Đêm 28 tháng Canh-Dần (1950). Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡngtải về 1.76 Mb.
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu20.03.2018
Kích1.76 Mb.
#14580
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30MỤC LỤC

INDEX


Trang

Page

MỤC LỤC 4

INDEX 4


1. Đêm 28 tháng 7 Canh-Dần (1950). 1

Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡng.  1

Hầu Đàn: Truyền-Trạng Phước; Luật-sự Khen, Nhung. 1

1. Night of 28th July Canh Dan year (1950) 2

Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong 2

Attenders of séance: Clerk of Court Phuoc, Jurdical Agent Khen and Nhung. 2

4

2. Đêm 5 tháng 8 Canh-Dần. 4Phò-Loan:Luật-sự: Khỏe, Khen 4

2. Night of 5th August Canh Dan year 7

Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong 7

3. Đêm 7 tháng 8 Canh-Dần. (DL 18/9/1950). 11

Phò-Loan: Luật-sự: Nhung, Khen. 11

Hầu-Đàn: Thừa-Sử: Hải; Truyền-Trạng: Phước, 11

Luật-sự: Khỏe, Ảnh, Hưỡng; Khoe. 11

Cô Thư-Ký: Ngôn. 11

3.The night of 7th of August Canh Dan (18 Sep. 1950) 15

Mediums: Jurdical Agent/Luat Su: Nhung, Khen 15

Attenders of séance: Commision of Justice/Thua Su Hai, Clerk of Court/Truyen Trang Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Anh, Huong, Khoe, Ms. Secretary Ngon. 15

4.Đêm 6 tháng 8 năm Canh-Dần (19/9/50). 18

Phò-Loan: Thừa-Sử Hải; Luật-Sự Khỏe. 18

Hầu-Đàn: Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Hưỡng, Nên, Du, Ảnh; 18

Lễ-Sanh Hương-Nương, và hai vị Nữ-Phái. 18

4.The night of 6th August Canh Dan (19th September 1950) 21

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Khoe. 21

Attenders of séance: Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Nen, Du, Anh, Le Sanh/Student Priest Huong Nuong and two female disciples. 21

5.Đêm 16 tháng 9 Canh-Dần. 24

Phò-Loan: Thừa-Sử Hải, Luật-Sự Nhung. 24

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Khỏe, Khen, Hưỡng; 24

Giáo-Hữu Thượng Giác Thanh. 24

5.Night 16tth Sep. Canh Dan year. 26

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Nhung 26

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Khoe, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh. 26

6. Đêm 23 tháng 9 Canh-Dần. 30

6. Night 23nd Sep. Canh Dan year. 31

7.Đêm 11 tháng giêng Tân-Mão. 33

Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Khen. 33

Hầu-Đàn: Chư vị Luật-Sự. 33

7.Night 11th Sep. Tan Mao year 34

Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen 34

Atenders of séance: Jurdical Agents. 34

8.Đêm 23 tháng 11 Tân-Mão (21/ 12/ 51). 36

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 36

Hầu-bút: Luật-Sự Hưỡng. 36

8.Night 11th Sep. Tan Mao year 40

Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen 40

Atenders of séance: Jurdical Agents. 40

9.Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão. 46

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 46

Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Hưỡng, Tỷ, Du; 46

Giáo-Hữu: Thượng Tý Thanh. 46

 9.Night 8th Dec. Tan Mao year 48

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung 48

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong, Ty, Du 48

Giao Huu/Priest: Thuong Ty Thanh. 48

10. Đêm 9 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 6/1/1952). 50

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 50

Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi. 50

10.Night 9th Dec. Tan Mao year (6th Jan. 1952) 54

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung 54

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong. 54

11. Đêm 11 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 7/1/1952). 60

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 60

Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Hưỡng. 60

Thơ-ký Minh. 60

 11. Night 11th Dec. Tan Mao year (7th Jan. 1952) 63

Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 63

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Huong. 63

Secretary Minh. 63

12. Đêm 13 tháng chạp Tân-Mão (D.L. 9/1/52). 67

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-sự Nhung. 67

Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Du, Hưỡng. 67

12. Night 13th Dec. Tan Mao year (9th Jan. 1952) 71

Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 71

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Du, Huong. 71

13. Đêm 7 tháng 5 Nhâm-Thìn (D.L. 30/5/52). 74

13. Night 7th May Nham Thin year (30th May 1952) 76

14. Đêm 15 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 11 / 1 / 52). 78

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 78

Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Du, Hưỡng. 78

Thơ-Ký: Minh. 78

 14. Night 15th Sep. Tan Mao year (11th Jan. 1952) 81

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 81

Atenders of séance: Jurdical Agent Hoi, Du, Huong. 81

Secretary: Minh. 81

15. Đêm 17 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 31/1/52). 86

Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng. 86

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cao. 86

15. Night 17th Dec. Tan Mao year (31st Jan. 1952) 90

Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Huong. 90

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent Hoi, Cao. 90

16. Đêm 19 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 15/1/52 ???). 96

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 96

Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi. 96

Thư-Ký: Minh. 96

16. Night 19th Dec. Tan Mao year 98

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 98

Atenders of séance: Jurdical Agent/Luat Su Huong, Hoi. 98

Secretary: Minh. 98

17. Đêm Cúng Tất Niên. 21 tháng chạp năm Tân-Mão (D.L.17/1/52). 100

Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung. 100

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, 100

Luật-Sự: Tiếp,Tỹ,Hợi,Đúng,Hưởng 100

Thư-Ký: Minh. 100

  103

17. Midnight ceremony of end of year, 21st Dec. Tan Mao year (17th Jan. 1952) 104Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 104

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Tiep, Hoi, Dung, Huong. 104

Secretary: Minh. 104

18. Đầu Thềm Xuân Nhâm-Thìn (1952) 109

18. Beginning of Nham Thin new year (1952) 109

BÁT HỒN 110

19. Đêm 6 tháng giêng Nhâm-Thìn. 110

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 110

Hầu-Đàn: Chư vị Chức-Sắc Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài. 110

EIGHT SOULS 111

 19. Night 6th Jan. Nham Thin year 111

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 111

Atenders of séance: Dignitaries belonging to Justice Department of Divine Alliance Palace. 111

20. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-sự Nhung. 112

 20. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 113

21.Phò-Loan: Luật-Sự Hưỡng, Trường. 115

21. Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Huong, Truong. 116

22. Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 117

22. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Juridical Agent Nhung. 118

23. Đêm 10 tháng giêng Nhâm-Thìn. 120

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 120

Hầu-Đàn: Luật-Sự Ảnh, Hợi, Tiếp, Tú, Hưỡng, Cao, Trường, Khoe. 120

23. Night 10th Jan. Nham Thin year 124

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 124

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Anh, Hoi, Tiep, Tu, Huong, Cao, Truong, Khoe. 124

  124


24. Đêm 13 tháng Giêng Nhâm-Thìn. 127

Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung. 127

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Hợi, Đúng. 127

24. Night 13th Jan. Nham Thin year 129

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 129

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Hoi, Đung. 129

25. Đàn-Cơ đêm 24 tháng 10 Canh-Dần của Đức Cao Thượng-Phẩm dạy về Vật-chất hồn xin ghép vào đây cùng một thể với Kim-thạch hồn. 131

Đàn-Cơ nầy do Thừa-Sử Hợi và Luật-Sự Nhung Phò-Loan.  131

Hầu-Đàn gồm có những vị: Thừa-Sử Hải, Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Ngời, Trân, Khõe, Đôi, Khen, Hưỡng; Giáo- Hữu Thượng Giác Thanh, ông bà Nguyễn-Hữu-Lương. 131

 25. Séance at night 24th Oct. Canh Dan year of Cao Thuong Pham/Director of Religious Affair teaching about Soul of material written here to be same with the topic of Stone Soul. 133

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Ngoi, Tran, Khoe, Doi, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh and gentleman and gentlewoman Nguyen Huu Luong. 133

26. Đêm 16 tháng Giêng Mậu-Thìn. 135

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.  135

Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự, và Thư-ký. 135

 26. Night 16th Jan. Mau Thin year 139

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 139

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice and Luat Su/Juridical Agent and Secretary. 139

27. Đêm 19 tháng Giêng Nhâm-Thìn (D.L.14/2/52). 143

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 143

Hầu-Đàn: Luật-Sự Cao, Tiếp, Cầm, Hợi, Đúng, Hưỡng. 143

 27. Night 19th Jan. Nham Thin year (14 Feb. 1952) 145

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 145

Attenders of séance: Luat Su/Juridical Agent Cao, Tiep, Cam, Hoi, Dung, Huong. 145

  145


28. Đêm 23 tháng 8 Canh-Dần (Ngày 4 / 10 / 50). 148

Đàn-Cơ nầy do nhị vị Luật-Sự Khỏe và Du Phò-Loan;  148

Hầu-Đàn gồm có những vị: Luật- Sự Trường, Hưỡng, Đôi, Hợi, Khen, Vân, Cao 148

 28. Night 23rd Aug. Canh Dan year (4th Oct. 1950) 149

Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Khoe and Du. 149

Attenders of séance: Luat Su/Juridical Agent Truong, Huong, Doi, Hoi, Khen, Van, Cao. 149

29. Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên Đài. 151

Đêm 22 tháng Giêng năm Nhâm-Thìn (D.L.17/2/52). 151

Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 151

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Trấn, Tả Phan Quân, Luật-Sự Cao, Đúng, Tất, Tiếp, Du, Tỹ, Cẩn. 151

29. The Department of Justice of Divine Alliance Palace 152

Night 22nd Jan. Nham Thin year (17th Feb. 1952) 152

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 152

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Ta Phan Quan, Luat Su/Juridical Agent Cao, Dung, Tata, Tiep, Du, Ty, Can. 152

30. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Cao. 154

 30. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Cao. 155

THẾ-ĐẠO VÀ THIÊN-ĐẠO 157

31. Bộ Pháp-Chánh, đêm 25 tháng Giêng Nh. Thìn (D.L. 20/2/52). 157

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 157

Hầu-Đàn: Tả-Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Tú, Cẩm, Đúng, Cao. 157

 SECULAR TAO AND HEAVENLY TAO 161

31. The Department of Justice, night 25th Jan. Nham Thin year (20th Feb. 1952) 161

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 161

Attenders of séance: Ta Phan Quan, Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Juridical Agent Huong, Tu, Cam, Dung, Cao. 161


165


32. Bộ Pháp-Chánh, đêm 28 tháng Giêng Nhâm-Thìn. 166

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 166

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Phước; chư vị Luật-Sự. 166

 32. Department of Justice, at night of 28 Jan. Nham Thin year 167

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 167

Attenders of séance: Thua Su/Commissary Hoi, Jurdical Agents.  167

33. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung. 168

 33. Mediums: Thua Su/Commissary Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 170

34. Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài 172

Đêm 2 tháng 2 năm Nhâm-Thìn. 172

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 172

Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự và Thư-Ký. 172

34. Department of Justice - Palace of Divine Alliance/Hiep Thien Dai 175

Night of 2nd Feb. Nham Thin year 175

Mediums: Thua Su/Commissary Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 175

Attenders of séance: Commissary of Justice, Jurdical Agent and Secretary. 175

35. Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 178

35. Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 180

36. Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài, đêm mùng 5 tháng 2 Nhâm-Thìn. 182

Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 182

Hầu-Đàn: Tã Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cẫm Hưỡng, Cao; Thư-ký Minh. 182

 36. Department of Justice - Palace of Divine Alliance/Hiep Thien Dai 188

    Night of 5th Feb. Nham Thin year 188

    Mediums: Thua Su/Commissary Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 188

    Attenders of séance: Ta Phan Quan, Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent Hoi, Cam, Huong, Cao and Secretary Minh. 188

37. Bộ-Pháp-Chánh 193

Đêm 12 tháng 2 Nhâm-Thìn (Dl. 9 / 3 / 52). 193

Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng. 193

Hầu-Đàn: Tả-Phan-Quân, Luật-Sự Cao, Hợi, Thơ-Ký Minh. 193

Giải thích trong ba câu hỏi, dựa theo bài làm của Thừa-Sử Phạm Ngọc Trấn, 


ngày 5 tháng 2 Nhâm-Thìn. 195

37. Department of Justice  198

Night of 12th Feb. Nham Thin year (9 March 1952) 198

   Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Huong. 198

    Atenders of seance: Ta Phan Quan, Jurdical Agent Cao, Hoi and Secretary Minh. 198
Каталог: booksv -> khaitam
khaitam -> I/. Introduction to caodai religion 3 ii/. Meaning of word "tao" in caodai religion 4
khaitam -> Những lời tiên tri đẦy huyền diệu củA Ông phật sống là ĐỨc hộ pháp phạm- công -tắc mà Ít ngưỜi biếT ĐẾN
khaitam -> Đinh Tấn Thành 933 Woodside Dr. Holland, Mi 49424 tiểu sử ĐỨc hộ pháp phạm công tắc giáo chủ ĐẠo cao đÀi tòa thánh tây ninh
khaitam -> Thánh Thơ của Thượng Sanh. 1 Holy Letter of His Holiness Thượng Sanh
khaitam -> -
khaitam -> Giải thích Đức Di Lạc cỡi cọp. Giải thích tám khuôn hình trước bao lơn Đền Thánh
khaitam -> Holy Letter of His Holiness Thượng Sanh
khaitam -> ChưƠng thứ nhứT 6 A. NỀn tảng chánh trị CỦA ÐẠO 6
khaitam -> 3 great way-third period-universal salvation tay ninh holy see precis of divine messages

tải về 1.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương