Mã số: 62. 32. 24. 01 TÓm tắt dự thảo luậN Án tiến sĩ LƯu trữ


Tăng cường xuất bản, giới thiệu tài liệutải về 140.28 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích140.28 Kb.
#1777
1   2   3   4   5

4.2.1. Tăng cường xuất bản, giới thiệu tài liệu


Các cơ quan chức năng cần tăng cường xuất bản các ấn phẩm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuất bản, giới thiệu bản gốc, bản thảo, bản chính tài liệu của Hồ Chí Minh của Hồ Chí Minh theo các chuyên đề. Bên cạnh đó, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng có thể xuất bản các ấn phẩm bút tích của Hồ Chí Minh trên tài liệu lưu trữ (như tiếng Hán) để các nhà nghiên cứu, bạn đọc cả trong nước và ngoài nước có cơ hội, điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu rộng hơn nữa về Người dưới các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngôn ngữ học, văn bản học.

4.2.2. Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu


Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ quan (nhất là các trường học, các công ty du lịch…) để tổ chức các triển lãm chuyên đề nhân ngày sinh, ngày mất của Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đảng hoặc các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước… tại các cơ quan lưu trữ, các bảo tàng hoặc triển lãm lưu động ở các địa phương (tỉnh, huyện) về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về địa điểm, theo kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Mỹ… Thông qua các cuộc triển lãm đó để tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng cũng nên tổ chức hình thức trưng bày tài liệu của Hồ Chí Minh theo các chuyên đề tại cơ quan lưu trữ hoặc bảo tàng để giới thiệu rộng rãi giá trị của tài liệu lưu trữ Hồ Chí Minh đến quần chúng nhân dân và người nước ngoài.

4.2.3. Biên tập, xuất bản sách chỉ dẫn


Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần chủ trì cùng với các cơ quan như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước… biên tập, xuất bản sách chỉ dẫn để giới thiệu về tài liệu trong toàn Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức như Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Lịch sử Đảng...

4.2.4. Giới thiệu tài liệu trên mạng


Hiện nay internet, intranet là phương tiện làm việc chủ yếu của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân nên Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và các cơ quan đang lưu giữ tài liệu của Hồ Chí Minh có thể sử dụng kênh thông tin này để quảng bá, giới thiệu tài liệu và vai trò, ý nghĩa, nội dung, thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khai thác, sử dụng khi cần. Ngoài ra, theo chúng tôi cần có một website chính thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có phần giới thiệu về tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để cập nhật những tác phẩm, văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những tài liệu liên quan đến Người phục vụ rộng rãi nhu cầu khai thác sử dụng của các đối tượng, nhất là các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Website này trực thuộc cơ quan nào thì Văn phòng Trung ương phối hợp, bàn bạc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa thông tin để thống nhất quyết định.

4.2.5. Tổ chức phòng đọc


Để phục vụ công tác khai thác, sử dụng tài liệu được thuận lợi, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng cần có phòng đọc tài liệu như những phòng đọc tại các thư viện để phục vụ độc giả đến khai thác. Do đó cần có những phòng đọc rộng rãi với các trang thiết bị phục vụ hiện đại để nghiên cứu tài liệu của Hồ Chí Minh. Đối với tài liệu nghe nhìn phải có các trang thiết bị, máy đọc bản chụp micro phim, ảnh.

4.3. Nhóm giải pháp bổ trợ liên quan đến công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

4.3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Ban Bí thư cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nâng cao nhận thức về giá trị tài liệu lưu trữ của Đảng nói chung và tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để nhân dân, độc giả nắm được nội dung, thành phần tài liệu đang bảo quản ở các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu... để độc giả có thể tìm đến kho lưu trữ một cách thuận lợi, dễ dàng.

4.3.2. Về công tác tổ chức, cán bộ

Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần có một đơn vị phụ trách về tài liệu lưu trữ của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đương chức); sưu tầm, thu thập, quản lý, phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu và nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng (tạm gọi là Phòng lưu trữ tài liệu cá nhân).

Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và mang tính liên ngành về lưu trữ học, sử học, Hồ Chí Minh học, bảo tàng học, văn hóa học, ngoại ngữ… để thực hiện các nghiệp vụ đối với tài liệu các phông tại Kho Lưu trữ Trung ương nói chung và đặc biệt là đối với việc quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đối với Bảo tàng Hồ Chí Minh và các cơ quan khác cũng cần tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh, đồng thời có thêm nghiệp vụ lưu trữ để làm tốt các nghiệp vụ về quản lý và phát huy giá trị tài liệu.

4.3.3. Về đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất

Các cơ quan chức năng cần đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu để mua lại tài liệu; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản; tăng cường tổ chức triển lãm (nhất là triển lãm ở nước ngoài), xây dựng sách chỉ dẫn phông, tổ chức dịch thuật và xuất bản tài liệu ra tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

4.3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế

Sinh thời Hồ Chí Minh hoạt động rộng khắp ở các châu lục và trong khoảng thời gian dài, nên ngày nay các cơ quan lưu trữ, bảo tàng… cần sưu tầm tài liệu trong chặng đường hoạt động cách mạng của Người ở các nước trên thế giới, nhất là những nơi Người dừng chân ít ngày thường gặp không ít khó khăn. Do đó, theo chúng tôi cần có các hội thảo, tọa đàm quốc tế về việc sưu tầm tài liệu, phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực lưu trữ, thư viện, bảo tàng… để qua đó bạn bè quốc tế, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện, thông báo giúp chúng ta về hành trình, hoạt động ở nước ngoài, về tài liệu của Người hoặc liên quan đến Người ở các nước nếu có.

KẾT LUẬN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tài liệu lưu trữ vô cùng quý báu, sau này được Trung ương Đảng quyết định lập thành Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứa đựng tư tưởng, kim chỉ nam dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến về phía trước, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới và quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Luận án này tập trung nghiên cứu công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc phông, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi phân tích thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu, đề tài trình bày khái quát tình hình nghiên cứu về phông cá nhân nói chung (khái niệm, tiêu chuẩn thành lập, giới hạn và ranh giới tài liệu, thành phần tài liệu, công tác chỉnh lý, phân loại tài liệu và thực tiễn về thành lập phông) và tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đó là những vấn đề vừa mang tính lý luận khoa học, vừa có tính thực tiễn để làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu luận án này. Đồng thời, luận án đã phân tích những nội dung cơ bản của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như khái niệm, thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở những phân tích mang tính học thuật.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và một số cơ quan, tổ chức... đã tiến hành sưu tầm, thu thập được cả trong nước và ngoài nước hàng chục nghìn tài liệu với hàng trăm nghìn trang bản gốc, bản thảo của Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến Người ở nhiều giai đoạn, lĩnh vực khác nhau thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong nước và ngoài nước, làm cho thành phần, nội dung của phông ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đó đã giúp cho Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu bổ sung, giải đáp nhiều vấn đề về tiểu sử và hoạt động của Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng ta, góp phần biên soạn bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, Hồ Chí Minh Tuyển tập, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Hồ Chí Minh Tiểu sử, bộ Văn kiện Đảng Toàn tập, Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam... Đặc biệt, những tài liệu sưu tầm, thu thập được góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhu cầu nghiên cứu của toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua tài liệu thuộc phông, nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, quý báu đã được các cơ quan chức năng, các nhà khoa học rút ra, áp dụng vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam như hiện nay.

Cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được, luận án cũng phân tích thực trạng công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là công tác quản lý tập trung thống nhất tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng. Công tác sưu tầm tài liệu của Người ở ngoài nước còn chưa có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan và nhất là chưa có đề án, chương trình tổng thể; việc phát huy giá trị tài liệu chưa có nhiều sáng tạo, chưa chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin, tài liệu của Hồ Chí Minh cho độc giả. Về góc độ người sử dụng tài liệu, từ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu đến quần chúng nhân dân, nhiều người trong số đó ít sử dụng hoặc chưa sử dụng tài liệu lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (thông tin gốc) để nghiên cứu, nên chưa có ý kiến phản hồi, từ đó cơ quan lưu trữ chưa biết tài liệu trong phông thiếu đủ như thế nào, cái gì đã có, cái gì chưa có, khoảng trống nào cần phải có tài liệu để làm sáng tỏ.v.v...

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu, thư viện... để sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh còn lỏng lẻo, chưa thật sự gắn kết và cùng tiếng nói chung. Nhiều cơ quan cùng đi sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh ở cùng một địa chỉ một nước nên rất lãng phí, trong khi có thể có những địa chỉ mới lại không đến.

Trong công tác phát huy giá trị tài liệu, những tài liệu, văn kiện của Hồ Chí Minh luôn có tính thời sự đối với cách mạng Việt Nam, nhưng nhìn tổng thể toàn phông, việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của Người có lúc, có nơi còn xem nhẹ, không thấy hết giá trị đối với công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hình thác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh còn đơn điệu, thụ động để giới thiệu tài liệu đến với công chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời nhưng di sản tài liệu mà Người để lại vẫn hiện hữu và có sức ảnh hưởng lớn lao tới sự nghiệp cách mạng. Do đó, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh không chỉ là mối quan tâm của một cơ quan, tổ chức mà nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cả trong nước và ngoài nước. Đây là một thuận lợi song cũng chính là một khó khăn cho cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới như sau :1) Về quản lý tài liệu : Đề tài đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu, sử dụng phương thức quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả nhất mà không làm mất mát, ảnh hưởng đến công tác khai thác tài liệu. Đó là có thể chuyển từ cách thức tập trung tài liệu về một chỗ, nay chỉ cần thống nhất quản lý về pháp luật, chế độ chính sách và nghiệp vụ cho phù hợp với thực tiễn cách mạng. Để thúc đẩy công tác sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh, về Hồ Chí Minh có hiệu quả hơn, đề tài đề xuất cần có một chương trình quốc gia về sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và ngoài nước, với lộ trình cho phép sưu tầm, thu thập được những tài liệu có giá trị bổ sung vào phông, trên cơ sở đó tiến hành phát huy giá trị tài liệu.

Trong lúc chưa xây dựng được chương trình này, các cơ quan cần tiếp tục sưu tầm, thu thập tài liệu ở cả trong nước và ngoài nước. Trong đó, công tác sưu tầm tài liệu ở ngoài nước không chỉ tập trung vào kho lưu trữ các nước “truyền thống” nơi đã đến nhiều lần, nay cần tiếp cận không chỉ với các kho lưu trữ mà còn với cả các thư viện, bảo tàng của các quốc gia nhằm sưu tầm những tài liệu quý hiếm của Hồ Chí Minh, vì tài liệu lưu trữ của danh nhân cũng là một dạng “cổ vật” được mua bán, trao đổi và trưng bày ở bảo tàng, thư viện của các nước.

Đề tài cũng đề xuất các giải pháp về tổ chức khoa học tài liệu toàn phông nhằm quản lý và phục vụ khai thác sử dụng một cách tốt nhất; số hóa, bảo hiểm và tổ chức tu bổ, phục chế tài liệu vì những bản thảo, bản gốc, bản chính tài liệu của Bác do điều kiện bảo quản không tốt hoặc chất liệu giấy kém nên cũng cần tu bổ, phục chế để đảm bảo kéo dài tuổi thọ.

2) Về phát huy giá trị tài liệu : Đề tài đề xuất các biện pháp để phát huy giá trị tài liệu như cần tổ chức giải mật và xuất bản ấn phẩm tài liệu lưu trữ để phát huy giá trị tài liệu. Bên cạnh đó là các giải pháp về tổ chức phòng đọc; tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu; biên tập sách chỉ dẫn tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng; tăng cường công tác dịch thuật tài liệu của Bác ra tiếng nước ngoài, tổ chức hội thảo, tọa đàm về tài liệu, giá trị tài liệu và việc phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. Các biện pháp trên là cách thức để đa dạng hoá các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và các cơ quan lưu trữ, viện bảo tàng… đang bảo quản, lưu giữ tài liệu của Bác.

Bên cạnh đó, đề tài cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có sự phối hợp trong công tác phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực sự đưa công tác này đạt được những hiệu quả hơn nữa.3) Các giải pháp có liên quan đến công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh hai nhóm giải pháp chính như trên, luận án cũng đề xuất những giải pháp có liên quan như : cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; về công tác tổ chức, cán bộ; về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác quốc tế để sưu tầm và phát huy giá trị tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả nghiên cứu trên, luận án xin bàn luận và kiến nghị sau:

Thứ nhất, cả lý luận và thực tiễn về phông lưu trữ cá nhân ở Việt Nam đến nay đều chưa hoàn chỉnh. Trong đó, còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ như : khái niệm quản lý tập trung thống nhất công tác lưu trữ giữa lý luận và thực tế còn khác nhau; khái niệm, giới hạn thành phần, tiêu chuẩn thành lập phông cá nhân còn chưa thống nhất và rõ ràng. Trong vấn đề sở hữu phông cũng chưa có sự thống nhất, như phông cá nhân thuộc sở hữu công hay sở hữu tư. Theo Luật Lưu trữ năm 2011 thì phông cá nhân thuộc sở hữu tư, nhưng theo các văn bản của Đảng thì Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng lại thuộc sở hữu công, tức sở hữu của Đảng, không phải sở hữu của Nhà nước, sở hữu toàn dân. Hoặc phông cá nhân có cần sự quản lý thống nhất của Nhà nước hay không ? Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng do cơ quan chức năng của Đảng quản lý, nhưng tài liệu của các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học (kể cả một số vị lãnh đạo Đảng)… lại do tư nhân quản lý và sở hữu. Tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là do sưu tầm, hiến tặng, ký gửi mà có. Còn tài liệu của nhiều nhà khoa học khác hiện nay Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Văn Huy sở hữu. Nếu không có quy định của Nhà nước thì những phông lưu trữ hoặc khối tài liệu cá nhân đó sẽ thế nào khi cá nhân chủ sở hữu tự định đoạt số phận những tài liệu ấy mà Nhà nước không can thiệp (tiếp tục mua bán, trao tặng… cho tổ chức, cá nhân khác cả trong nước và ngoài nước) ?

Như vậy, giữa chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa có sự thống nhất với nhau, tạo nên sơ hở trong việc quản lý tập trung thống nhất Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam. Vì vậy, tác giả cho rằng cần sớm có hành lang pháp lý thống nhất để quản lý các phông cá nhân thuộc Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam.Thứ hai, tăng cường công tác quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc tổng kết việc thực hiện Quyết định 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 về việc việc quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó rà soát bổ sung, sửa đổi hai văn bản này để phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là sau khi thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 và Quy định 270-QĐ/TW ngày 6-12-2014 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, cần có những giải pháp hiệu quả hơn nữa để phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, các cơ quan, tổ chức và nhu cầu nghiên cứu của cá nhân (cả trong nước và ngoài nước) để nghiên cứu về Hồ Chí Minh, làm công khai, minh bạch hơn để tránh sự xuyên tạc, bóp méo sự thật về cá nhân vị lãnh tụ mà ngay khi từ còn sống đã là một huyền thoại.

Thứ tư, cần có một tổ chức với những cán bộ có trình độ để vừa có khả năng quản lý, vừa có khả năng phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tóm lại, còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu như cách thức, biện pháp phát huy giá trị tài liệu; vị trí, vai trò của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng, lịch sử Nhà nước Việt Nam và đặc biệt là việc nghiên cứu về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ để tìm ra những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, cũng cần nghiên cứu các vấn đề khác như : nguồn sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh ở nước ngoài (kể cả ở Pháp, Trung Quốc, Anh, châu Mỹ, chây Phi); xác minh tên gọi, bút tích, bút danh, bí danh, mật danh; xác minh tính chân thực của tài liệu dưới góc độ của văn bản học, sử liệu học.v.v… trong quá trình sưu tầm, thu thập và tổ chức khoa học tài liệu của Người.

Luận án Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, song còn có nhiều vấn đề tác giả chưa có điều kiện tiếp cận. Hi vọng trong thời gian tới tác giả sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu rộng hơn về những vấn đề đã đặt ra trong luận án và những nội dung khác về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh.CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

 1. Nguyễn Quốc Dũng (2009), Sưu tầm, thu thập tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh của Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, thực trạng và giải pháp, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

 2. Nguyễn Quốc Dũng (2009), "Tìm hiểu việc quản lý, sưu tầm, thu thập tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh", Tạp chí Văn phòng cấp uỷ (24), tr 36-38.

 3. Nguyễn Quốc Dũng (2010), "Về đặc điểm Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh", Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam (10), tr. 11-13.

 4. Nguyễn Quốc Dũng (2010), "Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số tài liệu, văn kiện", Tạp chí Văn phòng cấp uỷ (32), tr. 6-10.

 5. Nguyễn Quốc Dũng (2010), "Phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (3), tr. 29-31.

 6. Nguyễn Quốc Dũng (2011), "Một số kinh nghiệm bước đầu về lập hồ sơ phông lưu trữ cá nhân ở Kho Lưu trữ Trung ương", Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (3), tr. 26-27, 31.

 7. Nguyễn Quốc Dũng, đồng tác giả (2011), "Tiêu chí và đối tượng thành lập phông lưu trữ cá nhân của Đảng", Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (11), tr. 29-30.

 8. Nguyễn Quốc Dũng (2012), "Ý nghĩa sử liệu của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh", Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (3), tr. 34-36.

 9. Nguyễn Quốc Dũng, đồng tác giả (2013), "Sưu tầm, lưu trữ và khai thác giá trị tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam", Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 351-361.

 10. Nguyễn Quốc Dũng (2013), "Một số địa chỉ bảo quản tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh", Tạp chí Dấu ấn thời gian (1), tr. 18-21.

 11. Nguyen Quoc Dzung (2014), "Managing, Collecting and Publicing the Archives of Ho Chi Minh President", Conference Personal Archives and Culture - An Interdisciplinary Approach, Rio de Janeiro, Brazil, 11-13th November 2014, http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivospessoais/index.htm (truy cập lần cuối hồi 22 giờ 28 phút ngày 14 tháng 01 năm 2016).

Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 140.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương