~Lateness~ Students are expected to arrive to class and to be ready to begin on time. A hall pass/note will be expected in order for you to be allowed to enter the room late. For every unexcused late arrivals the student will be marked down for unexcusedtải về 39.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2020
Kích39.38 Kb.
#112967

Mr. Seth Reisner

SethReisner@sna.edu.vn
Math Class Policies and Procedures

~Lateness~

Students are expected to arrive to class and to be ready to begin on time. A hall pass/note will be expected in order for you to be allowed to enter the room late. For every 3 unexcused late arrivals the student will be marked down for 1 unexcused absence. Late students will be initially marked absent and it is their responsibility to approach the teacher at the end of class to be sure this is changed to reflect their late arrival.~Excused Absence~

Expected: If you know you will be absent in advance, a minimum 15 day prior notice is required along with documentation stating the reason of the absence from a parent, doctor, teacher, or the like. You will have 3 days to make up any missed work.

Unexpected: If you are absent unexpectedly you should have a parent contact the school immediately to inform both them and me. You must also return to school with an excuse note and with any homework and assignments that you missed on the day you return.

~Unexcused Absence~

An absence is considered unexcused if there is no valid excuse provided by the second day following the student’s return to school. More than 8 unexcused absences will result in no credit for the student in the course.

~Grading~

Chapter Exams/Quizzes 40%

Participation 20%

Homework/Projects 20%

Final Exam 20%

Late assignments will lose 10 points for each day they are late (including weekends). Points will also be deducted from daily class participation grades for not speaking in English at all times.

(over/hết)

Những quy định và luật lệ trong lớp Toán học~Đi trễ~

Tất cả các học sinh phải vào lớp và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể bắt đầu buổi học đúng giờ. Học sinh đi trễ có thể xin phép dùng thẻ ra vào lớp để được vào học. Nếu học sinh nào đi trễ 3 lần không có lý do chính đáng thì xem như một lần vắng không phép. Học sinh đi trễ thì lúc đầu sẽ bị đánh vắng, đến cuối giờ, học sinh đó sẽ phải gặp giáo viên để xác nhận lại việc đi trễ của mình.~Vắng có phép~

Vắng có báo trước: Nếu học sinh đó biết trước sẽ phải xin nghỉ học, thì tối thiểu 15 ngày trước đó học sinh phải nộp đơn/giấy xin phép do cha mẹ, bác sĩ, giáo viên, hoặc người giám hộ viết cùng với với các tài liệu cho biết rõ lý do vắng mặt. Học sinh sẽ có 3 ngày để làm bù lại bất kỳ bài tập nào đã bỏ lỡ trong thời gian nghỉ.

Trường hợp đột xuất: Nếu học sinh bắt buộc phải nghỉ học đột xuất thì phụ huynh cần phải thông báo ngay lập tức để nhà trường và giáo viên được biết. Ngay khi đi học lại thì học sinh phải nộp bổ sung đơn xin phép và làm tất cả các bài tập trong thời gian nghỉ.

Vắng không phép

Trường hợp nghỉ của học sinh được xem như không phép nếu học sinh không đưa ra lý do chính đáng hay không trình được bất cứ giấy tờ đúng quy định nào vào ngày kế tiếp khi đi học trở lại. Hơn 8 lần vắng mặt không phép thì học sinh đó sẽ không đạt được tín chỉ nào trong suốt quý học.

~Điểm số~

Kiểm tra cuối chương/Kiểm tra 15p chiếm 40%

Điểm chuyên cần trong lớp chiếm 20%

Bài tập về nhà/Dự án khoa học chiếm 20%

Bài thi cuối khóa chiếm 20%

Những bài tập nộp trễ cứ qua 1 ngày sẽ bị trừ 10 điểm (bao gồm những ngày cuối tuần). Điểm chuyên cần mỗi ngày cũng sẽ bị trừ nếu học sinh không nói bằng tiếng Anh bất cứ lúc nào.

(over/hết)

**Math is a cumulative subject. Each lesson will build off of previous ones, so attending every class and being on time is crucial to your success. Class participation and taking an active role as a learner is vital to your success in this class as well.**

~Homework Procedure~

Homework will be given every night and reviewed the next class using the following method: students should volunteer to write the answer to homework problems on the board immediately at the start of class without asking permission. No more than one question per student should be put up unless necessary. The student should also write their name next to their work. The rest of the class should have their homework out and should be comparing their work with that on the board and discussing it with nearby classmates. This is part of classroom participation and will be explained in more detail in class.~Academic Integrity~

Academic honesty is taken extremely seriously and is expected of all students. All assignments must be the original work of the student (and partners or group, if applicable). All questions or concerns regarding ethical conduct should be brought to the course instructor. Students who are found to be academically dishonest –including plagiarism, cheating or unauthorized helping, copying the work of another, using technology for illicit purposes, or any unauthorized communication between students for the purpose of gaining an academic advantage –shall earn a grade of F or zero on the assignment (from SNA handbook p.64). Multiple cases of cheating by the same student may lead to an F in the course and other academic repercussions.*All policies and procedures are subject to change with verbal/written notice*

I have read the above math class policies and procedures and agree to follow and be held accountable by them.

Student signature Date , 2013

Parent signature Date , 2013Please sign, date, and return to your teacher during your next class.

**Be prepared for a short quiz on these policies next class**

(over/hết)**Toán học là một môn học mang tính tích lũy. Mỗi bài học sau đều bao hàm cả kiến thức của những bài trước, vì vậy việc đi học đầy đủ và đúng giờ góp phần rất quan trọng trong thành công của học sinh ở môn học này. Và thái độ học tập chuyên cần và tích cực tham gia xây dựng bài trong lớp cũng mang một vai trò tích cực không kém.*

~Quy định dành cho bài tập về nhà~

Bài tập về nhà đều được giao trên lớp mỗi ngày và sẽ được ôn lại vào buổi học sau theo quy trình sau đây : các học sinh nên tích cực xung phong trả bài vào đầu mỗi buổi học mà không cần hỏi xin ý kiến giáo viên. Trừ những trường hợp đặc biệt còn ngoài ra mỗi học sinh sẽ không phải trả lời nhiều hơn 1 câu hỏi. Và học sinh nên nhớ ghi tên mình ngay cạnh bài làm. Các học sinh còn lại sẽ so sánh bài làm trên bảng với bài của mình và thảo luận với những người bạn xung quanh. Đây được xem như một phần của những hoạt động học tập trong lớp và sẽ được giải thích chi tiết hơn trong giờ học.~Tính trung thực trong học tập~

Tính trung thực trong học tập rất được xem trọng và nhà trường mong đợi tất cả các học sinh phải thực hiện. Học sinh phải tự làm tất cả các bài tập của mình (hoặc làm theo nhóm nếu có yêu cầu). Tất cả các câu hỏi hoặc những vấn đề liên quan đều phải tham khảo ý kiến từ giáo viên hoặc người hướng dẫn. Những học sinh nào bị phát hiện không trung thực trong học tập – bao gồm việc đạo văn, gian lận hoặc giúp đỡ bạn khi không được phép, sao chép bài làm của người khác, sử dụng công nghệ cho các mục đích sai trái, hoặc bất kỳ liên lạc thông tin trái phép giữa các sinh viên với mục đích đạt được lợi ích trong học tập – thì sẽ bị điểm F hoặc điểm không cho bài tập đó (được trích từ trang 64 – Quyển sổ tay thông tin dành cho Phụ huynh-Học sinh Trường Trung Tiểu học Bắc Mỹ). Một học sinh có nhiều hành vi gian lận có thể nhận một điểm F trong suốt khóa học và nhiều hậu quả khác nữa.* Tất cả các quy định và luật lệ trên đều có thể được thay đổi bằng những thông báo miệng hoặc trên giấy tờ *

Tôi xác nhận dưới đây rằng đã đọc tất cả những quy định và luật lệ dành cho lớp Toán học, và tôi đồng ý sẽ chấp hành và chịu sự quy định này.

Chữ ký của học sinh Ngày , 2013

Chữ ký của PHHS Ngày , 2013Xin vui lòng ký tên, ghi ngày tháng và nộp lại cho giáo viên vào buổi học tới.

**Học sinh hãy chuẩn bị làm một bài kiểm tra nhỏ về những quy định trên ở buổi học kế tiếp**

tải về 39.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương