Meal benefit income eligibility formtải về 0.95 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.95 Mb.
#100511
1   2   3   4
Lá thư này được gửi đến các bậc phụ huynh hay người giám hộ của những đứa trẻ được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ tại gia. [Name of day care home] cung cấp các bữa ăn đủ chất cho tất cả trẻ em được ghi danh nhờ sự trợ giúp của chương trình Child and Adult Care Food Program (CACFP - Chương Trình Trợ Cấp Bữa Ăn Cho Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em và Người Lớn) thuộc U.S. Department of Agriculture (USDA - Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ). Chương trình CACFP bồi hoàn chi phí cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ được cung cấp cho trẻ em ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ. Xin vui lòng giúp chúng tôi tuân thủ các quy định của chương trình CACFP bằng cách điền vào Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn được đính kèm.

1. Tôi có cần điền Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn thì (các) con tôi mới được hưởng quyền lợi của CACFP không? Không, nhưng nếu điền đơn thì người cung cấp dịch vụ giữ trẻ của quý vị có thể được bồi hoàn nhiều hơn cho các bữa ăn của con quý vị. Nếu điền đơn này, quý vị có thể đưa trực tiếp cho Người Giữ Trẻ hoặc có thể gửi cho Tổ Chức Bảo Trợ Người Giữ Trẻ, là [Sponsor’s Name]. Nếu quý vị muốn gửi đơn này trực tiếp cho tổ chức bảo trợ, xin gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ đến: [(Sponsor) at name, address, phone number].

___ Ký tắt tên vào đây nếu quý vị đồng ý cho [Provider’s Name] thu lấy mẫu đơn của quý vị để chuyển đến Tổ Chức Bảo Trợ. [Provider’s Name] sẽ không đọc thông tin trên đơn của quý vị.

2. Tôi có cần điền một Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn riêng cho mỗi đứa con mà tôi gửi đi chỗ giữ trẻ không? Quý vị có thể hoàn tất và nộp một Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn của CACFP bao gồm tất cả trẻ em trong gia hộ được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ, nhưng với điều kiện là các trẻ đó phải được trông coi tại cùng một nhà giữ trẻ. Chúng tôi không thể chấp thuận các mẫu đơn không đầy đủ, vậy hãy chắc chắn rằng quý vị đã đọc toàn bộ hướng dẫn và điền đủ tất cả các thông tin được yêu cầu.

3. Các trẻ nào hội đủ điều kiện hưởng mức bồi hoàn cao hơn mà không cần cung cấp thông tin về thu nhập? Người giữ trẻ của quý vị sẽ được bồi hoàn nhiều hơn cho các bữa ăn cung cấp cho trẻ tạm nuôi và trẻ sống trong các gia hộ hưởng trợ cấp từ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (trước đây có tên là Food Stamps), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), hay Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR). Trẻ em sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC cũng có thể thuộc diện hưởng mức bồi hoàn cao hơn.

4. Các trẻ nào hội đủ điều kiện hưởng mức bồi hoàn cao hơn căn cứ vào mức thu nhập? Người giữ trẻ của quý vị có thể được bồi hoàn nhiều hơn cho các bữa ăn được cung cấp cho con quý vị nếu tổng thu nhập của gia hộ quý vị nằm trong phạm vi quy định cho quyền lợi bữa ăn giảm giá trong Bảng Hướng Dẫn các Mức Thu Nhập của Liên Bang có trong mẫu đơn này. Trẻ em sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC có thể thuộc diện hưởng mức bồi hoàn cao hơn.

5. Tôi có thể nộp đơn xin nếu trong gia hộ tôi có người không có quốc tịch Mỹ không? Có. Quý vị và các con không cần phải là công dân Mỹ để có đủ điều kiện hưởng trợ cấp bữa ăn tại nhà giữ trẻ.

6. Tôi nên khai những người nào là thành viên gia hộ? Quý vị phải bao gồm tất cả những người nào sống trong nhà quý vị và góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ (thí dụ như ông bà, người thân khác, hoặc bạn bè chung sống với quý vị). Quý vị phải bao gồm bản thân mình và tất cả trẻ em đang sống với quý vị. Quý vị cũng có thể bao gồm các trẻ tạm nuôi đang sống với quý vị.

7. Tôi cần làm thế nào để báo cáo thông tin về thu nhập và các thay đổi về tình trạng việc làm? Quý vị phải báo cáo tổng thu nhập mà mỗi thành viên gia hộ đã nhận được từ mỗi nguồn thu nhập trong tháng trước. Nếu thu nhập của tháng trước không phản ảnh đúng thu nhập thông thường của quý vị, thì quý vị có thể khai thu nhập ước lượng cho một tháng thay vì thu nhập thực. Nếu thu nhập không thay đổi đáng kể thì quý vị có thể dựa vào thu nhập tháng trước để ước lượng thu nhập. Nếu thu nhập gia hộ bằng với hay thấp hơn các mức thu nhập quy định cho số người trong gia hộ của quý vị được ghi trong Bảng Thu Nhập đính kèm, thì dịch vụ giữ trẻ tại gia sẽ được bồi hoàn nhiều hơn. Một khi quý vị được chính thức chấp thuận hưởng mức bồi hoàn cao hơn, hoặc vì có thu nhập hợp lệ hoặc vì đã cung cấp số hồ sơ của SNAP, TANF, hay FDPIR, thì quý vị sẽ tiếp tục có đủ điều kiện hưởng quyền lợi này trong 12 tháng. Tuy nhiên, quý vị nên thông báo cho chúng tôi biết nếu quý vị hay một người trong gia hộ bị thất nghiệp, khiến cho tổng thu nhập của gia hộ giảm xuống mức hợp lệ để hưởng quyền lợi.

8. Nếu thu nhập của tôi thay đổi từ tháng này đến tháng khác thì sao? Ghi số thu nhập mà quý vị thường kiếm được. Thí dụ, nếu thu nhập thông thường của quý vị là $1000/tháng, nhưng tháng trước quý vị phải nghỉ làm vài ngày và chỉ kiếm được $900, quý vị vẫn phải ghi thu nhập là $1000/tháng. Nếu quý vị thường làm thêm giờ thì hãy bao gồm số tiền đó, nhưng nếu chỉ thỉnh thoảng làm thêm giờ thì không cần.

9. Nếu tôi có trẻ tạm nuôi (foster child) thì sao? Các trẻ tạm nuôi thuộc quyền giám hộ của một cơ quan tạm nuôi hay tòa án tự động có đủ điều kiện hưởng mức bồi hoàn cao hơn. Bất cứ trẻ tạm nuôi nào trong gia hộ sẽ có đủ điều kiện hưởng quyền lợi này, không cần biết thu nhập của gia đình là bao nhiêu. Quý vị co thể khai tên của các trẻ tạm nuôi trên Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn, nhưng không bắt buộc phải tính các khoản trả mà gia hộ nhận được để nuôi trẻ đó vào tổng thu nhập gia hộ. Các gia hộ muốn nộp đơn xin các quyền lợi này cho trẻ tạm nuôi nên liên lạc với [name, address, phone number].

10. Gia đình tôi có người phục vụ quân sự. Chúng tôi có cần khai khoản trợ cấp nhà ở và các khoản phụ cấp khác là thu nhập không? Nếu chỗ ở của quý vị thuộc Military Housing Privatization Initiative (Sáng Kiến Tư Nhân Hóa Nhà Ở Cho Quân Nhân) và quý vị nhận tiền Family Subsistence Supplemental Allowance (Phụ Cấp Gia Đình Trang Trải Chi Phí Sinh Sống), thì không cần khai các khoản này là thu nhập. Ngoài ra, đối với những quân nhân được điều động đi nơi xa thì chỉ phần nào trong lương được gửi về nhà cho gia đình sử dụng mới được coi là thu nhập của gia hộ. Các khoản Combat Pay (Phụ Cấp Tác Chiến), bao gồm Deployment Extension Incentive Pay (DEIP - Phụ Cấp Khuyến Khích Gia Hạn Thời Gian Điều Động) cũng được loại trừ, nên không cần tính vào thu nhập gia hộ. Tất cả các khoản phụ cấp khác đều phải tính vào tổng thu nhập của quý vị.
Trong các chương trình trợ cấp bữa ăn cho trẻ em, không người nào có thể bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật. Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần sự trợ giúp, xin gọi [phone number].

Kính thư,[signature]

Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương