Letter of verification results and adversetải về 16.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.02.2019
Kích16.22 Kb.

School Letterhead)

Verification Results - Non-Response Letter

Notice of Adverse Action
NGÀY:____________________
Kính Gửi Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ:
Họ tên học sinh: __________________________________________________________________
Trường:_________________________________________________________________________
Đây là Thông Báo về Hành Động Bất Lợi. Bắt đầu từ _________________ (10 ngày dương lịch kể từ ngày ghi trong thư thông báo này) Tình trạng đủ điều kiện để hưởng suất ăn miễn phí và giảm giá của con quý vị sẽ chấm dứt vì quý vị đã không hồi đáp yêu cầu cung cấp bằng chứng về tình trạng đủ điều kiện hiện tại theo yêu cầu trong Thư Thông Báo về Cuộc Thẩm Tra đã được gửi đến gia đình quý vị vào ngày: _____________________ (Ngày)
Nếu gia đình quý vị đăng ký một lần nữa để hưởng các phúc lợi trong năm học này, quý vị phải cung cấp bằng chứng về:

  • Kế Hoạch Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Plan - SNAP)

HOẶC

  • Trợ Giúp Tạm Thời Cho Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn (Temporary Assistance to Needy Families -TANF)

HOẶC

  • Phúc lợi từ Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm cho Khu Bảo Tồn Của Thổ Dân Châu Mỹ (Food Distribution Program to Indian Reservations - FDPIR)

HOẶC

  • Tài liệu chứng minh thu nhập

Nếu quý vị không nhất trí với quyết định trên đây, quý vị có thể thảo luận với ________________

(viên chức phụ trách thẩm tra). Quý vị cũng có quyền xin một buổi điều giải công bằng. Nếu quý vị yêu cầu có một buổi điều giải trước ngày ___________________ (10 ngày dương lịch tính từ ngày ghi trong thông báo này), con quý vị sẽ tiếp tục nhận suất ăn miễn phí hoặc giảm giá cho tới khi có quyết định của viên chức điều giải. Quý vị có thể yêu cầu một buổi điều giải công bằng bằng cách gọi điện thoại hoặc viết thư cho viên chức sau đây:
Tên: ______________________________________ Số điện thoại: ____________________________
Địa Chỉ: ___________________________________________________________________________
Trân trọng,

Name and Title

Theo luật dân quyền của Liên Bang, và quy định và chính sách về dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các cơ quan của USDA, văn phòng, nhân viên, và các tổ chức tham gia hoăc quản lý các chương trình của USDA không được phép phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, thương tật, tuổi tác, hoặc trả đũa hay trả thù các tiền hoạt động dân sự trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào do USDA thực hiện hay tài trợ.
Người khuyết tật cần phương tiện truyền thông thay thế để nhận được thông tin của chương trình (chẳng hạn như Chữ Nổi cho Người Mù, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn Ngữ Dấu Hiệu Mỹ, v.v.) nên liên lạc với Cơ Quan (Tiểu Bang hay địa phương) mà họ đã nộp đơn xin trợ cấp. Người bị điếc, khiếm thính hoặc có khuyết tật về âm ngữ có thể liên lạc với USDA thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, bên cạnh tiếng Anh, thông tin của chương trình còn có sẵn trong các ngôn ngữ khác.
Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử trong chương trình, hãy hoàn tất Mẫu Đơn Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử trong Chương Trình USDA, tìm thấy trực tuyến tại: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và ở tại bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư cho USDA trong đó ghi tất cả các thông tin yêu cầu trong mẫu đơn. Để yêu cầu bản sao của mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Hãy nộp mẫu đơn đã hoàn tất hoặc thư của quý vị đến USDA bằng:
(1) đường bưu điện: U.S. Department of Agriculture (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ)

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights (Văn Phòng Thư Ký Trợ Lý Nhân Quyền)

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;


(2) fax: (202) 690-7442; hoặc
(3) email: program.intake@usda.gov.
Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.

Verification Results - Non-Response Letter - Notice of Adverse Action

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương