Meal benefit income eligibility formtải về 0.95 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.95 Mb.
#100511
  1   2   3   4

MẪU XÁC NHẬN MỨC THU NHẬP HỢP LỆ ĐỂ HƯỞNG TRỢ CẤP BỮA ĂN


Hướng Dẫn cho Các Tổ Chức Bảo Trợ, Dịch Vụ Giữ Trẻ Tại Gia và


Trung Tâm Tham Gia Chương Trình Child and Adult Care Food Program.

Tập tài liệu này gồm các đơn xin mẫu:


Thông tin bắt buộc phải cung cấp cho các gia đình và dịch vụ giữ trẻ tại gia:

  • Thư Gửi Gia Đình: Các Dịch Vụ Giữ Trẻ và Dịch Vụ Diện Tier II Dịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày

  • Thư cho các Dịch Vụ Diện Tier I và Dịch Vụ Giữ Trẻ Tại Gia

  • Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn: Các Dịch Vụ Giữ Trẻ Dịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày (với bản hướng dẫn)


Xin lưu ý: Các tiểu bang không bắt buộc phải dùng những mẫu đính kèm, nhưng phải bảo đảm cung cấp mọi thông tin trong đó.
Các tài liệu xác minh thông tin về điều kiện hợp lệ:

  • Thông Báo về Việc Được Chọn Xác Minh Điều Kiện Hợp Lệ (Pricing programs only): Các Dịch Vụ Giữ TrẻDịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày

  • Thư Báo Kết Quả của Cuộc Xác Minh Thông Tin (Pricing programs only): Các Dịch Vụ Giữ TrẻDịch Vụ Chăm Sóc Người Lớn Ban Ngày

Các tài liệu tùy chọn liên quan đến mẫu đơn có thể được cung cấp cho các gia hộ:  • Thư Báo Chia Sẻ Thông Tin với Medicaid/SCHIP

Các trang này được thiết kế để in ra trên khổ giấy 8½” by 11”. Một số trang có thể được in hai mặt trước và sau. Các câu in chữ đậm trong dấu ngoặc vuông như [bold, bracketed fields] là chỗ dành cho quý vị thêm thông tin cụ thể về người liên lạc nếu cần được trợ giúp, và nơi nộp (các) mẫu đơn hoàn tất. Nên ghi vào đó tên mà Tiểu Bang quý vị dùng cho các chương trình Temporary Assistance to Needy Families (TANF), State Children’s Health Insurance Program (SCHIP) và/hoặc chương trình Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), nếu thích hợp.


Tập tài liệu mẫu này cũng gồm có thông tin về việc loại trừ các khoản phụ cấp thuê nhà của những người tham gia chương trình Military Housing Privatization Initiative và các chương trình tách tiền ăn ra khỏi giá dịch vụ. Nếu khu vực của quý vị không có các loại chương trình này thì có thể xóa bỏ.
Cơ quan Tiểu Bang có thể yêu cầu quý vị nộp tập tài liệu của quý vị để được chấp thuận. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc:
[State agency address]
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Lá thư này được gửi đến các bậc phụ huynh hay người giám hộ của những đứa trẻ được ghi danh vào trung tâm giữ trẻ. [Name of Center] cung cấp các bữa ăn đủ chất cho tất cả trẻ em được ghi danh nhờ sự trợ giúp của chương trình Child and Adult Care Food Program (CACFP - Chương Trình Trợ Cấp Bữa Ăn Cho Các Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em và Người Lớn) thuộc U.S. Department of Agriculture (USDA - Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ). Chương trình CACFP bồi hoàn chi phí cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ được cung cấp cho trẻ em ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ. Xin vui lòng giúp chúng tôi tuân thủ các quy định của chương trình CACFP bằng cách điền vào Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn được đính kèm. Ngòai ra, việc quý vị điền vào mẫu này sẽ giúp chúng tôi có thể xác định xem (các) con quý vị có hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá hay không.

1. Tôi có cần điền một Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn riêng cho mỗi đứa con mà tôi gửi đi chỗ giữ trẻ không? Quý vị có thể hoàn tất và nộp một Mẫu Xác Nhận Mức Thu Nhập Hợp Lệ Để Hưởng Trợ Cấp Bữa Ăn của CACFP bao gồm tất cả trẻ em trong gia hộ được ghi danh vào dịch vụ giữ trẻ, nhưng với điều kiện là các trẻ đó phải được trông coi tại cùng một trung tâm giữ trẻ. Chúng tôi không thể chấp thuận các mẫu đơn không đầy đủ, vậy hãy chắc chắn rằng quý vị đã đọc toàn bộ hướng dẫn và điền đủ tất cả các thông tin được yêu cầu. Gửi lại mẫu đã điền đủ cho: [(Name of Center, address, phone number].

2. Ai có thể hưởng bữa ăn miễn phí mà không cần cung cấp thông tin về thu nhập? Trẻ em sống trong các gia hộ hưởng trợ cấp từ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (trước đây có tên là Food Stamps), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), hay Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) đều có đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí. Các trẻ được nhận tạm nuôi (foster children) và trẻ ghi danh vào chương trình Head Start cũng hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí. Trẻ em sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC có thể hội đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí.

3. Ai có thể hưởng bữa ăn giảm giá? Con của quý vị có thể hưởng các bữa ăn giảm giá nếu tổng thu nhập của gia hộ nằm trong phạm vi quy định cho quyền lợi đó trong Bảng Hướng Dẫn các Mức Thu Nhập của Liên Bang có trong mẫu đơn này. Trẻ em sống trong các gia hộ tham gia chương trình WIC có thể hội đủ điều kiện hưởng các bữa ăn giảm giá.

4. Tôi có thể nộp đơn xin nếu trong gia hộ tôi có người không có quốc tịch Mỹ không? Có. Quý vị và các con không cần phải là công dân Mỹ để có đủ điều kiện hưởng trợ cấp bữa ăn tại trung tâm giữ trẻ.

5. Tôi nên khai những người nào là thành viên gia hộ? Quý vị phải bao gồm tất cả những người nào sống trong nhà quý vị và góp phần vào thu nhập và các chi phí của gia hộ (thí dụ như ông bà, người thân khác, hoặc bạn bè chung sống với quý vị). Quý vị phải bao gồm bản thân mình và tất cả trẻ em đang sống với quý vị. Quý vị cũng có thể bao gồm các trẻ tạm nuôi đang sống với quý vị.

6. Tôi cần làm thế nào để báo cáo thông tin về thu nhập và các thay đổi về tình trạng việc làm? Quý vị phải báo cáo tổng thu nhập mà mỗi thành viên gia hộ đã nhận được từ mỗi nguồn thu nhập trong tháng trước. Nếu thu nhập của tháng trước không phản ảnh đúng thu nhập thông thường của quý vị, thì quý vị có thể khai thu nhập ước lượng cho một tháng thay vì thu nhập thực. Nếu thu nhập không thay đổi đáng kể thì quý vị có thể dựa vào thu nhập tháng trước để ước lượng thu nhập. Nếu thu nhập gia hộ bằng với hay thấp hơn các mức thu nhập quy định cho số người trong gia hộ của quý vị được ghi trong Bảng Thu Nhập đính kèm, thì trung tâm giữ trẻ sẽ được bồi hoàn chi phí với mức cao hơn. Một khi quý vị được chính thức chấp thuận hưởng bữa ăn miễn phí hay giảm giá, hoặc vì có thu nhập hợp lệ hoặc vì đã cung cấp số hồ sơ của SNAP, TANF, hay FDPIR, thì quý vị sẽ tiếp tục có đủ điều kiện hưởng quyền lợi trong 12 tháng. Tuy nhiên, quý vị nên thông báo cho chúng tôi biết nếu quý vị hay một người trong gia hộ bị thất nghiệp, khiến cho tổng thu nhập của gia hộ giảm xuống mức hợp lệ để hưởng quyền lợi.

7. Nếu thu nhập của tôi thay đổi từ tháng này đến tháng khác thì sao? Ghi số thu nhập mà quý vị thường kiếm được. Thí dụ, nếu thu nhập thông thường của quý vị là $1000/tháng, nhưng tháng trước quý vị phải nghỉ làm vài ngày và chỉ kiếm được $900, quý vị vẫn phải ghi thu nhập là $1000/tháng. Nếu quý vị thường làm thêm giờ thì hãy bao gồm số tiền đó, nhưng nếu chỉ thỉnh thoảng làm thêm giờ thì không cần.

8. Nếu tôi có trẻ tạm nuôi (foster child) thì sao? Các trẻ tạm nuôi thuộc quyền giám hộ của một cơ quan tạm nuôi hay tòa án tự động có đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí. Bất cứ trẻ tạm nuôi nào trong gia hộ sẽ có đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí, không cần biết thu nhập của gia đình là bao nhiêu. Quý vị co thể khai tên của các trẻ tạm nuôi trên Mẫu Trợ Cấp Bữa Ăn, nhưng không bắt buộc phải tính các khoản trả mà gia hộ nhận được để nuôi trẻ đó vào tổng thu nhập gia hộ. Các gia hộ muốn nộp đơn xin các quyền lợi này cho trẻ tạm nuôi nên liên lạc với [name, address, phone number].

9. Gia đình tôi có người phục vụ quân sự. Chúng tôi có cần khai khoản trợ cấp nhà ở và các khoản phụ cấp khác là thu nhập không? Nếu chỗ ở của quý vị thuộc Military Housing Privatization Initiative (Sáng Kiến Tư Nhân Hóa Nhà Ở Cho Quân Nhân) và quý vị nhận tiền Family Subsistence Supplemental Allowance (Phụ Cấp Gia Đình Trang Trải Chi Phí Sinh Sống), thì không cần khai các khoản này là thu nhập. Ngoài ra, đối với những quân nhân được điều động đi nơi xa thì chỉ phần nào trong lương được gửi về nhà cho gia đình sử dụng mới được coi là thu nhập của gia hộ. Các khoản Combat Pay (Phụ Cấp Tác Chiến), bao gồm Deployment Extension Incentive Pay (DEIP - Phụ Cấp Khuyến Khích Gia Hạn Thời Gian Điều Động) cũng được loại trừ, nên không cần tính vào thu nhập gia hộ. Tất cả các khoản phụ cấp khác đều phải tính vào tổng thu nhập của quý vị.

10. (Pricing program only) Thông tin do tôi khai ra có được xác minh không? Có thể. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi các văn bản chứng minh cho thông tin mà quý vị khai trên mẫu đơn. Nếu tôi không đồng ý với quyết định dựa trên các thông tin mà tôi khai trên mẫu này thì sao? Quý vị cần nói chuyện với [Center or Sponsoring Organization].

Trong các chương trình trợ cấp bữa ăn cho trẻ em, không người nào có thể bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật.

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần sự trợ giúp, xin gọi [phone number].

Kính thư,[signature]

Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương