Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang31/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   38

1134

Một đoàn xe lửa dài 150m, chui qua 1 con đường hầm dài 1450m với vận tốc 24km/h. Khi tầu bắt đầu chui vào hầm thì khi đó là 7 giờ 30 phút. Hỏi khi toa cuối cùng rời khoit đường hầm thfi khi đó là mấy giờ?

Tổng quãng đường : 1450 + 150 = 1600 m
Vận tốc 24km/giờ = 400m/phút.
Thời gian để cả đoàn tàu chui hết qua hầm là 
1600 : 400 = 4 phút
Thời điểm toa cuối cùng chui qua hầm là 
7 giờ 30 phút + 4 phút = 7 giờ 34 phút.

1135

Lúc đầu, Hà có số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi, Hà ăn thêm được 3 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh nên lúc đó số bi xanh bằng 5/21 số bi đỏ. Hỏi lúc đầu Hà có bao nhiêu viên bi mỗi loại.

Cách 1:

Đúng là 12 và 60; Lúc đầu xanh bằng 5/1 bi đỏ


Lúc sau xanh bằng 21./5 đỏ
Để lúc sau xanh bằng 5/1 đỏ thì đỏ cần thêm:

3 x5/1=15 (viên)


Như vậy đỏ còn thiếu: 15-3=12 (viên)
Phân số chỉ 12 viên là: 5/1-21/5=4/5(bi đỏ)
số bi đỏ là: 12:4/5=15 (viên)
Lúc đầu, Hà có số bi đỏ là:15-3=12 (viên)

Cách 2:


 Lúc đầu số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng 1/4 (hiệu số bi). Khi Hà ăn thêm 3 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ thì số bi xanh bằng 5/21 số bi đỏ hay số bi xanh bằng 5/16 (hiệu số bi).

Do Hà ăn thêm số bi xanh và số bi đỏ bằng nhau nên hiệu số bi không thay đổi.

Phân số chỉ 3 viên bi là: 5/16 - 1/4 = 1/16 (hiệu số bi).

Vậy hiệu số bi là 3:1/16=48 (viên).

Số bi xanh lúc đầu là: 48x1/4=12 (viên).

Số bi đỏ lúc đầu là: 12x5-60 (viên).1136

Tìm 2 số biết tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng gấp 24 lần hiệu của chúng.

Tổng gấp 5 lần hiệu mà số lớn = (tổng + hiệu):2=3 lần hiệu
số bé= (tổng - hiệu):2=2 làn hiệu
Tích của chúng là 3x hiệu x 2 x hiệu = 24x hiệu
Hiệu =4 => tổng =20
số lớn = 12
số bè = 8

1137

db.jpg

lg.jpg

1138

1:Một phép cộng hai số hạng là 2 số lẻ liên tiếp, tổng các số , số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai là 328, tìm các số hạng của phép tính đó.
2, Tìm chữ số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải thì số đó tăng thêm 1112 đơn vị.

Bài 1: toán tổng hiệu .

Hiệu 2 số lẻ liên tiếp là 2:

Số lớn là: (328+2):2= 165;

Số bé là: 165-2=163


Bài 2: Gọi số đó là : abc (a>0; a;b;c<10)
Theo bài ra ta có: abc 5= abc+1112
Hay abc x10+5= abc +1112 (phân tích cấu tạo số)
abc x9= 1112-5=1107 (bớt 2 vế đi abc +5)
abc= 1107:9=123

1139

1:Một phép cộng có hai số hạng là hai số chẵn liên tiếp . Tổng các số , số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai là 276. Tìm các số hạng của hai phép tính đó.
2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm 21 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 31 lần số phải tìm.
3: Tìm một số có bốn chữ số , biết chữ số tận cùng bên trái là 5 và nếu xóa số 5 đó ta được số mới bằng 1/41 số phải tìm.

 Bài 1: Gợi ý: dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu (dạng ẩn hiệu).
Hai số hạng là hai số chẵn liên tiếp nên số lớn hơn số bé 2 đơn vị, tức hiệu hai số bằng 2. Tổng hai số là 276. 

Sai đề. Không tìm được 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 276. Chỉ có hai số lẻ liên tiếp có tổng là 276, đó là 137 và 139.

Bài 2: Gợi ý: đây là dạng toán dạng hiệu tỉ.

Khi thêm 21 vào bên trái số có hai chữ số thì số đó tăng thêm 2100 đơn vị.

Bạn vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra, số mới ứng với 31 lần, số ban đầu ứng với 1 phần.

Tìm hiệu số phần rồi tính tiếp.

Đáp số là 70.

Bài 3: Gợi ý: Xóa chữ số 5 ở tận cùng bên trái 1 số có 4 chữ số thì số đó giảm 5000 đơn vị.


Vẽ sơ đồ minh họa,

số ban đầu là 41 phần bằng nhau thì số lúc sau là 1 phần như thế.

Bạn tự tính tiếp. 5125


1140

Tìm số abcd biết số đó chia hết cho tích của ab và cd.

Gọi thương là y ta có:

abcd= ab xcd xy; cd= ab x ( cd xy -100);

cd xy= ab xy x (cd xy -100) nhân 2 vế với y);

cd xy -100 +100= ab xy x( cd xy-100) +100; 100

= (ab xy-1) x (cd xy -1).

Vậy y lớn hơn hoặc bàng 2; cd xy lớn hơn hoacự bằng 19. 

 ta tìm đc ab=13; cd 52; abcd=1352.


1141

Bài 1. Lớp 5A làm bài kiểm tra Toán gồm có 3 bài. Sau khi chấm, cô giáo nhận thấy: cả lớp mỗi em đều làm được ít nhất 1 bài . Trong lớp có 20 em giải được bài 1 ; 14 em giải được bài 2 ; 10 em giải được bài 3 ; 5 em giải được bài 2 và bài 3 ; 2 em giải được bài 1 và bài 2 ; 6 em giải được bài 1 và bài 3 ; có mỗi 1 em giải được cả 3 bài. Hỏi lớp 5A đó có bao nhiêu học sinh ?

Số em làm được cả 3 bài là: 1 em
Số em làm được bài 1 và 2 mà không làm được bài 3 còn lại là 
2-1=1( em)
Số em làm được bài 1 và bài 3 mà không làm được bài 2 là:
6-1=5( em)
Số em làm được bài 2 và 3 mà không làm được bài 1 là
5-1=4( em)
Số em chỉ làm được bài 1 là
20-1-1-5=13( em)
Số em chỉ làm được bài 2 là:
14-1-1-4=8( em)
Số em chỉ làm được bài 3 là
10-1-4-5= 0( em)
Tổng số hs của lớp là
1+1+5+4+13+8= 32( em)

1142

Một số đc viết bởi 2006 số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để đc số chia hết cho 63? 

63 = 7 x 9.
Số đó chia hết cho 63 khi nó chia hết cho cả 7 và 9. 
2006 x 7 = 14042. 
Số ban đầu bài cho đã chia hết cho 7, nên khi viết thêm số đơn vị vào, ta phải viết số đơn viij cũng chia hết cho 7 để đảm bảo yêu cầu. 
Đồng thời, tổng các chữ số của số đó alf 14024 chia 9 dư 2, nên ta phải thêm vào 7 đơn vị. 
Đáp số: 7 đv.

1143

Hai tàu hoả A và B đang chạy theo hai hướng ngược nhau trên hai đường ray song song. Vận tốc của chúng lần lượt là 72 km/giờ và 54 km/giờ. Người lái tàu A quan sát được rằng: Tàu B đi qua anh ta mất 8 giây. Tìm độ dài của tàu B.

Người lái tàu A quan sát nên nó chính là khoảng thời gian mà để đi hết quãng đường là chiều dài đoàn tàu B.

Nhưng vì 2 tàu đi ngược nhau nên ta tính theo công thức chuyển động ngược chiều nhau.

Quãng đường (chiều dài đoàn tàu B) = (tổng vận tốc) x (thời gian)
8 giây = 8/3600 giờ = 1/450 giờ
Tổng vận tốc là 126 km/h
Tàu B dài 126/450 km = 280 m


1144

db.jpg

lg.jpg

1145

Trong 1 lớp có 3/4 số học sinh thích học toán, 3/5 số học sinh thích học tiếng việt và 1/10 số học sinh chỉ thích học tiếng anh. Nếu có 1 học sinh chỉ thích học tiếng việt chuyển sang chỉ thích học tiếng anh thì số học sinh chỉ thích học tiếng anh bằng số học sinh chỉ thích học tiếng việt. Tính số học sinh của lớp biết rằng mỗi học sinh thích học ít nhất 1 trong 3 môn
1146

d.jpg

Ta có : 
B = 1/ 199 + 2/ 198 + 3/197+...+ 1+ 1 + 1 + ....+ 1. ( tách 199/1 = tổng của 199 số 1)
B = 1 + ( 1+ 1/199) + (1 + 1/198) + ( 1+ 1/197) +....+ (1 + 198/2)
B = 200/200 + 200/199 + 200/198 + 200/197 +...+ 200/2
B = 200 x ( 1/200 + 1/199 + 1/198 + 1/197 +...+ 1/2)
=> A/B =1/ 200

1147

Câu 1TTT (ngày 9/6): Năm ngoái hai nông trường Bình Minh và Quyết Thắng có 500 con bò. Năm nay số bò của nông trường Bình Minh tăng 25%, số bò của nông truờng Quyết Thắng tăng 12,5% do đó số bò của cả hai nông trường tăng 20%. Tính số bò năm ngoái của mỗi nông trường?

Giả sử số bò của nông trường Quyết Thắng năm nay cũng tăng 25% thì tổng số bò của hai nông trường năm nay sẽ tăng 25%.
Như vậy 12,5% số bò nông trường Quyết Thắng bằng 5 % số bò cả hai nông trường hay số bò cả hai nông trường gấp 2,5 lần số bò nông trường Quyết Thắng.
Số bò nông trường Quyết Thắng năm trước là:
500: 2,5 = 200 (con)
Số bò nông trường Bình Minh năm ngoái là:
500 – 200 = 300 con.

1148

Một người bán chanh được tất cả 69200 đồng gồm 9kg chanh loại 1, 11kg chanh loại 2 và 7kg chanh loại 3. Giá 1kg chanh loại 1 đắt hơn 1kh chanh loại 2 là 800 đồng và đắt hơn 1kg chanh loại 3 là 1200 đồng. Tính giá tiền 1kg chanh mỗi loại.

Gọi số tiền mua chanh loại 1 là A.

Theo bài ra ta có: 


A x9+ (A-800 ) x11+ (A -1200 ) x7 = 69 200 (đ)
A x9 + A x11 - 8 800+A x7 -8400 = 69 200 (đ)
A x(9+11+7) - 17 200= 69 200 (đ)
A x27= 86 400 (đ)
A= 86 400: 27= 32 00 (đ)
Vậy giá tiền 1kg loại 1 là 3200 đồng.
Giá tiền 1 kg loại 2 là: 3200-800= 2400 (đồng)
Giá tiền một ki-lô-gam loại 3 là:

3200-1200=2000 (đồng)1149

Một chất lỏng A bị bốc hơi theo quy luật sau: “Cứ 4 giờ 10 phút thì bị mất 50% thể tích của chất lỏng đó”. Hỏi làm bốc hơi 256g lúc 10h thì bao lâu còn 32g 

Bỏ qua khả năng khi thể tích chất lỏng giảm thì tốc độ bay hơi càng lớn.

Ta có: Từ 10 giờ đến 14 giờ 10 phút lượng hóa chất còn lại: 256:2=128 (g).

Đến 18 giờ 20 còn: 128 :2= 64 (g);

Đến 22 giờ 30 phút sẽ chỉ còn: 64:2= 32 (g).

Đáp số: 22 giờ 30 phút


1150

b.jpg

g.jpg

1151

cho hình chữ nhật ABCD . Trên AD và BC lấy hai điểmM và N sao cho AM=CN..Trên AB lấy điểm K tùy ý (K không trùng với B . MN cắt KD và KC lần lượt tại E và tại F.So sánh diện tích tam giác KEF với tổng diện tích 2 hình DME và CNF

 -S(KCD) = CD x BC X 1/2 = 1/2 S(ABCD)
-S(ABNM) = S(CDMN) = 1/2 s(ABCD) ( Vì AM = NC, DM = BN, AB = CD)
=> S(ABNM) = S(KCD) 
=> S(CDEF) = S(AKEM) + S(BKFN) ( cùng chung S(KEF)
- Mà S(ABNM) = S(CDMN) => S(KEF) = S(DME) + S(CNF) ( cùng bớt S(CDEF) = S(AKEM) + S(BKFN))

1152

db.jpg

Nhân cả 2 vế với 1000 khi đó ta có
1abcde x 3 = abcde1
(100 000 + abcde) x 3 = 10 x abcde + 1
7abcde = 299 999
abcde = 42857.
Vậy có phép tính 1428,57 x 0,3 = 428,571

nhân cả 2 vế với 10 ta được: xyy - yyx = xx


=> X x 100 + Y x 11 - Y x 110 - X = X x11
X x ( 100-1-11) = Y x ( 110-11)
X x 88 = Y x 99
X x8 = Y x 9
=> x =9 và y = 8

1153

d.jpg

b1.jpg

b2.jpg

1154

db.jpg

g.jpg

1155

Công trường dự định huy động 240 công nhân làm trong 7 ngày để sửa xong một quãng đường.Sau 3 ngày làm việc thì đuoc bổ sung thêm 80 người nữa.Hỏi phải tiếp tục làm bao nhiêu ngày nữa mới xong quãng đường đó?(Năng suất làm như nhau)

240 người làm nốt công việc trong số ngày
7-3=4( ngày)
Số người thực tế làm nốt công việc còn lại 
240+80=320( người)
Số ngày tiếp tục làm để hoàn thành công việc 
4:(320:240)=3( ngày) 
( toán tỉ lệ nghịch - pp dùng tỉ số)

1156

Một bác thợ xây muốn chuyển 71 viên gạch lên tầng trên bằng một dụng cụ, mỗi lần chuyển nhiều nhất 20 viên. Làm thế nào để bác thợ xây chuyển hết 71 viên gạch với số lần vận chuyển ít nhất và mỗi chuyến vận chuyển số gạch là số lẻ

db.jpg

Mỗi lần chuyển không quá 20 viên và có số viên là số lẻ.

Để ít lần chuyển nhất thì mỗi lần phải chuyển nhiều nhất.

Vậy mỗi lần chuyển 19 viên. 71:19= 3 dư 14 viên.

14 viên là số chẵn và 14 viên vẫn cần chuyển thêm 1 chuyến.

Nên sau chuyến thứ 3 người ta chuyển quay trở lại 1 viên lúc này ta có: 14+1=15 (viên); 15 là số lẻ và chuyển thêm 1 chuyến nữa.Số chuyến chuyển là: 3+1= 4( chuyến.)

Đáp số: 4 chuyến.1157

Bạn A có số tiền gấp 3 lần bạn B. Bạn B tiêu hết 40 đô, sau đó bạn A cho bạn B 120 đô thì số tiền 2 bạn bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Số tiền của B được tăng thêm sau khi được A cho 120 USD là 
120-40=80(usd)
Số tiền của A giảm 120usd sau khi cho B( vẽ sơ đồ đưa về dạng hiệu tỉ )
Số tiền A nhiều hơn B là
120+80=200(usd)
B có số tiền 
200:(3-1)x1=100( usd)
A có số tiền 
100x3=300( usd)

1158

Một hội trường có 25 hàng ghế. Mỗi hàng có có 30 ghế. Trong hội trường có 680 người ngồi. Hỏi có ít nhất bao nhiêu hàng có cùng số người cùng ngồi?

Hội trường có 25 x30= 750 (ghế) trống 70 ghế. Nếu hai hàng bất kì có số ghế bằng nhau thì số ghế trống cũng bằng nhau.
Giả sử không tồn tại 4 hàng ghế nào đó có cùng số ghế trống, khi đó tổng số ghế trống của 25 hàng không bé hơn: 3 x (0+1+2+3+4+5+6+7)+8=92>70 (vô lí)
Vậy tồn tại 4 hàng ghế có cùng số trống, túc là cùng số người ngồi.
ta có; 4x(0+1+2+3+4+5)+10=70
Do đó có 4 hàng có số ghê có cùng số người ngồi.

1159

Cô giáo có một số táo đem chia cho một số học sinh. Nếu chia mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả. Nếu chia mỗi em 10quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo.

Nếu chia mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả tức là chia mỗi em 9 quả thì 1 em không có quả nào. 
Nếu chia mỗi em 10 quả thì hết 5/4 số táo. Vậy chỉ cần chia cho mỗi em số táo bằng 4/5 số táo của 10 quả thì là vừa đủ. Tức là mỗi em 8 quả.
Mỗi em 9 có quả cho em không có quả nào 1 quả, em nào cũng cho như thế mỗi em chỉ còn 8 quả và em không có quả nào cũng có 8 quả. Vậy là đã có 8 em cho. Vậy số em là 8+1 = 9. Số táo là : 9 x 8 = 72 quả.

1160

Dùng thuật toán Ơclit Tìm UCLN và BCNN của 3500 và 126.

UCLNxBCNN= tích 2 số đã cho=3500x126=441000
mà 3500=2x2x5x5x5x7 và 126=2x3x3x7
nên UCLN = 2x7=14
=> BCNN=441000:14=31500

1161

Tìm acb , biết : abc : (a +b +c) = 11 dư 11.

 Theo bài ra ta có: abc= (a+b+c) x11+11
Hay a x100 + bx10 + c= a x11+ bx11+c x11+11
a x89 = b + cx10 +11
b + cx10 +11< 10+99+11= 120
Do vậy a x89<120 vậy a=1
Với a= 1 ta có: 1 x89= cb+11
Hay 89-11= 78= cb
Vậy cb=78
Hay abc=187

1162

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày,nhưng sau đó có 80 người đến thêm.Hỏi khối lượng gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Số người ăn thực tế
120+80=200 người 
Số ngày ăn hết gạo
50x120:200=30( ngày) 
( toán tỉ lệ nghịch - pp rút về đơn vị)

C2:


Số người ăn thực tế 
120+80=200( người)
Số ngày ăn hết gạo
50:(200/120)=30( ngày)
( toán tỉ lệ nghịch - pp dùng tỉ số )

1163

b.jpg

Ta có:
S(HGF) = S(HEF)
=> S(GHP) = S(FEP) ( cùng bớt S(HPF))
mà S(PEG) + 2cm2 = S(PFH)
=> S(GEH) + 2cm2 = S(HEF)
Ta lại có:
S(GEH) = 1/5 AB x BC: 2 = 1/10 S(ABCD)
S(HEF) = 1/4CD x BC : 2 = 1/8 S(ABCD)
=> Tỉ số S(HEF) / S(GEH) = 1/8 S(ABCD) : 1/10 S(ABCD) = 5/4
=> S(HEF) = 2 : ( 5 -4) x 5 = 10 cm2
Vậy S(ABCD) = 10 : 1/8 = 80 cm2

1164

1: 1994 *867+1995*133 tính nhanh.
2: Cho: AB +BA=132, biết A-B=4 tìm A, B.
3:(11*9-100+1):(1*2*...*10) Tính nhanh.
4:1-2+3-4+5-6+7-...+101-102+103 tính nhanh.

lg.jpg

1165

Bài 1: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 416,12m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta đã trồng khoai hết 4/5 diện tích thửa ruộng. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu?
Bài 2: 1 người bán được 448000 đồng tiền hàng. Tính ra lãi bằng 12% tiến vốn. Tính tiền vốn. 
Bài 3: Cho 2 số có tổng là 147. Tìm 2 số biết 1/2 số thứ 1 gấp 3 lần số thứ 2.

 Bài 1:

Nửa chu vi thửa ruộng : 416,2 : 2 = 208,06 m


Chiều dài thửa ruộng : 208,06 : (1+3) x 3 = 156,045 m
Chiều rộng thửa ruộng : 208,06 – 156,045 = 52,015 m
Diện tích thửa ruộng :

156,045 x 52,015 = 8116,680675 m2


Diện tích còn lại :

8116,680675 x (1-4/5) = 1623,336135 m2.

Bài 2: Coi tiền vốn là 100% thì 448 000 đ là 100%+12%=112% (tiền vốn)
Tiền vốn là: 448 000 x112%= 400 000 (đ)

Bài 3 : Vẽ sơ đồ…..


Ta thấy số thứ 2 là 1 phần thì số thứ nhất là 6 phần.
Tổng số phần bằng nhau là 1+6 = 7 phần
Số thứ nhất là 147 : 7 x 6 = 126
Số thứ hai là 147 – 126 = 21

1166

Bài 1: Trung bình cộng của 4 số là 45. Tìm 4 số đó biết nếu số thứ nhất bớt đi 2 đơn vị; số thứ hai thêm 2 đơn vị; số thứ ba nhân 2 và số thứ tư chia cho 2 ta được bốn số có kết quả bằng nhau.
Bài 2: (phiên bản)
Trung bình cộng của 4 số là 4. Tìm 4 số đó biết nếu số thứ nhất bớt đi 1/2; số thứ hai thêm 1/2; số thứ ba chia cho 2 và số thứ tư nhân 2 ta được bốn số có kết quả bằng nhau.

B1:

Tổng 4 số là 


45x4=180
Theo đề bài nếu số thứ ba là 1 phần thì số thứ tư là 4 phần ,số thứ nhất là 2 phần thêm 2 đơn vị ,số thứ hai là 2 phần bớt 2 đơn vị ( vẽ sơ đồ đưa về toán tổng tỉ)
Giá trị 1 phần
180:(2+2+1+5)=20
Số thứ nhất 
20x2+2=42
Số thứ hai
20x2-2=38
Số thứ ba
20x1=20
Số thứ tư
20x4=80

1167

Hai ô tô đều đi được quãng đường 3500 km. Ngoài các lớp đang dùng, mỗi ô tô còn thêm một chiếc lốp dự trữ. Tất cả các lốp đang dùng và dự trữ đều được sử dụng tương đương nhau. Tính số ki-lô-mét đã chạy của của mỗi lốp xe ở mỗi ô tô, biết rằng ô tô thứ nhất có 4 bánh và ô tô thứ hai có sáu bánh.

 Xe bốn bánh; Mỗi lốp đang dùng bằng 4/5 tổng số lốp.

Nên khi xe đi 3500km thì mỗi lốp đã đi sẽ bằng 4/5 của 3500km tức là 2800km.

Tương tự với xe 6 bánh là: 3000km. 


1168

b.jpg

Bài 2:

Tính dễ dàng diện tích tam giác GFE= 72 cm2;

Diện tích tam giác ABE tính được:

S(ABE) = ABx (BC+12) :2= AB xBC:2+6;

Diện tích tam giác ADG tính được:

S(ADG)= AB x (DC-12):2= AB x DC:2- 6.

Diện tích hai hình vuông cũng tính được

S(ABCD)+ S(GFEC) = ABx BC+ 144 (cm2).

Thực hiện phép trừ ta thu được kết quả

S(AGE)= 72 (cm2).

Vậy S(AGE)= 72 cm2;

Bài 1


g.jpg
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương