Ma trậN ĐỀ kiểm tra lớP 10tải về 116.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.12.2017
Kích116.5 Kb.
#4886

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I LỚP 11

NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Mục đích đề kiểm tra:

1. Về Kiến thức:
+ Hiểu được sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt NVQS, giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ luËt.

+ Nắm được khái niệm về luật và nh÷ng quy ®Þnh chung, chuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò.....2. Kĩ năng

+ Trình bày được sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt NVQS

+ Nêu được tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ®èi víi viÖc thùc hiÖn ngÜa vô qu©n sù.3.Thái độ:
+ Tù gi¸c trình bày nội dung kiểm tra.

- Cã ý thøc tæ chøc kØ luËt trong suốt thời gian kiểm tra.4. N¨ng lùc h­íng tíi.

- N¨ng lùc ph©n tÝch vÊn ®Ò

- N¨ng lùc liªn hÖ thùc tiÔn


II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Cấp độ

Tên chủ đề( nội dung, chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu

Tổng điểm

Tỷ lệ %


Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Nội dung 1

LuËt NVQS vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
- Hiểu được sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt NVQS, giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ luËt

- Nắm được nh÷ng quy ®Þnh chung, chuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò- Phát huy Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh, xö lý c¸c vi ph¹m LuËt NVQS

Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ®èi víi viÖc thùc hiÖn ngÜa vô qu©n sù
Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

Số câu

Số điểm

Câu 1 A:

Số điểm: 3đ

30%

câu: 1B

Số điểm: 2đ

20%

Câu 2:

Số điểm: 5đ

50%

2 câu (3 ý)

10 điểm

= 100%


2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1: a. Trình bày sự cần thiết ban hành luật NVQS ? Nêu những quy định chung chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ ?

b. Phát huy phục vụ tại ngũ trong thời bình? xử lý vi phạm luật NVQS?

Câu 2: Trình bày trách nhiệm của học sinh đối với việc thực hiện NVQS?

Tổ trưởng Nhóm Trưởng

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 11

NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Mục đích đề kiểm tra:

1. Về Kiến thức:

+ Nắm được khái niệm l·nh thæ quèc gia

+ Khái niệm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, néi dung chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia

+ Sóng tiÓu liªn AK2. Kĩ năng

+ Trình bày được lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

+ Nêu được trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

+ Trình bày được cấu tạo súng tiểu liên AK và thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK.

3.Thái độ:
+ Tù gi¸c trình bày nội dung kiểm tra.

- Cã ý thøc tæ chøc kØ luËt trong suốt thời gian kiểm tra.4. N¨ng lùc h­íng tíi.

- N¨ng lùc ph©n tÝch vÊn ®Ò

- N¨ng lùc liªn hÖ thùc tiÔn

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Cấp độ
Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu

Tổng điểm

Tỷ lệ %

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Nội dung 2

B¶o vÖ chñquyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia


- Khái niệm l·nh thæ quèc gia

- Khái niệm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, biên giới quốc gia.- Hiểu được Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

- Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

- Khái niệm l·nh thæ quèc gia

- Khái niệm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, biên giới quốc gia.


Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

Câu1 A

Số điểm: 1đ

10%

Câu 1 B:

Số điểm: 1đ

10%

câu: 1C

Số điểm: 1đ

10%

Câu 2:

Số điểm: 4đ

40%

2 câu (4 ý)

7 điểm

= 70%

Nội dung 3

Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng tr­êng CKC

- Nêu được tính năng chiến đấu Sóng tiÓu liªn AK


- Trình bày cấu tạo sóng tiÓu liªn AK

- Quy t¾c sö dông sóng ®¹n

- Nêu chuyển động khi bắn của súng tiểu liên AK
Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

Câu1 A

Số điểm: 0,5đ

5%

Câu 1 B:

Số điểm: 0,5đ

5%

câu: 1C

Số điểm: 1đ

10%

Câu 1D:

Số điểm: 1đ

10%

1 câu (4 ý)

3 điểm

= 30%

Tổng:

Tỉ lệ:


1,5đ

15%

1,5đ

15%20%50%

10,0 điểm

100%


2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÂU HỎI

Câu 1: Nêu khái niệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia? Cho biết một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia. 3đ.

Câu 2: Nêu tính năng chiến đấu và cấu tạo súng tiểu liên Ak? Quy tắc sử dụng và chuyển động của súng khi bắn? 3đ

Câu 3: Là học sinh em

có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia ?Tổ trưởng Nhóm Trưởng


ĐÁP ÁN:

Câu 1: * Khái niệm NVQS: 0,5đ

  • NVQS laø nghóa vuï veû vang cuûa coâng daân phuïc vuï trong QÑNDVN. Laøm NVQS bao goàm phuïc vuï taïi nguõ vaø phuïc vuï trong nghaïch döï bò cuûa QÑ.

* Xử lý vi phạm luật NVQS: 0,5đ

- Nhaèm ñaûm baûotính nghieâm minh vaø trieät ñeå cuûa phaùp luaät

- Ngöôøi naøo vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kí NVQS, tuyeån choïn vaø goïi coâng daân nhaäp nguõ,goïi quaân nhaân döï bò taäp trung huaán luyeän, lôïi duïng chöùc vuï, quyeàn haïn laøm traùi hoaëc caûn trôû vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh treân ñaây, hoaëc vi phaïm caùc quy ñònh khaùc cuûa Luaät NVQS, thì tuyø theo möùc ñoä nheï hay naëng maø bò xöû lí kó luaät, xöû phaït haønh chính, hoaëc bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï.
Câu 2: Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quan sự: 4đ

- Ñeå keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng yeâu nöôùc, chuû nghóa anh huøng caùch maïng cuûa nhaân daân :

- Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân vaø taïo ñieàu kieän cho coâng daân laøm troøn nghóa vuï BVTQ

- Ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng QÑ trong thôøi kì ñaåy maïnh CNH-HÑH ñaát nöôùcCâu 3: Trách nhiệm của học sinh với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự: 5đ

a. Hoïc taäp chính trò, QS, reøn luyeän theå löïc do tröôøng lôùp toå chöùc :

- Hoïc sinh caàn coù thaùi ñoä nghieâm tuùc, traùch nhieäm ñaày ñuû trong hoïc taäp reøn luyeän, phaán ñaáu ñaït keát quaû cao trong töøng baøi, töøng khoa muïc theo yeâu caàu cuûa tröôøng, cuûa lôùp ñeà ra.b. Chaáp haønh quy ñònh veà ñaêng kí NVQS :

- Ñoái vôùi hoïc sinh, vieäc thöïc hieän Luaät NVQS tröôùc heát laø thöïc hieän toát vieäc ñaêng kí NVQS.

- Hoïc sinh ñeán ñoä tuoåi ñaêng kí NVQS ( nam töø ñuû 17 tuoåi trôû leân) phaûi ñaêng kí NVQS.

- Ñaêng kí NVQS laø phaûi keâ khai ñaày ñuû, chính xaùc, ñuùng thôøi gian quy ñònh.c. Ñi kieåm tra söùc khoeû vaø khaùm söùc khoeû :

- Vieäc kieåm tra söùc khoeû cho nhöõng ngöôøi ñaêng kí NVQS laàn ñaàu ( 17 tuoåi) do cô quan QS caáp huyeän (quaän) phuï traùch.

- Vieäc khaùm söùc khoeû cho nhöõng ngöôøi trong dieän ñöôïc goïi nhaäp nguõ do Hoäi ñoàng khaùm söùc khoeû caáp huyeän ( quaän) phuï traùch.

- Hoïc sinh ñi kieåm tra vaø khaùm söùc khoeû theo giaáy goïi cuûa Ban Chæ huy QS caáp huyeän ( quaän) nôi cö truù.

- Kieåm tra söùc khoeû khi 17 tuoåi ñeå kieåm tra theå löïc, phaùt hieän nhöõng beänh taät vaø höôùng daãn coâng daân phoøng beänh, chöõa beänh ñeå giöõ vöõng vaø naâng cao söùc khoeû chuaån bj cho vieäc nhaäp nguõ.

- Khaùm söùc khoeû nhaèm tuyeån choïn nhöõng ngöôøi ñuû tieâu chuaån vaøo phuïc vuï taïi nguõ.

- Hoïc sinh coù maët ñuùng thôøi gian, ñòa ñieåm quy ñònh trong giaáy goïi, trong khi kieåm tra hoaëc khaùm söùc khoeû phaûi tuaân thuû ñaày ñuû nguyeân taéc thuû tuïc ôû phoøng khaùm.

d. Chaáp haønh nghieâm leänh goïi nhaäp nguõ :

- Coâng daân ñöôïc goïi nhaäp nguõ phaûi coù maët ñuùng thôøi gian vaø ñòa ñieåm ghi trong leänh goïi nhaäp nguõ, neáu coù lí do chính ñaùng khoâng theå ñeán ñuùng thôøi gian ñòa ñieåm thì phaûi coù giaáy xaùc nhaän cuûa Uyû ban nhaân daân caáp xaõ ( phöôøng) nôi cö truù.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 11

NĂM HỌC 2016 – 2017

I. Mục đích đề kiểm tra:

1. Về Kiến thức:

+ Nắm được khái niệm l·nh thæ quèc gia

+ Khái niệm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, néi dung chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia

+ Sóng tiÓu liªn AK2. Kĩ năng

+ Trình bày được lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

+ Nêu được trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

+ Trình bày được cấu tạo súng tiểu liên AK và thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK.

3.Thái độ:
+ Tù gi¸c trình bày nội dung kiểm tra.

- Cã ý thøc tæ chøc kØ luËt trong suốt thời gian kiểm tra.II. Nội dung và phương pháp

1. Nội dụng:

- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

- Súng tiểu liên AK

2. Phương pháp

- Kiểm tra Tự luận
Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Nội dung 2

B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia
Nội dung 3

Giíi thiÖu sóng tiÓu liªn AK vµ sóng tr­êng CKC

- Khái niệm l·nh thæ quèc gia

- Khái niệm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, biên giới quốc gia.

- Nêu được tính năng chiến đấu Sóng tiÓu liªn AK


- Hiểu được Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

- Trình bày cấu tạo sóng tiÓu liªn AK- Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

- Quy t¾c sö dông sóng ®¹n

- Nêu chuyển động khi bắn của súng tiểu liên AK

Số câu: 1

Số điểm: 10đ

tỉ lệ 100 %

Số câu: 0.5

Số điểm: 1

Số câu: 01

Số điểm: 4đ

Số câu: 01

Số điểm: 4đ

Số câu: 0,5

Số điểm: 1đ


BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Câu 1: Nêu khái niệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia? Cho biết một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia. 3đ.

Câu 2: Nêu tính năng chiến đấu và cấu tạo súng tiểu liên Ak? Quy tắc sử dụng và chuyển động của súng khi bắn 3đ

Câu 3: Là học sinh em có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia ?

ĐÁP ÁN:

Câu 1: * Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia : 0,5đ

- Chuû quyeàn laõnh thoå quoác gia laø quyeàn toái cao, tuyeät ñoái, hoaøn toaøn vaø rieâng bieät cuûa quoâca gia ñoái vôùi laõnh thoå vaø treân laõnh thoå cuûa mình.

* Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia: 2,5đ

- Bieân giôùi quoác gia nöôùc CHXHCNVN laø thieâng lieâng, baát khaû xaâm phaïm:

- Xaây döïng, quaûn lí, baûo veä bieân giôùi quoác gia laø nhieäm vuï cuûa Nhaø nöôùc vaø laø traùch nhieäm cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân.

- Baûo veä bieân giôùi quoác gia phaûi döïa vaøo daân, tröïc tieáp laø ñoàng baøo caùc daân toäc ôû bieân giôùi

- Xaây döïng bieân giôùi hoaø bình, höõu nghò ; giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà bieân giôùi quoác gia baèng bieän phaùp hoaø bình

- Xaây döïng löïc löôïng vuõ trang chuyeân traùch, noøng coát ñeå quaûn lí, baûo veä bieân giôùi quoùc gia thöïc söï vöõng maïnh theo höôùng caùch maïng, chính quy, tinh nhueä, töøng böôùc hieän ñaïi, coù chaát löôïng cao, coù quaân soá vaø toû chöùc hôïp líCâu 2: Tính năng chiến đấu và cấu tạo súng tiểu liên Ak: 3đ

* Tính năng chiến đấu: 1đ

_ Súng tiểu liên AK là loại sung tự động nạp đạn theo nguyên lí trích khí thuốc qua thành nòng, bắn được cả liên thanh và phát một ( chủ yếu là bắn liên thanh ). Súng trang bị cho từng người sử dụng, dùng hoả lực tiêu diệt sinh lực địch, súng có lê để đánh gần.

_ Súng tiểu liên AK sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên bang Nga, hoặc đạn kiểu 1956 do Trung Quốc và một số nước sản xuất. Đạn K56 có các loại đầu đạn : Đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn xuyên cháy và đầu đạn cháy. Hộp tiếp đạn chứa 30 viên.

_ Tầm bắn ghi trên thước ngắm : 800m, AK cải tiến 1000m.

_ Tầm bắn hiệu quả : 400m; hoả lực tập trung 800m; bắn máy bay, quân nhảy dù : 500m.

_ Tầm bắn thẳng : Mục tiêu cao 0,5m : 350m; mục tiêu cao 1,5m : 525m.

_ Tốc độ đầu của đầu đạn : AK : 710m/s, AK cải tiến 715m/s.

_ Tốc độ bắn : Lí thuyết : 600 phát/phút; Chiến đấu : 40 phát/phát khi bắn phát một, 60 phát/phút khi bắn liên thanh.

_ Khối lượng của súng là 3,8kg, AKM : 3,1kg, AKMS : 3,3kg. Khi đủ đạn khối lượng tăng 0,5kg.

* Cấu tạo của súng : 1,5đ

Súng tiểu liên AK gồm 11 bộ phận chính :

1.Nòng súng : 2.Bộ phận ngắm : 3.Hộp khoá nòng và nắm hộp khoá nòng :

4.Bệ khoá nòng và thoi đẩy : 5. Khoá nòng : 6 Bộ phận cò : 7. Bộ phận đẩy về :

8.Ống dẫn thoi và ốp lót tay : 9. Báng súng và tay cầm : 10. Hộp tiếp đạn : 11. Lê :

*. Quy tắc sử dụng súng : 0,5đ

_ Phải khám súng đúng động tác và đúng quy định khi cho học sinh luyện tập.

_ Cấm sử dụng súng để đùa nghịch hoặc chĩa sung vào người khác để bóp cò.

_ Chỉ được tháo, lắp hoặc sử dụng khi có lệnh của GV.

_ Cấm để đạn thật lẫn với đạn tập. Khi giảng dạy không được dung đạn thật để làm động tác mẫu.

_ Khi bắn đạn thật phải chấp hành đúng các quy định bảo đảm an toàn. Bắn xong phải lau chùi súng theo chế độ bảo quản súng .Câu 3: Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia: 4,5đ

- Hoïc sinh phaûi ra söùc hoïc taäp, khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä nhaän thöùc veà moïi maët, hieåu bieát saâu saéc veà truyeàn thoáng dựng nöôùc, giöõ nöôùc cuûa daân toäc, truyeàn thoáng ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Treân cô sôû ñoù, xaây dựng, cuûng coá lòng yeâu nöôùc, lòng töï haøo daân toäc, yù chí töï laäp töï cöôøng, naâng cao yù thöùc BVTQ. Tích cöïc hoïc taäp kieán thöùc QP_AN, saún saøng nhaän vaø hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï QP_AN khi Nhaø nöôùc vaø ngöôøi coù thaåm quyeàn huy ñoäng, ñoäng vieân.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II LỚP 11

NĂM HỌC 2016 – 2017


Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Nội dung 4

KÜ thuËt b¾n sóng tiÓu liªn AK vµ sóng tr­êng CKC

- Mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt b¾n

- §éng t¸c b¨n t¹i chç cña sóng tiÓu liªn AK vµ sóng tr­êng CKC- TËp ng¾m trôm, ng¾m tróng
- LuyÖn tËp §éng t¸c b¨n t¹i chç cña sóng tiÓu liªn AK vµ sóng tr­êng CKC


Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

Số câu; 2

Số điểm

Số câu: 1

Số điểm

Số câu

Số điểm

Số câu: 1

Số điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 11

NĂM HỌC 2016 – 2017


Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Nội dung 5

KÜ thuËt sö dông lùu ®¹n

- Nêu được tính năng cấu tạo của lựu đạn .

- Quy t¾c sö dông vµ b¶o qu¶n lùu ®¹n- T­ thÕ, ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n

- NÐm lùu ®¹n tróng ®Ých

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

Số câu: 2

Số điểm

Số câu: 1

Số điểm

Số câu

Số điểm

Số câu: 2

Số điểm


Nội dung 6

Kü thuËt cÊp cøu chuyÓn th­¬ng

- Nhận biết cầm máu tạm thời

- Nhận biết cố định tạn thời gãy xương

- Nhận biết cách hô hấp nhân tạo


- Nêu được cách cấp cứu ban đầu các tai nạn

Thực hiện băng bó vết thương

- 03 nguyên tắc băng vết thương

- 06 kiểu băng vết thươngSố câu

Số điểm, tỉ lệ %

Số câu: 3

Số điểm

Số câu: 2

Số điểm

Số câu

Số điểm

Số câu: 2

Số điểm


tải về 116.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương