Mục lục danh mục các từ viết tắt mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI 3tải về 307.35 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích307.35 Kb.
#507
  1   2   3   4   5   6   7

MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2

MỞ ĐẦU 3

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 3

2. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 5

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

1.1.1. Trên thế giới 5

1.1.2. Ở Việt Nam 5

1.2. CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU 5

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu 6

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 6

Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) 6

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6

Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng với biến đổi khí hậu của các mô hình 6

Phương pháp bản đồ và GIS 6

Phương pháp phân vùng 6

Phương pháp phân tích chuỗi nhân quả 6

Phương pháp phân tích SWOT 6Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG NGHIÊN CỨU 7

2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 7

2.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 7

2.2.1. Đặc điểm địa chất 7

2.2.2. Đặc điểm địa hình 7

2.2.4. Đặc điểm thủy văn 7

2.2.5. Đặc điểm thổ nhưỡng 7

2.2.6. Tài nguyên biển 7

2.2.7. Tài nguyên khoáng sản 8

2.3. BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 8

2.3.1. Dân cư 8

2.3.2. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội 8

2.4. PHÂN VÙNG LÃNH THỔ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 8

Chương 3. BIỂU HIỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VÙNG NGHIÊN CỨU 9

3.1. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG NGHIÊN CỨU 9

3.1.1. Biến đổi nhiệt độ không khí 9

3.1.2. Biến đổi lượng mưa 9

3.1.3. Nước biển dâng 9

3.1.4. Một số loại hình thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan 9

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VÙNG NGHIÊN CỨU 9

Tác động đến tài nguyên đất 9

Tác động đến tài nguyên nước 9

Tác động đến nông nghiệp và an ninh lương thực 9

Tác động đến lâm nghiệp 9

Tác động đến ngành thủy sản 9

Tác động đến đa dạng sinh học 9

Tác động đến tài sản, sức khỏe và tính mạng con người 9

Tác động đến công nghiệp, giao thông vận tải và xây dựng 9

Chương 4. CÁC MÔ HÌNH CÓ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG NGHIÊN CỨU 10

4.2.1. Mô hình trồng trọt có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 10

4.2.2. Mô hình nuôi trồng thủy sản có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 10

4.2.3. Các mô hình chăn nuôi có khả năng thích ứng vớibiến đổi khí hậu 11

4.2.4. Các mô hình tổng hợp 12

4.2.5. Các mô hình khác 12Chương 5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ PHÂN HẠNG CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MIỀN TRUNG 13

5.1. XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC MÔ HÌNH 13

5.1.1. Bộ tiêu chí 13

5.1.2. Đánh giá và cho điểm đối với các tiêu chí 13

5.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ PHÂN HẠNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT 14

Chương 6. LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN VÀ XÂY DỰNG THỬ NGHIỆMMÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ở VÙNG NGHIÊN CỨU 18


6.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH 18

6.2. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH 19

Mô hình trồng rau an toàn trên vùng đất cát tại xã Quỳnh Lương,


huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 19

Mô hình trồng nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang,


tỉnh Thừa Thiên Huế 19

Mô hình trồng rau trên vùng đất cát hoang mạc tại xã An Hải,


huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 19

Mô hình trồng lúa “Một Phải Năm Giảm” tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 19

Mô hình nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai,
tỉnh Thừa Thiên Huế 19

Mô hình nuôi cá nước ngọt vượt lũ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang,


tỉnh Thừa Thiên Huế 19

Mô hình nuôi tôm có vành đai rừng ngập mặn tại xã Tam Nghĩa,


huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 19

Mô hình chuồng lợn thích ứng với lũ lụt tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 19

Mô hình trồng cỏ Voi nuôi bò trên vùng đất cát khô hạn ven biển
xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 19

Mô hình nhà vượt lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 19

Mô hình nhà đa năng tránh bão, lũ tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 19

6.3. XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 19

Chương 7. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ở MIỀN TRUNG 25


7.1. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH 25

7.1.1. Phương án 1 25

7.1.2. Phương án 2 25

7.1.3. Phương án 3 267.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 26

Nhóm giải pháp về chính sách đất đai; 26

Nhóm giải pháp về huy động vốn đầu tư; 26

Nhóm giải pháp về chính sách Quỹ hỗ trợ nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu; 26

Nhóm giải pháp về thuế; 26

Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật - công nghệ; 26

Nhóm giải pháp về khuyến nông - khuyến ngư; 26

Nhóm giải pháp quy hoạch; 26

Nhóm giải pháp về Chính sách liên kết "bốn nhà"(Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và chủ mô hình); 26

Giải pháp tổ chức thực hiện. 26KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BĐKH

Biến đổi khí hậu

Bộ NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT

Bộ Tài nguyện và Môi trường

BTB

Bắc Trung Bộ

DHNTB

Duyên hải Nam Trung Bộ

GEF

Quỹ Môi trường toàn cầu

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

IPM

Quản lý dịch hại tổng hợp

IPPC

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu

KCN

Khu công nghiệp

KH&CN

Khoa học và Công nghệ

KHKT - CN

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

KT-XH

Kinh tế - xã hội

LHQ

Liên Hợp Quốc

MHTN

Mô hình thử nghiệm

MHSXTT

Mô hình sản xuất truyền thống

NTTS

Nuôi trồng thủy sản

PRA

Đánh giá nông thôn có sự tham gia

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

Sở NN&PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở TNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND

Ủy ban Nhân dân

UNDP

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Viện TN&MT

Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế


tải về 307.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương