Lục vân tiêNtải về 0.53 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phần 6.

Xưa còn thương kẻ mắc nàn,

Huống nay ai nỡ quên đàng ngãi nhơn".

Một lời gắng giúp keo sơn,

Ngư ông từ giã lui chưn xuống thuyền.
Võ Công không ngớt lòng phiền,

Ân tình, thế lợi khó tuyền đặng vay.

Dạy Tiên: "Người hãy ngồi đây,

Cho ta trở lại sau này liệu toan".


Công rằng: "Hỡi mụ Quỳnh Trang,

Dò lòng ái nữ Thể Loan thế nào?

Mặc con toan liệu làm sao,

Vốn không ép vợ lẽ nào ép con".


Loan rằng: "Gót đỏ như son,

Xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bùn.

Ai cho sen muống một bồn,

Ai từng chanh khế sánh phồn lựu lê?(214)


Thà không chót chịu một bề,

Nỡ đem mình ngọc dựa kề thất phu!

Dốc lòng chờ đợi danh nhu,

Rể đâu có rể đui mù thế ni?


Đã nghe người nói hội này,

Rằng Vương Tử Trực chiếm rày thủ khoa.

Ta dầu muốn kết sui gia,

Họ Vương, họ Võ một nhà mới xinh".


Công rằng muốn trọn việc mình,

Phải toan một chước dứt tình mới xong.

Nghe rằng trong núi Thương Tòng,

Có hang thăm thẳm bịt bùng khôn ra.


Đông Thành ngàn dặm còn xa,

Đem chàng bỏ đó ai mà biết đâu".

Phút vừa trăng đã đứng đầu,

Vân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than.(215)


Võ Công ra trước dỗ chàng,

Xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Đông Thành.

Ra đi đương lúc tam canh,

Dắt vào hang tối bỏ đành Vân Tiên.


Bỏ rồi rón rén bước liền,

Xuống gay chèo quế dời thuyền tách xa.(216)

Tiên rằng: "Các chú đưa ta,

Xin đưa cho tới quê nhà sẽ hay.


Ghi lòng dốc trọn thảo ngay,

Một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên".

Lắng nghe vẳng tiếng hai bên,

Trong hang tăm tối đá trên chập chồng.


Vân Tiên khi ấy hãi hùng,

Nghĩ ra mới biết Võ Công hại mình.

Nực cười con tạo trớ trinh,(217)

Chữ duyên tráo chác, chữ tình lãng xao.


Ngẫm mình tai nạn biết bao,

Mới lên khỏi biển lại vào trong hang.

Dây sầu ai khéo vương mang,

Tránh nơi lưới thỏ gặp đàng bẫy cheo.(218)


Trong hang sau trước quạnh hiu,

Muốn ra cho khỏi ai dìu dắt đi.

Oan gia nợ đã khéo gây,

Ôi thôi thân thể còn gì mà toan.


Đã đành xa cõi nhân gian,

Dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co.

Đêm khuya ngọn gió thổi lò,

Sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng.(219)


Năm ngày chịu đói khát ròng,

Nhờ ba hoàn thuốc đỡ lòng hôm mai.

Du thần xem thấy ai hoài,(220)

Xét trong mình gã có bài phù tiên.


Mới hay là Lục Vân Tiên.

Cùng nhau dìu dắt đều liền đêm ra.

Khỏi hang một dặm vừa xa,

Đến nơi đại lộ trời đà hừng đông.


Du thần trở lại sơn trung,

Vân Tiên còn hãy giấc nồng mê man.

Lão tiều cơm gói sẵn sàng,

Sớm mai xách búa đi ngang vào rừng.


Tới nơi đại lộ là chừng,

Xảy nghe có tiếng trong rừng thở than.

Hay là yêu quái tà gian,

Rung cây nhát lão làm đàng hại nhân.


Lão tiều liền bước tới gần,

Thiệt là một gã văn nhân mắc nàn.

Chi bằng lên tiếng hỏi han:

"Nhơn sao mắc việc tai nàn thế nay?"


Vân Tiên nghe tiếng mừng thay,

Vội vàng gượng dậy trình bày trước sau.

Lão tiều nghe nói giờ lâu,

Gẫm trong thế sự gật đầu thở than:


"ít người trong tuyết đưa than,(221)

Khó ngồi giữa chợ, ai màng đoái thương".

Vân Tiên nghe nói mới tường,

Cũng trang ẩn dật biết đường thảo ngay:


"Ngửa trông lượng cả cao dầy,

Cứu trong một buổi ơn tày tái sinh.

Mai sau về tới Đông Thành,

Đền ơn cứu khổ mới đành dạ tôi".


Lão tiều mới nói: "Thôi thôi,

Làm ơn mà lại trông người sao hay.

Già hay thương kẻ thảo ngay,

Này thôi để lão dắt ngay về nhà".


Tiên rằng: "Trong dạ xót xa,

Nay đà sáu bữa không hoà mùi chi.(222)

Lại thêm rũ liệt tứ chi,

Muốn đi theo đó mà đi khôn rồi".


Lão tiều vội ngửa áo tơi,

Mở cơm trong gói miệng mời Vân Tiên:

"Gắng mà ăn uống cho yên,

Lão ra sức lão cõng Tiên về nhà".


Khỏi rừng ra tới ngã ba,

May đâu gặp một chàng là Hớn Minh.

Lão tiều lật đật bôn trình,(223)

Hớn Minh theo hỏi sự tình một khi.


Vân Tiên nghe tiếng cố tri,

Vội mừng bạn cũ còn nghi nỗi mình.

Minh rằng: "Dám hỏi nhơn huynh,(224)

Cớ sao nên nỗi thân hình thế ni?"


Tiên rằng: "Chẳng xiết nói chi,

Thân này nào có khác gì cây trôi.

Linh đinh gió dập sóng dồi,

Rày đây mai đó khôn rồi gian nan."


Minh rằng: "Đây khó hỏi han,

Xin vào chùa sẽ luận bàn cùng nhau."

Tiều rằng: "Chẳng dám ngồi lâu

Vào rừng đốn củi bán chầu chợ phiên."


Hớn Minh quỳ gối lạy liền:

"Ơn ông cứu đặng Vân Tiên bạn lành,

Này hai lượng bạc trong mình,

Tôi xin báo đáp chút tình cho ông".


Tiều rằng: "Vốn lão tình không.

Một mình ngơ ngẩn non tòng hôm mai.

Tấm lòng chẳng muốn của ai,

Lánh nơi danh lợi chông gai cực lòng.


Kìa non nọ nước thong dong,

Trăng thanh gió mát bạn cùng hươu nai.

Công hầu phú quí mặc ai,

Lộc rừng gánh vác hai vai tháng ngày".


Vân Tiên nghe biết người ngay,

Hỏi thăm tên họ phòng ngày đền ơn.

Lão tiều trở lại lâm sơn,

Tiên, Minh hai gã đều hoàn am mây.(225)


Tiên rằng: "Đã gặp khoa này,

Cớ sao ngọc hữu ở đây làm gì?"

Minh rằng: "Xưa dốc xuống thi,

Gặp nơi miếu võ đều đi một lần.


Anh thời về trước tỉnh thân.(226)

Tôi thời mang gói sau lần ra kinh.

Đi vừa tới huyện Loan Minh,

Gặp con quan huyện Đặng Sinh là chàng.


Giàu sang ỷ thế nghinh ngang,

Gặp con gái tốt cưỡng gian không nghì.(227)

Tôi bèn nổi giận một khi,

Vật chàng xuống đó bẻ đi một giò.


Mình làm nỡ để ai lo,

Bó tay chịu trói nộp cho huyện đàng.

án đày ra quận Sóc Phang,

Tôi bèn vượt ngục lánh đàng đến đây.


Vừa may mà gặp chùa này,

Mai danh ẩn tích bấy chầy náu nương".

Vân Tiên nghe nói thảm thương,

Lại bày một khúc tai ương phận mình.


Minh nghe Tiên nói động tình,

Hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng.

Tiên rằng: "Thượng cội xuân huyên,(228)

Tuổi cao tác lớn chịu phiền lao đao.


Trông con như hạn trông dào,

Mình này trôi nổi phương nào biết đâu.

Vừng mây giăng bạc trên đầu,

Ba năm chưa trọn một câu sanh thành.(229)


Hữu tam bất hiếu đã đành.(230)

Tiểu đồng trước đã vì mình thác oan.

Tưởng thôi như cắt ruột gan,

Quặn đau chín khúc chứa chan mấy lần".


Minh rằng: "Người ở trong trần,

Có khi phú quí có lần gian nan.

Thấp cao vàng biết tuổi vàng,

Gặp khi lửa đỏ màu càng thêm xuê.


Thôi thôi anh chớ vội về,

ở đây nương náu toan bề thuốc thang.

Bao giờ hết lúc tai nàn,

Đem nhau ta sẽ lập đàng công danh.


Cam La sớm gặp cũng xinh,(231)

Muộn mà Khương Tử cũng vinh một đời.(232)

Nên, hư có số ở trời,

Bôn chôn sao khỏi đổi dời sao xong".(233)


Vân Tiên khi ấy yên lòng,

ở nơi am tự bạn cùng Hớn Minh.

Võ công làm việc trớ trinh,(234)

Dứt tình họ Lục mến tình họ Vương.


Kể từ định chước hại chàng,

Thể Loan hớn hở lòng càng thêm vui.

Ngày ngày trang điểm phấn dồi,

Phòng khi gặp gỡ đứng ngồi cho xuê.


Xảy đâu Tử Trực vừa về,

Vào nhà họ Võ thăm bề Vân Tiên.

Công rằng: "Chớ hỏi thêm phiền,

Chàng đà lâm bịnh huỳnh tuyền xa chơi.(235)


Thương chàng phận bạc trong đời,

Cũng vì Nguyệt lão xe lơi mối hồng".

Nghe qua Tử Trực chạnh lòng,

Hai hàng nước mắt ròng ròng như mưa.


Than rằng: "Chạnh nhớ linh xưa,

Nghĩa đà kết nghĩa tình chưa phỉ tình.

Trời sao nỡ phụ tài lành,

Bảng vàng chưa thấy ngày xanh đã mòn.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương