Mã số: 62. 32. 24. 01 TÓm tắt dự thảo luậN Án tiến sĩ LƯu trữ


Sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minhtải về 140.28 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích140.28 Kb.
#1777
1   2   3   4   5

2.1. Sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh


Luận án trình bày những điểm cơ bản nhất về tiểu sử thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.2. Chức trách, quyền hạn cơ bản trên các cương vị chủ chốt Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1946-1969

Ở phần này, luận án trình bày chức trách, quyền hạn chủ yếu của Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng từ năm 1946-1969 để từ rõ thấy được hoạt động của Người được Hiến pháp, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương (khóa II, khóa III) quy định, xác lập và những tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh rõ những chức trách, quyền hạn và những hoạt động của Người.

2.3. Tổng quan về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

2.3.1. Khái niệm

Quyết định số 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư Trung ương về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : “Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn bộ bản gốc, bản chính (hoặc bản sao nếu không có bản chính), bằng các thứ tiếng về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Người” và theo chúng tôi Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn bộ bản thảo, bản gốc, bản chính các tác phẩm, tài liệu, văn kiện, sáng tác có tính chất cá nhân bằng các thứ tiếng phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế.


2.3.2. Thành phần, nội dung tài liệu

2.3.2.1. Thành phần tài liệu


- Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư

- Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thực tế

- Thành phần tài liệu cần có thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

2.3.2.2. Nội dung tài liệu


Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết phản ánh tiểu sử, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh. Những tài liệu trong phông còn phản ánh sâu sắc đời sống của nhân dân lao động; về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc trong những năm tháng kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Tài liệu thuộc phông phản ánh bức tranh phong phú và sinh động của đời sống nhân dân lao động, của giai cấp vô sản quốc tế đầu thế kỷ XX, giúp chúng ta nghiên cứu một cách sâu sắc hơn về phong trào cách mạng thế giới đầu thế kỷ XX.

2.3.3. Đặc điểm Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh


Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có những đặc điểm cơ bản sau : Bảo quản phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, hiện thuộc sở hữu của nhiều chủ thể; đa dạng, phong phú về tác giả, thành phần, nội dung tài liệu và thể loại văn bản; tài liệu được thể hiện trên nhiều vật mang tin khác nhau; tài liệu, bút tích được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với nhiều màu mực do Hồ Chí Minh viết hoặc tự tay đánh máy. Tài liệu, văn bản trong phông có sự khác biệt nhất định về mức độ chính xác. Tài liệu thuộc phông có nhiều tên gọi, mật danh, bí danh, chữ ký và tài liệu, bút tích cần được thẩm định, xác minh. Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói, viết về Người.

2.3.4. Giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh


Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có những giá trị như : Phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh, phản ánh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là nguồn sử liệu nghiên cứu về cách mạng Việt Nam và phản ánh sinh động và sâu sắc phong trào cách mạng thế giới, nhất là trong nửa đầu thế kỷ XX.

Chương 3

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


3.1. Khái niệm về quản lý và nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.1.1. Khái niệm về quản lý (Quản lý, Quản lý nhà nước về lưu trữ, Quản lý tập trung thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ).

3.1.2. Nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư về thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã một lần nữa khẳng định mục đích quản lý tập trung thống nhất, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3.2. Đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.2.1. Những đề xuất, tham mưu của cơ quan lưu trữ

Trong quá trình hình thành đường lối, chủ trương của Đảng về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan lưu trữ của Đảng và Nhà nước đã chủ động tham mưu cho Trung ương Đảng những nội dung như sau :

3.2.1.1. Lưu trữ Nhà nước

Ngày 12-9-1969, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng Vũ Dương Hoan đã gửi thư cho đồng chí Trường Chinh kiến nghị việc sưu tầm, thu thập và quản lý tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm sau, ngày 01-8-1981, Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng dự thảo Đề án thành lập Phông lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn phòng Trung ương Đảng.

3.2.1.2. Lưu trữ của Đảng

Với trách nhiệm là cơ quan phục vụ trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên ngày 19-9-1969, ông Hoàng Phát Hiền, Trưởng phòng Lưu trữ thuộc Vụ Hành chính Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn gửi ông Minh Châu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh cả ở trong và ngoài nước. Sau đó, Vụ Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tích cực lựa chọn, sưu tầm tài liệu để hình thành Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (kể cả khi chưa có quyết định chính thức thành lập phông của Ban Bí thư).

3.2.2. Đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của cơ quan chức năng và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau :

- Quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Công bố, xuất bản các tài liệu, văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.3. Tình hình quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.3.1. Thu thập và giao nộp tài liệu

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và những năm đầu của đổi mới, tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh bước đầu được tiến hành sưu tầm, thu thập. Sau khi có Quyết định 89-QĐ/TW và Quyết định 94-QĐ/TW của Ban Bí thư, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng đã đẩy mạnh công tác sưu tầm, thu thập theo chỉ đạo của Trung ương. Kết quả :

3.3.1.1. Các cơ quan, tổ chức đã giao nộp

Việc giao nộp tài liệu của Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra trong những năm 1989-1991 khi các quyết định của Trung ương được triển khai rầm rộ và quyết liệt. Cụ thể, các cơ quan đã giao nộp tài liệu về Kho Lưu trữ Trung ương gồm : Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bảo tàng Quân đội, Nhà văn hoá Bảo tàng Biên phòng, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Tạp chí Cộng sản, Huyện uỷ Từ Liêm (Hà Nội), Viện Tư liệu Phim Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Viện Lịch sử Đảng, Báo Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.3.3.1.2. Tình hình và chất lượng tài liệu giao nộp

- Về số lượng : Trong tổng số khoảng 213 cặp tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có trong Kho Lưu trữ Trung ương, có 149 cặp được thu thập theo Quyết định 89-QĐ/TW và Quyết định 94-QĐ/TW trong những năm 1989-1990, còn lại là những tài liệu được tập hợp từ phông khác trong Kho.

- Nội dung tài liệu : Tài liệu phản ánh hoạt động của Hồ Chí Minh gắn với cơ quan, đơn vị, địa phương có tài liệu bàn giao; riêng đối với các cơ quan như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân... nội dung các tài liệu phong phú hơn, phản ánh các hoạt động của Bác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá, xã hội…

- Thể loại tài liệu : gồm diễn văn, bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn, huấn thị, lời kêu gọi, thư từ, báo cáo, điện, biên bản, công văn, nghị quyết, đề án, tờ trình…

- Tình hình và chất lượng tài liệu giao nộp : Về cơ bản, số tài liệu được giao nộp có tình trạng vật lý khá tốt; song vẫn có những tài liệu bị ẩm mốc, mờ, rách.


Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 140.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương