Mục lục mở ĐẦU 1tải về 0.73 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.73 Mb.
#4292
1   2   3   4   5   6   7   8

- QCVN 01-12:2009/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh, hoá dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp.

- QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi.

- QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- Quyết định 628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020.
Chương 2
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Một số trang trại chăn nuôi lợn tại 3 huyện phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Địa điểm: huyện Phú Bình, thị xã Sông Công và huyện Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian: Từ tháng 06/2012 đến tháng 10/2013

2.2 Nội dung nghiên cứu

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên

- Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Đánh giá chất lượng môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam, Thái Nguyên.

- Đánh giá các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn.

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn.

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp được thu thập tại các phòng ban chức năng: phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, Niên giám thống kê thị xã Sông Công, Ủy ban nhân dân xã phường, Hội nông dân …

Thu thập thông tin liên quan tới đề tài qua sách báo, mạng internet.

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

Điều tra trực tiếp bằng phiếu phỏng vấn các trang trại về quy mô và số lượng đàn lợn, diện tích đất đai, các mô hình chăn nuôi và phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn của trang trại tại 3 huyện, thị xã phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

Điều tra trực tiếp ý kiến, nhận thức và hành vi của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn.

Bảng 2.1: Số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía NamĐịa điểm

Số trang trại thực tế

Số trang trại điều tra khảo sát

Phú Bình

70

35

Phổ Yên

46

23

Sông Công

6

2

Tổng

122

60

Tổng số trang trại điều tra trực tiếp là 60/122 trang trại của 3 huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. Các trang trại được điều tra đều được lựa chọn chiếm đa số là có quy mô chăn nuôi trung bình và nhỏ.

Khảo sát thực tế các quy trình xử lý nước thải tại các trang trại chăn nuôi lợn tại 3 huyện phía Nam.

2.3.3. Phương pháp lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu

* Lấy mẫu nước thải tại các trang trại để phân tích:

Theo TCVN 5999:1995 về Chất lượng nước, lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

- Dụng cụ lấy mẫu

+ Dùng chai đựng mẫu bằng thủy tinh hoặc polime

+ Chai có nút đậy, được rửa sạch và dùng nước cất để tráng

+ Găng tay, phích đá

- Phương pháp lấy mẫu

+ Tiến hành lấy mẫu tại các vị trí, thời điểm khác nhau. Các mẫu lấy đều được bảo quản và vận chuyển không quá 2h ngoài thực địa, sau đó được đem về Viện khoa học sự sống để tiến hành xác định hàm lượng các chất ô nhiễm.
+ Tại ao nuôi cá: Mỗi mô hình VAC và AC lấy 3 mẫu tại các huyện.

+ Tại ao, hồ, kênh nước xung quanh trang trại: Mỗi huyện lấy 3 mẫu nước xung quanh các trang trại.

+ Tại cửa vào và ra của hệ thống xử lý biogas: Lấy 6 mẫu tại 3 trang trại khác nhau

+ Tại đầu vào và ra của bể lắng, lọc: Lấy 6 mẫu tại 3 trang trại khác nhau

- Tiến hành lấy mẫu:

Trang trại 1: Ông Hà Duy Văn, Tổ 6, phường Lương Châu, thị xã Sông Công.

Trang trại 2: Ông Nguyễn Đình Đức, Yên Ninh 2, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên.

Trang trại 3: Bà Chu Thị Vinh, xóm Đình, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên.

Trang trại 4: Bà Nguyễn Thị Phượng, xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình.

Trang trại 5: Ông Vũ Thạch Tứ, xóm La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình.Trang trại 6: Ông Đào Xuân Hiểu, xóm Dãy, xã Đào Xá, huyện Phú Bình

Trang trại 7: Bà Phạm Thị Xuyến, xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, Sông Công.

Trang trại 8: Ông Bùi Thế Nghiêm, xóm Nam Hương 1, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình

Trang trại 9: Bà Nguyễn Thị Thạch, xóm Chùa, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên.

+ Mẫu được lấy vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi mẫu lấy 1,5 lít nước thải để phân tích.

* Lấy mẫu khí

- Lấy mẫu tại chuồng nuôi của 9 trang trại tại 3 huyện khu vực phía Nam. Tổng số 9 mẫu khí. Mẫu được lấy tại chuồng nuôi của trang trại để xác định hàm lượng khí độc đặc trưng của chăn nuôi lợn đó là khí H2S và NH3. Thời gian lấy mẫu vào buổi chiều.

Máy đo chất lượng không khí xung quanh Gray Wolf - Mỹ (DSTOX - ST - PPC)

Quan trắc bụi hiện số: Sibata - Nhật (LD - 5D)

Phương pháp bảo quản mẫu

Bảng 2.2: Phương pháp bảo quản mẫu trước khi đem phân tíchSTT

Chỉ tiêu

Phương pháp

bảo quản

Dụng cụ đựng mẫu

1

pH

-

-

2

BOD

Giữ ở 40C

Chai thủy tinh

3

COD

Cho H2SO4 để pH = 2

Chai thủy tinh

4

DO

Xác định tại chỗ

Chai thủy tinh

5

Coliform

X

Chai thủy tinh tránh ánh sáng

6

Tổng N

Giữ ở 40C

Chai polime

7

Tổng P

Cho H2SO4 để pH ≤ 2

Chai polime

8

Pb

Cho HNO3 để pH < 2

Chai polime

9

Cd

Cho HNO3 để pH < 2

Chai polime

10

As

Cho HNO3 để pH < 2

Chai polime

2.3.4. Phương pháp phân tích

Bảng 2.3: Từng chỉ tiêu và phương pháp phân tíchSTT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Phương Pháp

1

pH

-

TCVN 6492: 2011

2

BOD

mg/l

TCVN 6001:2008

3

COD

mg/l

TCVN 4565:1988

4

DO

mg/l

TCVN 5499:1995

5

Coliform

MNP/100ml

TCVN 6187:1996

6

Tổng N

mg/l

TCVN 5987:1995

7

Tổng P

mg/l

TCVN 6202:2008

8

Asen (As)

mg/l

Thiết bị cực phổ VA - 797

9

Cadimi (Cd)

mg/l

Thiết bị cực phổ VA - 797

10

Chì (Pb)

mg/l

Thiết bị cực phổ VA - 797


2.3.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu và phân tích, tổng hợp số liệu

- Thống kê các số liệu và xử lý bằng phần mềm Excel.

- Phân tích số liệu và so sánh với QCVN 24: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; QVCN 38/2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; QCVN 01-79:2011/BNN - PTNT: Quy chuẩn ký thuật quốc gia về cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, qui trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên

3.1.1. Điều kiện tự nhiên3.1.1.1. Vị trí địa lý.

Vùng nghiên cứu bao gồm huyện Phú Bình, huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công. Có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ

- Phía Nam giáp thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Giang (các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên và Yên Thế).

- Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang

- Phía Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc.

Với điều kiện địa lý như trên, khu vực phía Nam là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, lại có các khu công nghiệp lớn của tỉnh và gần với các khu công nghiệp của Hà Nội, nên khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng công ngiệp hóa và đô thị hóa.[6]

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo.

Vùng nghiên cứu có nền địa hình trung du miền núi, trong đó diện tích đồi núi thấp dạng bát úp, sườn thoải chiếm khoảng 40%, còn lại là đồng bằng. Địa hình có xu thế thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Vùng phía Tây gồm các xã Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức, Phú Thuận, Phúc Tân, TT Đắc Sơn huyện Phổ Yên và Bình Xuyên, Bình Sơn thị xã Sông Công có địa hình đồi núi là chính, độ cao trung bình vùng này 200 - 300m. Khu vực trung tâm và phía Đông Nam vùng nghiên cứu có địa hình đồng bằng khá bằng phẳng, có độ cao trung bình 8 - 15m xen lẫn gò đồi thấp với độ cao tuyệt đối 50 - 70m. Diện tích khu vực đồng bằng có độ dốc thấp, nhỏ hơn 8% thuận lợi cho việc cấy lúa nước và phát triển các loại hình khác. Khu vực này tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, đô thị dần hình thành và phát triển.[6]

Nhìn chung, địa hình khá bằng phẳng xen lẫn đồi núi thấp là một lợi thế cho việc tạo khả nằng, tiềm năng cung cấp đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, công trình thủy lợi, thuận lợi cho việc bố trí các khu công nghiệp.

3.1.1.3. Khí hậu.

Vùng nghiên cứu mang đặc trưng khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung là khí hậu nhiệt đới gió mùa, với cơ chế hoàn lưu gió mùa tạo ra sự phân hóa rõ rệt hai mùa. Đặc điểm chung là mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều với nền nhiệt không khí cao; về mùa đông khô lạnh, nhiệt độ không khí tương đối thấp. Theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng thủy văn Thái Nguyên, đặc điểm khí hậu của vùng như sau:

* Lượng mưa

Lượng mưa trên toàn khu vực được phân bổ theo hai mùa: mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa đạt tới cực đại vào tháng 7, tháng 8 ( tháng nhiều nhất trong vùng). Mùa khô ( ít mưa) từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.[6]

- Lượng mưa hàng năm: từ 1400 - 2000 mm, trung bình 1700mm;

- Số ngày mưa trong năm: 150 đến 160 ngày;

- Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất: 568 mm (tháng 5 năm 2009);

- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất: 2,1 mm (tháng 1 năm 2007);

- Ngày có lượng mưa lớn nhất: 122,7 mm (ngày 17 tháng 5 năm 2010).

* Lượng bốc hơi

Lượng bốc hơi hàng năm trong khu vực là 1146 mm/năm. Trong đó lượng bốc hơi lớn nhất vào các tháng 10, 11, 12 hàng năm; lượng bốc hơi nhỏ nhất vào các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.[6]

- Tháng có lượng bốc hơi lớn nhất: 145,0 mm (tháng 11 năm 2009)

- Tháng có lượng bốc hơi nhỏ nhất: 63,9 mm (tháng 2 năm 2009)

- Ngày có lương bốc hơi lớn nhất: 10,4 mm (ngày 2 tháng 11 năm 2009)

- Ngày có lượng bốc hơi nhỏ nhất: 0,1 mm (ngày 14 tháng 3 năm 2010)

* Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ trung bình năm 23,80C

- Nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất: 29,10C (tháng 6)

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất: 16,10C (tháng 1)

* Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình năm tại khu vực là 81,5 % thời kì cuối mùa hè đến đầu mùa Đông (XI-XII) là thời kì tương đối khô, độ ẩm trung bình tháng chỉ 71 %. Thời kì từ tháng III-VII do thời tiết ẩm ướt, có mưa phùn nên độ ẩm trung bình tháng đạt cao nhất trong năm 90%. Các tháng giữa mùa mưa độ ẩm tương đối lớn, trung bình từ 81 - 90 %.[6]

Tại khu vực có:

- Độ ẩm tương đối trung bình năm của không khí: 81,5%

- Độ ẩm tương đối trung bình tháng lớn nhất (tháng 3, 7): 90%

- Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất (tháng 2, 11): 71%

* Nắng


- Số giờ nắng trung bình trong năm: 1330 giờ

- Tháng có số giờ nắng trung bình lớn nhất: 217 giờ (tháng 8 năm 2009)

- Tháng có số giờ nắng trung bình nhỏ nhất: 13 giờ (tháng 3 năm 2006)

Mùa đông từ tháng II-III có nhiều ngày trời âm u, mưa phùn nên có số giờ nắng ít nhất trong năm. [6]

3.1.2. Các nguồn tài nguyên.

3.1.2.1. Tài nguyên đất.

Đất tự nhiên của khu vực phía Nam tính đến năm 2012 là 593,34 km2, bao gồm đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Nhìn chung, đất đai vùng phía Nam Thái Nguyên tương đối phì nhiêu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là với loại cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Ở những vùng đồi núi cao thuộc các xã Bá Xuyên, phường Cải Đan - thị xã Sông Công, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Vạn Phái, Phúc Tân…huyện Phổ Yên chủ yếu là các loại đất có hàm lượng dinh dưỡng kém, có thể bố trí cho sản xuất lâm nghiệp với thành phần cây rừng đa dạng, nhiều tầng nhằm hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ đất. Nhìn chung đất đai, địa hình cũng như vị trí địa lý của vùng rất thích hợp cho phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là với các công trình có quy mô lớn.[14]

Với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và quá trình đô thị hóa như hiện nay thì tài nguyên đất ngày càng khan hiếm. Yêu cầu đặt ra là sử dụng quỹ đất hiện có sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả nhất.

3.1.2.2. Tài nguyên nước.

Vùng nghiên cứu có hai hệ thống sông chính chảy qua là sông Công và sông Cầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều các con suối nhỏ và kênh mương dẫn nước từ Hồ Núi Cốc, kênh đào và các ao hồ.Sông Công: dài 95 km, bắt nguồn từ Định Hóa, qua Đại Từ, thị xã Sông Công, Phổ Yên, rồi nhập vào sông Cầu tại khu vực Đa Phúc. Sông Công chảy qua vùng nghiên cứu với tổng chiều dài khoảng 35 km, phân chia về phía đông là địa hình thung lũng xen gò đồi thấp, về phía tây là địa hình đồi núi cao. Diện tích lưu vực tính toán đến Đa Phúc là 951 km2. Dòng có chiều rộng trung bình là 13m, độ dốc lưu vực là 27,3%, độ dốc lòng sông là 1,03%, lưu lượng nước trong mùa mưa 29,7m3/s và trong mùa khô là 4,21m3/s.[6]

Dòng sông đã được ngăn lại ở Đại Từ tạo thành Hồ Núi Cốc có mặt nước rộng 25 km2, chứa 175 triệu m3 nước nhằm điều hòa dòng chảy và chủ động tưới tiêu cho 12 nghìn ha lúa. Hệ thống thủy lợi Núi Cốc là nguồn cung cấp nước tưới chính cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt cho khu vực phía Nam Thái Nguyên.Sông Cầu: Là một sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình, chảy dọc ranh giới phía đông của dự án chiều dài khoảng 35km. Lưu lượng nước mùa mưa là 3.500 m3/s, mùa khô là 7,5m3/s, lưu lượng trung bình về mùa mưa là 580 - 610 m3/s, về mùa khô là 6,3 - 6,5m3/s. Sông Cầu là nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu cho huyện Phú Bình, một phần huyện Phổ Yên. Ngoài ra, còn lại là đường giao thông đường thủy quan trọng. Nhưng những năm gần đây, do tình trạng khai thác cát sỏi không được quy hoạch, quản lý tốt nên nhiều đoạn bị đào bới nham nhở, gây cản trở giao thông đường thủy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước mặt và nguồn cung cấp cho nước dưới đất.[6]

Ao, hồ: Khu vực phía Nam Thái Nguyên có tổng diện tích mặt nước hồ, ao là 595 ha, trong đó có hai hồ lớn đó là hồ Suối Lạnh thuộc xã Thành Công, hồ Nước Hai thuộc xã Phúc Thuận, Phổ Yên. Hầu hết diện tích hồ được dân nuôi trồng thủy sản. Với nguồn nước hệ thống thủy nông hồ Núi Cốc, các sông suối, hồ đập nhỏ, trữ lượng nước khá lớn là nguồn cung cấp chính cho sản xuất. Cùng với địa hình khá bằng phẳng thuận lợi nên không bị thiếu nước trong canh tác, đồng thời cũng là nguồn bổ cập cung cấp nước dưới đất.

3.1.2.3. Tài nguyên rừng.

Với vị trí địa lý nằm trong khu vực trung du bắc bộ, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, do đó khu vực phía Nam Thái Nguyên có thảm thực vật tương đối phong phú với tập đoàn cây đa dạng từ những cây công nghiệp ngắn ngày đến cây công nghiệp lâu năm đều có mặt tại khu vực.

Tổng diện tích rừng trong khu vực là 9.417,7 ha. Trong đó, rừng tự nhiên có diện tích khoảng 700 ha, phân bố chủ yếu ở khu vực phía Tây của huyện Phổ Yên gồm các xã Thành Công, Phúc Thuận, Phúc Tân. Còn lại chủ yếu là rừng trồng, với các loại cây chủ yếu là keo lai, tràm. Nhìn chung, rừng trong khu vực hầu hết là rừng nhiều tán [14]


3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội

3.1.3.1. Đặc điểm dân cư

Số dân theo Niên giám thống kê năm 2012 của khu vực phía Nam Thái Nguyên bao gồm huyện Phổ Yên, Phú Bình và thị xã Sông Công vào khoảng 329.569 người. Trong đó, có dân số sống tập trung trong khu vực thị trấn, thị xã chiếm 16,2%, dân số nông thôn chiếm 83,8%. Mật độ trung bình 555 người/km2, tuy nhiên phân bố không đều, giữa các vùng có sự phân tán. Nơi có mật độ dân số cao là thị trấn Ba Hàng, trung bình 3274 người/km2, phường Mỏ Chè thị xã Sông Công là 3646 người/km2, các xã Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Nhã Lộng, Thanh Ninh, Hà Châu, Phường Phố Cò, Thắng Lợi, Lương Châu với trên 1000 người/km2. Ngược lại, các xã có mật độ thấp bằng 1/3, 1/2 các xã trên như Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Bàn Đạt, đặc biệt xã Phúc Tân có mật độ khoảng 84 người/km2.

Bảng 3.1: Diện tích, dân số khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên


Huyện, Thị xã

Tổng diện tích (km2)

Số dân (người)

Mật độ dân số trung bình (người/km2)

Thành thị

Nông thôn

Phú Bình

251,71

7.687

130.365

548

Phổ Yên

258,87

12.930

127.562

543

Sông Công

82,76

32.742

18.283

617

Tổng cộng

593,34

329.569
Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang03
Thang03 -> Đề 5: Phân tích bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”của Phạm Tiến Duật
Thang03 -> Đề 1: Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương [ ] có loại đáng thờ. Có loại ko đáng thờ. Loại đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại ko đáng thờ là loại chuyên chú ở con người"
Thang03 -> Phân tích nghệ thuật tả cảnh, tả người của Nguyễn Du trong Truyện Kiều
Thang03 -> Đề thi thử thpt quốc gia môn Văn năm 2015 Trường thpt thống Nhất
Thang03 -> Phân tích đoạn trích trong tác phẩm số phận con người của A. Sô-lô-khốp
Thang03 -> Thực hiện: Nhóm 5 gvhd: ThS. Nguyễn Thị Hương
Thang03 -> Trường Tiểu học Sông Mây
Thang03 -> Đề tài: phân tích hoạT ĐỘng kinh doanh dịch vụ TẠi tậP ĐOÀn viễn thông quâN ĐỘi viettel tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2012
Thang03 -> ĐẠi học nông lâm tp
Thang03 -> 3/ Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương