Mục lụC 1 MỤC ĐÍCH, YÊu cầu của tiểu luận tốt nghiệP 2tải về 0.51 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích0.51 Mb.
#2849

MỤC LỤC


MỤC LỤC 1

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 2

1. Mục đích của tiểu luận tốt nghiệp 2

2. Yêu cầu của tiểu luận tốt nghiệp 2

2.1. Về hình thức: 2

2.2. Về nội dung: 2

2.3. Về vấn đề đạo văn: 2LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 3

A. TIỂU LUẬN 1 (THAY THẾ CHO MÔN THI TN: KINH TẾ HỌC TỔNG QUÁT) 3

B. TIỂU LUẬN 2 (THAY THẾ CHO MÔN THI TN: LUẬT KINH TẾ) 3

KẾT CẤU CỦA BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 5

Phần 1: Mở đầu 5

Phần 2: Lý thuyết 5

Phần 3: Hiện trạng 5

Phần 4: Giải pháp 5

Phần 5: Kết luận 5CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 6

ĐỊNH DẠNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 7

CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH 9

QUI ĐỊNH VỀ CÁCH VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

QUI ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN 12

1. Viết lại ý của một tác giả 12

2. Chép lại ý của tác giả khác 12

MẪU BÌA 13

1. Mẫu bìa cứng: 132. Mẫu bìa mềm lót sau bìa cứng: 14


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Mục đích của tiểu luận tốt nghiệp


Việc làm tiểu luận tốt nghiệp nhằm mục đích thay thế môn thi tốt nghiệp, giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề kinh tế trong thực tế.

2. Yêu cầu của tiểu luận tốt nghiệp


Tiểu luận tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

2.1. Về hình thức:


Theo đúng hướng dẫn trình bày của khoa (phần sau).

2.2. Về nội dung:


 • Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng cụ thể;

 • Xác định được câu hỏi nghiên cứu;

 • Phân tích một cách cụ thể hiện trạng của vấn đề nghiên cứu tại tổ chức, địa bàn nghiên cứu. Chứng minh làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu bằng dữ liệu, số liệu thực tế;

 • Đưa ra một số giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại của hiện trạng nói trên. Các giải pháp cần thể hiện rõ đã giải quyết được mục tiêu đặt ra như thế nào.

2.3. Về vấn đề đạo văn:


NGHIÊM CẤM sinh viên chép bài của người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được phép chép bài của người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo, ... theo quy định về mặt học thuật. Trong trường hợp phát hiện sinh viên đạo văn, tiểu luận tốt nghiệp đương nhiên bị điểm không (0).

LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

A. TIỂU LUẬN 1 (THAY THẾ CHO MÔN THI TN: KINH TẾ HỌC TỔNG QUÁT)


Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân, mỗi sinh viên có thể lựa chọn đề tài có liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế có thể là:

1. Phân tích địa phương: Đề tài liên quan đến chủ đề này có thể là phân tích chính sách phát triển kinh tế cho địa phương, phân tích tình hình kinh tế xã hội tại địa phương.

2. Phân tích ngành: Các đề tài liên quan đến chủ đề này là để phân tích một ngành cụ thể nào đó, ví dụ như ngành nông nghiệp, ngành du lịch, ngành thủy sản, …

3. Phân tích sản phẩm: Các đề tài liên quan đến chủ đề này là để phân tích một loại sản phẩm cụ thể nào đó, ví dụ như cá ba sa, giày dép, dịch vụ du lịch, …

4. Phân tích về tổ chức, đơn vị: Các đề tài liên quan đến chủ đề này là để phân tích chi tiết về một lĩnh vực hoạt động cụ thể nào đó của một tổ chức, đơn vị, ví dụ như hoạch định chiến lược xuất khẩu cho doanh nghiệp, ...

5. Phân tích (hoặc lập) dự án: Các đề tài liên quan đến chủ đề này có thể là phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án hoặc lập ra những dự án mới cho địa phương hay một tổ chức cụ thể nào đó.

6. Thiết lập mô hình hình dự báo hoặc mô hình giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội: dựa trên các lý thuyết kinh tế và khảo sát thực tế, sinh viên đưa ra các mô hình giải thích mối tương quan giữa các biến số để có thể giải thích vào dự báo các hiện tượng kinh tế xã hội.

7. Phân tích tác động của 01 chính sách cụ thể hay một chính sách hỗn hợp đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa phương hay tác động đến sự phát triển của một ngành hoặc đời sống của các tầng lớp dân cư.

8. Phát hiện một vấn đề chính sách và đề xuất chính sách.

Khoa Kinh tế và Luật không khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài về lĩnh vực quản trị, nghiệp vụ tài chính hay kế toán.

B. TIỂU LUẬN 2 (THAY THẾ CHO MÔN THI TN: LUẬT KINH TẾ)


Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân, mỗi sinh viên có thể lựa chọn đề tài có liên quan thuộc lĩnh vực Luật kinh tế có thể là:

1. Tìm hiểu tình hình chung về doanh nghiệp:

 • Lịch sử hình thành doanh nghiệp;

 • Hình thức sở hữu của doanh nghiệp;

 • Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp;

 • Bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp;

 • Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

2. Những chủ đề gợi ý:

2.1. Những nội dung cơ bản trong pháp luật dân sự như: tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, …

2.2. Pháp luật về doanh nghiệp: quan hệ nội bộ doanh nghiệp - quản lý vốn, chuyển nhượng vốn; vấn đề hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến tổ chức lại, chuyển đổi, mua lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

2.3. Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và những giải pháp bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp tại doanh nghiệp.

2.4. Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.

2.5. Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại: Có thể tập trung các chủ đề về hợp đồng trong kinh doanh; hợp đồng mua bán hàng hóa, …

2.6. Tố tụng tòa án và trọng tài thương mại.

2.7. Luật thương mại 2005 - Các loại hành vi thương mại.

2.8. Pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2.9. Pháp luật về quản lý nhà nước về kinh tế.* Sinh viên lưu ý:

Những chủ đề gợi ý trên có tính tổng quát, trong quá trình thực hiện, sinh viên nên chọn và thực hiện một vấn đề cụ thể, đi sâu vào phân tích và liên hệ thực tiễn.

Trường hợp sinh viên có hướng thực hiện chuyên đề khác các nhóm gợi ý trên, sinh viên có thể thực hiện những đề tài khác trong lĩnh vực luật thương mại, Luật dân sự, Luật lao động, Luật quốc tế,...

KẾT CẤU CỦA BÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP


Khoa quy định mỗi bài tiểu luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

Phần 1: Mở đầu


 • Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

 • Mục tiêu nghiên cứu.

 • Phạm vi nghiên cứu.

 • Phương pháp nghiên cứu.

 • Kết cấu của chuyên đề.

Phần 2: Lý thuyết


Sinh viên trình bày cô đọng về cơ sở lý luận liên quan đế đề tài nghiên cứu.

Phần 3: Hiện trạng


Sinh viên đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu tại một doanh nghiệp, cơ quan hoặc một tổ chức cụ thể. Nêu được những mặt mạnh, mặt hạn chế của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển hay suy thoái về tình hình xây dựng và áp dụng pháp luật cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Phần 4: Giải pháp


Các giải pháp phải dựa trên kết quả phân tích ở phần 2, phần 3. Giải pháp cần cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.

Phần 5: Kết luận


Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).

CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP


Bài tiểu luận cuối cùng được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Trang bìa chính (Xem mẫu cuối tài liệu này)

 2. Trang bìa phụ (Xem mẫu cuối tài liệu này)

 3. Trang “Danh mục các từ viết tắt”

 4. Trang “Mục lục”

 5. Trang “Danh mục bảng”

 6. Trang “Danh mục hình”

 7. Phần nội dung của tiểu luận tốt nghiệp (từ 10 đến 15 trang).

 8. Phần “Phụ lục”

 9. Tài liệu tham khảo (nếu có)

LƯU Ý

 1. Trang bìa chính: in trên giấy bìa cứng màu xanh dương, đóng gáy kim (không làm gáy lò xo) có giấy kiếng bên ngoài, không làm bìa mạ vàng.

 2. Trang bìa phụ: in trên giấy thường

 3. Mục lục: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang với 3 cấp

 4. Phần phụ lục: ghi các nội dung có liên quan đến đề tài nghiên cứu hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm đề tài nghiên cứu. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2 …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B, …) và phải có tên.

Ví dụ: Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH A

Phụ lục 2: Các chứng từ của công ty TNHH A


ĐỊNH DẠNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP


1. Khổ giấy : A4, in một mặt

2. Kiểu chữ (font) : Times New Roman, đánh Unicode

3. Cỡ chữ (font size):

    • Tiêu đề cấp 1 (heading 1) : 16

    • Tiêu đề cấp 2 (heading 2) : 16

    • Tiêu đề cấp 3 (heading 3) : 13

    • Văn bản (body text) : 13

    • Tên bảng, biểu, sơ đồ… : 13

    • Nguồn, đơn vị tính : 11

4. Font style:

    • Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, in đậm, canh giữa

    • Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết thường, in đậm, canh trái

    • Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, in đậm, canh trái

    • Văn bản (body text): viết thường, canh justified

    • Tên bảng, biểu, sơ đồ…: viết thường, in đậm, canh giữa phía trên bảng, biểu sơ đồ.

    • Đơn vị tính: viết thường, in nghiêng, nằm phía trên và bên phải của bảng, biểu hay hình

    • Nguồn: viết thường, in nghiêng, nằm phía dưới và bên trái của bảng, biểu hay hình

5. Cách dòng (line spacing): 1,5 lines

6. Cách đoạn (spacing)

    • Before: 6 pt

    • After: 6 pt

7. Định lề (margin)

    • Top: 2,5cm

    • Bottom: 2,5 cm

    • Left: 3,5 cm

    • Right: 2,5 cm

    • Header: 1,5 cm

    • Footer: 1,5 cm

8. Đánh số trang:

    • Các mục trước phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu i, ii, …

    • Từ phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu 1, 2, 3…

9. Đánh số các chương mục: nên đánh theo số ả rập (1, 2, 3, …), không đánh theo số La Mã (I, II, III, …) và chỉ đánh số tối đa 3 cấp theo qui định sau:

    • Tên chương: định dạng theo tiêu đề cấp 1 (heading 1)

Ví dụ:

PHẦN 2: LÝ THUYẾT

    • Đề mục cấp 2: định dạng theo tiêu đề cấp 2 (heading 2), bắt đầu từ số thứ tự của Phần:

Ví dụ: 2.1 Cơ sở lý luận

    • Đề mục cấp 3: định dạng theo tiêu đề cấp 3 (heading 3)

Ví dụ: 2.1.1 Quy định của pháp luật

CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH


Khi lập bảng, biểu, đồ thị, hình sinh viên cần lưu ý các điểm sau đây:

 1. Phải đánh số theo từng loại và bao gồm luôn số thứ tự của chương

Ví dụ: Hình 1.1, Hình 1.2,

(Trong đó: số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1,2, ... tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó)

Bảng 1.1, Bảng 1.2,

(Trong đó: số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1, số 1,2, ... tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó)

 1. Phải có tên

Ví dụ: Bảng 1.1: Doanh thu của doanh nghiệp: 2000 - 2010

 1. Phải có đơn vị tính

Ví dụ: ĐVT: triệu đồng

 1. Phải có nguồn

Ví dụ: Nguồn: Niêm giám thống kê 2009

 1. Số phải được phân cách hàng ngàn bằng dấu Chấm (.) và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy (,).

Ví dụ: 1.007.845,25

 1. Số phải được canh phải, không canh giữa và không canh trái

 2. Số trong cùng một bảng, biểu hay đồ thị phải có cùng số lượng số thập phân. Tức là nếu lấy 2 số thập phân thì toàn bộ số trong cùng một bảng đều phải có 2 số thập phân.

 3. Không nên để một bảng, sơ đồ cũng như tên và nguồn của bảng, biểu, đồ nằm ở hai trang. Cố gắng để cùng ở một trang.

QUI ĐỊNH VỀ CÁCH VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

 2. Các tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự abc theo HỌ của tác giả.

 3. Nếu sách (báo) có 2 hay 3 tác giả, liệt kê tất cả tên của tất cả tác giả.

 4. Nếu sách (báo) có từ 4 tác giả trở lên, liệt kê tên một tác giả và những người khác ghi chung là “các tác giả”.

Lưu ý: Chỉ viết họ và tên tác giả không ghi học hàm, học vị, chức danh của tác giả.

 1. Tất cả các tài liệu tham khảo phải được ghi theo đúng cấu trúc như sau:

  • Sách:

Họ và tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ:

Nguyễn Thị Thủy & Nguyễn Thị Thu Hiền (2010) Luật Ngân sách nhà nước, NXB Thanh niên.  • Một chương trong một cuốn sách:

Họ và tên tác giả (năm xuất bản), “Tên chương”, Tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ:

Nông Quốc Bình (2010), “Chương 1: Một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế”, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Nhà Xuất Bản Công an Nhân dân, Hà Nội.  • Tạp chí

Họ và tên tác giả (tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên tạp chí, số tạp chí, trang của bài báo.

Ví dụ:

Vũ Thành Long (Tháng 8/2012), “Trách nhiệm liên đới trong trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Pháp luật & Dân Chủ, Số 245, tr. 29.  • Báo

Họ và tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên báo, trang của bài báo.

Ví dụ:

Lê Văn Tứ (06/9/2012), “Tiền sử dụng đất và vai trò lịch sử của nó”, Kinh tế Sài Gòn, tr.20.Họ và tên tác giả (ngày tháng năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên báo, được download (hoặc truy cập) tại đường link…, ngày download (hoặc truy cập).

Ví dụ:

Văn Giang (21/6/2012), “Kiện đòi nợ bảo hiểm xã hội”, Tuổi trẻ Online, được download tại địa chỉ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/497917/Kien-doi-no-bao-hiem-xa-hoi.html vào ngày 22/7/2012.  • Nếu tài liệu là văn bản pháp luật

Cần ghi đúng ký hiệu văn bản pháp luật qui định tại Đ.7 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Ví dụ:

Nghị định số 72/2006/NĐ/CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  • Nếu tài liệu là bản án

Cần ghi đúng ký hiệu bản án và trích yếu theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/NQ-TANDTC ngày 31 tháng 3 năm 2005.

Ví dụ:

Bản án số 09/2005/KDTM-ST về: “V/v tranh chấp về hợp đồng thuê mua tài chính” của Tòa án Nhân dân tỉnh A.Sinh viên sử dụng Chú dẫn (footnote) đặt ở cuối trang (trên Microsoft Office Word, vào Insert/reference/footnote… sử dụng bottom of page để chú dẫn).

QUI ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN


Khi viết bài, sinh viên sẽ tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Có khi vô tình, có khi cố ý, sinh viên viết lại một ý nào đó từ sách, báo, … vào bài viết của mình. Nếu sinh viên không lưu ý đến vấn đề trích dẫn đúng cách thì sẽ dễ rơi vào tình trạng đạo văn. Sau đây là hai trường hợp phổ biến nhất mà sinh viên cần lưu ý khi viết bài.

1. Viết lại ý của một tác giả


Trong trường hợp này, sinh viên dùng ý của một người nào đó nhưng diễn đạt lại bằng lời của mình. Khi đó, sinh viên chỉ cần trích dẫn tên tác giả và năm xuất bản ngay sau câu tự diễn đạt.

Ví dụ:

… Bên cạnh đó, vấn đề tự do hóa vẫn còn bị hạn chế đối với các định chế tài chính phi ngân hàng mặc dù qui mô của khu vực này phát triển rất nhanh. Ngoài ra, vấn đề tham nhũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng để chính sách tự do hóa của chính phủ có thể thực hiện một cách hiệu quả (Nguyễn Văn A, 1999).


2. Chép lại ý của tác giả khác


Trong trường hợp này, sinh viên chép toàn bộ (hay gần như toàn bộ) ý của một tác giả khác thì sinh viên phải để phần chép đó trong dấu ngoặc kép “…” và ngay sau đó phải ghi tên tác giả, năm xuất bản và trang chứa ý mà sinh viên đã chép.

Ví dụ:

… “Ở Việt Nam hiện tượng lạm phát đang diễn ra được coi như là sự đòi hỏi bức xúc của việc điều chỉnh cục diện cơ cấu kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới, mặt bằng giá mới, thiết chế kinh tế mới tương thích nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững theo hướng toàn cầu hóa” (Nguyễn Thanh Tuyền, 7/2008, tr.43).Lưu ý: Tất cả các trường hợp trích dẫn trong bài viết phải được ghi chi tiết ở mục tài liệu tham khảo

MẪU BÌA

1. Mẫu bìa cứng:


frame1

2. Mẫu bìa mềm lót sau bìa cứng:


frame2

Hướng dẫn thực hiện tiểu luận thay thế môn thi Tốt nghiệp (ĐTTX - VLVH) ngành Kinh tế (CN Kinh tế - Luật) | Trang


tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương