Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang25/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   38

937

1 mét lụa và 1 mét vải có giá là 50 000 đồng
1/2 mét lụa và 2/5 mét vải giá chỉ có 23 000 đồng. Hỏi 1 mét lạ giá bao nhiêu?

1m lụa và 4/5m vải: 23 000 x 2= 46 000 (₫).

1/5 m vải: 50 000-46 000=4000(₫).

Giá tiền 1m vải là: 4000:1/5 = 20 000 (₫).

Giá tiền 1m lụa là 50000- 20000=30000(₫)938

Tuổi của An hiện nay là một số chia hết cho 7. Sang năm tuổi của An sẽ chia hết cho 5. Biết chị của An hiện nay 43 tuổi. Tìm tuổi An (Theo báo Nhi đồng chăm học số 20

Chị An 43tuổi tức An phải nhỏ hơn 43tuổi.

Mà tuổj An hôm nay chia hết cho 7,suy ra có thể hiện nay tuổi An là 7,14,21,28,35,42.

Mặt khác sang năm tuổi An chia hết cho 5,tức có tận cùng bằng 0 hoặc 5,thấy chị có giá trị 14 thỏa mãn vì năm sau an sẽ 15tuổi.

vậy hiện nay An 14tuổi939

 Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

 Mẹ + con - con = 50,vậy mẹ 50 tuổi.

Mà: Mẹ - con = 27tuổi

Vậy con sẽ là 50 -27 = 23 tuổi


940

Tìm x, biết:
a) 12/7:x +2/3= 7/5
b) x+x: 5 x (nhân) 7,5 +x :2 x (nhân) 9=315
c) 71+65 x 4= (x+140) : x+260 (Đề thi KSCL GV tại một huyện vùng núi.)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

941

Hiện nay nhiệt độ ngoài trời giả sử là 1 độ; ngày hôm sau là 3 đô; ngày thứ ba là 6 độ; ngày thứ tư là 10 độ. Hỏi đến khi nhiệt độ lên đến 28 độ là ngày thứ mấy?

Ta thấy:
Ngày thứ 1: 1= 1x2:2
Ngày thứ 2: 3 = 2x3:2
Ngày thứ 3: 6 = 3x4:2
Ngày thứ 4: 10 = 4x5:2
.....................................
Quy luật là: Nhiệt độ của mỗi ngày bằng chính số thứ tự của ngày đó nhân với số liền sau nó rồi chia cho 2.
Do đó : 28 = 7x8:2
Vậy đó là ngày thứ 7.

942

Ông Sán tiết kiệm 5400 đô là số tiền bằng 15% thu nhập của ông ấy. Ông Lìn tiêu một tháng 2800 đô bằng 87,5% lương tháng của ông ấy. Hỏi ai thu nhập cao hơn. 

 15%= 5400USD

=> lương ông Sán bằng 5400x 100: 15= 36000 USD/tháng

Ông Lìn 2800USD= 87.5%

=> lương ông Lìn bằng 2800x 100; 87.5=3200USD943

Cuốn sách Toán 5 được đánh số trang từ trang 1 đến trang 201. Người ta xác định cuốn sách đó đã bị rách từ trang 100 đến trang 125. Hỏi cuốn sách đó còn bao nhiêu trang?

173 trang ạ. vì tờ số 1 hay là các tờ lẻ luôn ở bên phảj quyển sách,tờ chẵn nằm bên trái.

do đó rách tờ 100 cũg có nghĩa mất thêm trang 99 đằng sau, rách tờ 125 cũg rách thêm trag 126 đằng sau.

Vậy ta sẽ rách tất cả là 26 cộng 2 bằng 28 trang.

Vậy còn 173 trang944

Tổng hai số là 2011. giữa chúng có 11 số lẻ khác. Tìm hai số.

Tổng hai số là 2011 là một số lẻ .hai số đó có 1 số là số lẻ ,1 số là số chẵn 
Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị .Hiệu giữa hai số là 
2x11+1=23 ( dạng toán trồng cây )
Số lớn là 
( 2011+23):2=1017
Số bé là 
1017-23=994

945

Ông Sính được trả 5,20 đô mỗi giờ cho tuần làm việc 36 giờ. Còn ông Lù được tả 200 đô mỗi tuần cho tuần làm việc 40 giờ. Hỏi lương ai cao hơn.

 Ông Sính: 5,2 x36= 187,5 (đô);

Ông Lù: 200 (đô).

Ta thấy 200>187,5 nên số tiền trả theo tuần của ông Sính ít hơn ông Lù.

Số tiền trả theo giờ; Ông Sính 5,2 đô cho 1 giờ; Ông Lù 200: 40= 5 (đô).

Ta thấy 5,2>5 nên số tiền trả theo giờ của ông Sính cao hơn ông Lù.


946

Một người đi xe máy từ A đến B để đến cuộc họp. Nếu đi với vận tốc 25 km/h thì muộn mất 2 giờ, đi với vận tốc 30 km/h thì muộn mất 1 giờ. Hỏi người đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để đến sớm hơn 1 giờ?

g.jpg

947

Hiện nay mẹ 30 tuổi, con gái 7 tuổi, con trai 3 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ sẽ bằng tổng số tuổi của 2 con?

Tổng tuổi của hai con là: 3+7= 10 (tuổi)
Mỗi năm mẹ tăng 1 tuổi, hai con sẽ tăng 1 x2= 2 (tuổi)
Mỗi năm hiệu tuổi mẹ gần hơn với 2 con là: 2-1=1 (tuổi)
Hiệu số tuổi mẹ và 2 con là: 30-10= 20 (tuổi)
Thời gian để tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con là: 20: 1= 20 (năm)
Đáp số: 20 năm

948

một cái đồng hồ cứ 1 giờ lại điểm 1 tiếng; 2 giờ điểm 2 tiếng; 3 giờ điểm 3 tiếng;... . Hỏi một ngày đêm đồng hồ đó điểm tất cả bao nhiêu tiếng. (báo Nhi đồng chăm học số 20. 

 Từ 12h đêm đến 1h ság thj dk 1tiếng tương đương 1 tiếng chuông,1h đến 2h là 2 tiếng chuông.

cứ vậy đến 12h trưa sẽ được 1ngày và 79 tiếng chuông.

Đồng hồ tiếp tục chạy 13h,14h dến 24h đêm thêm 79 tiếng chuông nữa.

Vậy 1 ngày đêm được158 chuông949

B1. Khi cộng 1 số tự nhiên với 107,1 Hs đã chép nhầm số hạng thứ 2 thành 1007 nên được kết quả la 1996. Tìm tổng đúng của 2 số đó.
B2. Cho 2 số khác nhau có tổng la 114. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thi dk thương 4 dư 14. tìm 2 số đó?
B3. Cho các số tự nhiên liên tiếp từ 10 đên 2013. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 3? Hãy tính tổng cuả tất cả các số chia hết cho 3 ở trên?

Bài 1: Viết nhầm 107,1 thành 1007 thì số hạng thứ hai đã tăng: 1007-107,1=899,9
Vậy tổng sẽ tăng 899,9. Hay nói cách khác tổng đúng là: 1996 -899,9= 1096,1
Tổng đúng là: 1096,1-107,1=?
Bài 2: Vì thương là 4 dư 14 nên số bị chia gấp 4 lần số chia và 14 đơn vị.

Coi số bị chia là 4 phần và 14 đơn vị thì số chia là 1 phần.

Như vậy vẽ sơ đồ sẽ ra ngay 114 ứng với 5 phần và 14 đơn vị.

Bớt 14 đơn vị đưa về toán tổng tỉ và giải bình thường.

Tổng là 114-14=100,tỉ số là 1/4.

Giải ra được 94 và 20


Bài 3: Số chia hết cho 3 lần lượt là; 12;15;18;..;2013. Các số này có khoảng cách là 3.

Nên ta có số số hạng là:

(2013-12):3+1= 668(số hạng)
Tổng của 668 số hạng là:

(12+2013) x668:2= ? máy tính950

Hai bố con Bờm đi chợ bán ổi. Có hai loại ổi với số lượng bằng nhau: loại to bán 100đ 2 quả, loại nhỏ bán 100đ 3 quả. Vì có việc bận lên bố Bờm phải về để Bờm ở lại bán ổi. Bờm tính 200đ thì được 5 quả hai loại,do vậy Bờm đã bán như đã tính. Đến khi về, bố Bờm kiểm tra lại thì bị hụt đi 500đ so với số tiền phải bán. Bạn có thể giải thích vì sao số tiền lại hụt không? Số ổi đem đi là bao nhiêu quả?

Loại to giá : 100:2= 50 (đ);
Loại nhỏ giá: 100:3= 100/3 (đồng)
TB một quả giá: (50+100/3): 2= 125/3 (đồng)
Giá bán của Bờm là: 200: 5= 40 (đ)
Như vậy mỗi quả đã Bờm bán hụt đi: 125/3-40= 5/3 (đồng)
Số quả là: 500:5/3= 300 (quả)

951

Cho hình thang vuông ABCD vuông ở A và ở D có đáy nhỏ AB bằng 1/3 đáy lớn CD , kéo dài AD và BC cắt nhau ở M.Tính diện tích tam giác MAB, biết diện tích hình thang ABCD bằng 1000 cm vuông

Nối AC, BD
S(ABD) = 1/3 S(BCD) ( AB = 1/3 CD, chung chiều cao hình thang)
Mà hai hình này chung đáy AD => Chiều cao hạ từ B = 1/3 chiều cao hạ từ C.
S(ABM) = 1/3 S(ACM) ( chung đáy AM, chiều cao hạ từ B = 1/3 chiều cao hạ từ C)
=> S(ABM) = 1/2 S( ABC)
S(ABC) = 1/3 S(ACD) ( AB = 1/3 CD, chung chiều cao hình thang)
=> S(ABC) = 1/4 S(ABCD)= 1000 : 4 = 250 cm2
Vậy S(ABM) = 250 x 1/2 = 125 cm2

952

Bài 4: Cho số a = 12345678910… được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp. Chữ số thứ 2013 của a là chữ số nào?
Bài 5: Nửa chu vi của một hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu dộ dài 2 cạnh của nó. Biết diện tích của hình chữ nhật là 48cm2. Tìm chu vi hình chữ nhật đó?
953

Tính nhanh: 1/3+1/6+1/10+...+1/ x x (x+1): 2= 2009/2011(1/ x x (x+1): 2 đọc là 1 trên x nhân (x +1) : 2.

 x=2010

954

Bài 2: 
a) Người ta viết liên tiếp nhóm chữ “ HANOIHALONGHANOIHALONG…” chữ cái thứ 2008 trong dãy trên là chữ gì?
b) Khi nhân một số với 2006, bạn Nam đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả là 16040. Hãy tìm tích đúng.
Bài 3: 
Hai công nhân được giao dệt một số khăn mặt bằng nhau. Trong một ngày chị thứ nhất dệt được 48 cái, chị thứ hai dệt được 56 cái. Sau khi dệt được một số ngày như nhau, tính ra chị thứ nhất còn phải dệt thêm 62 cái, chị thứ hai phải dệt thêm 14 cái mới đủ số lượng quy định. Tính xem mỗi chị được giao dệt bao nhiêu khăn mặt.
Bài 4: 
Bạn Hồng Hà tham gia đấu cờ và đã đấu 30 ván. Mỗi ván thắng được 3 điểm, mỗi ván thua bị trừ 2 điểm. Sau đợt thi đấu, Hồng Hà được tất cả 65 điểm. Hỏi Hồng Hà đã thắng bao nhiêu ván?
Bài 5: 
Một hình chữ nhật có chu vi 240m. Tìm kích thước hình đó, biết chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng.

1.jpg2.jpg3.jpg

955

Không tính toán, hãy so sánh A= 2x2x2...(50 thừa số 2) với B = 5x5x5...(20 thừa số 5).

A=(2*2*2*2*2)*(2*2*2*2*2)*...*(2*2*2*2*2); 10 nhóm như thế.
A=32*32*...*32; 10 lần
B=(5*5)*(5*5)*...*(5*5); 10 nhóm như thế.
B=25*25*...*25; 10 lần
Vì 32>25 nên A>B

956

Bài 1: Tính tổng: 1x2+2x3+3x4+...+98x99
Bài 2: Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy:1/6+1/66+1/176+1/336+...
Bài 3: Tính tích:(1-1/21).(1-1/28).(1-1/36)...(1-1/1326)

Bài 1: A= 1x2+2x3+3x4+...+98x99
A x 3= 1x2 x (3-0) +2x3x (4-1)+3x4 x (5-2)+...+98x99x (100-97)
= 1x2x3+2x3x4+......98x99x100- (1x2x0+ 2x3x1+....+ 98x99x97)
= 98x99x100.
Bài 2:

Tính: S=1/6+1/66+1/176+1/336+...


1/6= 1/1x6; 1/66= 1/6 x11; đại loại thế
Số hạng thứ 100 là: 1 +5 x(100-1)=496.
Phân số thứ 100 là:1/496 x501
Dãy đầy đủ là: S=1/1x6+1/6x11+1/11x 16+...+1/496x501
Nhân 2 vế S với 5
Sx5 =5/1x6+5/6x11+5/11x 16+...+5/496x501= 1/1-1/501=500/501
S= 100/501

957

Ba bạn bắc trung nam mua một số vở. biết bắc và trung mua 28 vở, trung và nam mua 31 vở, 6 lần số vở của bắc bằng 5 làn số vở của nam. hỏi mỗi bạn mua bao nhieu vở.

Cách 1:

hiệu số vở của nam và bắc là 31-28=3 quyển


vẽ sơ đồ: số vở của nam là 6 phần, số vở của bắc là 5 phần
hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 5 = 1 phần
số vở của nam là 3 : 1 x 6 = 18 quyển
số vở của bắc là 18 - 3 = 15 quyển 
số vở của trung là 28 – 15 = 13 quyển hoặc 31 - 18 = 13 quyển

Cách 2:


Số vở của Nam hơn của Băc là: 31- 28 = 3( quyển)
Số vở của Bắc là: 3 : ( 6- 5) x 5 = 15 ( Quyển)
Sơ vở của Nam Là: 3:( 6-5) x 6 = 18( Quyển)
Số vở của Trung là: 28 - 15 = 13( Quyển)
Thử: 31 - 13= 18( Thoả mãm bài ra)

958

Số tự nhiên nhỏ nhất viết bởi các số 2014 liên tiếp nhau và chia hết cho 6 là số nào?

Số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm chia hết cho 6 thì phải chia hết cho cả 2 và 3. Vì số cần tìm có chữ số cuối là 4 nên chia hết cho 2 .

Để số cần là số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3 thì tổng các chữ số cấu tạo nên số đó phải chia hết cho 3, ta có:

2014 -> 2+0+1+4=7/:3( loại)

20142014 -> (2+0+1+4)2=14/:3( loại)

201420142014 -> (2+0+1+4)3= 21:3=7( thỏa mãn)

Vậy số cần tìm là 201420142014.959

Tìm lỗi sai trong lời giải bài toán sau: 
Bài toán: Tím số a, b, c,d để 10x a + 10 xb+ 2010 x c =207d. HS đã giải như sau: Bạn hãy sửa lỗi sai cho bạn ấy:
10x a + 10 xb+ 2010 x c =207d = 10 x (a+b+c x201)= 207d
Vì 10 x (a+b+c x201) có tận cùng là 0 nên d=0 
Hay 10 x (a+b+c x201)= 2070 Chia hai vế cho 10 ta có: 
(a+b+c x 201)= 207
c x201<207 nên c=1. Vậy a+b= 6 vậy a=5; b=1. Bài toán sai ở đâu?

 Đáp án đúng a=2; b=4 hoặc a=4 thì b=2. Sai ở chỗ tại sao a=1; b= 5

960

db.jpg

Nối DM; CN;

ta có MN = 20 - 8 - 4= 8(cm);

S(ADM) =S(DMN) = 14*8:2 = 56cm2;

mặt khác S(DMC)/S(MNC) =DC/MN = 20/8 = 5/2 (Hai tam giác có chung chiều cao, tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy) mà hai tam giác này có chung cạnh MC nên tỉ số chiều cao hạ từ D xuống MC và chiều cao hạ từ N xuống MC là: 5/2

-> S(DMK)/S(MNK) = 5/2

-> S(DMK) = 56:(5+2)*5 = 40cm2

-> S(AMKD) = 56+40 = 96cm2.


961

Cho hình vuông ABCD có cạnh 36cm.Trên AB lấy M ,BC lấy N , DA lấy P sao cho AM=BN=DP=12 cm .
a/Tính diện tích tam giác MNP
b/ AC cắt PM tại S và cắt PN tai R .Tính diện tich tứ giác MNRS

a/

S(ABNP)= 36*36/2; S(PAM)+S(NBM)= 24*12; S(MNP)= S(ABNP) - S(PAM) - S(NBM) = 360cm2

360cm2

b/240cm2


962

Tìm các giá trị của a và b thỏa mãn 1/a+1/b=1/4

Lời giải: Kí hiệu "<=" - nhỏ hơn hoặc bằng , '>=": lớn hơn hoặc bằng, "=>": suy ra
Giả sử a >= b suy ra 1/b >= 1/ a suy ra 1/a + 1/b<= 2/b hay 1/4<=2/b
=> 1/8 <= 1/b. Vậy b <= 8
Mà 1/b <1/4 nên b>4
Vậy b = 5;6;7;8
Thử các trường hợp ta sẽ ra các đáp số (6;12), (8;8) và (5;20)

963

1. Nếu bán kính của hình tròn tăng thêm 50% thì diện tích của hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
2. Khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là 300km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h, sau đó từ B quay về A với vận tốc 50km/h. Hỏi tính cả đi và về thì vận tốc trung bình của ô tô là bao nhiêu?
3. Hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn và diện tích hình vuông bằng 18cm2.Tính diện tích của phần hình tròn nằm ngoài hình vuông.
4. Tìm hai số lẻ liên tiếp biết rằng tích của chúng là một số có ba chữ số mà con số hàng trăm bằng 3.
5. Một máy bay bay từ sân bay A đến sân bay B hết 7/4 giờ. Khoảng cách từ A đến B là 1500km. Hỏi trung bình 1 phút máy bay bay được bao nhiêu km ?

Bài 1:

Theo công thức tính diện tích hình tròn thì sẽ tăng lên (50%)^ 2 = (0.5)^2 = 0.25 hay 25 %

 Bài 2:
Vttb = (1+1):(1/60+1/50)

 Cả đi hết quãng đường là 300 *2 = 600 km. và thời gian cả đi và về là ( 300 : 60) + ( 300: 50) = 11 h. TB vận tốc là 600 : 11 = 54,55 km/ h

Bài 4: 2 số đó phải lớn hơn 15 vì 15*17=255.
2 số đó phải bé hơn 23 vì 21*23=483.
Vậy 2 số đó là 17 và 19; 19 và 21.


964

Cho hình vuông ABCD cạnh 4cm. Trong hình vuông 4nửa hình tròn bằng nhau cắt nhau tạo thành hình hoa 4 cánh như hình vẽ. Tính diện tích hình hoa đó.

Cách tính: Muốn tính diện tích hình hoa, lấy diện tích hình vuông trừ phần còn lại.
Diện tích phần còn lại=(S hình vuông- S hình tron)x2=(4x4-2x2x3,14)x2(*)
S hình hoa = 4x4-(*)

 =4*4-2*(4*4-4*3,14)965

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 1010 ta được thương và số dư bằng nhau

Gọi thương và dư là a.
Số đó là 1010*a+a=1011*a.
Để số đó có 5 chữ số và lớn nhất thì a=98 vì nếu a=99 thì số đó =100089

966

Đề thi toán có 20 câu, mỗi câu 0.5đ. Phòng thi của e có 23 bạn. Hỏi có ít nhất bao nhiêu bạn có số điểm bằng nhau

 Xuất hiện các loại điểm: 0; 0,5; 1; 1,5; ...; 10.
Có tất cả (10-0):0,5+1=21 điểm.
Mà có 23 bạn nên có ít nhất 2 bạn bằng điểm nhau

967

Cho số có 4 chữ số,nếu lấy số đó nhân với 2 rồi cộng với 1003 thì kết quả cũng là một số có 4 chữ số viết bởi 4 chữ số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại. Tìm số đã cho.

Vì:
Giả sử số đã cho là abcd;
Ta có :
abcdx2+1003=dcba (A)
Ta thấy 2a+1<=d<=9 suy ra 1=1/Nếu a=3 thì d=0 hoặc d=5
+ d=0 ( ko phù hợp)
+ d=5 ( cũng ko đcj chấp nhận vì 2x3+1=7 >d=5)
2/ Nếu a=1 : Xét (A) 
+ ta có hàng đơn vị là 2xd+3 >3>1=a( loại)
+ hoặc 2xd+3=10+a=11 thay vào (*) ta có
1bc4x2+1003=4cb1(**)
Xét số hàng nghìn của 1bc4 ta thấy 2x1+1=3<4 suy ra b>=5(1); 
Xét chữ số hàng chục: vì hàng đơn vị có dx2+3=11 nên ta có cx2+0+1=b suy ra b luôn là một số lẻ (2). Từ (1) và (2) ta có b=5, hoặc b=7; hoặc b=9
* Nếu b=5 thì cx2+0+1=5 suy ra c=2, hoặc c=7 (loại vì khi thay vào biểu thức ta có abcdx2+1003 khác kết quả dcba )
* Nếu b=7 thì cx2+0+1=7 suy ra c=3 hoặc c=8 (loại vì khi thay vào biểu thức ta có abcdx2+1003 khác kết quả dcba )
* Nếu b=9 thì cx2+0+1=9 suy ra c=3 hoặc c=9
++ Nếu c=3 ( loại vì khi thay vào biểu thức ta có abcdx2+1003 khác kết quả dcba.
++ Nếu c=9 ( chọn vì khi thay vào biểu thức ta có abcdx2+1003=dcba hay 1994x2+1003=4991
Từ các kết quả trên ta có số cần tìm là : 1994

968

Trong cuộc thi học sinh giỏi 3 câu số, hình, đại. Biết:

48hs giai cau so
40hs giai cau dai
32hs giai cau hinh
57hs giai so hoac dai
50hs giai dai hoac hinh
25hs giai hinh va so 
15hs giai ca 3 cau

Đề sai

969

 Tính tổng S=1+ 1/2x(1+2)+1/3x(1+2+3)+...+1/101x(1+2+3+...+101)

S=2/2+3/2+4/2+...+102/2
S=(2+102)*51/2

970

d.jpg

Đây là bài tập tính ngược từ cuối.
Số dầu còn lại cuối cùng là (1-2/25)*50=46l.
Số dầu còn lại trước khi bố mua là 46:(1+1/9)=41,4 lit.
Số dầu còn lại trước khi Bi làm đổ là (41,4+0,6):(1-1/15)=45 lit.
Số dầu còn lại trước khi chị đu mua là 45:(1+1/4)=36 lit.
Vậy số dầu đổ vào máy phát điện là 50-36=14 lit

971

Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết số bị chia là 2547, thương là 25 và số dư là lớn nhất có thể có. Tìm số chia của phép chia đó?

số chia là 98,số dư là 97

972

Trung bình cộng của bốn số là 99. Tìm bốn số đó. Biết rằng nếu bớt số thứ nhất đi 2 đơn vị, thêm vào số thứ hai 2 đơn vị, chia số thứ ba đi 2 lần, nhân số thứ tư với 2 ta được kết quả như nhau.

Kết quả mỗi số phải gấp 4 lần của bạn Lương Thành Quang chứ!
Vì đây là trung bình cộng, ko phải là tổng!Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương