Ma trậN ĐỀ kiểm tra học kì Itải về 90 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích90 Kb.
#4090

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8

Mã đề: 123


Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Bài 15:

CM tháng Mười Nga 1917Biết ngày, tháng diễn ra 2 cuộc cách mạng, ý nghĩa CM tháng Mười 1917

Giải thích nguyên nhân diễn ra hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

1/2 câu

2 điểm


1/2 câu

2 điểm

1 câu

4 điểm


40%

Bài 16:

Liên Xô XDCNXH

(1921-1941)


Biết hoàn cảnh, nội dung của chính sách kinh tế mới của Liên Xô

Nhận xét về chính sách kinh tế mớiSố câu

Số điểm


Tỉ lệ %

1/2 câu

3 điểm


1/2 câu

1 điểm

1 câu

4 điểm


40%

Bài 18+19:

Nước Mĩ….(1918-1939)

Nhật Bản(1918-1939)
So sánh được sự khác nhau và giống nhau của kinh tế Nhật và Mĩ sau 1918
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %1 câu

2 điểm


1 câu

2 điểm


20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %


1 câu

5 điểm


50%

1 câu

3 điểm


30%

1 câu

2 điểm


20%

3 câu

10 điểm


100%


ĐỀ KIEÅM TRA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử 8

(Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề)
Mã: 123

Câu 1:(4 điểm)

Vì sao năm 1917 nước Nga xảy ra hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?


Câu 2:(4 điểm)

Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung của chính sách kinh tế mới ở Nga từ 1921-1925? Em có nhận xét gì về chính sách trên?


Câu 3: (2 điểm)

Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ và Nhật có điểm gì giống và khác nhau?
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8

Mã: 456


Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Bài 15:

CM tháng Mười Nga 1917Biết ngày, tháng diễn ra 2 cuộc cách mạng, ý nghĩa CM tháng Mười 1917

Giải thích nguyên nhân diễn ra hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

1/2 câu

2 điểm


1/2 câu

2 điểm

1 câu

4 điểm


40%

Bài 18:

Nước Mĩ….(1918-1939)

Biết hoàn cảnh, nội dung của chính sách mới của Mĩ

Nhận xét về chính sách mớiSố câu

Số điểm


Tỉ lệ %

1/2 câu

3 điểm


1/2 câu

1 điểm

1 câu

4 điểm


40%

Bài 16:

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


Chứng minh cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %1 câu

2 điểm


1 câu

2 điểm


20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %


1 câu

5 điểm


50%

1 câu

3 điểm


30%

1 câu

2 điểm


20%

3 câu

10 điểm


100%


ĐỀ KIEÅM TRA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử 8

(Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề)

Mã: 456
Câu 1:(4 điểm)

Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung của chính sách mới ở Mĩ do Tổng thống Ru-dơ-ven thực hiện từ năm 1932? Em có nhận xét gì về chính sách trên ?


Câu 2:(4 điểm)

Vì sao năm 1917 nước Nga xảy ra hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?


Câu 3: (2 điểm)

Chứng minh cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa ?ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Mã: 123

Câu 1: (4 điểm)

a)Hoàn cảnh:

- Sau cách mạng 1905-1907, Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế… (0,25đ)

- Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc làm: kinh tế suy sụp, thiếu vũ khí, thua trận, mất đất… (0,25đ)

- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng khắp nơi (0,25đ)

- Nga hoàng bất lực, không còn khả năng thống trị… (0,25đ)

b) Cách mạng tháng Hai:

- Chính hoàn cảnh trên nên tháng 2-1917, cách mạng tháng Hai đã bùng nổ ở Nga (0,5đ)

- Kết quả: lật đổ chế độ phong kiến Hai chính quyền song song tồn tại… (0,5đ)

c) Cách mạng Tháng Mười:

-Yêu cầu chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở một nước để thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của các Xô viết. Đưa đến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi.(0.5đ)

- Chính phủ tư sản lâm thời bị sụp đổ, chính quyền Xô viết được thành lập trong toàn quốc.(0,25đ)

- Đây là cuộc Cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.(0,25đ)

d)Ý nghĩa CM tháng Mười Nga 1917:

- Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa đến những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ XHCN. (0,5đ)

- Để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng thế giới. (0,25đ)

- Thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển. (0,25đ)

Caâu 2: (4 điểm)

a) Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa chính saùch kinh teá môùi. (vieát taét tieáng Anh laø NEP)

- Sau chieán tranh kinh teá khoù khaên, saûn löôïng noâng,coâng nghieäp giaûm suùt .. (0,5đ)

- Thaùng 3-1921 thoâng qua chính saùch kinh teá môùi (0,5đ)

b) Noäi dung chuû yeáu cuûa chính saùch kinh teá môùi.

+ Baõi boû cheá ñoä tröng thu löông thöïc thöøa, thöïc hieän cheá ñoä thu thueá löông thöïc. (0,5 ñ)

+ Töï do buoân baùn (0,5 ñ)

+ Tö nhaân môû caùc xí nghieäp (0,5 ñ)

+ Khuyeán khích tö baûn nöôùc ngoaøi ñaàu tö... (0,5 ñ)

c) Keát quaû.

- Kinh teá nhanh choùng ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt trieån. ( 0,5 ñ)

- Ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc caûi thieän ñaùng keå. (0,5 ñ )

Caâu 3:(2điểm)

a) Giống nhau:Thắng trận, thu nhiều lợi nhuận, không bị chiến tranh tàn phá…(1 ñ)

b) Khác nhau:- Mĩ phát triển nhanh… ( 0,5 ñ)

- Nhật phát triển không đều, mất cân đối… (0,5 ñ)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Mã: 456

Câu 1: (4 điểm)


  1. Hoàn cảnh:

- Tháng 10-1929 Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế (0,5đ)

- Công nông nghiệp giảm sút… (0,5đ)

- Nạn thất nghiệp, đói nghèo tràn lan… (0,5đ)

- Phong trào đấu tranh, biểu tình lan rộng… (0,5đ)b) Noäi dung:

- Chính saùch môùi cuûa Ph. Ru-dô-ven bao goàm caùc bieän phaùp nhaèm giaûi quyeát naïn thaát nghieäp, phuïc hoài vaø phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá, taøi chính. (0,5 ñ)

- Chính phuû Ph. Ru-dô-ven ban haønh caùc ñaïo luaät veà phuïc höng coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø ngaân haøng vôùi nhöõng qui ñònh chaët cheõ ñaët döôùi söï kieåm soaùt cuûa nhaø nöôùc. (0,5 ñ)

- Nhaø nöôùc taêng cöôøng vai troø cuûa mình trong vieäc caûi toå heä thoáng ngaân haøng, toå chöùc laïi saûn xuaát, cöùu trôï ngöôøi thaát nghieäp, taïo theâm nhieàu vieäc laøm môùi vaø oån ñònh tình hình xaõ hoäi. (1 ñ)

c) Nhaän xeùt:

- Chính saùch môùi cuûa toång thoáng Ru-dô-ven thöïc söï laø moät chính saùch tieán boä, noù ñaõ cöùu nguy cho nöôùc Myõ thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá 1929-1933. (0,75 ñ)

- Chính saùch naøy bao goàm nhieàu bieän phaùp tích cöïc nhaèm giaûi quyeát naïn thaát nghieäp, phuïc hoài saûn xuaát, oån ñònh xaõ hoäi ... (0,75 ñ)

Câu 2: (4 điểm)

a) Hoàn cảnh:

- Sau cách mạng 1905-1907, Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế… (0,25đ)

- Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc làm: kinh tế suy sụp, thiếu vũ khí, thua trận, mất đất… (0,25đ)

- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng khắp nơi (0,25đ)

- Nga hoàng bất lực, không còn khả năng thống trị… (0,25đ)

b) Cách mạng tháng Hai:

- Chính hoàn cảnh trên nên tháng 2-1917,cách mạng tháng Hai đã bùng nổ ở Nga (0,5đ)

- Kết quả: lật đổ chế đổ phong kiến Hai chính quyền song song tồn tại… (0,5đ)

c) Cách mạng Tháng Mười:

- Yêu cầu chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở một nước để thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của các Xô viết. Đưa đến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi.(0.5đ)

- Chính phủ tư sản lâm thời bị sụp đổ, chính quyền Xô viết được thành lập trong toàn quốc.(0,25đ)

- Đây là cuộc Cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.(0,25đ)

d)Ý nghĩa CM tháng Mười Nga 1917:

- Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa đến những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ XHCN. (0,5đ)

- Để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng thế giới. (0,25đ)

- Thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển. (0,25đ)

Caâu 3:(2 điểm)

- Do tranh nhau thuộc địa để chia lại thế giới (0.5đ)

- Chiến tranh đã gây nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố làng mạc, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 8.5 tỉ đô la…(1đ)- Chiến tranh kết thúc lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận…(0.5đ)

tải về 90 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương