Mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầNtải về 2.51 Mb.
trang14/290
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích2.51 Mb.
#185095
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   290
i h c qu c gia h N I
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1
(Nhớ)

Bậc 2
(Hiểu)

Bậc 3
(Phân tích, đánh giá)

Nội dung 1
- Giới thiệu về học phần
- Xem phim tư liệu về Hồ Chí Minh

I.A.1. Khái quát nội dung và yêu cầu cơ bản của môn học.I.B.1. Khái quát về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Nội dung 2
Chương mở đầuII.A.1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
II.A.4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

II.B.1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.


II.B.2. Vị trí, vai trò của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các môn lý luận chính trị.

II.C.1. Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

Nội dung 3
Chương 1

III.A.1. Các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.


III.A.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ hình thành và phát triển.

III.B.1. Phương pháp kế thừa biện chứng của Hồ Chí Minh đối với các giá trị tư tưởng - văn hóa của dân tộc và nhân loại.


III.B.2. Vai trò của phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh đối với sự hình thành tư tưởng của Người.
III.B.3. Sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

III.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại.

Nội dung 4
Chương 2

IV.A.1. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.


IV.A.2. Các luận điểm và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

IV.B.1. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

IV.C.1. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.


IV.C.2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.


tải về 2.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   290
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương