Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang21/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38
=> Số chia là: (53 + 1) : (5 + 1) = 9.

798

Tính nhanh: 
9,83:1,25:8+10,23:40:0,25

9,83:1,25:8+10,23:40:0,25

=9,83:(1,25×8)+10,23:(40×0,25)

=9,83:10+10,23:10

=(9,83+10,23):10

=20,06:10

=2,006

799

Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay, biết bốn năm nữa tuổi mẹ gấp 5/2 tuổi con.

Con: 12 tuổi, mẹ : 36 tuổi ( hiện tại)

800

Cho tam giác ABC vuông tại A,AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm
.a)Tính dt tam giác ABC
.b)Tính độ dài đường cao AH hạ từ A xuống BC
.c)Trên AB lấy M sao cho MA=2MB,lấy N sao cho NB=NC.Kéo dài MN vàAC cắt nhau tại P.Tính CP.

Diện tích tam giác ABC
6×8:2=24( cm
2)
Độ dài đường cao AH
 
24×2:10=4,8( cm )
801

4+7+10+...+58+61.

 Số các số hạng trong dãy là

(61-4): 3 + 1 = 20 số hạng
Các cặp là 20: 2 = 10 cặp
Ta thấy: 4+61=65, 7+58=65, 10+55=65...
Nên tổng bằng 65×10= 650


802

Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 28m. Nếu bớt chiều rộng đi 8m, thêm vào chiều dài 4m thì được một hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

 Hiệu chiều dài và chiều rộng khi chiều rộng bớt đi 8, chiều dài kéo dài thêm 4 là:

28 + 8 + 4 = 40.

Kết quả là:

Chiều rộng bằng:

40 : 4 × 1 + 8 = 18m.

Chiều dài là 18 + 28 = 46m

803

cho dãy số 0 , 1 ,1 , 2 , 3 , 5.... Hỏi chữ số thứ mười là số nào? 

So hang thứ ba : 1= 0+1 
Số hạng thứ tư “2= 1+1
Số hạng thứ năm : 3=2+1
Số hạng thứ sáu : 5=3+2
Như vậy
 
Số hạng thứ bảy là 3+5 = 8
Số hạng thứ tams là : 5+8 =13
 
Số hạng thứ chín là : 8+13 =21 .


Số hạng thứ mười là :13+21=34

804

Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng nếu xoá đi hai chữ số cuối thì được số mới bé hơn số ban đầu 1496 đơn vi.

l.jpg

805

Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị là 4

Số có 2 chữ số nên hàng chục phải lớn hơn 0 và hàng đơn vị <=9, hàng chục nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 9-4=5,

vậy hàng chục có thể là các số từ 1->5,

còn hàng đv là các số hàng chục Cộng thêm 4

-> là các số 15, 26, 37, 48, 59

806

6 lọ mực đỏ nhiều hơn 5 lọ mực xanh là 3000đ. 8 lọ mực xanh nhiều hơn 4 lọ mực đỏ là 3600đ. Hỏi giá mực đỏ, mực xanh?

Cách 1: Mua 12 lọ mực đỏ nhiều hơn mua 10 lọ mực xanh số tiền
3000x(12:6)=6000( đồng )
Mua 24 lọ mực xanh nhiều hơn mua 12 lọ mực đỏ số tiền 
3600:(24:8)= 10800( đồng ) 
Vậy mua (24-10) lọ mực xanh hết số tiền 
10800+6000=16800( đồng ) 
Giá tiền 1 lọ mực xanh 
16800:(24-10)=1200( đồng )
Giá tiền 1 lọ mực đỏ 
(1200x5+3000):6=1500( đồng )

Cách 2:

Mua 48 lọ mực đỏ nhiều hơn mua 40 lọ mực xanh số tiền 
3000x(48:6)=24000( đồng )
Mua 40 lọ mực xanh nhiều hơn mua 20 lọ mực đỏ số tiền 
3600x(40:8)=18000( đồng )
Vậy mua (48-20) lọ mực đỏ hết số tiền 
24000+18000=42000( đồng )
Giá tiền một lọ mực đỏ 
42000:(48-20)=1500( đồng ) 
Giá tiền một lọ mực xanh 
(1500x6-3000):5=1200( đồng )
( dạng toán giải bằng pp khử )

807

bài 1: Ngày mùng 6 tháng 7 là thứ 3. hỏi ngày mùng 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?
Bài 1: Hồng nghĩ ra một số. Biết rằng 1/3 số Hồng nghĩ gấp lên 3 lần rồi lấy đi 1/5 kết quả thì được 12. Tìm số Hồng nghĩ.

Bài 1: Từ 6/7 đến 31/7 có 25 ngày ( không tính ngày 6/7)
Tháng Tám có 31 ngày 
Từ 1/9 đến 5/9 có 5 ngày 
Tổng Cộng có 61 ngày = 8 tuần dư 5 ngày .
Vậy ngày 5/9 là chủ Nhật. 

Bài 2 
1/3số Hồng nghĩ gấp 3 lần chính là số Hồng nghĩ
Số này lấy đi 1/5 thì được 12
Số Hồng nghĩ 
12:4/5=15
( đây là hiểu cụm từ " lấy đi 1/5 kết quả thì đc 12 " là sau khi lấy 1/5 số Hồng nghĩ thì còn lại 12 .

Với cụm từ này cũng có thể hiểu lấy 1/5 số Hồng nghĩ ta đc 12 .

Khi đó số Hồng nghĩ là 12:1/5=60 )

808

Cho dãy số: 7, 8, 10, 13.... Tìm số hạng thứ 50 của dãy?

Cách 1:

Số hạng thứ 50 hơn số hạng đầu tiên là:

1+2+3 + ...+ 48 + 49 = 1225 ( tổng dãy số tự nhiên liên tiếp có thể tính nhan được).

Vậy số hạng thứ 50 là 1225 + 7 = 1232.

Cách 2:

Số hạng thứ nhất: 7 + 0;

Số hạng thứ hai: 7+1;

Số hạng thứ ba: 7+1+2;

Số hạng thứ tư: 7+1+2+3; .....

Số hạng thứ 50 là: 7+1+2+......+49=1232.

809

Nhân tất cả các số nguyên từ 1 đến 19 ta được một số. Hãy viết ba chữ số cuối cùng của số đó.

Tích từ 1 đến 19 có 3 thừa số có tận cùng là 5. Số có tận cùng là 5 khi nhân với 1 số chẵn sẽ có tận cùng là 0 vậy tích các số này có tận cùng là 3 chữ số 0.

810

Bạn hãy dùng các phép tính +,-,×,÷ và dấu ngoặc đơn để chèn vào giữa dãy số dưới đây, sao cho chúng thành năm giáp ngọ 2014.

3333333333333=2014

 [(333+3+3)×(3+3)]-[33÷3+(3+3+3)]
=339×6 -(11+9)
=2034-20
=2014

811

Ninh và Giang có một số viên bi.tổng số bi của hai bạn hơn số bi của Giang là 25 viên. Giang hơn Ninh 10 viên bi. Tìm số bi của hai bạn.

Nếu không làm được thì đại số kiểu như: gọi bo của Giang là A, của Ninh là B.
Ta có A+B= A+25
A-B=10
Dễ thấy B=25 còn A=25+10.


812

Tính nhanh:
(1-1/2) : (1-1/3) : (1-1/4) : (1-1/5) =?

=1/2:2/3:3/4:4/5

=1/2x3/2x4/3x5/4

= 5/4

813

Cô giáo có một số táo đem chia cho một số học sinh. Nếu chia mỗi em 9 quả thì thiếu 
9 quả. Nếu chia mỗi em 10quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo

Cách 1:

Số táo là A
Số học sinh là B
Ta có :
A x 1/4 + A = B x 10
A x 5/4 = B x 10
A = B x 8 (1)
Mặt khác :
A + 9 = B x 9
A = B x 9 - 9 (2)
Kết hợp (1) và (2) :
B x 8 = B x 9 - 9
=>B = 9
=> A = 9 x 9 - 9 = 72


Cách 2:

Đổi 25%=1/4
Gọi số học sinh là a


Ta có a x 9- 9 -1/4 =a x10 
9 x (a-1) -1/4= a x 10
a x 10 có tận cùng là 0 nên 9 x (a-1) -1/4 có tận cùng là 0
9 x (a-1) phải chia hết cho 4 suy ra a-1 chia hết cho 4 vậy a-1 =4;8; ...
Thử chọn cho ta a= 9 và 72 quả.


814

Từ 1 mảnh giấy hình chữ nhật thì cần ít nhất bao nhiêu nhát cắt để được 8 mảnh giấy nhỏ khác có diện tích bằng nhau

Gấp đôi 3 lần theo cùng 1 chiều rồi cắt ở vết gấp thứ ba thì ta được 3 hình chữ nhật có diện tích bằng 1/8 mảnh bìa ban đầu 2 hình chữ nhật có diện tích bằng 1/4 mảnh bìa ban đầu rồi chồng 2 hình chữ nhật có diện tích bằng 1/4 mảnh bìa ban đầu rồi cắt ở chính giữa là được 8 hình chữ nhật có diện tích bằng nhau

815

Một đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ do thành phố tổ chức đạt được 15 giải. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi đó có bao nhiêu học sinh? Biết rằng: 
- Học sinh nào cũng có giải. 
- Bất kỳ môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh chỉ đạt 1 giải. 
- Bất kỳ hai môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả hai môn. 
- Có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 3 môn. 
- Tổng số học sinh đạt 3 giải, 2 giải, 1 giải tăng dần

Đặt số học sinh đạt giải cả 3 môn, 2 môn, 1 môn lần lượt là a, b, c (học sinh)
Tổng số giải đạt được là:


3 x a + 2 x b + c = 15 (giải). 
Tổng số hs đạt 3 giải, 2 giải, 1 giải tăng dần nên a < b < c.
 
Vì bất kỳ 2 môn nào cũng có ít nhất 1 hs đạt giải cả 2 môn nên:
- Có ít nhất 1 hs đạt giải cả 2 môn V và T.
- Có ít nhất 1 hs đạt giải cả 2 môn T và NN.
 
- Có ít nhất 1 hs đạt giải cả 2 môn V và NN.
 
Do đó b bằng hoặc lớn hơn 3.
 
Nếu a = 2 thì b bé nhất là 3, c bé nhất là 4, do đó tổng số giải bé nhất là:
 
3 x 2 + 2 x 3 + 4 = 16 > 15 (loại).
 
Vì vậy a < 2, nên a = 1.
 
Ta có: 3 x 1 + 2 x b + c = 15
 
suy ra: 2 x b + c = 12.
 
Nếu b = 3 thì c = 12 - 2 x 3 = 6 (đúng).
 
Nếu b = 4 thì c = 12 - 2 x 4 = 4 (loại do điều kiện b < c)
 
Vậy có 1 học sinh đạt 3 giải, 3 học sinh đạt 2 giải, 6 học sinh đạt 1 giải.
 
Đội tuyển đó có số học sinh là: 1 + 3 + 6 = 10 (học sinh).


816

Một sợi dây dài được gấp đôi 10 lần rồi cắt ở chính giữa. Hỏi sẽ được bao nhiêu đoạn nhỏ?

gl.jpg

817

Hàng ngày Tùng đi bộ từ nhà ra bến xe buýt hết 15 phút. Hôm nay Tùng đi muộn hơn 5 phút, vì vậy Tùng phải đi nhanh thêm 30 m mỗi phút(so với mọi ngày) nên cũng đã ra kịp giờ xe chạy như mọi ngày. Hỏi :
a, Từ nhà Tùng tới bến xe buýt dài bao nhiêu m?
b, Hàng ngày Tùng đi bộ ra bến xe với vận tốc là bao nhiêu km/giờ
c, Hôm nay Tùng đã phải đi bộ ra bến xe với vận tốc là ? Km/giờ

10 phút Tùng đã đi nhanh thêm hay quãng đường nó đi trong 5 phút là:

10 ×30=300 (m)
Vận tốc mọi ngày là 300:5=60 (m/phút)
Quãng đường từ nhà đến bến xe buýt là:


60 × 15= 900 (m)
b) 60 (m/phút)= 3,6 (km/ giờ)
c) Vận tốc hôm nay của nó là:


900: 10= 90 (m/ phút)

818

Buổi chiều khi tôi đi học đồng hồ điện tử 24 h chỉ :
13:21:32
Ta thấy 3 chữ số đầu tiên tạo thành 1 số giống số mà 3 chữ số cuối cùng tạo nên. Hỏi điều này xuất hiện ? lần trong 24h 

Các số có dạng ab:ca:bc.

Ta có 2 trường hợp:
1) a=0,1 
thì b và c=0,1,2,3,4,5 (vì b là hàng chục của lớp giây, c là hàng chục của lớp phút)
-->Số các số: 2x6x6=72 số
2) a=2 thì b=0,1,2,3 và c=0,1,2,3,4,5
-->số các số: 1x4x6=24 số
Như vậy trong 24h các số theo y/c đề bài xuất hiện: 72+24=96 lần

819

Người ta lấy tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30 để chia cho 1000000. Bạn hãy cho biết : 
1) Phép chia có dư không ? 
2) Thương là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là bao nhiêu ?

1) phép chia ko dư vì trong dãy số từ 1- 30 có 10, 20, 30, ta được tích có 3 số 0. lại thêm 2 x 5 = 10, 12 x 15 =...0, 22x 25=...0, ta có 3 số 0. vậy tất cả 6 số 0=>chia hết cho 1000000.

2) phép chia ko dư vì trong dãy số từ 1- 30 có 10, 20, 30, ta được tích có 3 số 0. lại thêm 2 x 5 = 10, 12 x 15 =...0, 25x 24=...00, ta có 4 số 0. vậy tất cả 7 số 0=>chia hết cho 1000000. tích 1x2x2x...x30= xx....xx0 = > thương có chữ số tận cùng là chữ số 0

820

Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

 Lấy 40% vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau nên số vở của Tuổi và số vở củaThơ ban đầu bằng nhau.

60% vở của Toán = 40% : 2 + vở của Tuổi (Thơ)

=> Vở của Tuổi (Thơ) = 40% vở của Toán = 2/5.

Vẽ sơ đồ:

vở của Tuổi = Vở của Thơ = 2 phần;

Vở của Toán = 5 Toán bớt 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ nên ta có: 5 phần - 5 = 2 phần + 2 phần

=> 1 phần = 5 quyển vở.

Tính được Thơ và Tuổi có 10 quyển vở còn Toán có 25 quyển vở.

821

Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó thì có dư là 100.

Ta coi số đó có 51 phần (dễ thấy số đó chia hết cho 51) thì 1/3 số đó có 17 phần như thế, 1/17 số đó có 3 phần như thế.

17 phần chia cho 3 phần ta được kết quả là 5 và dư 2 phần 

Đáp án 2550

822

Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam? 

Ta có.11 lần đổj cam thành táo và lê thì sẽ được 22 táo và 11 lê.

như vậy táo sẽ thừa đúng 5 qủa,lê thiếu 2 qủa.

Đổj tiếp táo thành lê sẽ được kết qủa cuối cùng là 17 táo và 13 lê.

Mỗi lần đổi là 9 cam nên 11 lần là 99 qủa cam

823

Hoa có một sợi dây dài 16 mét. Bây giờ Hoa cần cắt đoạn dây đó để có đoạn dây dài 10 mét mà trong tay Hoa chỉ có một cái kéo. Các bạn có biết Hoa cắt thế nào không ? Bạn thử giải nhé. 

Cách 1: Gấp đôi lại được 2 đoạn 8m. Lấy 1 đoạn gấp đôi rồi lại gấp đôi tiếp đuoc đoạn 2m

Cách 2: 16 gấp làm 4. Lấy 4+4=8 rùi gấp đôi 1 đoạn 4m lấy 2m nữa là đủ 10m

824

Một hình chữ nhật có chjều dài50m.Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng thêm chiều rộng 10m, ta được hình chữ nhật mới. Biết diện tích hình chữ nhật mới bằng diện tích hình vuông có cạnh lớn hơn 53m. Biết số đo cạnh hình vuông là số tự nhiên,tìm chjều rộng của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật > 53 x 53 = 2809
Mà 2809 : 50 = 56 (dư 9)
 
=> Chiều rộng hình chữ nhật sau khi tăng 10 m > 56m và < 60m
 
Vậy diện tích hình chữ nhật sau khi tăng 10m > hoặc = 50 x 56 = 2800m2 và < 50 x 60 = 3000 m2.
Vậy diện tích hình chữ nhật sau khi tăng là 2916m
2 (vì chỉ có 54 x 54 = 2916 )
Chiều rộng là : 2916 : 50 - 10 = 48,32 (m)


825

Cho phân số a/b có giá trị bằng 3/4. Nếu giẩm mẫu số đi 12 đơn vị và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng 6/7 . Tìm phân số a/b.

3/4 = 6/8
giảm mẫu 12, giữ nguyên tử thì đc ps 6/7
phân số ban đầu là: 72/96

826

Hôm nay kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là thứ tư. Vậy ngày chiến thắng Điện Biên Phủ của 60 năm trước là thứ mấy?

Từ 7/5/1954 đến 7/5/2014 có 60 năm, trong đó có 15 năm nhuận.

Tất cả gồm 365.60 + 15 = 21915 ngày. 21915:7=3120 (dư 5).

Còn 5 ngày dư ta tính ngược lại từ ngày dư thứ nhất đến ngày dư thứ năm tương ứng lần lượt từ thứ ba.

Do vậy ngày dư thứ năm tương ứng với thứ sáu.

Vậy ngày 7/5/1954 là thứ sáu.

827

Viết 3 số hạng rồi tìm trung bình cộng của các số hạng
1,2,6,16,44,....

16= (2+6)x2
44= (16+6)x2
Ba số tiếp theo sẽ là: (44+16)x2=120
(120+44)x2=328
(328+120)x2= 896


828

Có 13 quả cam trong đó có một quả khác trọng lượng với các quả khác. Bằng ba lần cân tìm ra quả đó.

Chia 13 quả cam thành 3 nhóm : 2 nhóm 4 quả và 1 nhóm 5 quả

Lần 1: Cân 2 nhóm 4 quả với nhau


+) = nhau => nhóm 5 quả kia sẽ có quả cần tìm
khi ấy Lần 2: 3 quả bất kì trong nhóm 5 quả cân với 4 quả bất kì trong nhóm 4 quả
= nhau => => 2 quả còn lại trong nhóm 5 quả có 1 quả có trọng lượng khác quả còn lại <
Lần 3 : Lấy bất kì 1 quả trong nhóm 2 quả đó vs quả ở nhóm 4 quả .Nếu bằng nhau thì quả ở ngoài là quả cần tìm nếu không bằng nhau thì quả ở nhóm 2 quả mà ta cân là quả cần tìm

+) ko = nhau => 8 quả đêm cân đó có 1 quả khác trọng lượng 


Gọi 4 quả phần cân nặng hơn là a,b,c,d
Gọi 4 quả phần cân nhẹ hơn là a',b',c',d'
Lấy 1 quả ở nhóm 5 quả gọi là e
Lần 2: cân abe vs cda'
Nếu = nhau => b',c',d' có 1 quả khác trọng lượng và quả khác trọng lượng sẽ nhẹ cân hơn các quả còn lại:
Lần 3 : Lấy b’ cân với c’ . Nếu bằng nhau thì d’ là quả cần tìm, nếu không bằng nhau ,quả nào nhẹ hơn thì đó là quả cần tìm
 
Nếu abe>cda' => a,b,a' có 1 quả là quả cần tìm. vì c,d thuộc phần nặng trong lần cân đầu tiên, bây giờ c,d lại thuộc phần nhẹ cho nên không thể là quả có trọng lượng khác quả còn lại
 
Lần 3: cân a vs b
a=b => a' giả.
a>b => a giả và ngc lại.
Nếu abec, d có 1 quả là quả cần tìm và quả cần tìm có trọng lượng nặng hơn quả khác
Lần 3 : cân c với d quả nào nặng hơn đó là quả cần tìm


829

Tính tổng các chữ số của hiệu sau : 111..111 - 222….222 (trong đó có 102 chữ số 1, 101 chữ số 2)

Hiệu là 888.....89(có100 chữ số 8 và 1 chữ số 9)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương