Lục vân tiêNtải về 88.03 Kb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích88.03 Kb.
#1431
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phần 4.

May mà bịnh ấy đặng an,

Bạc còn hai lượng trao sang cho thầy".

Ngang rằng: "Ta ở chốn này,

Ba đời nối nghiệp làm thầy vừa ba.
Sách chi cũng đủ trong nhà,

Nội kinh đã sẵn ngoại khoa thêm mầu.

Trước xem Y học làm đầu,

Sau coi Thọ thế thứ cầu Đông y.(140)


Gẫm trong Ngân hải tinh vi,(141)

Cùng là Cang mục thua gì Thanh nang.(142)

Gẫm trong Tập nghiệm lương phang.(143)

Cùng là Ngự Toản trải đàng Hồi xuân.(144)


Vị chi sẵn đặt quân thần,(145)

Thuốc thời bào chế mười phần nỏ nan. (146)

Mạch thời đọc phú Lư san,(147)

Đặt vào tay bịnh biết đàng tử sanh


Lục quân tứ vật thanh danh.(148)

Thập toàn Bát vị sẵn dành nội thương.(149)

Lại thông Bát trận tân phương.(150)

Lâm nhằm ngoại cảm đầu thang Ngũ sài.(151)


|Đồng rằng: "Thầy thiệt có tài,

Xin vào coi mạch luận bài thuốc chi.

Ngang rằng: "Lục bộ đều suy,(152)

Bộ quan bên tả mạch đi phù hồng.(153)


Cứ trong kinh lạc mà thông,(154)

Mạng môn tướng hoả đã xông lên đầu.(155)

Tam tiêu tích nhiệt đã lâu,

Muốn cho giáng hoả phải đầu tư âm.(156)


Huỳnh liên huỳnh bá huỳnh cầm,(157)

Gia vào cho bội nhiệt tâm mới bình.(158)

Ngoài thời cho điểm vạn linh,(159)

Trong thời cho uống hoàn tình mới xong.(160)


Khá trao hai lượng bạc ròng,

Bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang.

Chẳng qua làm phước cho chàng,

Nào ai đòi cuộc đòi đàn chi ai".(161)


Tiểu đồng những ngỡ thiệt tài,

Vội vàng mở gói chẳng nài liền trao.

Mười ngày chẳng bớt chút nào,

Thêm đau trong dạ như bào như xoi.


Đồng rằng: "Vào đó thầy coi,

Bịnh thời không giảm thầy đòi tiền thêm".

Ngang rằng: "Nằm thấy khi đêm.

Tiên sư mách bảo một điềm chiêm bao.(162)


Quỉ thần người ở trên cao,

E khi đường sá lẽ nào biết đâu?(163)

Tiểu đồng, người khá qua cầu,(164)

Cùng ông thầy bói ở đầu tây viên".


Tiểu đồng nghe nói đi liền,

Gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi.

Bói rằng: "Ta bói hẳn hoi,

Bói hay đã dậy người coi đã đầy.


Ta đây nào phải các thầy,

Bá vơ bá vất nói nhây không nhằm.

Ôn nhuần Châu Diệc mấy năm,

Sáu mươi bốn quẻ ba trăm dư hào.(165)


Huỳnh kim Dã hạc sách cao,(166)

Lục Nhâm Lục giáp chỗ nào chẳng hay.(167)

Can, chi đều ở trong tay,(168)

Đã thông trời đất lại hay việc người.


Đặt tiền quan mốt bốn mươi,

Khay trầu chén rượu cho tươi mới thành".

Thầy bèn gieo đặng quẻ linh,

Chiêm tên tuổi ấy lộ trình mắc chi.(169)


ứng vào rùa với cỏ thi, (170)

Rồi thầy coi quẻ một khi mới tường".

Đồng rằng: "Người ở đông phương,

Nhơn đi buôn bán giữa đường chẳng an.


Con nhà họ Lục là chàng,

Tuổi vừa hai tám còn đàng thơ ngây".

Bói rằng: "Đinh sửu năm nay,

Hèn chi giáp tý ngày rày chẳng an.


Mạng kim lại ở cung càn,

Tuổi này là tuổi giàu sang trong đời.

Cầu tài quẻ ấy xa vời,

Khen người khéo nói những lời trêu ta".


Cầm tiền gieo xuống xem qua,

Một giao hai sách lại ba hào trùng.(171)

Trang thành là quẻ lục xung,(172)

Thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn.


Hoá ra làm quẻ du hồn, (173)

Lại thêm thế động khắc dồn hào quan.(174)

Cứ trong quẻ ấy mà bàn;

Tuổi này mới chịu mẫu tang trong mình


Xui nên phát bịnh thình lình,

Vì chưng ma quỉ lộ trình rất thiêng.

Muốn cho quẻ ấy đặng yên,

Phải tìm thầy pháp chữa chuyên ít ngày.


Đồng rằng: "Thầy pháp đâu đây?"

Bói rằng: "Cũng ở chốn này bước ra,

Phép hay dậy tiếng đồn xa,

Tên là Đạo Sĩ ở Trà Hương thôn".


Tiểu đồng mới chạy bôn bôn,

Hỏi thăm Đạo sĩ hương thôn chốn nào.

Chợ đông buôn bán lao xao,

Người ta liền chỉ nơi vào chẳng xa.


Đồng đi một buổi tới nhà,

Đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay.

Đồng rằng: "Nghe tiếng thầy đây,

Trừ ma ếm quỷ phép thầy rất hay".


Pháp rằng: "Ân đã cao tay,(175)

Lại thêm phù chú xưa nay ai bì.(176)

Qua sông cá thấy xếp vi,

Vào rừng cọp thấy phải quỳ lạy đưa.


Pháp hay hú gió kêu mưa,

Sai chim khiến vượn đuổi lừa vật trâu.

Pháp hay miệng niệm một câu,

Tóm thâu muôn vật vào bầu hồ linh.(177)


Pháp hay sái đậu thành binh,(178)

Bện hình làm tướng phá thành Diêm vương.

Pháp hay đạo hoả phó thang, (179)

Ngồi gươm đứng giáo mở đàng thiên hoang.(180)


Có ba lượng bạc trao sang,

Đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho".

Đồng rằng: "Tôi chẳng so đo,

Khuyên thầy gắng sức chớ lo khó giàu.


Bấy lâu thầy tớ theo nhau,

Bạc dành hai lượng phòng sau đi đàng.

Chữa chuyên bịnh ấy đặng an,

Rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy".


Pháp rằng: "Về lấy sang đây,

Cho thầy toan liệu lập bày đàn ra".

Đồng rằng: "Tôi đã lo xa,

Cực vì người bịnh ở nhà chẳng yên.


Xin thầy gắng sức chịu phiền,

Ra công bùa chú chữa chuyên cách nào".

Pháp rằng: "Có khó chi sao,

Người nằm ta chữa rồi trao phù về".


Đồng rằng: "Tôi vốn thằng hề,(181)

Bịnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên?"

Pháp rằng: "Ta biết kinh quyền,

Đau nam chữa bắc mà thuyên mới tài".


Tiểu đồng nghe lọt vào tai,

Lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên.

Pháp bèn cất tiếng hét lên:

"Mời ông Bàn Cổ toạ tiền chứng miêng.(182)


Thỉnh ông đại thánh Tề Thiên,(183)

Thỉnh bà Võ hậu đều liền đến đây.(184)

Thỉnh ông Nguyên soái chinh tây,(185)

Cùng bà Vương mẫu sum vầy một khi.(186)


Thỉnh ông Phật tổ A Di,

Thập phương chư Phật phù trì giúp công.

Lại mời công chúa Ngũ Long, (187)

Bình Nam ngũ hổ hội đồng an dinh.(188)


Thỉnh trong thiên tướng thiên binh,

Cùng là tam phủ Động Đình Xích Lân.(189)

Thỉnh trong khắp hết quỷ thần,

Cũng đều xuống chốn dương trần vui chơi.


Cho người ba đạo phù trời,

Uống vào khoẻ mạnh như lời chẳng sai".

Tiểu đồng vâng lĩnh theo lời,

Lấy phù trở lại toan bài thuốc thang.


Vào nhà thưa với thầy Ngang:

"Pháp phù đã đủ thầy toan phương nào?"

Ngang rằng: "Còn bạc trong bao,

Thời người khá lấy mà trao cho thầy".


Đồng rằng: "Tôi hãy ở đây,

Bịnh kia dầu khá mình này bán đi".

Triệu Ngang biết chẳng còn chi,

Kiếm đường tráo chác đuổi đi khỏi vòng:(190)


"ở đây làng xóm khó lòng,

E khi mưa nắng ai cùng đỡ che".

Đồng rằng: "Trong gói vắng hoe,

Bởi tin nên mắc bởi nghe nên lầm.


Những lo chạy hết một trăm,

Mình ve khô xép ruột tằm héo don.

Thương thay tiền mất tật còn,

Bơ vơ đất khách thon von thế này.(191)


Thôi thôi gắng gượng khỏi đây,

Tôi đi khuyên giáo đỡ ngày gạo rau".(192)

Vân Tiên chi xiết nỗi sầu,

Tiểu đồng dìu dắt qua cầu Lá Buôn.(193)


Đương khi mưa gió luông tuồng,(194)

Người buồn lại gặp cảnh buồn khá thương.

Xiết bao ăn tuyết nằm sương,

Màn trời chiếu đất dặm trường lao đao.
tải về 88.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương