Mục lục mở ĐẦU 1tải về 0.73 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.73 Mb.
#4292
  1   2   3   4   5   6   7   8
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Ý nghĩa của đề tài 2Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1 Cở sở khoa học của đề tài 4

1.1.1. Tác động của chăn nuôi tới đời sống và nền kinh tế 4

1.1.2.Các loại hình chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam 20

1.2. Cơ sở pháp lý có liên quan 36

Chương 2
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38

2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 38

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 38

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 38

2.2 Nội dung nghiên cứu 38

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên 38

- Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 38

2.3 Phương pháp nghiên cứu 38

2.3.1. Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp 38

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 39

2.3.3. Phương pháp lấy mẫu 39

2.3.4. Phương pháp phân tích 41

2.3.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu và phân tích, tổng hợp số liệu 42

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên 43

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 43

3.1.2. Các nguồn tài nguyên. 45

3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 48

3.2 Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 50

3.2.1. Số lượng trang trại chăn nuôi lợn tại khu vực phía Nam Tỉnh Thái Nguyên 50

3.2.2. Quy mô chăn nuôi tại các trang trại ở 3 huyện phía Nam năm 2012 51

3.2.3. Các kiểu hệ thống chăn nuôi lợn trong các trang trại 54

3.2.4. Cơ cấu đất đai trong các trang trại 55

3.2.5. Qui mô chăn nuôi của các trang trại 57

3.2.6. Phương thức chăn nuôi tại khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên 58

3.2.7. Sử dụng thức ăn, nước cho lợn ở các trang trại 59

3.2.8. Công tác phòng dịch bệnh tại các trang trại 60

3.2.9. Hiện trạng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang áp dụng tại các trang trại 61

3.3. Đánh giá chất lượng môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 66

3.3.1. Chất lượng nước mặt 66

3.3.2. Chất lượng không khí chuồng nuôi 69

3.3.3. Chất lượng nước thải chăn nuôi 71

3.4. Đánh giá yếu tố xã hội ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn 76

3.4.1. Nhận thức của người chăn nuôi với công tác vệ sinh môi trường 76

3.4.2. Nhận thức của người chăn nuôi với sức khỏe con người 77

Qua hình trên, ta thấy các khu trang trại được xây dựng rất gần với khu nhà ở, việc xử lý chất thải tại trang trại chưa được triệt để, là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, không khí xung quanh và ảnh hưởng tới sức khỏe chính bản thân con người sống trong khu vực đó. Với 51,67 % số trang trại có khoảng cách gần từ 10 đến 20 m; 35% số trang trại có khoảng cách rất gần và chỉ có 13,33% là xây dựng xa nhà ở trên 20m. 78

3.5. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn. 78

Từ việc khảo sát tình hình các trang trại chăn nuôi lợn, chúng tôi đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn như sau : 78

3.5.1. Biện pháp Luật chính sách 78

3.5.2. Biện pháp công nghệ 79

3.5.3. Biện pháp tuyên truyền giáo dục 81

3.5.4. Biện pháp quản lý, quy hoạch 81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83

1. Kết luận 83

2. Kiến nghị 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
AC : Ao - Chuồng

BVMT : Bảo vệ môi trường

BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường

BOD : Biochemical Oxygen Demand (chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa)

C : Chuồng

COD : Chemical Oxygen Demand (chỉ số nhu cầu oxy hóa học)

Cs : Cộng sự

DO : Demand Oxygen (chỉ số nhu cầu oxy hòa tan)

ĐTM : Đáng giá tác động môi trường

ĐBSH : Đồng bằng sông Hồng

ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long

FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương thực và nông nghiệp)

IMPACT : International Model for Policy Analysis of Agricultural Consumption (Mô hình quốc tế để phân tích chính sách trong tiêu thụ nông sản)

LMLM : Lở mồm long móng

NN&PTNT: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

QCCP : Quy chuẩn cho phép

SBR : sequencing batch reactor (bể phản ứng theo mẻ)

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

TP.HCM : thành phố Hồ Chí Minh

UASB : Upflow anearobic sludge blanket ( bể xử lý sinh học dòng chảy ngược

qua tầng bùn kỵ khí)

VAC : Vườn - Ao - Chuồng

VC : Vườn - Chuồng

VSV : Vi sinh vậtDANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU


Bảng 1.1. Số lượng lợn phân theo các vùng của Việt Nam 7

Bảng 1.2:Số lượng lợn nái qua các năm 10

Bảng 1.3: Sản lượng thịt lợn hơi qua các năm 11

Bảng 1.4: Số lượng lợn thịt qua các năm 12

Bảng 1.5: Hàm lượng một số nguyên tố kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 16

Bảng 1.6: Khối lượng phân và nước tiểu của gia súc thải ra trong 1 ngày đêm 17

Bảng 1.7: Một số thành phần vi sinh vật trong chất thải rắn chăn nuôi lợn 18

Bảng 2.1: Số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các huyện phía Nam 39

Bảng 2.2: Phương pháp bảo quản mẫu trước khi đem phân tích 41

Bảng 2.3: Từng chỉ tiêu và phương pháp phân tích 41

Bảng 3.1: Diện tích, dân số khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên 48

Bảng 3.2: Số lượng lợn của ba huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên 53

Bảng 3.3: Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của ba huyện phía Nam 53

Bảng 3.4: Mô hình chăn nuôi lợn đang áp dụng tại một số trang trại 54

Bảng 3.5: Diện tích đất sử dụng tại các trang trại có mô hình 56

chăn nuôi khác nhau 56

Bảng 3.6 : Qui mô chăn nuôi của các trang trại khảo sát 57

Bảng 3.7: Phương thức chăn nuôi lợn đang áp dụng tại một số trang trại 58

Bảng 3.8: Loại thức ăn được sử dụng tại một số trang trại 59

Bảng 3.9 : Lượng chất thải chăn nuôi từ các hệ thống 61

Bảng 3.10 : Hiện trạng phân tách chất thải và nước thải trong các trang 61

trại chăn nuôi theo các hệ thống 61

Bảng 3.11 : Tỷ lệ chất thải được xử lý trong các trang trại chăn nuôi theo 62

các hệ thống 62

Bảng 3.12 : Phương pháp xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng tại các trang trại 63

Bảng 3.13: Chất lượng nước mặt tại các ao nuôi cá ở các trang trại theo


các hệ thống khác nhau 67

Bảng 3.14: Kết quả khảo sát chất lượng nước mặt xung quanh khu vực


các trang trại 68

Bảng 3.15. Kết quả khảo sát hàm lượng khí độc trong chuồng nuôi tại các trang trại lợn ở khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên 70

Bảng 3.16:Hiệu quả xử lý nước thải theo các hình thức xử lý bằng biogas đang áp dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam
Thái Nguyên 71

Bảng 3.17. Hiệu quả xử lý nước thải theo các hình thức xử lý bằng bể lắng đang áp dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam


Thái Nguyên 73

Bảng 3.18: Nhận thức của người dân về việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn 76

Bảng 3.19. Tính toán lượng thải và xác định dung tích bể Biogas 80


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ


Hình 1.1: Mô hình quản lý chất thải rắn chăn nuôi trên thế giới 26

Hình 3.1: Số trang trại chăn nuôi lợn ở khu vực phía Nam, tỉnh Thái Nguyên 51

Hình 3.2: Biểu đồ quy mô chăn nuôi của các trang trại
ở khu vực phía Nam, Thái Nguyên 52

Hình 3.3: Khối lượng nước sử dụng và vệ sinh chuồng trại 60

Hình 3.4: Mục đích sử dụng nước thải trong quá trình chăn nuôi lợn 66

Hình 3.5. Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại chăn nuôi lợn 78
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là một nước có tỷ lệ phát triển nông nghiệp cao, chiếm hơn 70% trong tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (GDP). Trước đây, nghề trồng cây lương thực đóng góp đa số cho ngành nông nghiệp nước ta. Và hiện nay, việc gia tăng sản lượng thực phẩm từ chăn nuôi gia súc cũng đã đem lại những bước tiến mới trong nông nghiệp. Nó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi, đồng thời cải thiện đáng kể đời sống kinh tế của nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tự phát một cách tràn lan, ồ ạt trong điều kiện người nông dân thiếu vốn, thiếu hiểu biết đã làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt với chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ, thiếu quy hoạch, nhất là các vùng dân cư đông đúc đã gây ra ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây nên chủ yếu từ các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, tiếng ồn, xác gia súc, gia cầm chết chôn lấp, tiêu hủy không đúng kỹ thuật. Đối với các cơ sở chăn nuôi, các chất thải gây ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, làm giảm sức đề kháng vật nuôi, tăng tỷ lệ mắc bệnh và chi phí phòng trị bệnh, giảm năng suất và hiệu quả kinh tế, sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm sút sẽ là nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì trên 50 bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ phân người và gia súc. Hiện nay tỉ lệ các bệnh dịch từ gia súc, gia cầm đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới. Nếu vấn đề này không được giải quyết triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường và tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng đặc biệt là với những người trực tiếp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việt Nam là nước có nền nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, tỉ lệ các hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng nhiều, hơn nữa tỉ lệ các trang trại cũng ngày một gia tăng. Các chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường do vi sinh vật (các mầm bệnh truyền nhiễm), có thể là nguồn truyền nhiễm của nhiều bệnh ra môi trường và cộng đồng, đặc biệt là một số bệnh có khả năng lây nhiễm cho con người cao như: Cúm lợn, tai xanh, lở mồm long móng, ỉa chảy… nếu như không được xử lý đúng quy trình vệ sinh và đảm bảo an toàn.

Các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên là khu vực chăn nuôi lợn trọng điểm của tỉnh, số lượng đàn lợn ngày càng lớn kéo theo lượng chất thải như phân, nước tiểu, chất độn chuồng, thức ăn thừa, xác vật nuôi chết… càng tăng đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường do chất thải không được xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ rồi thải ra môi trường đã gây tác động xấu đến nguồn nước, đất, không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người chăn nuôi lợn nói riêng và các hộ dân cư xung quanh nói chung. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía Nam tỉnh Thái Nguyên”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá thực trạng xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang áp dụng tại các trang trại.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm một số yếu tố môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn.

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các trang trại chăn nuôi lợn trong điều kiện thực tế ở địa phương.

1.3 Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu sẽ đánh giá một phần hiện trạng ngành chăn nuôi lợn tại khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên. Đề tài nhằm vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiểu biết về công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn phục vụ cho việc học tập và công tác nghiên cứu sau này.

- Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, và đề xuất những giải pháp để cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên và nâng cao chất lượng môi trường sống cho cộng đồng dân cư.

Chương 1


TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Cở sở khoa học của đề tài

1.1.1. Tác động của chăn nuôi tới đời sống và nền kinh tế1.1.1.1. Vai trò của ngành chăn nuôi

Xét trên bình diện thế giới, nhất là với các nước châu Á, chăn nuôi luôn là một ngành kinh tế nông nghiệp quan trọng. Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 600 triệu người nghèo đói, sống với mức trong khoảng dưới 1 đô la Mỹ/ ngày. Trên một mức độ nào đó họ dựa vào chăn nuôi gia đình làm kế sinh nhai, một nửa số này hiện đang sống tại châu Á (Thornton và cộng sự, 2002). Bên cạnh những người chăn nuôi, hàng triệu công việc liên quan xuất hiện song song với chuỗi giá trị của nó, trong các dịch vụ và cung cấp các vật tư và trong cả chuỗi mắt xích tiêu thụ, chế biến và bán lẻ. Theo tính toán có từ khoảng 4 đến 17 công việc ngoài trang trại được phát sinh khi ta thu gom, chế biến và tiêu thụ được 100 lít sữa, số lượng lao động phụ thuộc vào số sản phẩm được bán ra [25]

Đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Việt Nam là hệ thống sản xuất kết hợp mà rõ ràng nhất là sự kết hợp mật thiết giữa chăn nuôi và trồng trọt, trong đó trâu bò được sử dụng làm sức cày kéo trong trồng trọt, cũng như nuôi lợn và trồng lúa hỗ trợ lẫn nhau. Ở đồng bằng Sông Hồng, nông dân thường ví cảnh sung túc với “lúa đầy bồ, lợn chật chuồng”, có nghĩa là nếu đầu lợn tăng sẽ có nhiều lúa gạo và ngược lại. Có thể thấy rất lâu rồi, phân chuồng được coi là loại phân có giá trị trong trồng lúa. Mặc dù lợn thực sự là tốn rất nhiều thóc gạo, nhưng trong hệ thống sản xuất nông hộ, sự mâu thuẫn này hình như không nghiêm trọng như ta nghĩ, có lẽ một phần vì người ta đã sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tại chỗ, một phần khác là do năng suất lúa vẫn còn có thể tăng mà chưa đạt đến mức giới hạn.

Người ta có thể thấy những lợi thế rõ ràng của ngành chăn nuôi như: sự khép kín với trồng trọt, phù hợp với khả năng đầu tư và trình độ kỹ thuật của nông hộ. Nó cũng cho phép sử dụng tốt hơn các giống địa phương có đặc điểm là năng suất thấp nhưng lại thích nghi tốt với điều kiện sinh thái.

Trong cộng đồng canh tác, chăn nuôi có thể được coi là phương pháp có hiệu quả nhằm xóa đói giảm nghèo. Qua chăn nuôi, các sản phẩm có giá trị thấp (như ngũ cốc và phụ phẩm của nó) đã trở thành các sản phẩm protein động vật có giá trị cao.

Chăn nuôi lợn sản xuất trên 70% sản lượng thịt trong năm. Nó là một nghề truyền thống và có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thịt (73-77%)  cho sinh hoạt đời sống ngày một cao của nhân dân và cho xuất khẩu. Do đó nghề chăn nuôi lợn có một vị trí hàng đầu khi nói đến phát triển chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay. Chăn nuôi lợn theo phương thức truyền thống cung cấp phần lớn sản lượng thịt cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Phương thức chăn nuôi này phát huy khả năng sử dụng nguồn thức ăn địa phương tại chỗ rất phong phú, đa dạng và sẵn có, phù hợp với những vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Cải tiến, nâng cao năng suất các giống lợn hiện có, phổ biến, tuyên truyền, chuyển giao các thiết bị khoa học như: giống, thức ăn, thú y, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại tới từng hộ nông dân cũng như  các chính sách khuyến khích về vốn, đầu tư hỗ trợ cho nông dân là những biện pháp hữu hiệu khuyến khích chăn nuôi lợn phát triển  góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Cùng với xu hướng phát triển của thời đại một bộ phận đã dần dần chuyển sang chăn nuôi sản xuất hàng hoá, có kế hoạch đầu tư và tính hiệu quả kinh tế. Thực tế cho thấy Việt Nam có đầy đủ các điều kiện để phát triển chăn nuôi lợn hàng hoá có năng suất và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vấn đề đặt ra là tổ chức sản xuất, quản lý tốt việc sản xuất và cung ứng thức ăn, tìm kiếm thị trường xuất khẩu thế nào cho hợp lý.1.1.1.2. Hiện trạng môi trường của một số trang trại chăn nuôi lợn

a) Hiện trạng môi trường chăn nuôi lợn của Việt Nam

Hiện nay với sự hội nhập quốc tế kèm với nó là sự gia tăng những quy định về bảo vệ môi trường, ý thức ngày càng được nâng cao của cộng đồng về các vấn đề môi trường thì vấn đề môi trường nói chung và môi trường chăn nuôi nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trên thế giới môi trường chăn nuôi đã được đánh giá một cách khá toàn diện, một trong số đó là các nghiên cứu về xử lý chất thải chăn nuôi. Tại Việt Nam, mặc dù đã phần nào cảm nhận được tác hại về môi trường do chăn nuôi gây ra xong gần như chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi.

Khi còn chăn nuôi nhỏ lẻ, kết hợp với việc sử dụng chất thải từ chăn nuôi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp thì chất thải chăn nuôi từ các hộ gia đình gần như không phải là một mối hiểm họa đối với môi trường.

Tuy nhiên, khi chăn nuôi chuyển sang hình thức tập trung theo quy mô lớn thì còn rất nhiều trang trại chăn nuôi lợn, bò hàng ngày thải ra một lượng lớn chất thải không được xử lý và đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước, kênh mương trong vùng làm nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt (nước giếng trong vùng có váng, mùi hôi tanh), tỷ lệ người dân bị mắc bệnh tiêu chảy, mẫn ngứa và ghẻ lở cao. Ô nhiễm do chất thải chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng nặng tới môi trường sống khu dân cư mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên đất và ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất chăn nuôi. Các hoạt động gây ô nhiễm do chăn nuôi vẫn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. Tình trạng chăn nuôi thả rông, chăn thả trên đất dốc, đầu nguồn nước v.v... còn khá phổ biến đã làm tăng diện tích đất xói mòn, suy giảm chất lượng nước, giảm thiểu khả năng sản xuất nông nghiệp trên vùng rộng lớn. Ô nhiễm môi trường còn làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi. Trong hơn mười năm qua, từ 1997 đến nay, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã diễn ra thường xuyên và đến nay chưa được khống chế triệt để. Từ cuối năm 2003, dịch cúm gia cầm đã bùng phát. Từ năm 2003 đến nay, dịch đã tái phát 5 đợt, đã phải tiêu huỷ trên 51 triệu gia cầm các loại, thiệt hại ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Từ đầu năm 2007 đã bùng phát hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (bệnh tai xanh - PSSR) trên lợn, gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi, gây mất an toàn thực phẩm và còn có nguy cơ lây nhiễm sang người nguy hiểm không kém bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng.

Bảng 1.1. Số lượng lợn phân theo các vùng của Việt Nam(Đơn vị: 1000 con)

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

Cả nước

26 701.598

27 627.729

27 373.149

27 055.9

26 494.0

ĐBSH

6 971.850

7 095.707

6 946.504

7 092.1

6 855.2

Đông Bắc

4 988.258

5 289.789

5 495.255

4 952

4 915

Tây Bắc

1 301.479

1 375.584

1 461.496

1 473

1 432

Bắc Trung Bộ

3 551.052

3 445.825

3 287.506

3 047

2 908

Duyên Hải Nam Trung Bộ

2 000.169

2 099.099

1 938.072

5 253.3

5 084.9

Tây Nguyên

1 557.225

1 636.052

1 633.125

1 711.7

1 704.1

Đông Nam Bộ

2 701.575

2 954.846

2 812.361

2 801.4

2 780.0

ĐBSCL

3 629.990

3 730.827

3 798.830

3 772.5

3 722.9

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012)[21]

Ngành chăn nuôi lợn vẫn chiếm ưu thế trong việc cung cấp ổn định các sản phẩm về thịt với biểu hiện là số lượng đàn lợn ít biện động từ năm 2008 - 2012, ĐBSH là vùng tập trung nhiều các trang trại chăn nuôi lớn với khoảng 6-7 triệu con, tiếp đến là vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và ĐBSCL với khoảng 2-3 triệu con.

Rõ ràng ngành chăn nuôi phát triển nếu không đi kèm với các biện pháp xử lý chất thải sẽ làm môi trường sống của con người xuống cấp nhanh chóng. Môi trường bị ô nhiễm lại tác động trực tiếp vào sức khoẻ vật nuôi, phát sinh dịch bệnh, gây khó khăn trong công tác quản lý dịch bệnh, giảm năng suất không thể phát triển bền vững [9].

Phát triển chăn nuôi bền vững, nhất là chăn nuôi lợn hàng hóa như thế nào trong hoàn cảnh cuộc sống của phần lớn các hộ nông dân còn chật vật khó khăn, đại bộ phận người dân chăn nuôi theo kinh nghiệm; thiếu kiến thức chuyên môn, ít quan tâm về thông tin thị trường, nếu có thì thiếu cụ thể; hiểu biết về sản xuất hàng hóa chưa trở thành tiềm thức; kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các vùng... là những rào cản trong phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa hiện nay.

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó năng suất chăn nuôi thấp và gây ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng. Ô nhiễm môi trường không những ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, năng suất chăn nuôi mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh. Với phương thức sử dụng phân chuồng không qua xử lý ổn định và nước thải không qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Công tác quản lý chất thải trong chăn nuôi lợn đang gặp nhiều khó khăn, việc sử dụng phân lợn trong nông nghiệp vẫn còn bị hạn chế do phân lợn không giống phân bò hay gia cầm khác. Phân lợn ướt và hôi thối nên khó thu gom và vận chuyển, phân lợn là phân “nóng” khó sử dụng, hiệu quả không cao và có thể làm chết hoặc mất năng suất cây trồng (sầu riêng mất mùi, nhãn không ngọt...). Theo điều tra tình hình quản lý chất thải chăn nuôi ở một số huyện thuộc TP. HCM và một số tỉnh lân cận chỉ có 6% số hộ nuôi lợn có bán phân cho các đối tượng sử dụng để nuôi cá và làm phân bón, khoảng 29% số hộ chăn nuôi lợn sử dụng phân cho bể biogas và 9% hộ dùng phân lợn để nuôi cá [2].

Theo kết quả điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của Viện chăn nuôi (2006) tại các cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô tập trung ở Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai cho thấy: Chất thải rắn bao gồm chủ yếu là phân, chất độn chuồng, thức ăn thừa và đôi khi là xác gia súc, gia cầm chết. Kết quả điều tra hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi cho thấy 100% số cơ sở chăn nuôi đều chưa tiến hành xử lý chất thải rắn trước khi chuyển ra ngoài khu vực chăn nuôi. Các cơ sở này chỉ có khu vực tập trung chất thải ở vị trí cuối trại, chất thải được thu gom và đóng bao tải để bán cho người tiêu thụ làm phân bón hoặc nuôi cá. Các bao tải này được tái sử dụng nhiều lần, không được vệ sinh tiêu độc nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm lan truyền dịch bệnh từ trang trại này sang trang trại khác là rất cao. Đối với phương thức nuôi lợn trên sàn bê tông phía dưới là hầm thu gom thì không thu được chất thải rắn. Toàn bộ chất thải, bao gồm phân, nước tiểu, nước rửa chuồng được hòa lẫn và dẫn về bể biogas.

Kết quả điều tra của cho thấy hệ thống xử lý nước thải tại các trang trại trên là: Nước thải  bể Biogas  hồ sinh học  thải ra môi trường, hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn khác cũng có sơ đồ xử lý chất thải như trên [1].

b) Hiện trạng môi trường chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên

Chăn nuôi đang tạo nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng đàn vật nuôi thì tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi cũng đang ở chiều hướng báo động. Hiện, toàn tỉnh có 674 trang trại, gia trại, trong đó có 272 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn; 353 trang trại, gia trại chăn nuôi gà; 47 trang trại, gia trại còn lại chăn nuôi trâu, ngựa, dê, nhím, chồn, rắn. Trong đó, Phú Bình là địa phương có số trang trại lớn nhất (70 trang trại lợn, 125 trang trại gà), tiếp đến là Phú Lương (93 trang trại lợn, 41 trang trại gà); T.P Thái Nguyên (18 trang trại lợn, 59 trang trại gà); Phổ Yên (46 trang trại lợn, 30 trang trại gà) [13]

Đa số các trang trại, gia trại nằm xen kẽ trong các khu dân cư, có quỹ đất nhỏ, hẹp, không đủ diện tích để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép; không đảm bảo khoảng cách vệ sinh đến khu dân cư.


Bảng 1.2:Số lượng lợn nái qua các năm

(Đơn vị: 1000 con)

Năm

Cả nước

Thái Nguyên

Tỷ Lệ(%)

2008

3 950.192

92.104

2,33

2009

4 169.478

92.412

2,21

2010

4 158.820

89.070

2,14

2011

4048.1

89.4

2,2

2012

4025.6

91.3

2,3

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

So với các tỉnh thành trên cả nước, Thái Nguyên là một tỉnh có ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh mẽ, số lượng đàn lợn được ổn định do công tác chăm sóc và vệ sinh thú y được quan tâm chặt chẽ hơn trước. Trong 2 năm 2010 và 2011, do việc bùng phát dịch tai xanh, lở mồm long móng nên số lượng đàn lợn có xu hướng suy giảm từ hơn 92 nghìn con xuống còn hơn 89 nghìn con, nhưng tới năm 2012, đàn lợn đã tăng trở lại được hơn 91 nghìn con, do công tác tuyên truyền về dịch bệnh được người dân quan tâm nên có ý thức hơn trong việc chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên vẫn có nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi lợn không đảm bảo vệ sinh môi trường gây mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi khiến người dân rất khó chịu. Đó là chưa kể chất thải từ chăn nuôi đang có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Trong hoạt động chăn nuôi, chất thải chăn nuôi lợn là nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn các loại chăn nuôi khác. Toàn tỉnh có 272 trang trại, gia trại lợn, thì khoảng 90% có quy mô chăn nuôi dưới 1.000 con/năm; 10% còn lại quy mô chăn nuôi trên 1.000 con/năm. Theo theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/10/2012 toàn tỉnh có: Đàn lợn là 544,82 nghìn con, tăng 28,18 nghìn con so với cùng kì năm 2011; trong đó đàn lợn thịt là 450,8 nghìn con, tăng 6,23% ( tương ứng với tăng 26,45 nghìn con). Riêng năm 2012, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 63,3 nghìn tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ, riêng khối trang trại chăn nuôi chiếm khoảng 20%.[3]

Bảng 1.3: Sản lượng thịt lợn hơi qua các năm

(Đơn vị: tấn)


Năm

Cả nước

Thái Nguyên

2008

2 771.002

43.287

2009

2 931.420

46.682

2010

3 036.358

48.052

2011

3098.8

53.2

2012

3160

56.8

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Do nhu cầu về ăn uống và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gia tăng, công tác tiêm phòng được thực hiện nghiêm túc, nên tỉ lệ thịt lợn hơi xuất chuồng cảu cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng có xu hướng tăng và ổn định. Ở Thái Nguyên, từ 43.287 tấn năm 2008 tăng lên 56.8 tấn năm 2012, tăng hơn 13 nghìn tấn. Cùng với việc chăn nuôi phát triển mạnh thì lượng chất thải từ các trang trại, gia trại này hầu hết được xử lý bằng hệ thống biogas nên chỉ giải quyết được vấn đề thu hồi khí sinh học để tận thu làm nhiên liệu, còn mức độ giảm thiểu ô nhiễm không đáng kể, do vậy, không giải quyết được vấn đề ô nhiễm nước và mùi hôi thối. Điều đáng lưu tâm nữa là hầu hết hệ thống biogas ở các trang trại, gia trại này đều xây dựng nhỏ hơn mức độ cần thiết nên hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường càng hạn chế, nhiều khi không có tác dụng, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều trang trại như hợp tác xã chăn nuôi Thắng Lợi (T.X Sông Công); Trại Giống lợn Tân Thái, xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ)… cũng gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân sống quanh khu vực chăn nuôi.[12]

Bảng 1.4: Số lượng lợn thịt qua các năm

(Đơn vị: con)


Năm

Cả nước

Thái Nguyên

2008

22 286.113

436.652

2009

23 325.847

467.196

2010

23 102.813

485.207

2011

22 910.3

424.4

2012

22 379.1

420.8

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Với số lượng đàn lợn tăng nhanh, việc xử lý chất thải chưa được các hộ quan tâm đúng mức, trên thực tế cho thấy công nghệ xử lý biogas không xử lý triệt để được nguồn gây ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, do đó rất cần có các biện pháp hỗ trợ, xử lý sau biogas. Tuy nhiên, những biện pháp hỗ trợ này cũng chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm chứ chưa xử lý được triệt để các chất gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn cho phép. Chi phí đầu tư và vận hành để xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm rất tốn kém; các biện pháp hỗ trợ sau biogas lại cần có diện tích đất để xây dựng các ao hồ sinh học, vườn cây nhằm tận dụng nước thải làm nước tưới… nên việc đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận kinh doanh của trang trại. Bởi vậy, hầu hết các chủ trang trại đều trốn tránh đầu tư đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường cần thiết. Trong khi đó, quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức ở tất cả các cấp, ngành. Lâu nay, trong các quy hoạch phát triển chăn nuôi của các địa phương hầu như mới quan tâm đến các chỉ tiêu, giải pháp kinh tế mà chưa có các quy định, giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể, chưa có quy hoạch và tiêu chí quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các chủ trang trại, gia trại còn rất hạn chế…

Nhằm khắc phục và giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 11 trang trại chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh, qua đó đã xử lý 4 trang trại với số tiền phạt trên 100 triệu đồng do chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường… Sự cương quyết của các cấp, ngành liên quan đã góp phần nâng cao ý thức của người chăn nuôi. Đến nay, đã có 69/674 trang trại có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường…và giải pháp tối ưu nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý, đình chỉ sản xuất đối với các trang trại có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm; yêu cầu các trang trại phải có đầy đủ công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về xử lý ô nhiễm (được cơ quan chức năng xác nhận trước khi đưa vào hoạt động); khẩn trương quy hoạch vùng chăn nuôi cho từng loại vật nuôi, từng bước hạn chế, không cho phép chăn nuôi gia trại, chăn nuôi quy mô nhỏ trong khu dân cư; triển khai ứng dụng mô hình xử lý nước thải sau hệ thống biogas, làm cơ sở hướng dẫn, nhân rộng áp dụng cho các trang trại.[28]

Nhìn chung, việc quản lý chất thải chăn nuôi lợn đang gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu sử dụng chất thải chăn nuôi lợn trong nông nghiệp còn rất thấp. Vì vậy cần có nhiều biện pháp tích cực kết hợp để giải quyết vấn đề quản lý và khắc phục sự ô nhiễm môi trường do một lượng chất thải chăn nuôi gây ra1.1.1.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm trong chăn nuôi đến con người và môi trường

Mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc gia cầm thải ra khoảng 75 - 85 triệu tấn chất thải đã tác động đến môi trường và sức khỏe con người trên nhiều khía cạnh: Gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, do trong chất thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, trứng giun [30].

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi một cách thỏa đáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, vật nuôi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt các virus biến thể từ các dịch bệnh như lở mồm long móng, dịch bệnh tai xanh, dịch cúm ở lợn có thể lây lan nhanh chóng và có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Theo Báo cáo tổng kết của Viện Chăn nuôi, nồng độ khí H2S và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn mức cho phép khoảng 30 - 40 lần [22].

Ô nhiễm môi trường khu vực trại chăn nuôi do sự phân hủy các chất hữu cơ có mặt trong phân và nước thải của lợn. Sau khi chất thải ra khỏi cơ thể của lợn thì các chất khí đã lập tức bay lên, khí thải chăn nuôi bao gồm hỗn hợp nhiều loại khí trong đó có trên 40 loại gây mùi, chủ yếu là H2S và NH3. Trong điều kiện kỵ khí cộng với sự có mặt của vi khuẩn trong phân và nước thải xảy ra quá trình khử các ion sunphát (SO42-) thành sunphua (S2-). Trong điều kiện bình thường thì H2S là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về màu và mùi [2].

Việc kiểm soát chất thải chăn nuôi là một nội dung cấp bách cần được các cấp quản lý, các nhà sản xuất và cộng đồng dân cư bắt buộc quan tâm để: hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của con người, cảnh quan khu dân cư cũng như không kìm hãm sự phát triển của ngành.

a) Các bệnh thường gặp trong lao động nông nghiệp

Hiện nay, còn nhiều trang trại chăn nuôi lợn hàng ngày thải ra một lượng lớn chất thải không được xử lý và đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước, kênh mương làm nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt (nước giếng trong vùng có váng, mùi hôi tanh), tỷ lệ người dân bị mắc bệnh tiêu chảy, mẫn ngứa và ghẻ lở cao. Ô nhiễm do chất thải chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng nặng tới môi trường sống dân cư mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên đất và ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất chăn nuôi. Ô nhiễm môi trường còn làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi [30].

Môi trường bị ô nhiễm sẽ tác động trực tiếp vào sức khoẻ con người và vật nuôi, phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, gây khó khăn trong công tác quản lý dịch bệnh, giảm năng suất và chất lượng của ngành chăn nuôi, ảnh hưởng tới đời sống của con người.

* Các bệnh thường gặp ô nhiễm không khí nơi làm việc

Các loại hơi khí độc như amoniac (NH3), hydrosulfua (H2S), khí carbondioxyt (CO2), bụi hữu cơ vào cơ thể có biểu hiện ngứa mũi, ngứa mắt, họng, khó chịu vỉ mũi, hắt hơi, đau họng…. Theo nghiên cứu môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật nông dân tại một số vùng tại Thái Nguyên của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Đức, Đỗ Hàm, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cho thấy mô hình bệnh tật nông dân chủ yếu là các bệnh có liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường xen lẫn với các bệnh cộng đồng chậm phát triển. Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt là 16-37%, bệnh mũi họng là 73-77%. Hai nhóm bệnh khác là tim mạch từ 14-15%, bệnh hô hấp là 11 - 12%.[20]

* Các bệnh thường gặp do vi sinh vật gây ra

Bệnh nhiễm kí sinh trùng là thường gặp nhất của nhà nông như các viêm nhiễm ngoài da do nấm, ấu trùng sán…các bệnh đường ruột như tả, lị, thương hàn cũng dẽ mắc phải do thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh đường ruột. Hiện nay, dịch lợn mắc bệnh tai xanh cũng là vấn đề đáng lo ngại đến sức khỏe của người chăn nuôi. Nó vừa gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân, vừa đe dọa sức khỏe người chăn nuôi. Tuy nhiên, bệnh tai xanh không lây sang người nhưng làm suy giảm miễn dịch của đàn lợn làm cho đàn lợn dễ bị nhiễm liên cầu lợn ( Streptococcussuis) mà bệnh này lại có khả năng lây sang người.

b) Ảnh hưởng của ô nhiễm chất thải chăn nuôi đến môi trường

Bảng 1.5: Hàm lượng một số nguyên tố kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợnSTT

Kim loại nặng

Hàm lượng tối đa cho phép (mg/kg)

1

Asen (As)

2,0

2

Cadimi (Cd)

1,0

3

Chì (Pb)

5,0

4

Thuỷ ngân (Hg)

0,05

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012)[29]

Việc sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp đã trở lên phổ biến tại các trang trại, tuy nhiên hàm lượng một số kim loại nặng có trong thức ăn nếu vượt quá ngưỡng trên, các chủ trang trại khi sử dụng cho vật nuôi sẽ dẫn tới việc tích trữ trong cơ thể, làm ảnh hưởng tới chất lượng và sản phẩm vật nuôi, sau cùng có thể tích trữ trong cơ thể con người thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

Một phần các kim loại nặng này có thể được đào thải ra khỏi cơ thể vật nuôi qua phân hoặc nước tiểu, nó có thể tích trữ trong mọt khoảng thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường.

Chất thải chăn nuôi chia ra thành 3 nhóm:

+ Chất thải rắn: Phân, chất độn, lông, chất hữu cơ tại các lò mổ...

+ Chất thải lỏng: nước tiểu, nước rửa chuồng, tắm rửa gia súc, vệ sinh lò mổ, các dụng cụ…

+ Chất thải khí: CO2, NH3, CH4

Chất thải rắn và nước thải. Chất thải rắn chủ yếu là phân, rác, thức ăn thừa của vật nuôi.... Chất thải rắn chăn nuôi lợn có độ ẩm từ 56 - 83%, tỷ lệ N, P, K cao, chứa nhiều hợp chất hữa cơ, vô cơ và một lượng lớn các vi sinh vật, trứng các ký sinh trùng có thể gây bệnh cho người và vật nuôi.

Tùy theo đặc điểm chuồng nuôi và hình thức thu gom chất thải, chất thải chăn nuôi lợn bao gồm: chất thải rắn, nước tiểu, nước thải chăn nuôi (hỗn hợp phân, nước tiểu, nước rửa chuồng…)

* Chất thải rắn - Phân

- Những dưỡng chất không tiêu hóa được của quá trình tiêu hóa vi sinh.

- Các chất cặn bã của dịch tiêu hóa (trypsin, pepsin …), các mô tróc ra từ các niêm mạc của ống tiêu hóa và chất nhờn theo phân ra ngoài.

- Các loại vi sinh vật trong thức ăn, ruột bị thải ra ngoài theo phân.

+ Lượng phân:

Lượng phân thải ra trong một ngày đêm tùy thuộc vào giống, loài, tuổi và khẩu phần ăn. Lượng phân lợn thải ra mỗi ngày có thể ước tính 6-8% trọng lượng của vật nuôi [2]. Lượng phân thải trung bình của lợn trong 24 giờ được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1.6: Khối lượng phân và nước tiểu của gia súc thải ra trong 1 ngày đêmLoại gia súc

Lượng phân (kg/ngày)

Nước tiểu (kg/ngày)

Trâu bò lớn

20-25

10-15

Lợn (<10kg)

0,5-1

0,3-0,7

Lợn (15-45kg)

1-3

0,7-2,0

Lợn (45-100kg)

3-5

2-4

(Nguồn: Bùi Xuân An, 2010)[2]

+ Thành phần trong phân lợn:

Thành phần các chất trong phân lợn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Thành phần dưỡng chất của thức ăn và nước uống;

- Độ tuổi của lợn (mỗi độ tuổi sẽ có khả năng tiêu hóa khác nhau);

- Tình trạng sức khỏe vật nuôi và nhu cầu cá thể: nếu nhu cầu cá thể cao thì sử dụng dưỡng chất nhiều thì lượng phân thải sẽ ít và ngược lại.

Ngoài ra, trong phân còn có chứa nhiều loại vi khuẩn, virus và trứng ký sinh trùng, trong đó vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriacea chiếm đa số với các giống điển hình như: Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella. Trong 1 kg phân có chứa 2000 - 5000 trứng giun sán gồm chủ yếu các loại: Ascaris suum, Oesophagostomum, Trichocephalus [8].

Bảng 1.7: Một số thành phần vi sinh vật trong chất thải rắn chăn nuôi lợnChỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

Coliform

MNP/100g

4.106-108

E. Coli

MPN/100g

105-107

Streptococus

MPN/100g

3.102-104

Salmonella

Vk/25ml

10-104

Cl. Perfringens

Vk/ml

10-102

Đơn bào

MNP/10g

0-103

(Nguồn: Nguyễn Thị Hoa Lý, 2004)[8]

Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang03
Thang03 -> Đề 5: Phân tích bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”của Phạm Tiến Duật
Thang03 -> Đề 1: Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương [ ] có loại đáng thờ. Có loại ko đáng thờ. Loại đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại ko đáng thờ là loại chuyên chú ở con người"
Thang03 -> Phân tích nghệ thuật tả cảnh, tả người của Nguyễn Du trong Truyện Kiều
Thang03 -> Đề thi thử thpt quốc gia môn Văn năm 2015 Trường thpt thống Nhất
Thang03 -> Phân tích đoạn trích trong tác phẩm số phận con người của A. Sô-lô-khốp
Thang03 -> Thực hiện: Nhóm 5 gvhd: ThS. Nguyễn Thị Hương
Thang03 -> Trường Tiểu học Sông Mây
Thang03 -> Đề tài: phân tích hoạT ĐỘng kinh doanh dịch vụ TẠi tậP ĐOÀn viễn thông quâN ĐỘi viettel tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2012
Thang03 -> ĐẠi học nông lâm tp
Thang03 -> 3/ Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương