Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang35/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Giả sử tất cả là loại căn hộ 4 phòng thì 
55 căn hộ 4 phòng có số phòng 
4x55=220( phòng )
Số phòng thừa ra so với thực Tết
220-140=80( phòng ) 
Cứ mỗi lần thay 3 căn hộ 4 phòng thành 1 nhóm căn hộ 2 phòng và 3 phòng thì bớt đi số phòng 
4x3-7=5( phòng ) 
Có tổng số căn hộ 2 phòng và 3 phòng 
3x(80:5)=48( căn hộ) [( có thể tách thành 2 bước cho hs dễ hiểu 
Có số nhóm căn hộ 2 phòng và 3 phòng 80:5=16( nhóm) 
Có tổng số căn hộ 2 phòng và 3 phòng 3x16=48( căn hộ )]
Có số căn hộ 3 phòng 
48:(2+1)x1=16( căn hộ ) 
Có số căn hộ 2 phòng 
16x2=32( căn hộ ) 
Có số căn hộ 4 phòng 
55-48=7( căn hộ )

1265

bt.jpg

a, 2/3 + 2/6 + 2/6 + 2/12 + 2/24 + 2/48 + 2/96 + 2/192
= 2/3 x ( 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64)
= 2/3 x ( 1 + 1 - 1/2 + 1/2 + .... -1/32 + 1/32 - 1/64 = 2/3 x ( 2 - 1/64) = 2/3 x 127/128

c, A = 1/3 + 1/9 + 1/27+ 1/81 + 1/243 + 1/729


Ta có A x 3 = 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243
Lấy A x 3 - A = 1 - 1/243 = 728/729 = A x 2
A = 364/ 729

 b)255/256, c) 121/243; d)219/641266

6b.jpg

lg.jpg

1267

Cho A = 2004 x 2004 x ... x 2004 (A gồm 2003 thừa số) và 
B = 2003 x 2003 x ... x 2003 (B gồm 2004 thừa số). 
Hãy cho biết A + B có chia hết cho 5 hay không ? Vì sao ?

A = (2004 x 2004 x ... x 2004) x 2004 = C x 2004 (C có 2002 thừa số 2004). C có tận cùng là 6 nhân với 2004 nên A có tận cùng là 4 (vì 6 x 4 = 24). 
B = 2003 x 2003 x ... x 2003 (gồm 2004 thừa số) = (2003 x 2003 x 2003 x 2003) x ... x (2003 x 2003 x 2003 x 2003). Vì 2004 : 4 = 501 (nhòm) nên B có 501 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 thừa số 2003. Tận cùng của mỗi nhóm là 1 (vì 3 x 3 = 9 ; 9 x 3 = 27 ; 27 x 3 = 81). Vậy tận cùng của A + B là 4 + 1 = 5. Do đó A + B chia hết cho 5. 

1268

Tính tổng của các số có 3 chữ số chia hết cho cả 3 và 5.

Số các số có 3 chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là (990 – 105 ) : 15 + 1 = 60 số
Tổng của các số có 3 chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là (105 + 990) x 60 : 2 = 32850.

1269

Một ô tô đi du lịch giữa hai thành phố A và B với vận tốc không đổi. Khi ô tô tăng vận tốc thêm 20% thì chuyến đi mất ít hơn 1 giờ so với bình thường và nếu ô tô đi với vận tốc như bình thường trong 100km trước khi tăng vận tốc lên 30% thì chuyến đi cũng mất ít hơn 1 giờ so với bình thường. Tính khoảng cách giữa hai thành phố.

oto tăng vận tốc thêm 20% tức là vận tốc oto lúc sau bằng 120%=6/5 vận tốc lúc đầu
Cùng quãng đg thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian lúc sau=5/6 thời gian lúc đầu mà theo đề bài chuyến đi mất ít hơn 1 giờ => Thời gian đi bt là 6 giờ, thời gian đi nếu vận tốc tăng là 5 giờ
Đi với vận tốc bt trong 100km rồi tăng vận tốc lên 30% tức là vận tốc sau=130% vận tốc bdau=13/10, thời gian đi đoạn còn lại lúc sau=10/13 thời gian nếu đi với vận tốc b đầu
Nếu đi cả quãng đg với vận tốc tăng 30% thì thời gian đi là: 6x10/13=60/13 giờ
thời gian đi thực tế là 5 giờ nên thời gian đi 100km với vận tốc ban đầu làm cho oto đi chậm hơn nếu đi ngay từ đầu với vận tốc tăng 30% là: 5-60/13=5/13 giờ
Trên 100km đó, thời gian oto đi với vận tốc ban đầu nếu là 13 phần thì thời gian oto doi với vận tốc tăng 30% là 10 phần(vẽ sơ đồ) hiệu hai thời gian đó là 3 phần = 5/13 giờ => 1 phần =5/39 giờ => thời gian bdau là 5/3 giờ => vận ốc bdau = 100: 5/3=60km/h
Vậy khoảng cách giữa hai thành phố A và B là:
60x6=360km/h

1270

b.jpg

a) Vì AB = 3 x AM, AC = 3 x AN, nên MB = 2/3 x AB, NC = 2/3 x AC.
Từ đó suy ra : dt (MBC) = 2/3 x dt (ABC) (chung chiều cao từ C
dt (NCB) = 2/3 x dt (ABC) (chung chiều cao từ B)
Vậy dt (MBC) = dt (NCB) mà tam giác MBC và tam giác NCB có chung đáy BC, nên chiều cao từ M bằng chiều cao từ N xuống đáy BC hay MN song song với BC. Do đó BMNC là hình thang.
Từ MB = 2/3 x AB, nên dt (MBN) = 2/3 x dt (ABN) (chung chiều cao từ N) hay dt (ABN) = 2/3 x dt (MBN).
Hơn nữa từ AC = 3 x AN, nên NC = 2 x AN, do đó dt (NBC) = 2 x dt (ABN) (chung chiều cao từ B) ; suy ra dt (NBC) = 3/2 x 2 x dt (MBN) = 3 x dt (MBN).
Mà tam giác NBC và tam giác MBN có chiều cao bằng nhau (cùng là chiều cao của hình thang BMNC). Vì vậy đáy BC = 3 x MN.
b) Gọi BN cắt CM tại O. Ta sẽ chứng tỏ AI cũng cắt BN tại O. Muốn vậy, nối AO kéo dài cắt BC tại K, ta sẽ chứng tỏ K là điểm chính giữa của BC (hay K trùng với I).
Theo phần a) ta đã có dt (NBC) = 2 x dt (ABN). Mà tam giác NBC và tam giác ABN có chung đáy BN, nên chiều cao từ C gấp 2 lần chiều cao từ A xuống đáy BN. Nhưng đó là chiều cao tương ứng của hai tam giác BCO và BAO có chung đáy BO, vì vậy dt (BCO) = 2 x dt (BAO)
Tương tự ta cũng có dt (BCO) = 2 x dt (CAO).
Do đó dt (BAO) = dt (CAO). Hai tam giác BAO và CAO có chung đáy AO, nên chiều cao từ B bằng chiều cao từ C xuống đáy AO. Đó cũng là chiều cao tương ứng của hai tam giác BOK và COK có chung đáy OK, vì vậy dt (BOK) = dt (COK). Mà hai tam giác BOK và tam giác COK lại chung chiều cao từ O, nên hai đáy BK = CK hay K là điểm chính giữa của cạnh BC. Vậy điểm K trùng với điểm I hay BN, CM, AI cùng cắt nhau tại điểm O.

1271

c15.jpg


Vận tốc khi xuống dốc là 2,5*2=5km/h.
Đi 1km lên dốc hết 1 : 2,5 = 0,4 giờ
Đi một km xuống dốc hết 1:5=0,2giờ
Đi 1km lên dốc và 1km xuống dốc hết 0,4 + 0,2 = 0,6giờ
Thời gian cả đi và về là 21+24 = 45p = 0,75giờ
Vậy quãng đường AB là 0,75 : 0,6 = 1,25km.

1272

ps.jpg

 1/2*( 1/3-1/5+1/5-1/7+......+ 1/19_1/21)

= 1/2* (1/3-1/21)= 1/2* 6/21= 1/7.

vì vậy X= 9/7:1/7= 9


1273

Tấm bìa hình tam giác đều và tấm bìa hình vuông có cùng chu vi. Tổng độ dài của một cạnh tấm bìa hình vuông và một cạnh tấm bìa tam giác là 24,5cm. Hãy tính chu vi tấm bìa hình tam giác và diện tích tấm bìa hình vuông.

 Cạnh hình tam giác 4 phần, cạnh hình vuông 3 phần.

Tổng 2 cạnh 7 phần là 24,5 cm.


Cạnh tam giác:

24,5/7×4 =14cm. 


Chu vi tam giác: 14×3=42 cm
Cạnh hình vuông: 24,5/7×3=10,5 cm.
Diện tích hình vuông: 10,5×10,5 =110,25 cm2

1274

1. Một người gửi ngân hàng 60000000 đồng. Biết rằng hàng tháng người đó nhận lãi suất 1,2%. Tính tổng số tiền người đó có thêm 1 tháng?
2.Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 14dm, rộng 8dm và cao 2dm. Người ta dự định xếp những hình lập phương bằng nhau vào đầy thùng sao cho các hình lập phương đó ít nhất. Hỏi người ta cần ít nhất bao nhiêu hình lập phương để xếp đầy thùng?

Bài 2,

Ta nhận thấy 2, 8, 14 là BCNN của 2

=> hình lập phương cần có cạnh tối đa là 2dm

=> thể tích tối đa mỗi hình lập phương là 8dm

=> số hình lập phươg tối thiểu cần là 28


1275

Lúc 7 giờ, một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó, một người khác đi từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120,5km và C là một vị trí trên quãng đường AB mà khi người đi từ A đến C thì người đi từ B đã đi qua C trước đó 12 phút. Tính độ dài quãng đường AC.

 Trong 12phút = 1/5h người thứ 2 đi được 50×1/5 = 10km.

Khi ng thứ 1 đi hết đoạn AC thì ng thứ 2 đi hết đoạn CB +10 km.

Nghĩa là trong thời gian ấy cả 2 ng đi đượk đoạn đường dài AB+ BC + 10 = 130,5km.

Và hết thờj gjan là

130,5 : (40 +50) = 1,45h. Nghĩa là trong 1,45h ng thứ nhất đi hết đoạn AC và ng thứ 2 đi được đoạn BC + 10km. Vậy đoạn AC dài :

40k× 1,45h= 58km1276

t.jpg

 gđ a Hoàng có 4 người ở nhà, nếu tính cả a hoàng là 5.

Vì khi a Hoàng thêm 1 tuổi thì để tỉ số k thay đổi, tổng số tuổi của những ng còn lại phải tăng lên 4 tuổi, mà mỗi ng chỉ tăng được 1 tuổi vậy phải có 4 người còn lại 1277

 Một cái bể không có nước, nếu chỉ mở vòi I chảy vào bể thì sau 6 giờ bể đầy; nếu chỉ mở vòi II thì sau 9 giờ bể đầy. Khi bể không có nước, người ta mở vòi I chảy một thời gian sau đó đóng vòi I đồng thời mở vòi II chảy tiếp cho đến khi đầy bể. Biết tổng thời gian hai vòi chảy đầy bể là 6 giờ 30 phút. Hỏi thời gian vòi I chảy nhiều hơn vòi II là bao nhiêu ? 

1 giờ vòi I chảy được 1/6 bể, vòi II chảy được 1/9 bể.
1 giờ cả hai vòi chảy được: 1/6 + 1/9 = 5/18 (bể)
1 giờ vòi I chảy nhiều hơn vòi II là : 1/6 – 1/9 = 1/18 (bể)
Giả sử thời gian hai vòi chảy như nhau thì mỗi vòi chảy : 6,5 : 2 = 3,25 (giờ) = 13/4 giờ
Như vậy lượng nước chảy được là : 13/4 x 5/18 = 65/72 (bể)
Lượng nước còn lại bù vào để đầy bể là : 1 – 65/72 = 7/72 (bể)
Nếu thay vòi II bằng vòi I thì 1 giờ lượng nước sẽ bù được là 1/18 bể
Thời gian cần thay vòi II bằng vòi I để chảy đầy bể là : 7/72 : 1/18 = 7/4 (giờ)
Thời gian vòi I chảy là : 13/4 – 7/4 = 6/4 (giờ) hay 1,5 giờ
Thời gian vòi I chảy nhiều hơn vòi II là : 6,5 – 1,5 x 2 = 3,5 (giờ)
Đáp số 3,5 giờ

1278

Đố vui:
Ba bạn cần đi từ a đến B đường dài 22,5km trong hai giờ rưỡi mà chỉ bằng một chiếc xe đạp, xe chỉ chở được hai người. Biết rằng vận tốc đi bọ là 5 km/giờ, vạn tốc đi xe là 15km/giờ (cả lúc đi lẫn lúc đèo bạn). Hỏi họ có kịp đến B đúng hẹn không?

1 giờ đầu bạn số 1 chở bạn số 2 bằng xe đạp đến vị trí cách A 15km.

Bạn số 2 xuống đi bộ đến B còn 22.5-15=7.5 km nghĩa là bạn số 2 đến B sau khi đi hết 2,5h.


Bạn số 1 đi xe đạp quay lại 0,5h khi đó gặp bạn thứ 3 đi bộ cách A là 1x5+0.5x5=7.5km (bạn số 1 đi xe đạp quay lại nữa giờ cũng đến bị trí này: 15-0.5x15=7.5).

Bạn số 1 chở bạn số 3 từ vị trí 7.5km đến B mất (22.5-7.5)/15=1h.

Vậy chỉ cần 2.5h cả 3 bạn đã đến B.


1279

Tổng của hai số là 45. 3/5 số thứ nhất bằng 4/9 số thứ hai. Tìm hai số đó

3/5 số thứ nhất = 4/9 số thứ 2 hay 12/20 số thứ nhất =12/27 số thứ hai.

Coi số thứ nhất là 20 phần thì số thứ hai là 27 phần như thế. 45 gồm : 20+27=47 (phần).

Số thứ nhất là : 45:47x20 =..

Đáp số: 1215/47 và 900/471280

db.jpg

 a.Ta có r=AC:2=20cm.vậy diện tích hình tròn sẽ là S=20x20x3,14=.....b.

Xét 2 tam giác BOA và BOC có chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có đáy OA=OC=1/2AC nên sBOC=sABC:2=1/2x40x18:2=180cm2..

Xét 2 tam giác COB và tam giác COE có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh BE và có đáy OB=OE nên sCOB=sCOE=180cm2...

Từ đó ta sẽ tính được sBEC=sCOB+sCOE=360cm2...Xét 2 tam giác BEM và BEC có chung chiều cao hạ từ đỉnh E xuống BC và đáy BM=1/3BC nên sBEM=1/3sBEC

=360:3=120cm2


1281

Trong sân cả gà và vịt có 10 con, hỏi có mấy con gà và mấy con vịt. Biết rằng bạn An đếm số chân gà thì nhiều hơn 5 con. Đếm số chân vịt thì nhiều hơn 3 con.

Gà nhiều hơn 5 con thì có thể là 6,7,8,9 con;

Vịt nhiều hơn 3 con có thể là 4,5,6,7,8,9 con. Mà số con gà + số con vịt = 10 con.

Vậy gà có 6 con, vịt có 4 con


1282

Đu quay thứ nhất cứ 12 phút thì quay được 4 vòng. Đu quay thứ hai cứ 18 phút thì quay được 5 vòng. Hỏi nếu cứ quay như vậy thì trong 3/5 giờ thì đu quay nào quay được nhiều vòng hơn và nhiều hơn là bao nhiêu vòng?

3/5 giờ = 36 phút
Trong 36p ĐQ1 quay được (36 : 12) x 4 = 12v
Trong 36p ĐQ2 quay được (36 : 18) x 5 = 10v
Vậy ĐQ1 quay tít hơn ĐQ2. Nó nhanh hơn 12 -10 = 2v.

1283

d.jpg


Bài 5:
AB/9+BC/12+CD/18+DC/9+CB/12+BA/18=5
(AB+BC+CD)/6=5
AD=30km

Bài 6:


Hai máy cùng gặt 4 giờ đc 4/12 thửa ruộng
Máy 2 gặt thêm 9-4=5 giờ nữa đc 7/12-4/12=3/12=1/4 thửa ruộng
1 giờ máy II gặt đc 1/4:5=1/20 thửa ruộng
1 giờ hai máy cùng gặt đc 1/12 thửa ruộng
1 giờ máy I gặt 1/12-1/20=1/30 thửa ruộng
Thời gian máy I gặt 1m xog thửa ruộng là:
1:1/30= 30 giờ

1284

Một người mang trứng đi chợ, lần một bán được 15 quả trứng, lần hai bán được 1/4 số trứng, còn lại là 54 quả.Hỏi tổng có bao nhiêu quả trứng.

Lần 2 bán được 1/4 số trứng nghĩa là bán được 1/4 số trứng lúc đầu người đó mang đi hay 1/4 số trứng sau khj bán lần 1 nhỉ? Nếu là 1/4 so với lúk đưa đi thì tổng là 92quả.

1/4 số trứng tức là 1/4 số trứng ban đầu .Như vậy số trứng ban đầu sẽ là (54+15):3x4=92( quả)

Nếu là 1/4 số trứng còn lại sau khi bán lần 1 thì số trứng là 87 quả


1285

Hai thửa đất có cùng hình chữ nhật,chiều rộng thửa lớn hơn chiều rộng thửa bé là 6m,chiều dài thửa lớn hơn chiều dài thua be' là 6m.Diện tích thửa lớn hơn diện tích thửa bé là 336m vuong.Tính diện tích thửa đất lớn.Biết rằng tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của thửa bé là 2/3.

 936m2

1286

Hai thửa đất có HCN. Chiều rộng lớn hơn chiều rộng nhỏ là 6m. Chiều dài lớn hơn chiều dài nhỏ là 6m. Diện tích lớn hơn diện tích nhỏ là 336 m2.
Tính diện tích thủa đất lớn. Biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài thủa đất bé là 2/3.

g.jpg

1287

db.jpg

40% = 4/10; 50% = 1/2
PS chỉ số quạt còn lại sau ngày đầu: 1-4/10 = 3/5 số quạt
PS chỉ số quạt bán trong ngày sau: 3/5 x 1/2 = 3/10 số quạt
Coi tổng số quạt nhập về là 10 phần, số quạt bán trong ngày đầu là 4 phần, số quạt bán trong ngày sau là 3 phần
Giả sử ngày sau cũng bán số quạt với giá 90 000 đồng/ chiếc thì lãi số tiền là :

300 000 : 4 x 3 = 225 000 đồng


Số tiền lãi tăng lên :

225 000 - 135 000 = 90 000 đồng


Số tiền lãi tăng lên là do bán mỗi cái quạt theo giá 80 000 đồng được tính tăng thêm:

90 000 - 80 000 = 10 000 đồng


Số quạt bán trong ngày sau :

90 000 : 10 000 = 9 quạt


Số quạt nhập về :

9 : 3 x 10 = 30 quạt1288

Cho các chữ số 1, 2, 3 và dấu phẩy (,). Hỏi viết đc tất cả bao nhiêu số thập phân có các chữ số khác nhau nhỏ hơn 30.

lg.jpg

1289

Cho 4 chữ số a, b, 7, 2 (a ≠ b). Người ta lập được 18 số có 3 chữ số khác nhau. Tổng của các số lập được bằng 9016. Tìm a, b.

a và b trong hai số có một số bằng 0. Nếu cả a và b khác nhau khác 0 thì tổng của chúng sẽ là; 4x3x2=24 (số) >18 số. 
Vậy a hoặc B có 1 số bằng 0. Giả sử a= 0
Ta có tổng các số là:

3x3x2=18 (số)


Mỗi số sẽ xuất hiện các hàng trăm là 6 lần các hàng còn lại 4 lần:
Tổng là:

(b+7+2) x600+ (b+7+2) x40+(b+7+2) x4

= (b+7+2) x644=9016. b+7+2=14. Vậy b= 5.

Đáp số: a=0 thì b=5; Nếu b=0 thì a= 51290

Lớp 5D có số học sinh giỏi hơn 1/3 số HS cả lớp là 1em. Số HS khá kém 1/2 số Hs cả lớp là 2 em. Còn lại Hs trung bình bằng 1/3 số HS cả lớp. Hỏi lớp đó có nhiêu em?

 Có 1/3=10/30;1/2=15/30;1/5=6/30 
Như vậy số học sinh cả lớp nếu chia là 30 phần thì số học sinh giỏi là 10 phần và thêm 1 em ,số học sinh khá là 15 phần và bớt 2 em ,số học sinh Trung Bình là 15 phần ( vẽ sơ đồ ) 
Tổng số phần bằng nhau 
10+15+6=31( phần ) 
(31-30=)1phần thừa so với cả lớp có giá trị tương đương số học sinh thừa là
2-1=1( em) 
Lớp có số học sinh 
1:(31-30)x30=30( em ) 

1291

Có ba tên trộm lẻn vào một nhà trộm thóc ở ba cót. Chúng chỉ để lại ở cót thứ nhất 3 đấu thóc và một cái nồi; ở cót thứ hai còn 1 đấu thóc và một cái vung nồi; ở cót thứ ba 2 đấu thóc và một cái rá. Ba tên trộm sau đó bị bắt giải lên quan. Tên thứ nhất khai đã lấy thóc bằng nồi, tên thứ hai khai lấy thóc bằng vung nồi, còn tên thứ ba khai lấy thóc bằng rá. Mỗi lần chúng đều lấy đầy thóc bằng những dụng cụ trên. Khi cho đong lại thì thấy nồi chứa đúng 7 đấu thóc, vung nồi chứa 3 đấu thóc, còn rá chứa đúng 5 đấu thóc.Nhà chủ cho biết số thóc ở mỗi cót bằng nhau và nhiều hơn 200 đấu nhưng ít hơn 300 đấu. Hỏi mỗi tên trộm đã lấy bao nhiêu đấu thóc ?

Ta có số đấu thóc là số nằm trong khoảng 200 đến 300. Và chia cho 7 dư 3, chia 3 dư 1, chia 5 dư 2.
Bằng phương pháp loại trừ ta tính ra số đấu thóc là 262 đấu.
Tên 1 lấy 262 - 3 = 259 đấu
Tên 2 lấy 262 - 1 = 261 đấu
Tên 3 lấy 262 - 2 = 260 đấu

1292

b.jpg

g.jpg

1293

1/5 số thứ nhất lớn hơn 2/7 số thứ 2 là 8 đơn vị. Tổng hai số là 91. Tìm hai số đó.

1/5st1>2/7st2:8
=>2/10st1>2/7st2:8
Hay 1/10st1>1/7st2:4đơn vị
Bớt 4.10=40đv của st1 thì 1/10st1=1/7st2
Khi đó tổng còn 91-40=51
Đưa về dạng toán tổng tỉ tìm số thứ hai trước
51:(10+7).7=21
Số thứ 1: 91-21=70

1294

Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm bất kì trên cạnh BC sao cho MB

Vẽ tam giác ABC Lấy BC ở phía trên đáy dưới là AC cho dễ vẽ.
Nối MA từ B kẻ BE song song với MA cắt CA kéo dài tại E.
Ta có BEAM là hình thang. vậy S(MAE)= S(BAM) (vì chung đáy MA và chung chiều cao là hình thang)
Vậy S(MAC)+ S(MAE)= S(MCA)+S(EAM)
Hay S(MEC)= S(ABC)
Xác ddingj trung điểm N của EC . Nối MN ta được đường thẳng cần kẻ. 
Bài toán đã giải xong. Mình không vẽ hình bạn đọc tự vẽ nhé.

1295

từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều kim giờ gặp kim phút mấy lần

Từ 9h -> 18h có 9 tiếng. 
Từ 9h -> 18h có 10 mốc và 9 khoảng, như vậy trong mỗi khoảng 2 kim sẽ gặp nhau một lần, suy ra 9 khoảng = 9 lần gặp nhau
Tuy nhiên, khi đúng 12 giờ đến 1 giờ (chiều) thì kim phút không gặp kim giờ (Vì 2 kim bắt đầu cùng đi tại số 12: Kim phút đi 1 vòng đến số 12, kim giờ đến số 1. Hai kim không gặp nhau). Nên số lần gặp nhau là 9 - 1 = 8 (lần).

1296

b.jpg


Thực tế la có hai địa điêm A va B . có hai con đường liên tỉnh- Đường 1 đánh số từ A đến B. Đường thứ 2 từ B đến A.

Xuất phát đi từ A đến cây số 21 thì mất ½h. sau đó đi tiếp 9km đến B – rồi sang đường khác quay về A, đến cây số 12 thì lại thêm 1/2h. vây các con số 21 và 12 vẫn đúng với thông số đầu bài. Và vận tốc là 42km/h.1297

Bài 1) An hỏi ngày sinh nhật của Bình là ngày nào?
Bình nói: - Tớ không nhớ lắm chỉ biết từ ngày tớ sinh đến đầu năm bằng 2/3 thời gian kể từ ngày tớ sinh đến cuối năm.
Nghe xong, An biết ngay ngày tháng năm sinh của Bình. Em có biết ngày sinh nhật của Bình không? Biết Bình năm nay đang học lớp 5A.
c)Trung bình cộng của 10 số lẻ liên tiếp là 100. Tìm số lớn nhất trong 10 số đó.
Bài 2:Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được là 2 và số dư là 7.
Bài 3. Vĩnh và Phúc đang chơi bi cả hai lúc đầu có số bi bằng nhau. Ván thứ nhất Vĩnh thắng Phúc 40 viên, nhưng đến ván thứ hai Phúc thắng được 2/3 số bi đang có của Vĩnh nên số bi của Phúc gấp 4 lần số bi của Vĩnh. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương