Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầNtải về 2.51 Mb.
trang4/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
6. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho sinh viên hệ thống quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, giúp sinh viên hình thành được thế giới quan và phương pháp luận triết học khoa học. Học phần cũng giúp sinh viên có khả năng kế thừa những nhân tố hợp lý của các trào lưu triết học trong lịch sử, nâng cao trình độ tư duy lý luận; có khả năng nhận diện và đấu tranh chống thế giới quan duy tâm, siêu hình. Từ đó sinh viên có năng lực sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn.
7. Chuẩn đầu ra của học phần
- Về kiến thức
+ Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, phân biệt với quan điểm duy tâm, siêu hình về vấn đề này.
+ Bản chất và nội dung những nguyên lý, phạm trù, quy luật của phép biện chứng duy vật, phân biệt với phép biện chứng duy tâm và phương pháp siêu hình.
+ Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng
+ Lý luận về hình thái kinh tê – xã hội của C.Mác và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam.
- Về kỹ năng
+ Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng phân tích, phê phán những quan điểm duy tâm, siêu hình, bảo vệ quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Có khả năng độc lập nghiên cứu, lý giải những vấn đề do thực tiễn đặt ra.
- Về thái độ người học
+ Thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.
+ Xây dựng được niềm tin, lý tưởng và con đường tất yếu dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
+ Rèn luyện nhân cách sống và làm việc có kỷ cương và van hóa.
8. Phương pháp kiểm tra
+ Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học đầy đủ, phát biểu xây dựng bài
+ Kiểm tra giữa kỳ (30%): Kiểm tra tại lớp, hoặc tiểu luận, bài tập nhóm
+ Kiểm tra, đánh giá cuối môn (60%): Thi viết hoặc vấn đáp
9. Giáo trình bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quóc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008): Giáo trình triết học Mác – Lênin. Nxb CTQG
4. Trần Văn Phòng, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Thế Kiệt (2004), Tìm hiểu môn triết học (dưới dạng hỏi và đáp), Nxb Lý luận chính trị.

tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương