Mã số: 62. 32. 24. 01 TÓm tắt dự thảo luậN Án tiến sĩ LƯu trữ


Khái quát tình hình nghiên cứu lý luận cơ bản về phông cá nhân và thực tiễn thành lập phông cá nhântải về 140.28 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích140.28 Kb.
#1777
1   2   3   4   5


1.1. Khái quát tình hình nghiên cứu lý luận cơ bản về phông cá nhân và thực tiễn thành lập phông cá nhân

1.1.1. Khái niệm phông cá nhân

1.1.2. Tiêu chí thành lập phông cá nhân


Hầu hết các nghiên cứu đều có chung những tiêu chuẩn như : cá nhân là người có tài năng, đóng góp, cống hiến với xã hội; tài liệu hình thành phải có giá trị và phản ánh tương đối đầy đủ hoạt động của cá nhân… Xuất phát từ những điểm căn bản đó, các nghiên cứu đã phân tích và cụ thể hóa vào các đối tượng lập phông khác nhau.

1.1.3. Giới hạn phông cá nhân


Giới hạn phông cá nhân rất rộng, về thời gian bao gồm cả tài liệu trước khi ra đời, ra đời, trưởng thành và sau khi đã mất; về thành phần gồm tài liệu của chính cá nhân hình thành phông và tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói, viết về cá nhân.

1.1.4. Thành phần tài liệu phông cá nhân


Qua lý luận và thực tiễn trên đây chúng ta thấy thông thường thành phần phông cá nhân gồm các loại sau :

- Tài liệu phản ánh về tiểu sử của cá nhân (của chính cá nhân và của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói, viết về cá nhân).

- Tài liệu phản ánh hoạt động chính của người hình thành phông, bao gồm các bài nói, bài viết, bản thảo các văn bản (cho cơ quan, tổ chức), các ghi chép, thư từ có tính chất cá nhân.

- Tài liệu sáng tác của cá nhân về các lĩnh vực như chính trị, quân sự, văn học, nghệ thuật, hội họa...

- Tài liệu do cá nhân tự sưu tầm, thu thập (sách báo, tem, thư, thiếp)

- Tài liệu nghe nhìn, gồm : phim, ảnh, băng ghi âm, ghi hình của cá nhân (nhưng chỉ là dương bản, còn âm bản thì đưa vào bảo quản ở viện lưu trữ phim ảnh theo chế độ riêng).

- Tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói, viết, phản ánh về cá nhân khi cá nhân còn sống hoặc đã mất...

- Tài liệu về tài sản của cá nhân như giấy tờ, tài liệu về nhà đất, quyền thừa kế, sở hữu tài sản của cá nhân hoặc gia đình.

Những tài liệu lưu trữ trên bao gồm bản thảo, bản gốc hoặc bản chính; trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp như sao y bản chính, bản sao lục, bản sao có chứng thực lưu trữ... Đối với tài liệu điện tử phải được đảm bảo, xác nhận về chữ ký điện tử để đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn của tài liệu. Những nhóm tài liệu cơ bản nói trên của một phông cá nhân là nguồn sử liệu về cuộc đời hoạt động của người hình thành phông. Mỗi nhóm tài liệu có vai trò nhất định và chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo nên sự hoàn chỉnh của một phông lưu trữ.

1.1.5. Chỉnh lý, phân loại tài liệu phông cá nhân


Ở nước ngoài, các nước Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri đều đã có những quy định và thực tiễn về chỉnh lý, phân loại tài liệu phông cá nhân. Còn ở Việt Nam, các nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của các cơ quan lưu trữ đều đã đề cập đến công tác này. Tiêu biểu như cuốn “Công tác lưu trữ Việt Nam” do Vũ Dương Hoan chủ biên, giáo trình “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ” do Vương Đình Quyền chủ biên cũng như thực tiễn của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III về chỉnh lý, phân loại tài liệu các phông cá nhân (dù chưa có quyết định thành lập phông)…

1.1.6. Thực tiễn thành lập phông cá nhân


Ngay từ đầu thế kỷ XX, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập các phông cá nhân. Đến những năm 80-90 của thế kỷ XX, các nước Liên Xô và Đông Âu cũ đã thành lập được hàng nghìn phông cá nhân, như Liên Xô có 2700 phông, Cộng hòa dân chủ Đức có 228 phông, Hung-ga-ri có 159 phông và 430 sưu tập lưu trữ cá nhân… các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các văn nghệ sỹ… Ở Trung Quốc, chỉ có tài liệu của Mao Trạch Đông được lập phông cá nhân.

Ở Việt Nam, Đảng ta có quyết định thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng khác đều chưa có quyết định lập phông… Đối với lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang quản lý 180 phông, sưu tập cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, lịch sử, khoa học.


1.2. Tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh


1.2.1. Ở trong nước

Đối với ngành lưu trữ nước ta, công tác nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bước đầu được đặt ra và tập trung vào một số nội dung về quản lý, sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tài liệu thuộc phông... Các bài viết, sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn cao học cũng đã đề cập về nội dung nghiên cứu này.Ở ngoài nước, các công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh, những cuốn sách, bài viết về Hồ Chí Minh của các tác giả nước ngoài đến nay vẫn chưa xác định được chính xác và đầy đủ. Tuy vậy, đến đầu thế kỷ XXI “đã có trên 200 tác phẩm và các công trình nghiên cứu, hàng trăm tạp chí, hàng ngàn bài báo của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, triết học, tâm lí học, nhân chủng học, văn hóa học, các nhà thơ, các phóng viên của các tờ báo lớn trên thế giới... viết về Hồ Chí Minh.

1.3. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra với luận án

1.3.1. Nhận xét chung

Về ưu điểm : Đã có một số công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến phông, như khái niệm, nội dung, thành phần, ranh giới tài liệu; công tác sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Hồ Chí Minh...

Về tồn tại : Số lượng các nghiên cứu lý luận và thực tế quản lý, phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tương đối ít và chưa tương xứng với Hồ Chí Minh và giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh. Thời gian qua, công tác nghiên cứu, giới thiệu tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề, chủ đề để phát huy cao nhất giá trị của tài liệu cũng hầu như chưa được quan tâm. Việc nghiên cứu và sử dụng tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có mức độ; tài liệu ít sử dụng hoặc không được sử dụng trong các công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh.

1.3.2. Những vấn đề đặt ra trong luận án

- Lý luận về cá nhân nói chung và lý luận về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là vấn đề còn chưa có sự thống nhất, cần tiếp tục nghiên cứu.

- Công tác quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh : giữa lý luận với thực tiễn quản lý phông cá nhân và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những cách hiểu, cách tiếp cận và thực hiện khác nhau.

- Công tác sưu tầm, thu thập tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cơ quan, tổ chức chưa đạt nhiều kết quả; việc thực hiện công tác này còn chưa đồng bộ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu và thiếu những kế hoạch, đề án tổng thể.

- Giới hạn thành phần, nội dung tài liệu, ranh giới của phông (như tài liệu thuộc phông và tài liệu không thuộc phông; tài liệu của Hồ Chí Minh và tài liệu liên quan đến Hồ Chí Minh; tài liệu lưu trữ và tư liệu lưu trữ).

- Đặc điểm, giá trị tài liệu của phông chưa được làm rõ để thấy được tầm vóc Hồ Chí Minh và các hình thức phát huy giá trị tài liệu thuộc phông.

- Công tác tổ chức khoa học tài liệu; thẩm định, xác minh tài liệu trong Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chương 2

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VÀ PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


Trong chương này, chúng tôi đề cập đến một số nội dung khái quát về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, như : tiểu sử, một số chức trách cơ bản của Hồ Chí Minh trên một số cương vị chủ chốt; khái niệm; thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 140.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương