Mã số: 62. 32. 24. 01 TÓm tắt dự thảo luậN Án tiến sĩ LƯu trữtải về 140.28 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích140.28 Kb.
#1777
  1   2   3   4   5

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

---------------------

Nguyễn Quốc Dũng

QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Lưu trữ

Mã số: 62.32.24.01

TÓM TẮT DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ LƯU TRỮ

Hà Nội, 2016

Công trình được hoàn thành tại : Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

Người hướng dẫn khoa học : PGS. Vương Đình Quyền

Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp cơ sở ĐHQG chấm luận án tiến sĩ họp tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

vào hồi giờ ngày tháng năm 2016Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam,

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Trung ương Đảng đã rất quan tâm đến việc quản lý và phát huy giá trị tài liệu của Người phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ nhiều sơ hở, bị các thế lực thù địch và phản động lợi dụng, xuyên tạc, phá hoại, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là gần đến thời điểm thế giới và Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Vì vậy, ngày 19-5-1989, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thay mặt Ban Bí thư (khoá VI) ký Quyết định số 89-QĐ/TW về việc quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Bộ Chính trị (khoá VI) với sự tham dự của các Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đã họp bàn về công tác quản lý tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau cuộc họp, Bộ Chính trị ra Thông báo mật số 148-TB/TW ngày 16-6-1989 và ngày 19-8-1989 ra Thông báo số 151-TB/TW công bố rộng rãi về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày 10-10-1989, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 94-QĐ/TW thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập trung thống nhất, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả các tài liệu của Người phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 25 năm sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI ban hành Quyết định 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989, nhiều tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa được thu thập và giao nộp đầy đủ về Kho Lưu trữ Trung ương Đảng để quản lý tập trung thống nhất, phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác nghiên cứu khác. Điều đó đặt ra những thách thức đối với lưu trữ học nói chung và lý luận về phông lưu trữ cá nhân (sau đây gọi tắt là phông cá nhân) nói riêng và những vấn đề cần giải quyết đối với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Quản l‎‎ý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm luận án nghiên cứu sinh chuyên ngành Lưu trữ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh với các mục tiêu như sau :

- Thứ nhất, nghiên cứu về thành phần, nội dung, đặc điểm, giá trị tài liệu.

- Thứ hai, nghiên cứu, phân tích tình hình quản lý và phát huy giá trị tài liệu.

- Thứ ba, khuyến nghị các vấn đề cần làm và làm như thế nào để quản lý và phát huy tốt giá trị tài liệu thuộc phông ở hiện tại và tương lai.- Thứ tư, thông qua Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, luận án rút ra một số vấn đề có tính chất lý luận về phông cá nhân nói chung.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian : Luận án nghiên cứu công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu giấy thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu nghiên cứu khối tài liệu đang bảo quản tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Về thời gian : Luận án nghiên cứu tài liệu từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, những năm 1920 đến năm 1969.

4. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu các đối tượng thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau :

- Nội dung, thành phần, đặc điểm và giá trị tài liệu;

- Công tác quản lý tài liệu;

- Công tác phát huy giá trị tài liệu;

- Các giải pháp quản lý và phát huy giá trị tài liệu.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu đề ra, luận án có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề sau:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Làm rõ lý luận phông cá nhân nói chung và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng;

- Tìm hiểu tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Khái niệm, nội dung, thành phần, đặc điểm, giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tình hình sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học tài liệu, khai thác sử dụng và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ưu điểm và hạn chế trong công tác này thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp.

5. Nguồn tài liệu nghiên cứu và tham khảo

Để nghiên cứu luận án này, chúng tôi tập trung vào các nguồn tài liệu sau:

- Các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác lưu trữ nói chung và lưu trữ tài liệu cá nhân nói riêng.

- Các giáo trình, từ điển, từ điển chuyên ngành liên quan hoặc định hướng cho công tác nghiên cứu.

- Các văn kiện, sách, báo, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước.

- Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và đặc biệt ở Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, khoá luận tốt nghiệp của học viên, sinh viên ngành lưu trữ có liên quan đến vấn đề luận án nghiên cứu.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu luận án, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau : Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp sử liệu học, phương pháp phân tích,tổng hợp; phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát, phương pháp văn bản học, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống kê.

7. Một số đóng góp của luận án

- Về lý luận : Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ lý luận về phông cá nhân nói chung và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là trong công tác quản lý, phát huy giá trị tài liệu phông cá nhân. Do đó, luận án có thể làm tài liệu chuyên khảo cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học viên, sinh viên chuyên ngành Lưu trữ học của các trường đại học, cao đẳng và một số cơ quan lưu trữ, viện nghiên cứu, bảo tàng.

- Về thực tiễn : Luận án khuyến nghị, đề xuất các giải pháp để các cơ quan chức năng tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8. Bố cục luận án

Ngoài mở đầu, kết luận, luận án được bố cục như sau :

Chương 1- Tổng quan tình hình nghiên cứu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 10 đến trang 43)

Trước khi phân tích tình hình nghiên cứu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, luận án trình bày khái quát về phông lưu trữ cá nhân với các nội dung như khái niệm, tiêu chuẩn, giới hạn, nội dung, thành phần, công tác chỉnh lý và thực tế thành lập phông. Trên cơ sở đó phân tích tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra đối với luận án.Chương 2- Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 44 đến trang 78)

Trong chương này, tác giả tập trung phân tích khái quát về tiểu sử, chức trách trên một số cương vị chủ chốt từ năm 1946-1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khái niệm, nội dung, thành phần và ranh giới tài liệu, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Chương 3- Tình hình quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 79 đến trang 118)

Ở chương này, tác giả trình bày và làm rõ khái niệm quản lý và nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Trung ương Đảng, thực trạng công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu; những kết quả đạt được và tồn tại xung quanh công tác này thời gian qua.Chương 4- Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Những giải pháp chủ yếu (từ trang 119 đến trang 141)

Chương này luận án trình bày các nhóm giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hiện tại và thời gian tới.


Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

VỀ PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 140.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương