Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang28/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38

1034

Hiệu 2 số là 692. Tìm tích của hai số đó biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 5 dư 4.

Số nhỏ 1 phần, số lớn 5 phần: có 6 phần bằng nhau; hiệu là 4 phần;

số bé tìm được bằng cách lấy 688:(5-1)x1= 177;

số lớn = 692 - 177= 515

tích của 2 số: 177x515= 911551035

Trong đợt trồng cây đầu năm, ngày đầu lớp 5A trồng được số cây bằng 2/3 số cây lớp 5B. Ngày thứ hai, lớp 5A trồng thêm 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây nên số cây lớp 5A bằng 3/4 số cây lớp 5B. Hỏi ngày đầu mỗi lớp trồng bao nhiêu cây?

Ngày đầu, lớp 5A trồng được 2 phần thì lớp 5B trồng đươc 3 phần
Ngày sau, lớp 5A trồng được 2 phần + 80 cây(chiếm 3 phần ngày sau), lớp 5B trồng được 3 phần + 40 cây (chiếm 4 phần ngày sau). Ta có:
(2 phần + 80)x4 = (3 phần +40)x3
=> 1 phần = 200 cây
Số cây lớp 5A trồng ngày đầu là: 240x2=400 cây
Số cây lớp 5B trồng ngày đầu là: 240x3=600 cây.

1036

"Một bình chứa 12 lít sữa, có 2 can đựng được 7 lít và 5 lít . Làm thế nào để chia số sữa 12 lít thành 2 phần bằng nhau?"

Đong đầy chai 5 lít lần thứ nhất rồi đổ sang can 7 lít thì can 7 lít còn chứa thêm được 2 lít nữa.
Đong đầy can 5 lít lần thứ hai đổ sang can 7 lít thì can 5 lít còn lại 3 lít (5-2 = 3 lít. Đổ can 7 lít vào can 12 lít, đổ nốt 3 lít ở can 5 lít sang can 7 lít thì can 7 lít còn chứa được thêm 4 lít nữa.
Đổ đầy can 5 lít lần thứ ba, đổ sang can 7 lít thì can 5lit còn lại 1 lít. Đổ can 7 lít ra chậu. Đổ 1 lít còn lại ở can 5 lít sang can 7 lít. Đong đầy can 5 lít lần thứ ta đổ vào can 7 lít thì ở can 7 lít có 6 lít (1 + 5 = 6)

1037

Trung bình cộng của hai số là 211. Tìm tích của hai số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai.

Ta có tổng của hai số là : 211 x 2 = 422.
Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai, vậy số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất và thêm 4 đơn vị. 
ta có sơ đồ: Số thứ nhất 422
Số thứ hai 

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11 (phần)
Giá trị 1 phần hay số thứ nhất là : (422 - 4 ) : 11 = 38 
Số thứ hai là: 38 x 10 + 4 = 384
Tích hai số là : 384 x 38 = 14 592
Đáp số: 14 592

1038

Tìm số có 5 chữ số biết rằng số đó gấp 45 lần tích các chữ số của số đó.

Gọi số cần tìm là abcde (a,b,c,d,e khác 0)
abcde=45xaxbxcxdxe
=> abcde chia hết cho 45 (chia hết cho 9 và 5)=> abcde lẻ=>a,b,c,d,e lẻ
=> e=5
=> abcde=axbxcxdx9x25
-> abcde chia hết cho 25
=> de=25 hoặc de=75
=> d=2 (loại) hoặc d=7
=> abc75=a.b.c.7.9.25
abc75=a.b.c.7.9.25 => a+b+c+7+5 chia hết cho 9 => a+b+c+3 chia hết cho 9
=> a+b+c+3= 9,18,27
a,b,c lẻ => a+b+c+3=18 => a+b+c=15, => a+b>5
abc75=a.b.c.7.9.25=> abc75 chia hết cho 7
=> 100.abc+75 chia hết cho 7
=> 2.abc+5 chia hết cho 7
=> 200.a+20.b+2.c+5 chia hết vho 7
=> 4.a + 6.b+2.c +5 chia hết cho 7
=> 2.(a +2b) + 2(a+b+c) +5 chia hết cho 7
=> 2.(a+2.b) +30+5 chia hết cho 7
=>2.(a+2.b) chia hết cho 7
=> a+2b chia hết cho 7
a,b lẻ => a+2b=7 hoặc 21
a+b+c=15; a+b >5
=>(a,b)=(5;1) , (7;7)
=> số phải tìm là 51975 hoặc 77175
xét lại đk abcde=45.a.b.c.d.e => abcde=77175

1039

Chuyện kể lại rằng: có 10 học sinh tham gia giải TTT. Họ bước vào phòng họp làm quen và tuổi nhau. Tình cờ hơn, mỗi người đều ghi tổng tuổi của 9 người khác. Thầy giáo bước vào. Ông ta ghi lại tất cả các số liệu đó lên bảng lần lượt là: 90; 91; 92; 93; 93; 97;98;99;100;101. Hỏi học sinh cao tuổi nhất là bao nhiêu tuổi?

Tổng tuổi của các học sinh
(90+91+92+93+93+97+98+99+100+101):9=106.
Học sinh lớn tuổi nhất 106-90= 16.

1040

d.jpg

g.jpg

1041

Tôi đang đi bộ có một em bé kể lại như sau: Mẹ em mua về một số táo. Em đi học về chén luôn 3 quả, số còn lại chia làm hai sau đó em lấy một nửa. Anh đi học về không biết là em đã lấy cũng ăn luôn 3 quả số còn lại 
chia làm hai phần bằng nhau và cũng lấy 1 phần. Như vậy số táo em lấy hơn số táo của anh đã lấy là 8 quả. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu táo. Bạn có biết là bao nhiêu không?

Nếu thêm 3 quả táo vào số táo ban đầu, thì em lấy đi 1/2 số táo mới, anh lấy đi 1/4 số táo mới.
8 quả ứng với 1/2-1/4=1/4 số táo mới
Số táo mới là 32 quả
Số táo ban đầu là 32-3=29 quả

1042

Bài 4: Bác Thành hoàn thành công việc phải mất 3 giờ. Bác Mai hoàn thành công việc đó phải mất 4 giờ. Hỏi hai bác cùng làm thì phải mất bao lâu mới xong công việc đó?
Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu bớt đi chiều dài 5m và tăng chiều rộng lên 5m thì diện tích tăng thêm 225m2.

Bài 4: 
1h bác Thành làm đc số phần c.v là: 1/3 phần 
1h bác Mai làm đc số phần c.v là : 1/4 phần 
1h hai bác làm đc số phần c.v là : 1/3 + 1/4 =7/12 c.v
Thời gian hai bác làm xong c.v là : 12/12 : 7/12 = 12/7(h)

Bài 5: nhận thấy hình chữ nhật thêm vào có CR=5m, CD=2lần CR-5m. Vậy ta có


CD hình CN tăng thêm là : 225:3=75m
CR hình CN ban đầu là : (75+5):2=40m
CD hình CN ban đầu là : 40*3=120m
Diện tích hình CN ban đầu là : 120*40=4800m2

1043

Tính nhanh phép tính: 2×2×3×5×5×19 và vận dụng kiến thức cấu trúc đại số giả thích lời giải cho phép tính trên.

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính
= (2x5) x ( 2x5) x ( 3 x 19)
= 10 x 10 x 57
= 100 x 57 
= 5700

1044

Mẹ mua cho hai anh em một số bi. Nếu anh cho em 13 viên thì em có nhiều hơn anh 2 viên. Số bi của em bằng 60% trung bình cộng số bi của hai người. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu viên ?

Em 18 và anh 42 viên
Anh hơn em số bi là : (13 -2 ) + 13 = 24 viên
Đổi 60% = 60/100= 3/5
Như vậy, số bi của em là 3 phần, trung bình cộng số bi của 2 anh em là 5 phần
Tổng số phần bằng nhau : 5 x 2 = 10 ( phần)
Số phần bi của anh là 10 - 3 = 7 phần
Từ đây ta đưa về dạng Hiệu - tỉ với hiệu là 24 và tỉ là 3/7 , từ đó dễ dàng tìm được số bi của em là 18 và số bi của anh là 42

1045

Thừa số thứ nhất có chữ số hàng đơn vị lớn hàng trăm là 1. Nếu đổi chỗ hai chữ số này cho nhau và giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới 35880. Tìm hai số đã cho biết tích của hai số đó 31920.

chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng trăm 1 đơn vị, nên khi đổi chỗ 2 chữ số này thì số đó giảm 99 đơn vị.
Khi đó tích giảm 99 lần của số thứ hai.
Vậy số thứ hai là (35880-31920):99=40
Số thứ nhất là 31920:40=798

1046

Tính tổng các chữ số của tích 333…333 x 333…3334 (số thứ nhất có 2013 chữ số 3, số thứ 2 có 2012 chữ số 3)

Ta sẽ chỉ ra 
33...33x33..34=11..1122..22 (trong đó có 2013 chữ số 1; 2013 chữ số 2)
Thật vậy, VT=(11..11x3)x(33..30+4)
=11..11x(3x(33..30+4))
=11..11x(99..90+12); trong đó có 2012 chữ số 9
=11..11x(99..90+10+2)
=11..11x(100..00+2); trong đó có 2013 chữ số 0
=11..1122..22
Vậy tổng các chữ số của tích là
2013x(1+2)=6039


1047

Tìm một số biết nếu xoá hai chữ số cuối cùng của số đó thì ta được số mới kém số ban đầu 972 đơn vị.

Gọi chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c, coi thành phần còn lại của số đó là M ( X có thể có 1,2,3... chữ số )
Khi đó ta có: Mbc - M = 972
Suy ra: M x 99 + bc = 972
Vì 972 chia 99 dư 81 nên bc chia 99 cũng dư 81. Vậy bc = 81
Thay vào tìm được M = 9
Số cần tìm là 981

1048

Một gia đình làm lại cái bếp. Chủ nhà nhận thấy nhà có hai mái. Mỗi mái có 11 hàng ngói. Vì lợp ngói phải lợp so le nên cứ một hàng phải dùng máy cắt bớt một viên. Hỏi chủ nhafsexquyeets ddingj bảo thợ cắt bao nhiêu viên ngói để không thừa và không thiếu?

Vì lợp so le nên cứ 1 hàng lợp 11 viên nguyên lại đến 1 hàng bắt đầu bằng nửa viên rồi đến 10 viên và kết thúc bằng nửa viên.

vậy cứ 2 hàng lại phải cắt 1 viên, cả 2 mái có 22 hàng nên phải cắt 11 viên1049

Với bốn chữ số a, b, 1, 2, bạn Thủy viết được 18 số có ba chữ số. Khi tính tổng của các số đã viết thì được 6440. Tìm chữ số a,b.

Giả sử aSố các số có 3 csố được lập từ 4 csố đã cho là: 4x3x2=24 số
Theo đề bài chỉ viết được 18 số --> csố a=0.
Các csố b,1,2 (không quan tâm csố 0 vì tổng =0) xhiện ở các vị trí:
-hàng trăm:3x2=6lần
-hàng chục và hàng đvị:2x2=4lần
Tổng các số lập được là:
(b+1+2)x6x100+(b+1+2)x4x(10+1)=644xb+1932
Theo đề bài ta có:
644xb+1932=6440
b=4508:644=7
DS: a=0 và b=7

1050

Một anh chàng đi bộ từ nhà mình để đến nhà người iêu. Nếu anh đi với vận tốc 4 km/giờ thì đến chậm 30 phút, còn đi với vận tốc 6 km/giờ thì đến sớm 30 phút. Hãy tính xem quãng đường từ nhà anh đến nhà người yêu ? km.

 Cùng quãng đường đi nên vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian
Vận tốc đi chậm/vận tốc đi nhanh=4/6=2/3 nên thời gian đi nhanh/thời gian đi chậm là 2/3
Đi nhanh thời gian ít hơn đi chậm là:
30+30=60(phút)
Đổi 60ph=1 giờ
Vẽ sơ đồ và giải bằng phương pháp hiệu tỉ, tình được thời gian đi nhanh là 2 giờ
Quãng đường từ nhà anh đến nhà người iêu là:
6x2=12 (km)

1051

Có hai thùng dầu. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 20 lít thì số dầu ở thùng thứ hai nhiều hơn số dầu ở thùng thứ nhất 10 lít, còn chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 15 lít thì số dầu ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít ? Cô ấy nói bài này 2.5 điểm, có người ở trong phòng giải ra rồi, mọi người đều chép hết. Thùng 1 : 45 lít, thùng 2 : 15 lít. Các bạn cùng với mình kiểm tra xem đúng không.

giải theo toán tiểu học: sd sơ đồ. từ lần chuyển 1, ta sẽ thấy hiệu thùng 1 và thùng 2 là 30l.

sau khi chuyển 15l từ thùng 2 sang thùng 1, hiệu số lít giữa 2 thùng là 30 +15+15= 60l. 60l : 3 = 20l. vậy thùng 1 ban đầu : 20 x 4 - 15= 65l. thùng 2 là: 35l1052

ăm nay con 11 tuổi. Tuổi bố sang năm gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi khi bố gấp 4 lần tuổi con thì khi đó con bao nhiêu tuổi?

không thể xảy ra tuổi bố gấp 4 lần tuổi con vì 32 không chia hết cho 3. Đơn giản chỉ vậy thôi. Đáp số không thể xảy ra

1053

An và Bình đạp xetuwf A đến b. Khởi hành cùng một lúc. An đi với vận tốc 12km/giờ còn Bình thì đi với vận tốc 10km/giờ. Đi được 1,5 giờ để đợi Bình An giảm tốc độ xuống còn 7,5 km/giờ. Tính QĐ AB để AN và Bình gặp nhau tại B

 1,5h an đi đc 12x1,5=18km. 
Bình đi đc 10x1,5=15km
Khoảng cách giữa An va bình là 18-15=3km
Sau khi An giảm v=7,5km/h thì hiệu v của 2 bạn là 10-7,5=2,5km/h
Thời gian Bình đuổi kịp an là 3:2,5=1,2h
Quãng đường AB là: 
10x(1,5+1,2)=27 km.

1054

db.jpg

Nối BD cắt AC tại O
Ta có:
-S(BDE) = S(BDF) ( EB = BF, chung chiều cao hạ từ D)
-S(BDC) = S(ACD) ( Chung đáy CD, chung chiều cao hình thang ABCD)
=>S(AOD) = S(BOC) ( cùng bớt S(COD))
=> S(AEBO) =S(DOEF) ( vì S(AOD) = S(BOC) )
-Mà :
S(ACFD) = S(DOCF) + S(AOD)
S(ACE) = S(AEBO) + S(BOC)
=> S(ACFD) = S(ACE)

1055

Có một con trâu một con bò cách nhau 200 mét lao vào nhau. trên sừng con trâu có một con ruồi, nó bay đên đàu bò rồi lại bay đến đầu con trâu;... Cứ bay qua bay lại như vậy cho đến lúc trâu bò húc phải nhau thì ruồi ta chết bẹp dí. Biết rằng:
- Trâu chạy với vận tốc 7m/giây.
- Bò chạy với vận tốc 5,5m/giây.
- Ruồi bay với vận tốc 15m/giây.
Tính quãng đường ruồi đã bay.

 Tổng hai vận tốc của trâu và bò:
7 + 5.5 = 12.5 m/giây
Thời gian để chúng húc vào nhau:
200 : 12.5 = 16 giây
Quãng đường ruồi bay được trong 16 giây:
15 x 16 = 240 m

1056

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ.Một lúc sau, một ôtô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ và sẽ đuổi kịp xe máy tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe máy giảm vận tốc 15 km/ giờ nên ôtô đuổi kịp xe máy tại D cách B 96km. Tính độ dài quãng đường AB?

30 gấp 15 số lần là: 30:15= 2 (lần)
Ô tô gặp xe máy sớm hơn với dự định là: 96:48= 2 (giờ)
Khi ô tô tới đích thì xe máy cần phải đi thêm: 96- 15 x2= 66 (km)
Trên cùng một QĐ vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên Thời gian xe máy đi trên 1/2 QĐ còn lại gấpđôi TG xe máy đi 1/2 QĐ trước đó. Thời gian mà xe máy còn phải đi chính là 1/2 TG xe máy chậm lại do giảm tốc độ và cũng chính bằng thời gian xe máy đi đoạn đầu. Thời gian đó là: 66:15= 4,4 (giờ)
QĐ AB là: 30 x4,4 x2= 264

1057

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc mỗi giờ 2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 3: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn.


Bài 1: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 54:2=27(dm)
Hiệu chiều dài và chiều rộng là: 2,5+2,5= 5 (dm)
(Đưa về toán tổng hiệu)
Chiều dài là: (27+5):2=16 (dm)
Chiều rộng là: (bài này tương đối dẽ em nên tự làm)
Diện tích: 176dm2

Bài 2: Đổi 4 giờ 20 phút = 13/3 giừ


Trên cùng một QĐ vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian
Gọi vận tốc lúc đi là v1 ứng với TG là t1
Vận tốc lúc về là v2 ứng với thời gian t2
Ta có: v1/v2= t2/t1=13/3:4=13/12 
Coi v1 là 13 phần; v2 là 12 phần hiệu là 2km/giờ. (tự giải)

Quãng đường AB: 104km


Bài 3: Thể tích lớn nhất khi DT đáy lớn nhất các cạnh của hình lập phương là 6 x2= 12 (cm
S(TP) = a x a x 6= 12 x12 x6= 214cm2

1058

Cho các số từ 1,2,3,..., 13, 14. Viết các số này lên môt vòng tròn sao cho khoảng cách các số cạnh nhau chi có thể 3, 4, hoặc 5?

1-5-2-6-3-8-11-14-10-13-9-12-7-4

1059

Cho hình vuông ABCD có cạnh 5 cm .Từ B và D kẻ 2 đường thẳng song song với AC.Từ A kẻ một đường bất kì cắt 2 đường song song trên tại E và F.Tính diện tích CEF

S(ABCD) = 5 x 5 = 25 cm2
Mặt khác, S(ABCD) = AC x BD : 2 = 25 cm2
= AC x BD = 50 cm2
S(CEF) = AC x EF : 2
Mà EF = BD=> S(CEF) = AC x BD: 2
S(CEF) = 50 : 2
S(CEF) = 25 cm2

1060

An hỏi Bình: - Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Hòa trả lời:
- Nếu lấy tuổi của tôi nhân với 6 thì được một số có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là 1, còn chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị chính là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của tôi khi đó.
Hỏi Bình bao nhiêu tuổi?

Gọi tuổi của Bình là ab.
abx6=1ab
abx6=100+ab
abx5=100
ab=20

1061

Bài 1; Hai điểm A và B cách nhau 72 km. Một xe ô tô đi từ A đến B và một xe đạp đi từ B đến A xuất phát cùng một lúc . Sau 1 giờ 12 phút họ gặp nhau. Sau đó ô tô tiếp tục đi về phía B và quay trowrlaij A ngay với vận tốc không đổi và gặp xe đạp sau 48 phút kể từ lần gặp nhau lần trước. Tính vận tốc mỗi xe. (Nghe nói vận tốc 48 và 12)
Bài 2: Một ô tô đi từ A đến B dự định đi hết 10 giờ. Lúc đầu ô tô xuất phát với vận tốc là 40 km/giờ. Khi còn cách 100 km nữa thì đến điểm chính giữa 1/2 QĐ AB thì ô tô tăng vạn tốc lên 60 km/giờ và đến B đúng hẹn. a)Tìm QĐ AB.
b) Tìm vận tốc TB của ô tô. (520 và 52)

Bài 1:Gọi điểm ô tô và xe đạp gặp nhau lần đầu là C, lần 2 là D ta có: Ô tô đi đến D mất 1h12ph+48ph=2h. Vậy sau 2 h ô tô đi được quãng đường dài hơn xe đạp là chính quãng đường AB dài 72km. Vậy vận tốc ô tô lớn hơn xe đạp là 72:2=36km/h. 
Mặt khác vận tốc xe đạp + ô tô = 72km/1h12ph = 60km/h
=> Vận tốc xe đạp = (60-36)/2=12km/h; vận tốc ôtô = 12+36=48km/h

lg.jpg

1062

2lần tuổi anh trừ tổng tuổi của 2 anh em bằng 18. Hiệu tuổi 2 anh em trừ 2 lần tuổi em bằng 6. Tính tuổi 2 anh em.

2x tuổi anh - (tuổi anh+tuổi em)=18

=> tuổi anh- tuổi em=18


=> tuổi anh=tuổi em+18
tuổi anh-tuổi em-2x tuổi em=6
=> tuổi em+18-3x tuổi em=6
=> 2x tuổi em = 12
=> tuổi em = 6
=> tuổi anh = 6+18=24

1063

( 1 - 1/99) x ( 1 - 1/100) x...(1 - 1/2006)

(1-1/99).(1-1/100)....(1-1/2006)
=(99/99-1/99).(100/100-1/100)....(2006/2006-1/2006) = (98/99).(99/100)...(2005/2006) =98/2006=..

1064

Trên bàn có một số viên bi trắng và bi đỏ. Nếu bốc ra khỏi bàn mỗi lần 2 viên(1 bi đỏ và một bi trắng) thì đến khi hết bi đỏ còn lại 80 viên bi trắng. Còn nếu bốc ra khỏi bàn mỗi lần 4 viên bi(1 đỏ, 3 trắng) đến khi hết bi trawngsthif còn lại 80 viên bi đỏ. Hỏi lúc đầu mỗi loại có bao nhiêu viên bi.? (160; 240)

Vì bốc ra 1đỏ và 1 trắng còn 80 trắng nên trắng hơn đỏ 80 viên.

Nếu bốc 1 đỏ và 3 trắng thì số bi đỏ bốc ra=1/3 bi trắng, còn 80 bi đỏ.

Nếu bớt đi 80 viên bi đỏ thì số bi đỏ còn lại bằng ddungs/3 bi trắng và bi trắng hơn bi đỏ sô viên là: 80+80=160 (viên).

Coi số bi đỏ còn lại là 1 phần thì tất cả bi trắng là 3 phần (vẽ sơ đồ hiệu tỉ, việc này dễ)

Số bi đỏ còn lại là: 160: (3-1) x 1 =80 (viên)

Số bi đỏ lúc đầulà: 80+80= 160 (viên), Bi trắng là: 160+ 80 = 240 (viên)1065

1. Người ta dùng 300 miếng bê tông hình vuông cạnh 0,5m để lát sân hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. sau đó người ta đóng cọc rào xung quanh sân đó và ở góc để lại 1 lối ra vào rộng 2m. hỏi phải dùng bao nhiêu chiếc cọc. biết rằng khoảng cách giưa hai cọc là 1m và số đo các cạnh của sân đều là số tự nhiên.
2. ở một mảnh đất hình vuông, người ta xây 1 cái bể cũng hình vuông. phần đất còn lại có diên tích là 2400m2. biết tổng chu vi của mảnh đất và cái bể là 240m. tính diện tích mảnh đất và diện tích cái bể.

Bài 1: Diện tích sân 75 m2. Chiều rộng 5m, chiều dài 15m. Nếu hai bên của lối ra vào cũng đóng cọc thì tổng số là 39 cọc.

Bài 2 : Diện tích mảnh đất là 2500 m2. Diện tích cái bể 100m2.1066

Trong các hình chữ nhật có chu vi là 20cm thì hình nào có diện tích lớn nhất và là bao nhiêu cm2?
1067

Tết thiếu nhi, mẹ cho 3 anh em Tý 8 món đồ chơi khác nhau: Tý 2 món và mỗi em 3 món. Hỏi mẹ có bao nhiêu cách chia ?

TH1: Nếu Tý là người chia đầu tiên thì có 7 x 8 = 56 cách chia cho tý; người thứ hai sẽ có: 6x5x4=120; người thứ 3: 3*2*1 = 6 cách. Tổng 3 người sẽ có 182 cách.
TH2 Tý là được chia thứ 2: 8*7*6+5*4+3*2*1= 362
TH3 Tý là người cuối: 8*7*6 + 5*4*3 + 2*1 = 398

1068

Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương