Lục vân tiêN



tải về 88.03 Kb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích88.03 Kb.
#1431
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phần 2.

Bấy lâu đèn sách gia công,

Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?"

Vân Tiên quỳ lạy thưa rằng:

"Chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim.
Dám xin cha mẹ an tâm,

Cho con trả nợ thanh khâm cho rồi"(53)

Mẹ cha thấy nói thêm vui,

Lại lo non nước xa xôi nghàn trùng.


Cho theo một đứa tiểu đồng,

Thư phong một bức dặn cùng Vân Tiên:

"Xưa đà định chữ lương duyên,

Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang,


Con người là Võ Thể Loan.

Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà.(54)

Chữ rằng Hồ Việt nhứt gia, (55)

Con đi qua đó trao qua thơ này.


Con dầu bước đặng thang mây,

Dưới chưn đã sẵn một dây tơ hồng".

Song thân dạy bảo vừa xong,

Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chân.


a đi tách dặm băng chừng,

Gió nam rày đã đưa xuân sang hè.

Lại xem dặm liễu đường hoè,

Tin ong ngơ ngáo tiếng ve vang dầy.


Vui xem nước nọ non nầy,

Nước xao sóng dợn non vầy đá cao.

Màn trời gấm trải biết bao,

Trên nhành chim hót dưới ao cá cười.


Quận thành nhắm cảnh coi người,

Cảnh xinh như vẽ người tươi như dồi.(56)

Hàn Giang phút đã tới nơi,

Vân Tiên ra mắt một hồi trình thơ.


Võ công lấy đọc bấy giờ,

Mừng duyên cầm sắt mối tơ đặng liền.(57)

Liếc coi tướng mạo Vân Tiên,

Khá khen học Lục phước hiền sinh con.


Mày tằm mắt phụng môi son,

Mười phân cốt cách vuông tròn mười phân.

Những e kẻ Tấn người Tần,(58)

Nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ giai.(59)


Xem đà đẹp đẽ hoà hai,

Này dâu nam giản nọ trai đông sàng(60)

Công rằng: "Ngãi tế mới sang,(61)

Muốn lo việc nước phải toan việc nhà".


Tiên rằng: "Nhờ lượng nhạc gia,

Đại khoa dầu đặng tiểu khoa lo gì".(62)

Công rằng: "Con dốc xuống thi,

Sao không kết bạn mà đi tựu trường?


Gần đây có một họ Vương,

Tên là Trử Trực văn chương tót đời.(63)

Cha đà sai trẻ qua mời,

Rằng con cùng gã thử chơi một bài.


Thấp cao cao thấp biết tài,

Vầy sau trước bạn cùng mai mới mầu".(64)

Xảy đâu Trử Trực tới hầu,

Võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon.


Công rằng: "Nầy bớ hai con,

Thơ hay làm đặng rượu ngon thưởng liền.

Muốn cho Trực sánh cùng Tiên,

Lấy câu bình thuỷ hữu duyên làm đề".(65)


Song song hai gã giao kề,(66)

Lục Vương hai họ đua nghề một khi

Cho hay kì lại gặp kì,(67)

Bạch Hàm há dễ kém chi Như Hoành.(68)


Công rằng : "Đơn quế đôi nhành,

Bảng vàng thẻ bạc đã đành danh nêu.

Như chuông chẳng đánh chẳng kêu,

Ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình.


Thiệt trang lương đống đã đành,(69)

Khá khen hai họ tài lành hoà hai".

Trực rằng: "Tiên vốn cao tài,

Có đâu én hộc sánh vai một bầy?(70)


Tình cờ mà gặp nhau đây,

Trực này xin nhượng Tiên này làm anh.

Nay đà nên nghĩa đệ huynh,

Xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau".(71)


Phút xem trăng đã đứng đầu,

Vân Tiên vào chốn thư lầu nghỉ an.

Võ công trở lại hậu đàng,

Đêm khuya dạy dỗ Thể Loan mọi lời:


"Ngày mai vừa rạng chưn trời,

Tiểu nhi trang điểm ra nơi lê đình.(72)

Gọi là chút nghĩa tống tình.(73)

Phòng sao cho khỏi bất bình cùng nhau".


Bóng trăng vừa lộ nhành dâu,

Vân Tiên vào tạ giây lâu xuất hành.

Ra đi vừa thuở bình minh,

Thể Loan đứng trước lê đình liễm dung.(74)


Thưa rằng: "Quân tử phó công,(75)

Xin thương bồ liễu chữ tùng ngây thơ.

Tấm lòng thương gió nhớ mưa,(76)

Đường xa ngàn dặm xin đưa một lời.


Ngày nay thánh chúa trị đời,

Nguyền cho linh phụng gặp nơi ngô đồng.(77)

Quản bao chút phận má hồng.

Phòng khuya vò võ đợi trông khôn lường.


Chàng dầu cung quế xuyên dương,(78)

Thiếp xin hai chữ tào khương cho bằng.(79)

Xin đừng tham đó bỏ đăng,(80)

Chơi lê quên lựu chơi trăng quên đèn".


Tiên rằng : "Như lửa mới nhen,

Dễ trong một bếp mà chen mấy lò.

May duyên rủi nợ dễ phô,(81)

Chớ nghi Ngô Khởi hãy lo Mãi Thần"(82)


Thể Loan vội vã lui chân,

Vân Tiên từ biệt trông chừng Tràng An.

Xa xa vừa mấy dặm đàng,

Gặp Vương Tử Trực vầy đoàn cùng đi.(83)


Trải qua thuỷ tú sơn kì,(84)

Phỉ lòng cá nhảy gặp thì rồng bay.(85)

Người hay lại gặp cảnh hay,

Khác nào tiên tử chơi rày Bồng Lai.


Cùng nhau tả chút tình hoài, (86)

Năm ba chén rượu một vài câu thơ.

Công danh ai chẳng ước mơ,

Ba tầng cửa Võ một giờ nhảy qua. (87)


Cùng nhau bàn bạc gần xa

Chữ tài chữ mệnh xưa hoà ghét nhau.

Trực rằng: "Rồng xuống vực sâu,

Mặc dầu giỡn sóng mặc dầu chơi mây". (88)


Tiên rằng: "Hồng hộc đều bay,

E khi mỏi cánh lạc bầy về sau" (89)

Mảng còn trò chuyện với nhau,

Trông chừng kinh địa đã hầu tới nơi. (90)


Chênh vênh vừa xế mặt trời,

Hai người tìm quán nghỉ ngơi đợi kì.

Đều bày tên họ một khi mới tường.

Một người ở quận Phan Dương,


Tên Hâm họ Trịnh tầm thường nghề văn.

Một người ở phủ Dương Xuân,

Họ Bùi tên Kiệm tác chừng đôi mươi. (91)

Hai người lại gặp hai người,


Đều vào một quán vui cười ngả nghiêng.

Kiệm rằng: "Nghe tiếng anh Tiên,

Nay đã thấy mặt phỉ nguyền ước ao".

Hâm rằng: "Chưa biết thấp cao,


Làm thơ mới biết bậc nào tài năng:".

Bèn kêu ông quán nói rằng:

"Khá toan sắm sửa đồ ăn cho bề". (92)

Quán rằng: "Thịt cá ê hề,


Khô lân chả phụng bộn bề thiếu đâu.

Kìa là thuốc lá ướp ngâu, (93)

Trà ve điểm tuyết, rượu bầu cúc hương. (94)

Để khi đãi khách giàu sang,


Đãi người văn vật đãi trang anh hùng".

Bốn người ngồi lại một vòng làm thơ.

Kiệm Hâm còn hãy ngẩn ngơ,

Phút thơ Tiên Trực một giờ đều xong.


Kiệm Hâm xem thấy lạ lùng,

Gẫm nghi Tiên Trực viết tùng cổ thi. (96)

Chẳng hay ông quán cười chi,

Vỗ tay xuống chiếu một khi cười dài.


Tiên rằng: "Ông quán cười ai?"

Quán rằng: "Cười kẻ bất tài đồ thơ, (97)

Cười người Tôn Tẫn không lừa,

Trước đà thấy máy chẳng ngừa Bàng Quyên". (98)


Trực rằng : "Lời nói hữu duyên,

Thế trong kinh sử có tuyền cùng chăng?" (99)

Quán rằng: "Kinh sử đã từng,

Coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa.


Hỏi thời ta phải nói ra,

Vì chưng hay ghét cũng là hay thương" (100)

Tiên rằng: "Trong đục chưa tường,

Chẳng hay thương ghét ghét thương lẽ nào?"


Quán rằng: "Ghét việc tầm phào, (101)

Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm.

Ghét đời Kiệt Trụ mê dâm, (102)

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang.




tải về 88.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương