Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN


Phương pháp kiểm tra đánh giátải về 2.51 Mb.
trang8/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học và tham gia đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên
- Kiểm tra giữa kỳ (30%): kiểm tra tại lớp, tiểu luận, bài tập nhóm
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ (60%): Thi viết hoặc vấn đáp
9. Giáo trình bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb CTQG HN
10. Tóm tắt nội dung học học phần
Học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) trình bày những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn là cơ sở quyết định sự vận động của những quan hệ, những quy luật chính trị - xã hội như quy luật về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, về chính đảng của giai cấp công nhân, về cách mạng xã hội chủ nghĩa… Những quy luật kinh tế và quy luật chính trị - xã hội này luận giải tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Học thuyết giá trị
1.1 Sản xuất hàng hóa
1.1.1 Khái niệm và điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
1.1.2 Điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa
1.1.3 Ư thế và hạn chế của sản xuất hàng hóa
1.2 Hàng hóa
1.2.1 Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.1.1 Khái niệm hàng hóa
1.2.1.2 Hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.1.3 Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.2 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
1.2.2.1 Lao động cụ thể
1.2.2.2 Lao động trừu tượng
1.2.3 Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
1.2.3.1 Lượng giá trị hàng hóa
1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa
1.3 Tiền tệ
1.3.1 Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
1.3.1.1 Các hình thái giá trị
1.3.1.2 Bản chất của tiền tệ
1.3.2 Chức năng của tiền tệ
1.3.2.1 Thước đo giá trị
1.3.2.2 Phương tiện lưu thông
1.3.2.3 Phương tiện thanh toán
1.3.2.4 Phương tiện cất trữsss
1.3.2.4 Tiền tệ thế giới
1.4 Quy luật giá trị
1.4.1 Nội dung của quy luật giá trị
1.4.2 Tác dụng của quy luật giá trị
1.4.2.1 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
1.4.2.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
1.4.2.3 Phân hóa những người sản xuất hàng hóa

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương