

4. Tôi có thể nộp đơn xin nếu trong gia hộ tôi có người không có quốc tịch Mỹ không? Có. Quý vị và người lớn mà quý vị chăm sóc không cần phải là công dân Mỹ để có đủ điều kiện hưởng trợ cấp bữa ăn tại trung tâm.

5. Tôi nên khai những người nào là thành viên gia hộ? Chỉ bao gồm người lớn mà quý vị chăm sóc, vợ/chồng của người đó, và những người sống phụ thuộc vào người đó nếu họ góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ.

6. Tôi cần làm thế nào để báo cáo thông tin về thu nhập và các thay đổi về tình trạng việc làm? Quý vị phải báo cáo tổng thu nhập mà mỗi thành viên gia hộ đã nhận được từ mỗi nguồn thu nhập trong tháng trước. Nếu thu nhập của tháng trước không phản ảnh đúng thu nhập thông thường của quý vị, thì quý vị có thể khai thu nhập ước lượng cho một tháng thay vì thu nhập thực. Nếu thu nhập không thay đổi đáng kể thì quý vị có thể dựa vào thu nhập tháng trước để ước lượng thu nhập. Nếu thu nhập gia hộ bằng với hay thấp hơn các mức thu nhập quy định cho số người trong gia hộ của quý vị được ghi trong Bảng Thu Nhập đính kèm, thì dịch vụ chăm sóc người lớn ban ngày sẽ được bồi hoàn nhiều hơn. Một khi quý vị được chính thức chấp thuận hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá, hoặc vì có thu nhập hợp lệ hoặc vì đã chứng minh tính hợp lệ hưởng quyền lợi bằng cách cung cấp số hồ sơ hiện tại của SNAP, FDPIR hay số trợ cấp của SSI hay Medicaid, thì quý vị sẽ tiếp tục có đủ điều kiện hưởng quyền lợi này trong tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, quý vị nên thông báo cho chúng tôi biết nếu quý vị hay một người trong gia hộ bị thất nghiệp, khiến cho tổng thu nhập của gia hộ giảm xuống mức hợp lệ để hưởng quyền lợi.

7. Nếu thu nhập của tôi thay đổi từ tháng này đến tháng khác thì sao? Ghi số thu nhập mà quý vị thường kiếm được. Thí dụ, nếu thu nhập thông thường của quý vị là $1000/tháng, nhưng tháng trước quý vị phải nghỉ làm vài ngày và chỉ kiếm được $900, quý vị vẫn phải ghi thu nhập là $1000/tháng. Nếu quý vị thường làm thêm giờ thì hãy bao gồm số tiền đó, nhưng nếu chỉ thỉnh thoảng làm thêm giờ thì không cần. Nếu quý vị mới đây bị thất nghiệp hoặc bị giảm giờ/giảm lương, hãy ghi thu nhập hiện tại của quý vị.

8. Gia đình tôi có người phục vụ quân sự. Chúng tôi có cần khai khoản trợ cấp nhà ở và các khoản phụ cấp khác là thu nhập không? Nếu chỗ ở của quý vị thuộc Military Housing Privatization Initiative (Sáng Kiến Tư Nhân Hóa Nhà Ở Cho Quân Nhân) và quý vị nhận tiền Family Subsistence Supplemental Allowance (Phụ Cấp Gia Đình Trang Trải Chi Phí Sinh Sống), thì không cần khai các khoản này là thu nhập. Ngoài ra, đối với những quân nhân được điều động đi nơi xa thì chỉ phần nào trong lương được gửi về nhà cho gia đình sử dụng mới được coi là thu nhập của gia hộ. Các khoản Combat Pay (Phụ Cấp Tác Chiến), bao gồm Deployment Extension Incentive Pay (DEIP - Phụ Cấp Khuyến Khích Gia Hạn Thời Gian Điều Động) cũng được loại trừ, nên không cần tính vào thu nhập gia hộ. Tất cả các khoản phụ cấp khác đều phải tính vào tổng thu nhập của quý vị.

9. (Pricing program only) Thông tin do tôi khai ra có được xác minh không? Có thể. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi các văn bản chứng minh cho thông tin mà quý vị khai trên mẫu đơn. Nếu tôi không đồng ý với quyết định dựa trên các thông tin mà tôi khai trên mẫu này thì sao? Quý vị cần nói chuyện với [Center or Sponsoring Organization]. Quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần bằng cách gọi hay viết thư cho: [name, address, phone number].

Trong các chương trình của CACFP, không người nào có thể bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật.

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần sự trợ giúp, xin gọi [phone number].
Kính thư,

[signature]

Kính Gửi Người Cung Cấp Dịch Vụ:


Để được xác nhận hội đủ điều kiện hưởng mức bồi hoàn Tier I, hoặc nếu quý vị muốn được bồi hoàn cho các bữa ăn cung cấp cho con của chính mình theo chương trình Child and Adult Care Food Program (CACFP - Chương Trình Trợ Cấp Bữa Ăn Cho Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em và Người Lớn) thuộc U.S. Department of Agriculture (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ), thì quý vị phải hoàn tất, ký tên và gửi lại cho chúng tôi Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn được đính kèm.
1. Tôi cần hội những điều kiện gì để được hưởng mức bồi hoàn Tier I đối với các bữa ăn cung cấp cho trẻ em được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ tại gia của tôi? Quý vị phải (a) sống ở khu vực đã được xác nhận hội đủ tiêu chuẩn vì có nhu cầu kinh tế, căn cứ vào các dữ liệu từ hồ sơ ghi danh trường học hay thống kê dân số, hoặc (b) chứng minh nhu cầu kinh tế qua các thông tin cung cấp trên Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn được đính kèm.

2. Ai quyết định xem tôi là dịch vụ giữ trẻ tại gia thuộc diện Tier I hay không? Chính văn phòng chúng tôi sẽ xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do quý vị cung cấp trên Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn. Hãy chắc chắn rằng quý vị điền đầy đủ thông tin và ký tên vào mẫu; rằng quý vị khai ra tất cả các nguồn thu nhập của gia hộ (chứ không phải chỉ thu nhập từ dịch vụ giữ trẻ tại gia của quý vị); và cung cấp các hồ sơ thích hợp để chứng minh cho thu nhập của quý vị. Gửi lại mẫu đã điền đủ và các giấy tờ khác cho: [at name, address, phone number].

3. Tôi cần nộp các hồ sơ gì cùng với Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn của tôi? Nếu quý vị đã cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại gia vào năm ngoái, hãy đính kèm bản sao của giấy khai thuế gần đây nhất, bao gồm Schedule C. Nếu giấy khai thuế và Schedule C đó không còn phản ánh đúng thu nhập hiện tại của quý vị, quý vị có thể nộp các văn bản chứng minh cho thu nhập và các chi phí hiện tại. Để làm vậy, xin nộp các bản báo cáo thù lao từ công việc làm và các nguồn thu nhập khác. Các giấy tờ này phải ghi rõ tên của người nhận thu nhập, ngày nhận thu nhập, số thu nhập bao nhiêu, và được nhận bao lâu một lần.

4. Tôi cần làm thế nào để được bồi hoàn cho các bữa ăn cung cấp cho con mình? Luật pháp quy định rằng quý vị phải điền đơn này nếu muốn xin được bồi hoàn cho các bữa ăn cung cấp cho con của chính mình. Ngay cả quý vị sống ở khu vực đã được xác nhận là khu vực có nhu cầu kinh tế, hoặc quý vị được xếp vào loại dịch vụ giữ trẻ tại gia diện Tier I, quý vị vẫn phải điền đơn này. Văn phòng chúng tôi có thể xác minh các thông tin quý vị khai ra về thu nhập của mình.

5. Nếu tôi không sống ở khu vực có nhu cầu kinh tế hoặc không muốn nộp Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn, còn có lựa chọn nào khác để tôi có thể được bồi hoàn không? Quý vị sẽ được bồi hoàn với mức thấp hơn cho các bữa ăn cung cấp cho trẻ em ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ tại gia của quý vị.

6. Thông tin do tôi khai ra có được xác minh không? Có thể. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi các văn bản chứng minh cho thông tin mà quý vị khai trên mẫu đơn. Nếu tôi không đồng ý với quyết định dựa trên các thông tin mà tôi khai trên mẫu này thì sao? Quý vị nên nói chuyện với tổ chức bảo trợ cho quý vị.

7. Tôi nên khai những người nào là thành viên gia hộ? Quý vị phải bao gồm tất cả những người nào sống trong nhà quý vị và góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ (thí dụ như ông bà, người thân khác, hoặc bạn bè chung sống với quý vị). Quý vị phải bao gồm bản thân mình và tất cả trẻ em đang sống với quý vị.

8. Tôi cần làm thế nào để báo cáo thông tin về thu nhập và các thay đổi về tình trạng việc làm? Quý vị phải báo cáo tổng thu nhập mà mỗi thành viên gia hộ đã nhận được từ mỗi nguồn thu nhập trong tháng trước. Nếu thu nhập của tháng trước không phản ảnh đúng thu nhập thông thường của quý vị, thì quý vị có thể khai thu nhập ước lượng cho một tháng thay vì thu nhập thực. Nếu thu nhập không thay đổi đáng kể thì quý vị có thể dựa vào thu nhập tháng trước để ước lượng thu nhập. Nếu thu nhập gia hộ bằng với hay thấp hơn các mức thu nhập quy định cho số người trong gia hộ của quý vị được ghi trong Bảng Thu Nhập đính kèm, thì quý vị sẽ được bồi hoàn nhiều hơn. Một khi quý vị được chính thức chấp thuận hưởng trợ cấp bữa ăn miễn phí hay giảm giá, hoặc vì có thu nhập hợp lệ hoặc vì đã chứng minh tính hợp lệ hưởng quyền lợi bằng cách cung cấp số hồ sơ hiện tại của Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (trước đây có tên là Food Stamp), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) hay Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), thì quý vị sẽ tiếp tục có đủ điều kiện hưởng quyền lợi này trong tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, quý vị nên thông báo cho chúng tôi biết nếu quý vị hay một người trong gia hộ bị thất nghiệp, khiến cho tổng thu nhập của gia hộ giảm xuống mức hợp lệ để hưởng quyền lợi.

9. Tôi có thể nộp đơn xin nếu trong gia hộ tôi có người không có quốc tịch Mỹ không? Có. Quý vị và con quý vị không cần phải là công dân Mỹ.

10. Nếu tôi có trẻ tạm nuôi (foster child) thì sao? Tất cả trẻ tạm nuôi đều hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí, không cần biết thu nhập riêng hay thu nhập của gia đình tạm nuôi là bao nhiêu. Các gia hộ muốn nộp đơn xin các quyền lợi này cho trẻ tạm nuôi nên liên lạc với [name, address, phone number]. Thêm vào đó, các trẻ tạm nuôi có thể được coi là thành viên gia hộ khi xác định xem các trẻ khác trong gia hộ có hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí/giảm giá hay không.

11. Gia đình tôi có người phục vụ quân sự. Chúng tôi có cần khai khoản trợ cấp nhà ở và các khoản phụ cấp khác là thu nhập không? Nếu chỗ ở của quý vị thuộc Military Housing Privatization Initiative (Sáng Kiến Tư Nhân Hóa Nhà Ở Cho Quân Nhân) và quý vị nhận tiền Family Subsistence Supplemental Allowance (Phụ Cấp Gia Đình Trang Trải Chi Phí Sinh Sống), thì không cần khai các khoản này là thu nhập. Ngoài ra, đối với những quân nhân được điều động đi nơi xa thì chỉ phần nào trong lương được gửi về nhà cho gia đình sử dụng mới được coi là thu nhập của gia hộ. Các khoản Combat Pay (Phụ Cấp Tác Chiến), bao gồm Deployment Extension Incentive Pay (DEIP - Phụ Cấp Khuyến Khích Gia Hạn Thời Gian Điều Động) cũng được loại trừ, nên không cần tính vào thu nhập gia hộ. Tất cả các khoản phụ cấp khác đều phải tính vào tổng thu nhập của quý vị.

Trong các chương trình của CACFP, không người nào có thể bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật.


Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần sự trợ giúp, xin gọi [phone number].
Kính thư,
[signature]

Xin theo các hướng dẫn này nếu gia hộ quý vị hưởng trợ cấp từ SNAP, TANF hay FDPIR:

Phần 1: Ghi tên tất cả trẻ em được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ và các thành viên gia hộ.

Phần 2: Ghi số hồ sơ của bất cứ thành viên gia hộ nào (kể cả người lớn) đang nhận trợ cấp từ [State SNAP], [State TANF] hay [FDPIR].

Phần 3: Không điền phần này.

Phần 4: Không điền phần này.

Phần 5: Ký tên vào mẫu đơn. Không bắt buộc phải ghi bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội.

Phần 6: Chỉ trả lời câu hỏi này nếu quý vị muốn.
Nếu quý vị nộp đơn cho một TRẺ TẠM NUÔI, xin theo các hướng dẫn này:

Nếu tất cả các trẻ trong đơn xin đều là trẻ tạm nuôi, hoặc nếu quý vị chỉ nộp đơn xin quyền lợi cho một trẻ tạm nuôi:

Phần 1: Ghi tên của tất cả các trẻ tạm nuôi. Đánh dấu vào ô vuông để cho biết rằng đây là trẻ tạm nuôi.

Phần 2: Không điền phần này.

Phần 3: Không điền phần này.

Phần 4: Không điền phần này.

Phần 5: Ký tên vào mẫu đơn. Không cần ghi Số An Sinh Xã Hội.

Phần 6: Chỉ trả lời câu hỏi này nếu quý vị muốn.

Nếu một vài trẻ em trong gia hộ là trẻ tạm nuôi:

Phần 1: Ghi tên tất cả trẻ em được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ và các thành viên gia hộ. Nếu bất cứ người nào, kể cả trẻ em, không có thu nhập thì phải đánh dấu vào ô "Không Có Thu Nhập". Đánh dấu vào ô thích hợp nếu đây là trẻ tạm nuôi.

Phần 2: Không cần điền phần này nếu gia hộ không có số hồ sơ trợ cấp.

Phần 3: Nếu quý vị nộp đơn cho một trẻ đã bỏ nhà, sống vô gia cư hay là trẻ di cư, xin đánh dấu vào ô thích hợp và gọi điện cho [your school, homeless liaison, migrant coordinator]. Ngoài ra thì không điền phần này.

Phần 4: Theo các hướng dẫn này để khai tổng thu nhập gia hộ trong tháng này hay tháng trước.

Cột A - Tên: Chỉ ghi tên và họ của mỗi người sống trong nhà quý vị, có thu nhập và góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ, cho dù là bà con hay không (thí dụ như ông bà, người thân khác, hoặc bạn bè chung sống với quý vị). Nhớ bao gồm bản thân mình và tất cả trẻ em đang sống với quý vị. Đính kèm thêm trang giấy nếu cần.

Cột B – Tổng Thu Nhập và Thời Biểu Nhận Tiền: Đối với mỗi thành viên gia hộ, ghi mỗi loại thu nhập nhận được trong một tháng. Quý vị phải cho biết khoản tiền đó được nhận bao lâu một lần—hàng tuần, cách tuần, hai lần/tháng, hay hàng tháng.

Khung 1: Ghi tổng thu nhập, chứ không phải số tiền còn lại sau khi trừ thuế. Tổng thu nhập là số tiền thù lao trước khi trừ thuế và các khoản khác. Quý vị có thể tìm số này trên cuống séc lương, hoặc chủ nhân có thể cho quý vị biết.

Khung 2: Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng từ trợ cấp xã hội, tiền cấp dưỡng con cái, tiền cấp dưỡng vợ/chồng.

Khung 3: Ghi số tiền nhận được từ các quỹ hưu trí, Social Security, Supplemental Security Income (SSI), quyền lợi Cựu Chiến Binh (VA), và quyền lợi tàn tật.

Khung 4: Ghi TẤT CẢ NGUỒN THU NHẬP KHÁC, bao gồm các khoản Worker's Compensation (Bồi Thường Lao Động), trợ cấp thất nghiệp hay đình công, các khoản đóng góp thường xuyên từ những người không sống trong gia hộ, và bất cứ nguồn thu nhập nào khác. HƯỚNG DẪN RIÊNG cho người tự doanh: ghi thu nhập sau khi trừ kinh phí trong Khung 1. Dùng Khung 4 để ghi tiền kiếm được từ các doanh nghiệp, trang trại hay bất động sản cho thuê của quý vị. Không ghi các khoản thu nhập từ SNAP, FDPIR, WIC, hay trợ cấp giáo dục của Liên Bang. Nếu quý vị hưởng tiền từ chương trình Military Privatized Housing Initiative hoặc tiền phụ cấp tác chiến, không cần ghi khoản phụ cấp thuê nhà này vào phần thu nhập.

Phần 5: Một thành viên gia hộ trưởng thành phải ký tên vào mẫu đơn và ghi bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội hoặc đánh dấu vào ô thích hợp nếu không có.

Phần 6: Chỉ trả lời câu hỏi này nếu quý vị muốn.

TẤT CẢ CÁC GIA HỘ KHÁC, bao gồm các gia hộ hưởng WIC, xin theo các hướng dẫn này:

Phần 1: Ghi tên tất cả trẻ em được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ và các thành viên gia hộ. Nếu bất cứ người nào, kể cả trẻ em, không có thu nhập thì phải đánh dấu vào ô "Không Có Thu Nhập".

Phần 2: Không điền phần này.

Phần 3: Không điền phần này.

Phần 4: Theo các hướng dẫn này để khai tổng thu nhập gia hộ trong tháng này hay tháng trước.

Cột A - Tên: Chỉ ghi tên và họ của mỗi người sống trong nhà quý vị, có thu nhập và góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ, cho dù là bà con hay không (thí dụ như ông bà, người thân khác, hoặc bạn bè chung sống với quý vị). Nhớ bao gồm bản thân mình và tất cả trẻ em đang sống với quý vị. Đính kèm thêm trang giấy nếu cần.

Cột B – Tổng Thu Nhập và Thời Biểu Nhận Tiền: Đối với mỗi thành viên gia hộ, ghi mỗi loại thu nhập nhận được trong một tháng. Quý vị phải cho biết khoản tiền đó được nhận bao lâu một lần—hàng tuần, cách tuần, hai lần/tháng, hay hàng tháng.

Khung 1: Ghi tổng thu nhập, chứ không phải số tiền còn lại sau khi trừ thuế. Tổng thu nhập là số tiền thù lao trước khi trừ thuế và các khoản khác. Quý vị có thể tìm số này trên cuống séc lương, hoặc chủ nhân có thể cho quý vị biết.

Khung 2: Ghi số tiền mà mỗi người nhận được trong tháng từ trợ cấp xã hội, tiền cấp dưỡng con cái, tiền cấp dưỡng vợ/chồng.

Khung 3: Ghi số tiền nhận được từ các quỹ hưu trí, Social Security, Supplemental Security Income (SSI), quyền lợi Cựu Chiến Binh (VA), và quyền lợi tàn tật.

Khung 4: Ghi TẤT CẢ NGUỒN THU NHẬP KHÁC, bao gồm các khoản Worker's Compensation (Bồi Thường Lao Động), trợ cấp thất nghiệp hay đình công, các khoản đóng góp thường xuyên từ những người không sống trong gia hộ, và bất cứ nguồn thu nhập nào khác. HƯỚNG DẪN RIÊNG cho người tự doanh: ghi thu nhập sau khi trừ kinh phí trong Khung 1. Dùng Khung 4 để ghi tiền kiếm được từ các doanh nghiệp, trang trại hay bất động sản cho thuê của quý vị. Không ghi các khoản thu nhập từ SNAP, FDPIR, WIC, hay trợ cấp giáo dục của Liên Bang. Nếu quý vị hưởng tiền từ chương trình Military Privatized Housing Initiative hoặc tiền phụ cấp tác chiến, không cần ghi khoản phụ cấp thuê nhà này vào phần thu nhập.

Phần 5: Một thành viên gia hộ trưởng thành phải ký tên vào mẫu đơn và ghi bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội của mình hoặc đánh dấu vào ô thích hợp nếu không có.

Phần 6: Chỉ trả lời câu hỏi này nếu quý vị muốn.
Phần này giải thích cách sử dụng thông tin mà quý vị khai cho chúng tôi.
Tuyên Bố Không Phân Biệt: Phần này giải thích nên làm gì nếu quý vị tin rằng mình đã bị đối xử không công bằng.

Xin theo các hướng dẫn này nếu gia hộ quý vị hưởng trợ cấp từ SNAP, FDPIR, SSI hay Medicaid:

Phần 1: Chỉ ghi tên của những người lớn tham gia chương trình.

Phần 2: Ghi số hồ sơ trợ cấp của bất cứ thành viên gia hộ nào đang nhận trợ cấp từ [State SNAP], [FDPIR], [SSI] hay [Medicaid].

Phần 3: Không điền phần này.

Phần 4: Ký tên vào mẫu đơn. Không bắt buộc phải ghi bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội.

Phần 5: Chỉ trả lời câu hỏi này nếu quý vị muốn.


tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương