Lv vs an toan thuc pham va ddtải về 25.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích25.92 Kb.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Cập nhật theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
––––––––––––––––––––––––

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

Mã số hồ sơ (T-LAN-…-TT)

XV. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 01Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố

X

X

X

T-LAN-289909-TTPHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

–––––––––––––––XV. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 01

1. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố - T-LAN-289909-TT

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Trạm Y tế xã/phường/thị trấn.

+ Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trạm Y tế xã/phường/thị trấn lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo cho cá nhân.

+ Bước 3. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Trạm Y tế xã/phường/thị trấn cấp Giấy Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 07 tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).

b) Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

+ 03 ngày làm việc đối với quá trình xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá và trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Long An, kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô dưới 50 suất/lần phục vụ và kinh doanh thức ăn đường phố.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.- Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 07, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

+  Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

+ Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

+ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Long An về việc quy định về phân cấp quản lý và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Long An.Mẫu số 07

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: …..………………………………………...…

Tên cá nhân ………………………………………...…

Năm sinh………………………………………...…

CMND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ……………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định. 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ, tên)Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương