Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang32/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38
1169

bh.jpg

a) 1.S(AIM) = S(CIM)
2. S(AIN) = S(CIN)
3. S(AIB) = S(CIB)
4. S(AMB) = S(CMB)

b) S(AMB) = S(CMB) 


Mà S(BMN) = 2/5 S(CMB)
=> S(BMN) = 2/5 S(AMB) 
Mà hai hình này chung chiều cao hạ từ đỉnh B

=> MN = 2/5 AM


=> MN = 14 : ( 2+ 5 ) x 2 = 4cm

c) Cách 1:


S(BIC) = 1/2 S(ABC)= 150 x 1/2 = 75 cm2
S(NIC) = 3/5 S(BIC)
=> S(NIC) = 1/2 x 3/5 = 3/10 S(ABC) = 150 x 3/10 = 45cm2
S( ABN) = 2/5 S(ABC)
S(BMN) = 2/7 S(ABN)
=> S(BMN) = 2/5 x 2/7 = 4/35 S(ABC) = 150 x 4/ 35 = 120/7 cm2
=> S(MIN) = 75 - ( 54 + 120/7) = 90/7 cm2

Cách 2:
S(ABN) = 2/5 S(ABC) = 150 x 2/5 = 60 cm2


S(ACN) = 150 - 60 = 90 cm2
S(AIN) = 1/2 S(ACN) = 90 x 1/2 = 45 cm2
Tỉ số S(AIN)/S(ABN) = 45/60 = 3/4
Mà hai hình này chung đáy AN => Chiều cao hạ từ I = 3/4 chiều cao hạ từ B. ( 1)
=> S(MIN) = 3/4 S(BMN)
Mà S(AIC) = 1/2 S(ABC)
S(BIN) = 2/5 S(BIC)
=> S(BIN) = 2/5 x 1/2 = 1/5 S(ABC) = 150 x 1/5 = 30cm2 ( 2)
Từ (1) và (2)=> S(MIN) = 30 : ( 3+4) x 3 = 90/7 cm2

1170

Tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 48m2. Nếu giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật giảm 32m2. Chiều dài hơn chiều rộng 4m.

Chiều dài hình chữ Nhật 
48:4=12( m ) 
Chiều rộng hình chữ Nhật
32:4=8( m)
Diện tích hình chữ Nhật 
12x8=96( m2)

1171

Có sáu bạn thi giải toán, mỗi người phải làm 6 bài, mỗi bài đúng được 2 điểm, mỗi bài giải sai bị trừ 1 điểm, nhưng nếu số điểm bị trừ nhiều hơn số điểm đạt được thì HS đó coi là 0 điểm. Có thể chắc chắn ít nhất 2 bạn có số điểm bằng nhau đươc không? Vì sao?

Tình huống xấu nhất chỉ có người thứ nhất làm đúng cả 6 câu và được 12 điểm; 
người thứ hai chỉ đúng 5 câu thì có số điểm là:

5 x2-1=9 (điểm)


Người thứ ba chỉ làm đúng 4 câu thì có số điểm là:

4 x2- 2x1=6 (điểm)


Người thứ tư chỉ làm đúng 3 câu sẽ có số điểm là:

3 x2- 3x1- 3 (điểm)


Người thứ năm chỉ làm đúng có 2 câu thì có số điểm là: 2x2-3x3=1 (đ)
Người thứ sau làm chỉ đúng có 1 câu sẽ có số điểm là: 1x2-5x1=0 (đ)
Như vậy không thể chắc chắn được ít nhất có 2 bạn có số điểm bằng nhau.

1172

Một người qua đường hỏi một cụ già đang cưỡi ngựa:
" làm sao trong cụ buồn phiền vậy?" cụ già đáp :
"làm sao tôi không buồn phiền được?" Một nửa đàn ngựa của tôi thêm một nửa con nữa lạc xuống phía nam, một nửa số ngựa còn lại thêm một nửa con nữa lạc về phía đông, một nửa số còn lại sau hai lần đó thêm một nửa con nữa lạc về phía tây, một nửa số ngựa còn lại cuối cùng thêm một con nữa vừa bị bắt trộm. Bây giờ chỉ còn lại một con cuối cùng tôi đang cưỡi đây.
Bạn hãy tính xem đàn ngựa của cụ lúc đầu có bao nhiêu con ?

Trước khi bị bắt trộm có số ngựa là:
(1+1)x2=4 con
Trước khi lạc về phía Tây có số ngựa là:
(4+1/2)x2=9 con
Trước khi lạc về phía đông có số ngựa là:
(9+1/2)x2=19 con
Đàn ngựa của cụ già có số con là:
(19+1/2)x2=39 con

1173

Một phép chia hết có thương la 204. Nếu số bj chja gjam đi 6lần và gjữ nguyên số chja thj được thương mớj bằng bnhjêu?

Số bị trừ- số trừ= hiệu ban đầu
Số bị trừ - 27 - số trừ = hiệu mới
=> số bị trừ - số trừ = hiệu mới+27
=> hiệu ban đầu = hieuk mới + 27
Vậy hiệu ban đầu hơn hiệu mới 27 đơn vị

1174

Có 45 công nhân cũng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm việc được 4 ngày, người ta chuyển bớt đi 15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?


Cách 1 
45 công nhân làm nốt công việc còn lại trong số ngày 
10-4=6( ngày) 
Thực tế có số người làm nốt công việc 
45-15=30( người)
Số ngày làm tiếp để hoàn thành công việc 
6x45:30=9 ( ngày)
Cách 2
Thực tế có số người làm nốt công việc 
45-15=30( người)
Số người bị giảm đi số lần 
30:45=2/3( lần ) 
Số ngày làm tiếp để hoàn thành công việc 
(10-4):2/3=9( ngày)
Cách 3 
Coi 1 công nhân làm trong 1 ngày là 1 công lao động thì 
Số công lao động còn phải làm là 
45x(10-4)=270( công ) 
Số ngày còn phải làm tiếp để hoàn thành công việc 
270:(45-15)=9( ngày)

1175

Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 5A phân chia cho mỗi nhóm thứ tự như sau: Nhóm một trồng 20 cây và 0,04 số cây còn lại. Sau đó nhóm hai trồng 21 cây và 0,04 số cây còn lại rồi đến nhóm ba trồng 22 cây và 0,04 số cây còn lại...Cứ như vậy cho đến nhóm cuối cùng thì vừa hết số cây và số cây mỗi nhóm đều bằng nhau. Hỏi lớp 5A có mấy nhóm và mỗi nhóm trồng bao nhiêu cây?

coi số cây mỗi nhóm trồng thành 2 đợt:
Đợt 1: 20 cây; 21 cây; 23 cây; ...
Đợt 2 là : 0,04=1/25
Đợt 2 của nhóm cuối cùng phải bằng 0 để không còn lại cây nào.
Coi số cây nhóm gần cuối (át cuối) đợt 1 là A và số còn lại là B
Thì nhóm cuối trồng A+1/25 B
Số cây của nhóm cuối là: (1-1/25)= 24/25 B
Mà A+1/25 B= 24/25B
mà A +1==24/25 B
Hay số cây của nhóm cuối là: 1 x24= 24 (cây) Đó cũng là số cây mỗi nhóm. (Tự giải nốt)

1176

Bài 1. Có tồn tại số n sao cho 333.............33(n chữ số 3) chia hết cho 43 không? Vì sao

Xét dãy các số 3; 33; 3333;....; 333...333 ( số cuối cùng có 44 chữ số 3)
1 số tự nhiên chia 43 có thể có các số dư 0;1;2...; 42 ( 43 số dư)
Vậy theo nguyên lý Đi-rich-lê trong dãy số trên sẽ tồn tại 2 số chia 43 cùng số dư, hiệu của chúng sẽ chia hết cho 43
Giả sử 2 số đó là 333...333 ( m chữ số 3) và 333....3333 ( n chữ số 3, n Vì 43 không chia hết cho số nào khác ngoài 1 và 43 ( mà ở lớp 6 sẽ gọi đó là số nguyên tố) nên số 333....333 ( m-n chữ số 3) sẽ phải chia hết cho 43

1177

trong một kì thi, để đánh số báo danh trung bình mỗi thí sinh phải dùng 3 chữ số .Hỏi kì thi đó có bao nhiêu học sinh tham gia?

Từ 1 đến 99 có 99 số và có 189 chữ số. Từ 100 đến 999 là các số có 3 chữ số.

Để bình quân mỗi số có 3 CS cần phài lấy đến các số có 4 chữ số. Mỗi số có 4 chữ số bù được 4-3=1 (chữ số); 99 số đầu cần bù: 9x2+90 x1=108 (chữ số) .

Vậy cần các số có bốn chữ số là; 108 x1=108 (số có bốn chữ số);

Số hạng thứ 108 kể từ 1000 là:

1000+1x (108-1)= 1107.

Đáp số: 1107.1178

Một nửa tích của hai số tự nhiên liên tiếp là một số có ba chữ số giống nhau. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp đó

1/2 của tích là số có chữ số giống nhau.

Vậy 1/2 tíchcủa chúng có dạng 111;222;333;...;999. Mặt khác hai số tự nhiên khi nhân với nhau cho ta tận cùng là: 0;2;6.

Chặn trên chặn dưới chỉ có các số 666 là phù hợp.

Số ban đầu hay tích đúng là 666 x2=1332.

Mà 1332= 36x37.

Đáp số: 36 và 371179

Cho M là trung điểm AB của tứ giác ABCD và Sacd = 62,5 cm2; Smcd = 50 cm2; tính Sbcd = ?

h.jpg

g.jpg

1180

 e có 4 số 4 làm thế nào để đc tổng bằng 20

 (4 : 4 + 4).4 = 20

1181

Bằng các dấu phép tính +;-;x;: và cả dấu ngoặc nữa hãy điền vào chỗ thích hợp để được kết quả biểu thức đúng.
5 5 5 5 5=1
5 5 5 5 5=2
5 5 5 5 5=3
5 5 5 5 5=4
5 5 5 5 5=5

(5+5):5-(5:5)=1
(5+5):5+(5-5)=2
(5x5-5-5):5=3
(5+5+5+5):5=4
5+5+5-5-5=5

1182

Tìm số chia và thương của một phép chia có dư mà số bị chia là 5544, các số dư lần lượt là 10, 14 và cuối cùng là 9.

Cách 1: - Lập luận để có thương là số có 3 chữ số, còn số chia là số có 2 chữ số.
- Mô phỏng quá trình chia:
- Tìm 3 tích riêng tương ứng với 3 lần chia có 3 số dư là
10, 14, 9.
+ Tích của số chia và chữ số hàng cao nhất của thương là 55 – 10 = 45
+ Tích của số chia và chữ số hàng cao thứ 2 của thương là 104 – 14 = 90.
+ Tích của số chia và chữ số hàng cao thứ 3 của thương 114 – 9 = 135
Trong 3 tích riêng có số 45 là số lẻ và nhỏ nhất nên số chia là số lẻ, mà số 45 chỉ chia hết cho số có 2 chữ số là 45. Vậy số chia là 45, thương là 123.

Cách 2: Số dư lần lượt là 10, 14, 9 nên SC>14


số dư đầu tiên là 10 nên 55-10=45 chia hết cho số chia
Các số lớn hơn 14 và 45 chia hết cho nó là 15 và 45
thực hiện phép tính chia ta được:

Số chia là 15, thương là 369


Số chia là 45, thương là 123.

Cách 3:


Số bị chia - số dư = số chia x thương.

Ta thấy 5544 là số chẵn trừ đi số dư là 10 hoặc 14 vẫn là số chắn nên chia hết cho 2 vậy lấy 2 làm thương lần lượt được các số chia tương ứng là 2767 và 2765.

xét số dư bằng 9, ta có thương x số chia

=5544-9=5535 là số chia hết cho 5 và 3 vậy chia hết cho 15>9 vậy ta lấy thương là 15 hoặc số chia là 15 đều được, các số chia hoặc thương tương ứng là 369 hoặc 151183

Bài 1: Bao I đựng bột gạo và bao II đựng bột mì có khối lượng như nhau. Thợ làm bánh đổ 1kg bột gạo từ bao I sang bao II rồi trộn đều. Sau đó đổ 1kg bột đã trộn từ bao II sang bao I để được một loại bột chứa 16% bột mì ở bao I. Hỏi ban đầu bao II có bao nhiêu ki-lô-gam bột mì?
Bài 2. Một đồng hồ chạy sai nên cứ sau 65 phút thì kim phút gặp kim giờ một lần. Hỏi để chạy một vòng kim phút của đồng hồ đó sẽ mất bao nhiêu thời gian?
Bài 3. Trong lễ hội, số người một thị trấn tăng 1200 người, cuối ngày số người giảm 11%. Thị trấn lúc này có số người ít hơn 32 người so với lúc trước hội. Hỏi số người hiện nay của thị trấn là bao nhiêu?

Bài 1: 
Đổ 1Kg bột gạo ở bao I sang bao II rồi trộn đều ta được số Kg bột mỳ trong 1kg bột ở bao II là: 
{Số kg bột ban đầu trong mỗi bao/(Số kg bột ban đầu trong mỗi bao + 1)}
Sau lần đổ thứ 2 khối kượng bột ở bao I là không đổi và số Kg bột mỳ trong bao I lúc này bằng đúng số Kg bột mỳ trong 1Kg bột ở bao II sau lần đổ đầu và trộn đều.
Vậy: {Số kg bột ban đầu trong mỗi bao/(Số kg bột ban đầu trong mỗi bao + 1)}/ Số kg bột ban đầu trong mỗi bao = 16%
--> Số kg bột ban đầu trong mỗi bao = 5,25Kg hay ban đầu bao II có số Kg bột mỳ là 5,25kg

Bài 2. 
Bình thường cứ 60 phút kim phút chạy nhanh hơn kim giờ số vòng là: 1-1/12 = 11/12(vòng).


Khi kim phút đuổi kịp kim giờ tức là chạy nhiều hơn kim giờ 1vòng thì sẽ mất số phút là (60x12)/11 phút và chạy được số vòng là {(60x12):11}:60 =12/11 vòng

Do đồng hồ chạy nhanh nên cứ 65 phút kim phút chạy được 12/11 vòng . Vậy kim phút chạy 1 vòng mất số phút là: 65:(12:11) = (65x11):12 =59 và 7/12 (phút)

Bài 3. Ta có 11% số người tại thị trấn trong lễ hội

= 1.200 + 32 = 1.232 (người)


--> Số người tại thị trấn trong lễ hội là

= 1.232 : 11% = 11.200 (người)


--> Số người hiện nay của Thị trấn

= 11.200 – 1200 = 10.000 (người)1184

Bài toán vui:
- Hãy chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3
- Hãy chứng tỏ rằng tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 6

gọi 3 số tự nhiên Liên tiếp là: a,a+1,a+2.

=> a+(a+1)(a+2)=a+a+1+a+2=3a+3.

3a chia hết cho 3,3 cũng chia hết cho 3

=> tổng này luôn luôn chia hết cho 3.1185

1: Cho dãy số 11,14,17,20,...,68... Nếu kéo dài các số của dãy thì số thứ 2008 là số số nào của dãy số.
2: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải và bên trái mỗi bên 1 chữ số 2 là được số mới có 4 chữ số. Số này gấp 36 lần số cần tìm 

Bài 1: Khoảng cách của dãy số cách đều là: 14-11=17-14=20-17=...=3
Số hạng thứ 2008 là: 11+3 x(2008-1)=6032
Bài 2:
Theo bài ra ta có: 2ab2= ab x36
2002 +ab x10= ab x36
2002 = ab x26
ab= 2002:26=77

1186

Có bao nhiêu cách viết 66 thành tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp có từ 2 số trở lên. 

Để viết 66 thành các số tự nhiên liên tiếp có 2 số trở lên ta xét 66 chia hết cho 2;3;6 và 11
Để tìm được các tổng có hai số hạng trở lên ta xét các số chia là số lẻ. Hay nói cách khác thương của 66 cho 1 số lẻ là TBC của dãy cần tìm. Vậy ta chọn Số chia là 3 và 11
66:3= 22 vậy 22 là TBc của 3 số nên ta có 3 số: 21+22+23=66 (chọn)

66:11= 6 TBC của 11 số là 6 vậy ta có: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66 (chọn)


Vậy ta có thể chọn 2 khả năng như trên.

1187

Nếu đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2012 trên tờ lịch treo tường thì sẽ được kết quả là bao nhiêu ?

Năm 2012 là năm nhuận có 366 ngày.
Một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 9 ngày từ mùng 1 đến mùng 9 là những ngày được viết bằng các số có 1 chữ số. Như vậy số ngày được viết bằng số có 1 chữ số là : 9 x 12 = 108 (ngày)
Số ngày còn lại trong năm được viết bằng số có 2 chữ số là : 366 - 108 = 258 (ngày).
Vậy đếm các chữ số ghi tất cả các ngày của năm 2012 trên tờ lịch thì ta được :1 x 108 + 2 x 258 = 624 (chữ số).
Đáp số: 624 chữ số .

1188

Trong một ngôi nhà có 1 số phòng và 1 số cửa thông giữa các phòng và một số cửa thông ra ngoài. Mỗi phòng có số chẵn cửa. CMR số cửa thông ra bên ngoài cũng là số chẵn.

Số cửa của ngôi nhà = Tổng số cửa của các phòng - số cửa thông phòng (do cửa thông phòng là chung của 2 phòng nên tính số cửa của riêng từng phòng sau đó cộng lại thì cửa thông phòng được tính 2 lần).
Số cửa thông ra bên ngoài = số cửa của ngôi nhà – số cửa thông phòng 
= tổng số cửa của các phòng – 2 x số cửa thông phòng 
Vì mỗi phòng có số cửa là số chẵn nên tổng số cửa của các phòng là số chẵn vậy số cửa thông ra bên ngoài cũng là số chẵn vì là hiệu của 2 số chẵn

1189

Dùng thuật toán ơclit tim ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất cua 3500 và 126.

3500:126=27 dư 98 126:98=1 dư 28 98:28=3 dư 14 28:14=2 vậy, ucln là 14.

1190

Cho dãy số: 0;1;2;3...;2014;2015. Hỏi dãy số đó có tất cả bao nhiêu chữ số 1 ?

từ 000 - 999 có 1000 số; mỗi số có 3 chữ số nên có tất cả 3000 chữ số. Mà các số độc lập nên mỗi số lặp 300 lần nên số 1 cũng lặp lại 300 lần; từ 1000 - 1999 số 1 lặp lại 1000 lần + 300 lần. từ 2000 - 2015 số 1 lặp lại 8 lần nên số chữ số 1 có trong dãy trên là 300 + 1000 + 300 + 8 = 1608 chữ số 1

1191

Một bài kiểm tra gồm 10 câu. Mỗi câu có 2 đáp án Đúng hoặc Sai. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra để luôn tìm được 2 bạn có bài làm giống hệt nhau.

Một 1 câu hỏi có 2 khả năng về đáp án là Đúng - Sai
Vì vậy 10 câu hỏi sẽ có số khả năng về đáp án là:

2 x 2 x 2....x 2 ( 10 số 2 ) = 1024


Để chắc chắn luôn có 2 bạn cùng đáp án thì số bạn ít nhất phải hơn số đáp án có thể có là 1 bạn
Số bạn ít nhất cần có: 1024 + 1 = 1025 ( bạn )

1192

Tổng số tuổi của ba người là 54 tuổi. Khi chị chào đời, tuổi bố gấp 5 làn tuổi em hiện nay. Khi em chào đời, chị hơn tuổi em hiện nay 2 tuổi. Tính tuổi mỗi người. 

Khi chị chào đời, tuổi bố gấp 5 làn tuổi em hiện nay vậy tuổi bố trừ tổi chị bằng 5 lần tuổi em
Khi em chào đời, chị hơn tuổi em hiện nay 2 tuổi -> tuổi chị bằng 2 lần tuổi em hiện nay cộng với 2
Nếu coi tuổi em là 1 phần thì tuổi chị là 2 phần + 2; tuổi bố là 7 phần cộng 2. Ta có
1 phần + 2 phần +2 + 7 phần +2 =54 -> 1phần =5
Vậy Tuổi em là 5, tuổi chị là 12, tuổi bố là 37

1193

Bài 1: Một người dự định đi xe máy từ A đến B hết 3 giờ. Nếu người đó tăng vận tốc thêm 8km/giờ thì đi từ A đến B chỉ mất 2 giờ 24 phút. tìm quãng đường AB.
Bài 2: Một người bán số gạo nếp bằng 40% số gạo tẻ. Sau khi người đó bán đi 35 kg gạo tẻ thì số gạo nếp bằng 75% số gạo tẻ còn lại. hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?
Bài 3: Chứng tỏ rằng tổng tất cả các số có 2 chữ số được lập từ ba chữ số a; b; c khác nhau và khác 0 không thể nhỏ hơn 132.

Bài 1:
Nếu người đó không tăng tốc thì sau 2h 24 phút còn cách B là : 8km/h x 2h24ph = 19,2km
Quãng đường AB dài là: 3h x (19,2km : (3 h – 2h 24ph)) = 96 km

Bài 2:
Có 40% x số gạo tẻ = 75% x (số gạo tẻ - 35)


35% x số gạo tẻ = 26,25 (Kg)
Số gaok tẻ = 26,25 : 35% x 100% = 75 (kg)
Số gạo nếp = 75 x 40% = 30(Kg)

Bài 3
Gọi A là tổng các số có 2 chữ số khác nhau khác không được lập từ 3 chữ số a,b,c ta có:


A= ab+ac+ba+bc+ca+cb= a x10 + b + a x10 + c + b x10 + a + b x 10 + c + c x 10 + a + c x 10 + b
= 20 x (a+b+c) + 2 (a+b+c)
Do a,b,c khác nhau và khác 0 nên tổng a+b+c nhỏ nhất là: 1+2+3=6
Vậy giá trị nhỏ nhất của A là: 20 x 6 + 2 x 6 =132 -> A không thể nhỏ hơn 132

1194

b.jpg

Bài 1: 
4/4, 15/15, 20/20, 41/41 (thế này k biết có cùn rỉ k nhỉ )
Bài 2: 
Ta có 9 x (a+14) x (a +14) = 5x25 (*)
Vậy 5x25 chia hết cho 9 vậy (5+x+2+5) cũng chia hết cho 9 vậy x chỉ có thể nhận giá trị bằng 6. Với x=6 ta có 5x25 = 5625 = 9 x 25 x 25= 9 x (11 +14) x (11 +14) thỏa mãn biểu thức (*), đáp số: x=6

 2/
9 x (a+14) x (a+14) = 5x25 → 5x25 phải là số chia hết cho 9 → x = 6. 


Vậy (a+14) x (a+14) = 5625 : 9 = 625. Mà 625 = 25x 25 → a = 11. Vậy a = 11 và x = 6.

1195

 Tìm một số tự nhiên chia hết cho 2012 và tổng các chữ số bằng 108.

108 chia hết cho 9 nên số chia hết cho 2012 chia hết cho 9.

Mà số nhỏ nhất chia hết cho 2012 và chia hết cho 9 là; 2012 x9=18108.

tổng các chữ số của 18108 là: 1+8+1+0+8=18, mà 108:18=6.

Vậy ta viết liên tiếp 6 lần 18108.1196

Một cửa hàng mua áo dự kiến lãi 10% nhưng khi bán chỉ được 85% giá định bán, như vậy lỗ 6500 đồng. Hỏi giá nhập vào của cái áo là bao nhiêu ?

Giá bán dự kiến so với giá mua chiếm số phần trăm 
100%+10%=110% 
Giá bán thực tế so với giá mua chiếm số phần trămr
85%:110%=0,935=93,5%
6500 đồng ứng với số phần trăm giá mua 
100%-93,5%=6,5%
Giá mua cái áo ( cái áo được nhập với giá ) 
600:6,5x100=100000( đồng )

1197

Cho 1 số tự nhiên gồm các số liên tiếp từ 1 đến 1983 được viết theo thứ tự liền nhau như sau : 1234567..........1980198119821983. 
Hãy tính tổng tất cả các chữ số của nó ?

xét dãy số tạo thành từ các số 01234....1999 (thêm số 0 vào đầu k làm kết quả thay đổi) ta lập được (1999+1):2=1.000 nhóm dạng (0; 1999), (1; 1998)....(999,1000) mỗi nhóm có tồng các chữ số là 28.

Xét dãy số từ 1983.... 1999 ta lập được (1999-1983):2=8 nhóm dạng (1984; 1999), (1985; 1998)...(1991, 1992) mỗi nhóm có tổng các chữ số là 50

Vậy dãy số đã cho có tổng các chữ số là: 1000 x 28 - 8 x 50 =27.600


1198

Dự báo FiFa WC 2014, có một cầu thủ bóng đá, đá 10 trận đấu, trận nào anh ta cũng ghi bàn thắng, trung bình mỗi trận ghi 2 bàn. Có những trận anh ta ghi được 3 bàn. Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu trận anh ta ghi được 3 bàn thắng?

tổng số bàn thắng anh ta ghi là 20 bàn.

Vì trận nào cũng ghi ít nhất một bàn thắng nên suy ra 10 trận ít nhất có 10 bàn.

Còn 10 bàn thắng : 2 = 5 trân. thêm vào 5 trận mỗi trận 2 bàn thì số trận anh ta ghi 3 bàn là nhiều nhất.

Tức 10 trận có 5 trận ghi 1 bàn và 5 trận ghi 3 bàn1199

Trước đây 5 năm tổng số tuổi của hai bố con là 62 tuổi. Hiện nay tuổi của bố gấp 1/3 lần tuổi con. Tính tuổi bố và tuổi con hiện nay.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương