Mục lục chương I: ĐỐi tưỢng và LỚPtải về 1.29 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.29 Mb.
#48161
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Bài tập lập trình hướng đối tượng với C# Năm 2008

MỤC LỤC

Chương I: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 9

a. Khai báo lớp 9

b. Sử dụng các đối tượng của lớp: 10

c. Từ khóa this 11

4 . Bộ khởi dựng( constructor/ Phương thức khởi tạo/ thiết lập) 13

Cú pháp: 13

public className([ds tham số]){ 13

// Khởi tạo cho các thành phần dữ liệu của lớp 13

} 13

5. Sử dụng các từ khóa mức độ truy cập 13d. Hàm hủy bỏ (destructor) 14

e. Sử dụng các thành viên tĩnh static: 16

f. Nạp chồng phương thức 19

g. Đóng gói dữ liệu thông qua các thuộc tính: 19

B. BÀI TẬP MẪU 20

a. Xây dựng lớp 20

Ví dụ 1: 20

Ví dụ 2: 22

b. Sử dụng lớp 24

Ví dụ 1: 24

Ví dụ 2: 26

Ví dụ 3: 30

c. Lớp lồng nhau và cách truy xuất 33

d. Chương trình khai báo nhiều lớp 36

e. Từ khóa this 41

i. Sử dụng this để phân biệt tham số phương thức và biến thành viên của lớp. 41

ii. Sử dụng từ khóa thí để trao đối tượng hiện hành như một tham số, minh học 44

sử dụng biến khai báo private 44

f. Hàm thiết lập và hàm thiết lập sao chép, hàm sao chép cho lớp vector 47

g. Sử dụng hàm thiết lập sao chép và hàm hủy bỏ 52

h. Kiểu dữ liệu mảng, các phương thức có giá trị trả về , constructor sao chép 56

i. Sử dụng các thành phần tĩnh 61

j. Hàm khởi tạo private để cấm tạo thể hiện của đối tượng 64

k. Nạp chồng phương thức 66

i. Xây dựng lớp phanso và thao tác với lớp với các phương thức bao gồm: 66

ii. Xây dựng một lớp vecto và hiện các phép toán trên vector 70

l. Gói ghém dữ liệu thông qua các thuộc tính 75

C. CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ TRẮC NGHIỆM 81

Câu 1: Sự khác nhau giữa khai báo thành phần dữ liệu public va không public là như thế nào? Lấy ví dụ minh họa. 81

Câu 2: Tham số this được sử dụng như thế nào? Khi nào thì sử dụng this? 81

Cau 3: Trình bày về cách thức sử dụng các thành phẫn static. Các thành phần static được sử dụng khi nao? Muốn lớp không tạo được thể hiện của đối tượng thì phải làm gì? 81

D. BÀI TẬP TỰ GIẢI 84

Bài 1 84

E. BÀI TẬP TỔNG HỢP: 88

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 90

a. Toán tử: 90

b. Chồng toán tử: 90

c. Cú pháp nạp chồng toán tử: 91

d. Toán tử một ngôi: 92

e. Toán tử hai ngôi: 92

f. Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác: 92

g. Phạm vi sử dụng của các toán tử: 94

h. Một số trường hợp nên sử dụng các toán tử nạp chồng: 94

i. Yêu cầu khi sử dụng toán tử: 94

j. Ưu và nhược điểm của chồng toán tử 95

B. BÀI TẬP MẪU 96

a. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM, LÝ THUYẾT 96

b. CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MẪU 99

a. Chồng toán tử (+) đối với hai vector 99

a, Hướng dẫn: 99

b. Chồng toán tử một ngôi 102

c. Xây dựng một lớp sophuc có hai phần thực (real) và ảo (imaginary). Nạp chồng toán tử +, - và đổi dấu số phức. 105

d. Xây dựng một lớp phân số với tên là phanso và đa năng hoá toán tử trên lớp. Thực hiện các nhiệm vụ sau: 108

e. Xây dựng một lớp vector và thực hiện các yêu cầu sau: 113

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT 119

D. BÀI TẬP TỰ GIẢI 120

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 125

a. Kế thừa: 125

Khái niệm: là tiếp thu tiếp nhận những cái đã được xây dựng. 125

b. Từ khoá Base: 126

c. Từ khoá New: 126

d. Tính đa hình : 127

Bao gồm những đặc điểm sau 127

e. Ghi đè: 127

f. Nghiêm cấm kế thừa: 128

Một lớp được cho là nghiêm cấm các lớp khác kế thừa khi nó được khai báo với từ khoá là sealed ngay trước từ khoá Class. Do vậy bất kì lớp nào khai báo kế thừa lớp đó đều phát sinh lỗi khi biên dịch. 128

g. Cách truy xuất protected: 128

h. Lớp trừu tượng: 128

i. Sự khác nhau giữa phương thức đa hình với phương thức trừu tượng: 129

j. Gốc của tất cả các lớp (Lớp Object): 129

k. Kiểu Boxing và Unxing 130

l. Lớp lồng nhau: 131

B. BÀI TẬP MẪU 132

a. Kế thừa 132

i. Xây dựng lớp dẫn xuất thừa kế từ lớp cơ sở. 132

ii. Mức độ truy cập Protected 140

iii. Cách truy nhập của từ khóa internal và public 147

Bài 2: Ví dụ về cách truy cập của từ khóa internal 151

iv. Lớp cơ sở và đối tượng thành phần 153

b. Nghiêm cấm kế thừa 161

c. Tính đa hình. 164

d. Lớp trừu tượng 170

e. Xây dựng lớp lồng nhau 174

C. MỘT SỐ CÂU HỎI LÝ THUYẾT: 178

D. CÂU HỎI TỰ TRẢ LỜI 180

E. BÀI TẬP TỰ GIẢI: 183

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 191

a. Khái niệm về giao diện 191

b. Cài đặt một giao diện 191

c. Truy xuất phương thức của giao diện 192

d. Toán tử is: 192

e. Toán tử as 192

f. Thực thi phủ quyết giao diện 192

g. Thực hiện giao diện một cách tường minh 192

B. BÀI TẬP MẪU 193

a. Sử dụng giao diện 193

b. Mở rộng một giao diện và sự thực thi nhiều giao diện của một lớp 195

c. Xây dựng lớp thực thi phủ quyết một giao diện 198

d. Xây dựng lớp thực thi giao diện một cách tường minh 204

C. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 207

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LÀM 208


LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay khoa học đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Tin học luôn thay đổi và phát triển từng giờ, từng ngày. Ngôn ngữ lập trình cũng vậy. Các ngôn ngữ mới luôn ra đời thay thế và khắc phục những hạn chế cho các ngôn ngữ cũ.

Ngôn ngữ lập trình là một công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề thực tế trên máy tính một cách hữu hiệu. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ đang dần tiến hoá để đáp ứng các thách thức của thực tế.

C# được mệnh danh là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh nhất trong bộ ngôn ngữ lập trình .NET của hãng Microsoft hiện nay.

Cuốn sách này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc định nghĩa và cài đặt lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C# trong ứng dụng thực tiễn và áp dụng chúng cho mô hình đối tượng một cách hiệu quả.

Giáo trình bao gồm 4 chương:

Chương 1: Đối tượng và lớp.

Chương 2: Nạp chồng toán tử trên lớp.

Chương 3: Kế thừa và đa hình.

Chương 4: Giao diện

Với mỗi một chương chúng tôi có trình bày tóm tắt nhất về lý thuyết và có bài tập giải mẫu theo từng nội dung. Cuối mỗi chương là hệ thống bài tập tự giải (có hướng dẫn) để giúp các bạn tiện thực hành.

Tuy cuốn sách này phần nào đã hoàn thành xong, nhưng do thời gian và kiến thức có hạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và bạn bè để cuốn sách này được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới cha, mẹ, anh, chị, em; thầy Nguyễn Hữu Đông cùng các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin trường ĐHSPKT Hưng Yên đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đề tài này. Xin cám ơn mọi sự giúp đỡ của bạn bè.


Hưng Yên ngày 20 tháng 6 năm 2007

Nhóm sinh viên thực hiện:Nguyễn Hương Chanh

Nguyễn Thị Lê

Trần Thị Lương


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… giáo viênng 6 năm 2007

Hưng Yên, ngày tháng 6 năm 2007

Chữ kí của giáo viên

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP

Mục tiêu: Sau khi tìm hiểu xong chương này người học có thể nắm được các nội dung sau:

● Khai báo lớp

● Khai báo và sử dụng các đối tượng của lớp

● Từ khóa this

● Các thuộc tính truy cập

● Hàm thiết lập

● Hàm thiết lập sao chép

● Hàm hủy bỏ

● Sử dụng các thành viên tĩnh

● Nạp chồng phương thức

● Đóng gói dữ liệu thông qua các thuộc tínhtải về 1.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương