Mã số Khách hàng/ Customer Number: Click here to enter text. Tên Khách hàng/ Customer Nametải về 68.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2020
Kích68.88 Kb.


Mã số Khách hàng/ Customer Number: Click here to enter text.

Tên Khách hàng/ Customer Name: Click here to enter text.
THÔNG BÁO RÚT VỐN / UTILIZATION REQUEST
Ngày / Date: (ngày dd/tháng mm/năm yyyy)

Gửi / To: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Bao gồm Trụ Sở Chính và các Chi Nhánh ("Ngân Hàng")

HSBC Bank (Vietnam) Ltd. - including Head Office and its Branches (the “Bank”)

Thưa Quý Ngân Hàng,Dear Sirs,
Chúng tôi xin đề cập đến Hợp Đồng Tín Dụng hiện hành số Click here to enter text. Ngày (ngày/tháng/năm) (như được sửa đổi hoặc bổ sung tại từng thời điểm, “Hợp Đồng Tín Dụng”) được ký kết giữa chúng tôi và Quý Ngân Hàng, chúng tôi bằng thư này xin thông báo với Quý Ngân Hàng rằng chúng tôi muốn rút một Khoản Vay như được nêu dưới đây:
With reference to the prevailing Facility Agreement Ref. Click here to enter text. Dated (dd/mm/yyyy) (as amended or supplemented from time to time, the Facility Agreement”) executed by us with the Bank, we hereby give you notice that we wish to draw down a Loan as follows:


 1. CHI TIẾT CỦA KHOẢN VAY/ LOAN DETAILS:
 1. Mục đích vay/ Loan purpose:

Thanh toán cho các bên thụ hưởng theo quy định tại chỉ thị thanh toán tương ứng đề cập ở mục 1(g).

Payment to beneficiaries as indicated in relevant payment instructions mentioned in item 1(g).

Mục đích khác - vui lòng ghi rõ bên dưới: Click here to enter text.

Other - please specify below: Click here to enter text.

 1. Loại tiền và Số tiền/ Currency and Amount:

Bằng số/ in figures: Click here to enter text.

Bằng chữ/ in words: Click here to enter text. 1. Ngày rút vốn: (ngày/tháng/năm)

Date of Utilisation: (dd/mm/yyyy)

 1. Thời hạn (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng): chúng tôi đồng ý không hủy ngang rằng (đối với BLR hoặc LIBOR hoặc một chuẩn áp dụng khác được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng) áp dụng đối với Khoản Vay theo Thông Báo Rút Vốn này sẽ là (vui lòng điền vào nếu Thời hạn này chưa cố định tại Hợp Đồng Tín Dụng): Click here to enter text.

Tenor (of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Facility Agreement): we irrevocably agree that the Tenor (of of BLR or LIBOR or another benchmark as agreed in the Agreement) applied for the Loan under this Utilization Request shall be (please complete in case the mentioned Tenor has not been fixed in the Facility Agreement): Click here to enter text.

 1. Lãi suất cụ thể (vui lòng điền nếu đã thỏa thuận trước với Ngân Hàng): Click here to enter text.

Interest all-in Rate (please fill in if agreed in advance with the Bank): Click here to enter text.

 1. Kỳ tính lãi (vui lòng điền vào nếu Kỳ tính lãi chưa cố định tại Hợp Đồng Tín Dụng): Click here to enter text.

Interest Period (please complete in case this has not been fixed in the Facility Agreement): Click here to enter text.

 1. Số tiền từ Khoản Vay được ghi có vào tài khoản của chúng tôi số Click here to enter text. tại Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) trước khi được chuyển khoản cho các bên thụ hưởng với các chi tiết thanh toán được đề cập trong lệnh chuyển tiền có liên quan mà lệnh chuyển tiền này được nộp thông qua (xin vui lòng đánh dấu 01 trong số 02 lựa chọn dưới đây):

The Loan proceeds shall be credited to our account number Click here to enter text. with HSBC Bank (Vietnam) Ltd. before being transferred by Telegraphic Transfer to the Beneficiary(ies) with details mentioned in relevant payment instruction which is submitted through (please tick 01 of 02 options below):
HSBCnet: nộp lệnh chuyển tiền qua kênh chuyển tiền điện tử HSBCnet. Vui lòng chú thích tại ô “Instruction to Bank” như sau: Dòng thứ nhất: Chọn /INS/ và ghi "LOAN LINE". Dòng thứ hai: Chọn /INT/ và ghi "HOLD/".

HSBCnet: to submit payment instructions through HSBCnet. Please remark in field “Instruction to Bank" as follows: First line: select /INS/ then input "LOAN LINE". Second line: select /INT/ then input “HOLD/”.
Lệnh chuyển tiền giấy: trừ khi được Ngân Hàng chấp thuận khác, nộp bản in đã điền thông tin đầy đủ của Lệnh Chuyển Tiền có mã vạch theo mẫu của Ngân Hàng.

Paper-based instruction: unless otherwise accepted by the Bank, to submit hard copy of the completed Payment Instruction with bar code as per the Bank template.

 1. Vui lòng đánh dấu (và điền số tiền nếu phù hợp) dưới đây nếu toàn bộ hoặc một phần của Khoản Vay sẽ được dùng để thanh toán theo Giao dịch Giao ngay/ Kỳ hạn tại thời điểm giải ngân:

Please mark (and input applicable amount as appropriate) below if all or part of the Loan will be used for payment according to Spot/ Forward Transaction upon disbursement:

Toàn bộ Khoản Vay/ All the Loan Một phần của Khoản Vay trị giá / Part of the Loan being Click here to enter text.

Khoản Vay sẽ được chuyển sang loại tiền tệ thỏa thuận và ghi có vào tài khoản của chúng tôi số: Click here to enter text. tại Ngân Hàng trước khi thanh toán cho (các) bên thụ hưởng vào ngày (ngày/tháng/năm) theo Giao dịch Giao ngay/Kỳ hạn giữa chúng tôi và quý Ngân Hàng. Trong trường hợp không có thông tin tài khoản được chỉ định, tùy theo quyết định của mình, Ngân Hàng sẽ chuyển khoản tiền nói trên trực tiếp cho (các) bên thụ hưởng.Will be converted to the agreed currency and credited in account number: Click here to enter text. at the Bank before making payment to the beneficiary(ies) on (dd/mm/yyyy) in accordance with the Spot/Forward Transaction between us and your Bank. In the absence of the designated account number, the Bank may, at its discretion, directly transfer the said amount to the beneficiary(ies).

 1. Khoản vay gốc, lãi vay và phí (nếu có, bao gồm phí chuyển tiền) (“Khoản Phải Thanh Toán”) sẽ được trừ vào:

Principal, interest and charges (if any, including Telegraphic Transfer charges) (the “Amount Payable”) shall be debited from:

Tài khoản đã dùng để giải ngân tương ứng / The same account with loan disbursement.

Tài khoản của chúng tôi tại Ngân Hàng / Our account with the Bank:

cho khoản vay gốc, số / for principle, number: Click here to enter text.

cho lãi vay và phí, số / for interest and charges, number: Click here to enter text.
Nếu số dư của (các) tài khoản nêu trên của chúng tôi không đủ để thanh toán Khoản Phải Thanh Toán vào ngày đến hạn liên quan thì Ngân Hàng sẽ có quyền tự động ghi nợ các tài khoản khác của chúng tôi mà Ngân Hàng cho là phù hợp ("Tài Khoản Khác") để thanh toán Khoản Phải Thanh Toán. Nếu tiền tệ của Khoản Phải Thanh Toán khác với loại tiền tệ của Tài Khoản Khác, Ngân Hàng có quyền sử dụng số dư của Tài Khoản Khác để mua Khoản Phải Thanh Toán còn nợ theo tỷ giá hối đoái của thị trường trong hoạt động kinh doanh thường ngày của Ngân Hàng tại thời điểm có liên quan.

If the credit balance of the above mentioned account(s) is not sufficient for payment of the Amount Payable on the relevant due date, we authorize the Bank to debit other accounts that the Bank thinks fit (the "Other Accounts") for the payment of the Amount Payable. If the currency of Amount Payable is different from that of the Other Accounts, the Bank shall have the right to use the credit balance of the Other Accounts to purchase for the outstanding amount of the Amount Payable at a market rate of exchange in the Bank's usual course of business at the relevant time.


 1. Nếu tổng số tiền thanh toán cho (các) bên thụ hưởng (kể cả các khoản thanh toán thuế nếu có) vượt quá số tiền của Khoản Vay, chúng tôi theo đây yêu cầu Ngân Hàng hoàn tất lệnh thanh toán bằng cách tự động ghi nợ phần chênh lệch vào:

If the total amount of payment to be transferred to the beneficiary(ies) (including tax payments where applicable) exceeds the Loan, we hereby request the Bank to complete the payment instruction by automatically debiting the difference from:

Tài khoản của chúng tôi nêu tại mục 1(g). Tài khoản của chúng tôi tại Ngân Hàng số: Click here to enter text.

Our account mentioned in item 1(g). Our account with the Bank number: Click here to enter text.

Nếu tổng số tiền thanh toán này ít hơn số tiền của Khoản Vay, chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ chỉ giải ngân một Khoản Vay bằng với tổng số tiền sẽ thanh toán cho (các) bên thụ hưởng (kể cả các khoản thanh toán thuế nếu có) mà không cần thông báo cho chúng tôi.If such total amount is less than the Loan, we agree that the Bank shall make a Loan equal to the total amount of payment to be transferred to the beneficiary(ies) (including tax payments where applicable) without notice to us.

 1. Thông tin khác (nếu có): Click here to enter text.

Other information (if any): Click here to enter text.

 1. Chúng tôi theo đây xác nhận và đồng ý rằng / We hereby confirm and agree that:

 1. Tất cả các điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng hoặc từ bỏ;

All conditions precedent have been met or waived;

 1. Mục đích thanh toán là phù hợp với mục đích của Khoản Vay như đề cập trong Hợp Đồng Tín Dụng và Thông Báo Rút Vốn; trường hợp Khoản Vay được giải ngân toàn bộ hay một phần vào tài khoản của chúng tôi tại ngân hàng khác, thì chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản tiền này đến (các) bên thụ hưởng có liên quan trong ngày rút vốn hoặc ngày làm việc tiếp theo ngày rút vốn, và sẽ nộp chứng từ chứng minh việc chuyển khoản tiền này cho (các) bên thụ hưởng đáp ứng yêu cầu của quý Ngân Hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày rút vốn;The payment purpose is in accordance with the Loan purpose as prescribed in the Facility Agreement and the Utilization Request; in case the Loan is wholly or partly disbursed into our account with another bank, we undertake to further transfer the amount so disbursed to the relevant beneficiary(ies) within the utilisation date or its next working day, and will submit evidence on such transfer to the satisfactory of the Bank within 10 days from the utilisation date;

 1. Những hóa đơn hoặc hợp đồng xuất trình cho Ngân Hàng theo Thông Báo Rút Vốn đã không và sẽ không được xuất trình để rút khoản vay ở những tổ chức tín dụng khác;

The invoices or contracts submitted to the Bank under the Utilisation Request have not been and shall not be submitted to any other credit institutions as supporting documents for financing;

 1. Đối với lựa chọn nộp lệnh chuyển tiền qua HSBCnet mà không có chú thích "LOAN LINE", chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể xem (các) lệnh thanh toán mà chúng tôi nộp qua HSBCnet vào ngày rút vốn nêu tại Thông Báo Rút Vốn là các lệnh thanh toán cho các khoản sử dụng Khoản Vay, và chúng tôi xác nhận thêm rằng các bên nhận thanh toán tương ứng là các bên thụ hưởng trực tiếp có quyền nhận các khoản thanh toán đó phù hợp với pháp luật và với mục đích của Khoản Vay đã đề cập trong Hợp Đồng Tín Dụng và Thông Báo Rút Khoản Vay;

For HSBCnet option and without “LOAN LINE” remarked, we agree that the Bank may treat payment instruction(s) made by us via HSBCnet on the date of utilisation mentioned in the Utilisation Request as instructions for payments utilizing the Loan, and we further confirm that the recipients thereof are the direct beneficiaries who are entitled to receive such payments in accordance with the laws and the Loan utilisation purpose prescribed in the Facility Agreement and the Utilisation Request;


 1. Trong trường hợp khoản giải ngân không được giải ngân thành công cho người thụ hưởng do thông tin về người thụ hưởng không đúng, Ngân Hàng sẽ thông báo cho chúng tôi về vấn đề này. Nếu Ngân Hàng không nhận được trả lời khác đi của chúng tôi trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, chúng tôi đồng ý rằng khoản giải ngân đó sẽ được tự động thanh toán cho Ngân Hàng và tiền lãi trên khoản giải ngân này sẽ được trừ vào tài khoản quy định tại mục 1(i) mà không cần chúng tôi chỉ thị hoặc thông báo thêm.

In case the drawdown amount is not successfully transferred to the beneficiary due to wrong beneficiary information, the Bank will inform us of the same. If the Bank does not receive our response within three (3) working days from the notice day to the otherwise, we agree that the drawdown amount will be automatically repaid to the Bank and the accrued interest thereon will be debited from our account mentioned at item 1(i) without our further instruction or notice.

 1. Chúng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với lệnh chuyển tiền bằng điện được quy định và sửa đổi bởi Ngân Hàng tùy từng thời điểm;

We have read and fully agreed to be bound by the Terms and Conditions applicable to Telegraphic Transfer as specified and amended by the Bank from time to time;

 1. Trong trường hợp Khoản Vay bằng ngoại tệ, chúng tôi có đủ ngoại tệ để trả nợ vay tương ứng (bao gồm khoản vay gốc và lãi vay) theo quy định của pháp luật hiện hành;

In case the Loan is in foreign currency, we have sufficient foreign currency to repay the corresponding indebtedness (including principal and interest) in accordance with prevailing regulations;

 1. Chúng tôi đồng ý rằng lãi biên của lãi suất (như định nghĩa tại Hợp Đồng Tín Dụng) do Ngân Hàng quyết định và xác nhận dưới hình thức Thông Báo Giải Ngân (hoặc một tài liệu tương tự) do Ngân Hàng phát hành cho chúng tôi ngay sau khi giải ngân khoản vay. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Thông Báo Giải Ngân và Thông Báo Rút Vốn này về Lãi Suất Cụ Thể của khoản vay, chúng tôi đồng ý rằng Thông Báo Giải Ngân sẽ được ưu tiên áp dụng. Chúng tôi cũng đồng ý rằng tiền lãi được tính trên cơ sở hàng ngày kể từ và bao gồm ngày Ngân Hàng giải ngân, bất kể khoản giải ngân có được giải ngân thành công cho người thụ hưởng hay không. Trong trường hợp tài khoản của chúng tôi không đủ số dư để thanh toán tiền lãi vào ngày đến hạn theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng hoặc tại Thông Báo Rút Vốn này, chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có thể ghi nợ tự động tài khoản của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào sau đó và thu toàn bộ tiền lãi phát sinh tính đến thời điểm đó.

We agree that the Margin of interest rate (as defined in the Facility Agreement) is decided by the Bank and confirmed in form of a Loan Drawdown Advice/Loan Customer Advice (or similar document) to be issued by the Bank to us immediately after the disbursement of such loan. If there is any inconsistency between the Drawdown Advice/Loan Customer Advice and this Utilisation Request regarding the Interest all-in Rate, we agree that the Drawdown Advice/Loan Customer Advice shall prevail. We also agree that the interest shall be calculated on a daily basis as from and including the day the Bank disburses the drawdown amount, regardless whether or not such amount is successfully transferred to the beneficiary. In case our account balance is insufficient for interest collection on its due date, we agree that the Bank may automatically debit our account at any time thereafter and collect all interest accrued up to that time.

 1. Tùy theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Tín Dụng, chúng tôi đồng ý rằng trừ khi Ngân Hàng nhận được yêu cầu hủy Thông Báo Rút Vốn trước khi giải ngân, Khoản Vay sẽ được giải ngân vào (i) Ngày Rút Vốn (nêu tại Thông Báo Rút Vốn), hoặc (ii) Ngày Ngân Hàng nhận đầy đủ các chứng từ hỗ trợ Khoản Vay và lệnh chuyển tiền, tùy theo ngày nào đến sau;

Subject to terms and conditions of the Facility Agreement, we agree that unless the Bank receives a cancellation request before disbursement, the Loan will be disbursed on the later of either (i) the Utilization Date (as indicated herein) or (ii) the Date the Bank receives sufficient supporting documents for the Loan and payment instruction(s);


 1. Chúng tôi đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ được xem như đã đồng ý với Thông Báo Rút Vốn và chúng tôi sẽ được xem như đã xác nhận về việc nhận Khoản Vay khi Khoản Vay này được ghi có vào tài khoản chúng tôi theo Thông Báo Rút Vốn.

We agree that the Bank will be deemed to have agreed on the Utilisation Request and we shall be deemed to have acknowledged receipt of the Loan when this Loan is credited to our account as mentioned in the Utilisation Request; and

 1. Thông Báo Rút Vốn này cùng với Hợp Đồng Tín Dụng tạo thành hợp đồng ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành về mặt pháp lý giữa Ngân Hàng và chúng tôi; và

This Utilisation Request together with the Facility Agreement, constitute a legally binding and enforceable contract between us and the Bank.

Các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Thông Báo Rút Vốn này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có cùng nghĩa như được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng.Capitalized terms used in this Utilisation Notice, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning as defined to them in the Facility Agreement.
Trân trọng / Yours faithfully,

Thay mặt và đại diện cho / For and on behalf of Click here to enter text.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương