Lựa chọn mục tiêu giáo dục năm họC 2014-2015tải về 0.54 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích0.54 Mb.
  1   2   3   4

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN ĐẠO
Số: 01/KH- GDMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nhân Đạo, ngày 03 tháng 09 năm 2015


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2015-2016

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015- 2016;

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ công văn số 4318/BGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015- 2016;

- Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015- 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Công văn số 1163/SGDĐT-MN ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015- 2016;

- Căn cứ vào công văn số 244/PGDĐT-MN ngày 10tháng 09 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2015- 2016;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện của năm học 2014 - 2015 và của địa phương.

Trường mầm non xã Nhân Đạo xây dựng kế hoạch giáo dục năm, năm học 2015 - 2016 như sau:
B. Néi dung

I. Mẫu giáo 5-6 tuổi


Mục tiêu giáo dục năm học

Nội dung giáo dục năm học

Chủ đề dự kiến

Số tuần

Điều chỉnh

1. Lĩnh vực phát triển thể chất

- MT1: BËt xa tèi thiÓu 50cm.


- MT2: Nh¶y xuèng tõ ®é cao 40 cm
- MT3: NÐm vµ b¾t bãng b»ng hai tay tõ kho¶ng c¸ch xa 4m.

- MT4: TrÌo lªn, xuèng thang ë ®é cao 1,5m so víi mÆt ®Êt.


- MT5: Tù mÆc vµ cëi ®­îc ¸o, quÇn.

- MT6: T« mµu kÝn, kh«ng chêm ra ngoµi ®­êng viÒn c¸c h×nh vÏ.

- MT7: C¾t theo ®­êng viÒn th¼ng vµ cong cña c¸c h×nh ®¬n gi¶n.

- MT8: D¸n c¸c h×nh vµo ®óng vÞ trÝ cho tr­íc, kh«ng bÞ nh¨n.

- MT9: Nh¶y lß cß ®­îc Ýt nhÊt 5 b­íc liªn tôc, ®æi ch©n theo yªu cÇu.

- MT10: §Ëp vµ b¾t bãng ®­îc b»ng hai tay.

- MT11: §i th¨ng b»ng ®­îc trªn ghÕ thÓ dôc (2m x 0,25m x 0,35m).
- MT12: Ch¹y 18 m trong kho¶ng thêi gian tõ 5 - 7 gi©y.
- MT13: Ch¹y liªn tôc 150m kh«ng h¹n chÕ thêi gian.

- MT14: Tham gia ho¹t ®éng häc tËp liªn tôc vµ kh«ng cã biÓu hiÖn mÖt mái trong kho¶ng 30 phót.


- MT15: BiÕt röa tay b»ng xµ phßng tr­íc khi ¨n, sau khi ®i vÖ sinh vµ khi tay bÈn.

- MT16: Tù röa mÆt, ch¶i r¨ng hµng ngµy.

- MT17: Che miÖng khi ho, h¾t h¬i, ng¸p.
- MT18: Gi÷ ®Çu tãc, quÇn ¸o gän gµng

- MT19: KÓ ®­îc tªn mét sè thøc ¨n cÇn cã trong b÷a ¨n.

- MT20: BiÕt vµ kh«ng ¨n, uèng mét sè thø cã h¹i cho søc kháe

- MT21: NhËn ra vµ kh«ng ch¬i mét sè ®å vËt cã thÓ g©y nguy hiÓm.


- MT22: BiÕt vµ kh«ng lµm mét sè viÖc cã thÓ g©y nguy hiÓm.

- MT23: Kh«ng ch¬i ë nh÷ng n¬i mÊt vÖ sinh, nguy hiÓm.


- MT24: Kh«ng ®i theo, kh«ng nhËn quµ cña người l¹ khi ch­a ®­îc ng­êi th©n cho phÐp.

- MT25: BiÕt kªu cøu vµ ch¹y khái n¬i nguy hiÓm

- MT26: Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người không hút thuốc

2. LÜnh vùc ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ quan hÖ x· héi:

- MT27: Nãi ®­îc mét sè th«ng tin quan träng vÒ b¶n th©n vµ gia ®×nh

- MT28: Ứng xö phï hîp víi giíi tÝnh cña b¶n th©n.

- MT29: Nãi ®­îc kh¶ n¨ng vµ së thÝch riªng cña b¶n th©n.

- MT30: §Ò xuÊt c¸c trß ch¬i vµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn së thÝch cña b¶n th©n.
- MT31: Cè g¾ng thùc hiÖn c«ng viÖc ®Õn cïng.
- MT32: ThÓ hiÖn sù vui thÝch khi hoµn thµnh c«ng viÖc.
- MT33: Chñ ®éng lµm mét sè c«ng viÖc ®¬n gi¶n hµng ngµy.
- MT34: M¹nh d¹n nãi ý kiÕn cña b¶n th©n.

- MT35: NhËn biÕt c¸c tr¹ng th¸i c¶m xóc vui, buån, ng¹c nhiªn, sî h·i, tøc giËn, xÊu hæ cña ng­êi kh¸c.

- MT36: Béc lé c¶m xóc cña b¶n th©n b»ng lêi nãi, cö chØ vµ nÐt mÆt.

- MT37: ThÓ hiÖn sù an ñi vµ chia vui víi ng­êi th©n vµ b¹n bÌ.

- MT38: ThÓ hiÖn sù thÝch thó tr­íc c¸i ®Ñp.

- MT39: ThÝch ch¨m sãc c©y cèi, con vËt quen thuéc.

- MT40: Thay ®æi hµnh vi vµ thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp víi hoµn c¶nh.

- MT41: BiÕt kiÒm chÕ nh÷ng c¶m xóc tiªu cùc khi ®­îc an ñi, gi¶i thÝch.

- MT42: DÔ hßa ®ång víi b¹n bÌ trong nhãm ch¬i.

- MT43: Chñ ®éng giao tiÕp víi b¹n vµ ng­êi lín gÇn gòi.

- MT44: ThÝch chia sÎ c¶m xóc, kinh nghiÖm, ®å dïng vµ ®å ch¬i víi nh÷ng ng­êi gÇn gòi.

- MT45: S½n sµng gióp ®ì khi ng­êi kh¸c gÆp khã kh¨n.


- MT46: Cã nhãm b¹n ch¬i th­êng xuyªn.

- MT47: BiÕt chê ®Õn l­ît khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng.
- MT48: L¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi kh¸c.

- MT49: Trao ®æi ý kiÕn cña m×nh víi c¸c b¹n.


- MT50: ThÓ hiÖn sù th©n thiÖn, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
- MT51: ChÊp nhËn sù ph©n c«ng cña nhãm b¹n vµ ng­êi lín.

- MT52: S½n sµng thùc hiÖn nhiÖm vô ®¬n gi¶n cïng ng­êi kh¸c.


- MT53: NhËn ra viÖc lµm cña m×nh cã ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi kh¸c.

- MT54: Cã thãi quen chµo hái, c¶m ¬n, xin lçi vµ x­ng h« lÔ phÐp víi ng­êi lín.
- MT55: §Ò nghÞ sù gióp ®ì cña ng­êi kh¸c khi cÇn thiÕt

- MT56: NhËn xÐt mét sè hµnh vi ®óng hoÆc sai cña con ng­êi víi m«i tr­êng.

- MT57: Cã hµnh vi b¶o vÖ m«i tr­êng trong sinh ho¹t hµng ngµy.

- MT58: Nãi ®­îc kh¶ n¨ng vµ së thÝch cña b¹n bè vµ ng­êi th©n.

- MT59: ChÊp nhËn sù kh¸c biÖt gi÷a ng­êi kh¸c víi m×nh.

- MT60: Quan t©m ®Õn sù c«ng b»ng trong nhãm b¹n.


3. LÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷ giao tiÕp:

- MT61: NhËn ra ®­îc s¾c th¸i biÓu c¶m cña lêi nãi khi vui, buån, tøc giËn, ng¹c nhiªn, sî h·i.

- MT62: Nghe hiÓu vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn 2, 3 hµnh ®éng.
- MT63: HiÓu nghÜa mét sè tõ kh¸i qu¸t chØ sù vËt, hiÖn t­îng ®¬n gi¶n, gÇn gòi.

- MT64: Nghe hiÓu néi dung c©u chuyÖn, th¬, ®ång dao, ca dao dµnh cho løa tuæi cña trÎ.

- MT65: Nãi râ rµng.

- MT66: Sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, hµnh ®éng, tÝnh chÊt vµ tõ biÓu c¶m trong sinh ho¹t hµng ngµy.

- MT67: Sö dông c¸c lo¹i c©u kh¸c nhau trong giao tiÕp.

- MT68: Sö dông lêi nãi ®Ó bµy tá c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n.


- MT69: Sö dông lêi nãi ®Ó trao ®æi vµ chØ dÉn b¹n bè trong ho¹t ®éng.


- MT70: KÓ vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng nµo ®ã ®Ó ng­êi kh¸c hiÓu ®­îc.

- MT71: KÓ l¹i ®­îc néi dung chuyÖn ®· nghe theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh.


- MT72: BiÕt c¸ch khëi x­íng cuéc trß chuyÖn.


- MT73: §iÒu chØnh giäng nãi phï hîp víi t×nh huèng vµ nhu cÇu giao tiÕp.

- MT74: Ch¨m chó l¾ng nghe ng­êi kh¸c vµ ®¸p l¹i b»ng cö chØ, nÐt mÆt, ¸nh m¾t phï hîp.


- MT75: Kh«ng nãi leo, kh«ng ng¾t lêi ng­êi kh¸c khi trß chuyÖn.

- MT76: Hái l¹i hoÆc cã nh÷ng biÓu hiÖn qua cö chØ, ®iÖu bé, nÐt mÆt khi kh«ng hiÓu ng­êi kh¸c nãi.

- MT77: Sö dông mét sè tõ chµo hái vµ tõ lÔ phÐp phï hîp víi t×nh huèng.

- MT78: Kh«ng nãi tôc, chöi bËy.

- MT79: ThÝch ®äc nh÷ng ch÷ ®· biÕt trong m«i tr­êng xung quanh.
- MT80: ThÓ hiÖn sù thÝch thó víi s¸ch.

- MT81: Cã hµnh vi gi÷ g×n, b¶o vÖ s¸ch.

- MT82: BiÕt ý nghÜa cña mét sè ký hiÖu, biÓu t­îng trong cuéc sèng.

- MT83: Cã mét sè hµnh vi nh­ ng­êi ®äc s¸ch.

- MT84: “§äc” theo truyÖn tranh ®· biÕt.

- MT85: BiÕt kÓ chuyÖn theo tranh.

- MT86: BiÕt ch÷ viÕt cã thÓ ®äc vµ thay cho lêi nãi.

- MT87: BiÕt dïng c¸c ký hiÖu hoÆc h×nh vÏ ®Ó thÓ hiÖn c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n.


- MT88: B¾t ch­íc hµnh vi viÕt vµ sao chÐp tõ, ch÷ c¸i.


- MT89: BiÕt “viÕt” tªn cña b¶n th©n theo c¸ch cña m×nh.

- MT90: BiÕt “viÕt” ch÷ theo thø tù tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi.


- MT91: NhËn d¹ng ®­îc ch÷ c¸i trong b¶ng ch÷ c¸i TiÕng ViÖt.

4. LÜnh vùc ph¸t triÓn nhËn thøc:

- MT92: Gäi tªn nhãm c©y cèi, con vËt theo ®Æc ®iÓm chung.

- MT93: NhËn ra sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y, con vËt vµ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn.

- MT94: Nãi ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c mïa trong n¨m n¬i trÎ sèng.

- MT95: Dù ®o¸n mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn ®¬n gi¶n s¾p x¶y ra.

- MT96: Ph©n lo¹i ®­îc mét sè ®å dïng th«ng th­êng theo chÊt liÖu vµ c«ng dông.

- MT97: KÓ ®­îc mét sè ®Þa ®iÓm c«ng céng gÇn gòi n¬i trÎ sèng.
- MT98: KÓ ®­îc mét sè nghÒ phæ biÕn n¬i trÎ sèng.
- MT99: Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc.

- MT100: H¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t trÎ em.


- MT101: ThÓ hiÖn c¶m xóc vµ vËn ®éng phï hîp víi nhÞp ®iÖu cña bµi h¸t hoÆc b¶n nh¹c.

- MT102: BiÕt sö dông c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó lµm mét s¶n phÈm ®¬n gi¶n.

- MT103: Nãi ®­îc ý t­ëng thÓ hiÖn trong s¶n phÈm t¹o h×nh cña m×nh.

- MT104: NhËn biÕt con sè phï hîp víi sè l­îng trong ph¹m vi 10.


- MT105: T¸ch 10 ®èi t­îng thµnh hai nhãm b»ng Ýt nhÊt hai c¸ch vµ so s¸nh l­îng cña c¸c nhãm.

- MT106: BiÕt c¸ch ®o ®é dµi vµ nãi kÕt qu¶ ®o.


- MT107: ChØ ra ®­îc khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt vµ khèi trô theo yªu cÇu.

- MT108: X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ (trong, ngoµi, trªn, d­íi, tr­íc, sau, ph¶i, tr¸i) cña mét vËt so víi mét vËt kh¸c.

- MT109: Gäi tªn c¸c ngµy trong tuÇn theo thø tù.

- MT110: Ph©n biÖt ®­îc h«m qua, h«m nay, ngµy mai qua c¸c sù kiÖn h»ng ngµy.


- MT111: Nãi ®­îc ngµy trªn đốc lÞch vµ giê trªn ®ång hå.

- MT112: Hay ®Æt c©u hái.

- MT113: ThÝch kh¸m ph¸ c¸c sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh.

- MT114: Gi¶i thÝch ®­îc mèi quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®¬n gi¶n trong cuéc sèng h»ng ngµy.


- MT115: Lo¹i ®­îc mét ®èi t­îng kh«ng cïng nhãm víi c¸c ®èi t­îng cßn l¹i.
- MT116: NhËn ra quy t¾c s¾p xÕp ®¬n gi¶n vµ tiÕp tôc thùc hiÖn theo quy t¾c.

- MT117: §Æt tªn míi cho ®å vËt, c©u chuyÖn, ®Æt lêi míi cho bµi h¸t.

- MT118: Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc theo c¸ch riªng cña m×nh.
- MT119: ThÓ hiÖn ý t­ëng cña b¶n th©n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau.

- MT120: KÓ l¹i c©u chuyÖn quen thuéc theo c¸ch kh¸c.

- MT121. Bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n vµ chui qua cæng

- MT122. Bật liên tục qua 5 vòng


- MT123. Ném trúng đích thẳng đứng

- MT124. Ném trúng đích nằm ngang


- MT125. Ném xa bằng 1 tay


- MT126. Chạy thay đổi theo tốc độ theo hiệu lệnh

- MT127. Tr­ên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ dôc.

- MT128. Tung bóng lên cao và bắt bóng

- MT129. Ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 15m

- MT130. Đi lên xuống ghế


- MT131. BËt chôm ch©n t¸ch ch©n ch¹y nhanh 15 m

- MT132. NÐm xa b»ng 1 tay. Ch¹y nhanh 10m.


- MT133. Đi thăng bằng trên ghế có bê vật trên tay

- MT134.TrÌo lªn xuèng thang


- MT135. NÐm xa b»ng 2 tay, ch¹y nhanh 10 m
- MT136. TrÌo thang ch¹y chËm 100 m

- MT137. BËt xa 50 - 60 cm.


- MT138. BËt qua ch­íng ng¹i vËt- §Ëp vµ b¾t bãng


- MT139. §i th­êng b­íc qua ch­íng ng¹i vËt
- MT140: §i trªn ®­êng ngo»n ngoÌo - BËt qua suèi

- MT141. BËt s©u 25-30 cm


- MT142: Tr­ên sÊp chui qua cæng

- MT143: Ch¹y theo ®­êng zÝc z¾c

- MT144: §i theo ®­êng hÑp, bËt qua suèi

- MT145: Chuyền bóng qua đầu, qua chân

- BËt xa 50 cm.

- BËt b»ng hai ch©n.

- Tiếp xúc đất thăng bằng hoặc cã loạng choạng chạm rồi lấy được thăng bằng.


- Nh¶y xuèng ®­îc ë ®é cao 40 cm, tiÕp ®Êt b»ng hai ®Çu bµn ch©n ch¹m ®Êt nhÑ nhµng, ng­êi th¨ng b»ng ®«i lóc cã loạng choạng rồi lấy được thăng bằng.
- NÐm b¾t bãng b»ng hai tay kho¶ng c¸ch xa 4m, thØnh tho¶ng cã «m bãng vµo ngùc.

- TrÌo lªn xuèng thang phèi hîp ch©n nä tay kia.

- TrÌo lªn thang Ýt nhÊt ®­îc 1,5m.
- Tù cµi vµ më hÕt cóc, hai tµ ¸o kh«ng bÞ lÖch.

- Th­êng xuyªn tù mÆc vµ cëi ®­îc quÇn ¸o ®óng c¸ch, ®«i lóc ph¶i cã ng­êi gióp ®ì.

- Th­êng xuyªn cÇm bót ®óng b»ng ngãn trá, vµ ngãn c¸i, ®ì b»ng ngãn gi÷a

- Tù t« mµu ®Òu kh«ng chêm ra ngoµi

- §­êng c¾t th­êng xuyªn l­în theo nÐt vÏ vµ hÇu nh­ kh«ng bÞ r¸ch

- Tự làm không phải nhờ người khác giúp đỡ, b«i hå ®Òu, c¸c chi tiÕt kh«ng chång lªn nhau

- D¸n h×nh vµo ®óng chç cho tr­íc ph¼ng phiu

- Nh¶y lß cß 5-7 b­íc liªn tôc vÒ phÝa tr­íc.

- BiÕt ®æi ch©n(®æi ch©n kh«ng ph¶i dõng l¹i kh«ng cÇn sù gióp ®ì) khi nh¶y 5 b­íc liªn tôc
- §Ëp vµ b¾t ®­îc bãng b»ng hai tay.

- Kh«ng «m bãng vµo ng­êi


- Th­êng xuyªn ®i trªn ghÕ gi÷ ®­îc th¨ng b»ng hÕt chiÒu dµi cña ghÕ

- Khi ®i m¾t nh×n vÒ phÝa tr­íc


- Th­êng xuyªn ch¹y ®­îc ®Õn ®Ých trong kho¶ng 5 7 gi©y, biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng
- Ch¹y 150m liªn tôc trong thời gian 3phút, phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng ch¹y víi tèc ®é chËm ®Òu
- Kh«ng cã dÊu hiÖu mÖt mái nh­ ng¾p, ngñ gËt trong kho¶ng 30 phót

- Th­êng xuyªn gi÷ ®­îc tËp trung chó ý vµ tham gia ho¹t ®éng tÝch cùc

- Luyện tập kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.'
- Th­êng xuyªn tù ch¶i r¨ng, röa mÆt hoÆc thØnh tho¶ng c« gi¸o ph¶i h­íng dÉn

- Kh«ng cßn kem ®¸nh r¨ng sãt l¹i trªn bµn ch¶i


- Thường xuyên biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
- Tù ch¶i ®Çu khi bÞ rèi bï hoÆc khi ®­îc c« gi¸o nh¾c

- Tự chỉnh quần áo khi bị xô lệch hoặc khi cô giáo nhắc.


- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật.

- Nhận biết, phân biệt thực phẩm có lợi, có hại cho sức khỏe.

- Ích lợi của 4 nhóm thực phẩm và bữa ăn đa dạng thực phẩm, lợi ích của môi trường trong sạch đối với sức khỏe.


- Nhận biết một số nơi lao động có sự nguy hiểm

- Nhận biết một số đồ dùng, dụng cụ có thể gây nguy hiểm.

­

- Nhận biết và phân biệt một số việc làm gây nguy hiểm.- Mối nguy hiểm khi leo trèo cây và trú mưa dưới gốc cây to.

- Nhận biết những mối nguy hiểm khi tiếp xúc với con vật, giữ gìn vệ sinh khi tiếp xúc với các con vật.

- Kh«ng ch¬i ë n¬i nguy hiÓm,
- Nhận biết một số nơi nguy hiểm, mất vệ sinh,

- Quan sát và nhận biết những nơi nguy hiểm xảy ra trên đường phố, đường làng, đường tàu, ao hồ, sông suối và không chơi ở đó.

­

- Nhận biết mối quan hệ giữa bản thân với những người xung quanh.- Không được nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.


- Nhận biết thuốc lá có hại cho sức khỏe con người.

- Nói được (Hä vµ tªn cña b¶n th©n.Tªn tr­êng, líp ®ang häc. Hä vµ tªn cña bè, mÑ. §Þa chØ cña gia ®×nh. Sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh nÕu cã).

- Sở thích, khả năng của bản thân.

- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.

- Vị trí, trách nhiệm của bản thân trong gia đình, ở lớp học.
- Nhận biết trang phục phï hîp víi giíi tÝnh.

- Trẻ trai phải mạnh mẽ, dứt khoát

- Trẻ gái: nhẹ nhàng ý tứ
- Trẻ nói được việc mình có thể làm được phù hợp với khả năng thực tế của bản thân.

- Trẻ nói được điều mình thích đúng với biểu hiện thực tế.

- Tôn trọng sở thích của bạn bè và người thân.

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.


- Mạnh dạn tự tin bầy tỏ ý kiến.

- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.

- Thực hiện một số công việc phục vụ cho bản thân và công việc được giao.

- Phấn khởi, vui vẻ, tự hào sau khi hoàn thành công việc, ngắm nghía nâng niu sản phẩm của mình, khoe kể sản phẩm của mình với người khác

- Giữ gìn, bảo quản sản phẩm
- Thực hiện những quy định đơn gian trong sinh hoạt hàng ngày, ở nhà, lớp học và một số nơi công cộng.

- M¹nh d¹n tự tin bày tỏ ý kiến.

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

- Bầy tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

- Thể hiện được 4 trong 6 trạng thái xúc cảm phù hợp với tình huống qua lời nói , cử chỉ , nét mặt (vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ)

- Nhận ra tâm trạng của bạn bè, người thân cô giáo ( buồn hay vui)

- Biết an ủi người thân hay bạn bè khi họ buồn

- Chúc mừng, ca ngợi, cổ vũ người thân, bạn bè khi họ có niềm vui
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lế hội của quê hương đất nước.

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.

- Nhận biết, phân biệt một số loại cây.

- Chăm sóc các con vật quen thuộc hàng ngày: cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm…

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.

- Tự điều chỉnh hành vi, thái độ phù hợp

- Lắng nghe ý kiến của người khác.
- Nhanh chóng hòa đồng vào các hoạt động chung nhóm bạn

- Vui vẻ, thoải mái khi chơi trong nhóm bạn


- Chñ ®éng b¾t chuyÖn.

- S½n lßng tr¶ lêi c¸c c©u hái khi ®­îc hái.


- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người gần gũi.

- Chñ ®éng gióp ®ì khi nh×n thÊy b¹n hoÆc ng­êi kh¸c cÇn sù trî gióp.

- S½n sµng, nhiÖt t×nh gióp ®ì ngay khi b¹n hoÆc ng­êi lín yªu cÇu.
- Th­êng hay ch¬i theo nhãm b¹n.

- Cã Ýt nhÊt 2 b¹n th©n lu«n ch¬i víi nhau.


- Chờ đến lượt, hợp tác.

- Mạnh dạn, tự tin chia sẻ suy nghĩ, chờ đến lượt trao đổi, bổ sung ý kiến với bạn khi giao tiếp.

- TËp trung chó ý nghe ng­êi kh¸c nãi, sử dụng lời nói, cư chỉ, lễ phép, lịch sự.

- Kh«ng c¾t ngang khi ng­êi kh¸c ®ang nãi.

-Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.

- Chấp nhận sự khác nhau giữa các ý kiến và cùng nhau thống nhất để cùng thực hiện


- Khi trao ®æi th¸i ®é b×nh tÜnh t«n träng lÉn nhau, kh«ng nãi c¾t ngang khi ng­êi kh¸c ®ang tr×nh bµy.

- Ch¬i víi b¹n vui vÎ.

- BiÕt gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a m×nh víi c¸c b¹n trong nhãm.
- Thùc hiÖn sù ph©n c«ng cña ng­êi kh¸c.

- Vui vÎ thùc hiÖn nhiÖm vô.


- Luyện tập các công việc tự phục vụ bản thân.

- Thực hiện các công việc trực nhật và giúp đỡ cô giáo.

- KÓ l¹i một số công việc đơn giản, vừa sức trẻ
- Nãi ®­îc viÖc lµm cña m×nh cã ¶nh h­ëng, g©y ph¶n øng cho ng­êi kh¸c nh­ thÕ nµo.
- Tù chµo hái, c¸m ¬n, xin lçi, lÔ phÐp víi ng­êi lín.

- Thể hiện tình cảm, hành động phù hợp qua trò chơi đóng vai.


- Biết cách trình bầy để nhờ người khác giúp đỡ.

- Tự nhờ hoặc thỉnh thoảng có sự gợi ý của người lớn khi cần


- Thực hành trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây, bảo vệ môi trường.

- Mối quan hệ giữa con người với môi trường

- Sự cần thiết của môi trường đối với đời sống con người.
- Lao động, chăm sóc vườn trường, góc thiên nhiên.

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về việc giữ gìn nguồn nước sạch, tiết kiệm nguồn nước sạch.


- Trò chuyện tìm hiểu về tình cảm, sở thích của các thành viên trong gia đình và những ứng xử lễ phép, lịch sự với người thân trong gia đình.

- Trò chuyện về bạn bè, cô giáo, lớp học.


- Nhận biết và phân biệt những cảm xúc khác nhau qua tranh, lời nói và cử chỉ, nét mặt, điệu bộ.

- Tự nhận ra sự khác biệt của bạn với mình.

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các bạn.

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng - sai, tốt - xấu.

- Trẻ lắng nghe và nhận ra được 3 - 5 cảm xúc: Vui buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi qua ngứ điệu lời nói của người khác

- Thể hiện được cảm xúc qua ngữ điệu lời nói của trẻ

- Nghe và làm theo 2 lời chỉ dẫn liên quan đến 2 -3 hành động

- Thực hiện được nhiệm vụ phù hợp với chỉ dẫn


- Hiểu và làm được 2,3 yêu cầu liên tiếp

- Lùa chän c¸c sù vËt, hiÖn t­îng trong nhãm theo yªu cÇu.


- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa.

- Trẻ biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung, ý nghĩa chính trong câu chuyện, bài thơ.

- ThÓ hiÖn m×nh hiÓu ý chÝnh cña c©u truyÖn, th¬, ®ång dao:

+ Tªn:


+ C¸c nh©n vËt.

+ T×nh huèng trong c©u chuyÖn.

- Tù hoÆc cã 1 - 2 lÇn cÇn cã sù gîi ý cña c« gi¸o trÎ kÓ ®­îc néi dung chÝnh trong c©u chuyÖn, bµi th¬ trÎ ®­îc nghe.
- Kh«ng cã hoÆc chØ cã mét chót khã kh¨n trong ph¸t ©m tõ.

- Kể lại sự việc rõ ràng, mạch lạc. Bày tỏ tình cảm, nhu cầu của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.


- Th­êng xuyªn biÕt dïng ®óng danh tõ, tÝnh tõ, ®éng tõ, tõ biÓu c¶m trong c©u nãi cña trÎ vµ phï hîp víi hoµn c¶nh.

- Tù sö dông ®óng c¸c lo¹i c©u: c©u ®¬n, c©u ghÐp, c©u kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh, nghi vÊn, mÖnh lÖnh phï hîp víi t×nh huèng.

- Đặt các câu hỏi: “tại sao?”, “như thế nào?”

- TrÎ nãi râ c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh nghiÖm cña m×nh theo c¸ch kh«ng bÞ ng­êi kh¸c hiÓu sai hoÆc cã sù gióp ®ì diÔn ®¹t b»ng cö chØ, nÐt mÆt.

- Trẻ trao đổi, chỉ dẫn bạn bè theo cách của trẻ để các bạn hiểu và cùng nhau hợp tác trong quá trình hoạt động.
- Tù kÓ l¹i sù viÖc, hiÖn t­îng râ rµng, theo tr×nh tù l«gic, vÒ sù viÖc, hiÖn t­îng mµ trÎ biÕt hoÆc nh×n thÊy.

- Khi ng­êi nghe ch­a râ trÎ cã thÓ kÓ chËm l¹i, nh¾c l¹i, gi¶i thÝch l¹i.


- Kể chuyện theo tranh về các công việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngàycủa bản thân, biết sử dụng từ có hình ảnh

- KÓ ®­îc néi dung c©u chuyÖn (trÎ ®· ®­îc nghe kÓ) mét c¸ch râ rµng, theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh.

- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.
- Chñ ®éng nãi chuyÖn víi b¹n bÌ, ng­êi lín (khi gÆp b¹n míi, kh¸ch ®Õn líp).

- Tù ®iÒu chØnh ®­îc giäng nãi, ng÷ ®iÖu phï hîp víi hoµn c¶nh vµ nhu cÇu giao tiÕp.

- Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
- Nh×n vµo m¾t ng­êi nãi.

- GËt gï, mØm c­êi.

- §¸p l¹i b»ng cö chØ, nÐt mÆt, ®iÖu bé.

- Không nói chen ngang khi người khác đang nói.


- Gi¬ tay khi muèn nãi, kh«ng nãi chen vµo khi ng­êi kh¸c ®ang nãi.

- TËp trung kh«ng bá gi÷a chõng trong trß chuyÖn.

- TrÎ chñ ®éng dïng c©u hái ®Ó hái l¹i khi kh«ng hiÓu ng­êi kh¸c nãi.

- ThÓ hiÖn qua cö chØ, ®iÖu bé khi trÎ kh«ng hiÓu lêi nãi cña ng­êi kh¸c.

- TrÎ chñ ®éng sö dông c¸c c©u: c¶m ¬n, xin lçi, t¹m biÖt trong c¸c t×nh huèng phï hîp kh«ng cÇn ng­êi lín nh¾c nhë.

- TrÎ kh«ng nãi tôc, chöi bËy ở mọi lúc, mọi nơi.


- Th­êng xuyªn ch¬i ë gãc s¸ch.

- Hay hái vÒ ch÷ hoÆc ®Ò nghÞ ng­êi kh¸c ®äc cho nghe hoÆc tù ®äc.


- Chọn sách để “đọc” và xem.

- T×m s¸ch ®Ó ®äc, yªu cÇu ng­êi kh¸c ®äc s¸ch ®Ó nghe.

- Th­êng xuyªn thÓ hiÖn høng thó khi nghe c« gi¸o ®äc s¸ch cho c¶ líp.

- BiÕt hái vµ tr¶ lêi c©u hái liªn quan ®Õn néi dung s¸ch c« ®äc.

- Th­êng ch¬i ë gãc s¸ch, “®äc” s¸ch tranh.

- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.


- TrÎ th­êng xuyªn ®Ó s¸ch ®óng n¬i quy ®Þnh. CÇm s¸ch cÈn thËn.

- Kh«ng: nÐm, vÏ bËy, xÐ, lµm nh¨n, nhµu, háng s¸ch, ngåi, giÉm lªn s¸ch.


- TrÎ nhËn ra vµ biÕt ®­îc ý nghÜa cña c¸c ký hiÖu quen thuéc trong cuéc sèng (KÝ hiÖu ®å dïng c¸ nh©n, biÓn b¸o giao th«ng, kh«ng hót thuèc l¸, vøt r¸c vµo thïng r¸c, nhµ vÖ sinh, thêi tiÕt).

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.

- TrÎ thÓ hiÖn ®óng c¸c hµnh vi cña ng­êi ®äc: cÇm s¸ch ®óng chiÒu vµ biÕt c¸ch lËt trang (gië trang s¸ch tõ tr¸i sang ph¶i, gië tõng trang: ®äc tõ trªn xuèng d­íi, ®äc tõ tr¸i qua ph¶i.
- TrÎ tù “®äc” ®­îc néi dung chÝnh phï hîp víi tranh.

- Đọc thứ tự tranh 1 đến hết.


- Nh×n vµo tranh vÏ trong s¸ch, trÎ cã thÓ nãi ®­îc néi dung mµ tranh minh häa.

- Nãi ®­îc thø tù cña sù viÖc tõ c¸c bøc tranh vµ cã thÓ kÓ ®­îc néi dung chÝnh cña c©u chuyÖn qua tranh vÏ.

- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
- HiÓu r»ng ch÷ viÕt cã thÓ ®äc, viÕt, con ng­êi sö dông ch÷ viÕt víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau (VÝ dô: viÕt th­, viÕt thiÕp).
- TrÎ biÕt dïng ký hiÖu, h×nh vÏ thÓ hiÖn c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ cña b¶n th©n.

- S¶n phÈm thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m mong muèn, kinh nghiÖm, ý nghÜ cña b¶n th©n.

- BiÕt sö dông c¸c dông cô viÕt vÏ kh¸c nhau.
- B¾t ch­íc hµnh vi viÕt trong vui ch¬i vµ c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy.

- Sao chÐp ®­îc c¸c tõ, ch÷ c¸i theo trËt tù.

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- TrÎ tù “viÕt” ®­îc tªn cña m×nh theo trÝ nhí kh«ng cÇn sù gióp ®ì.

- C¸c tõ, ch÷ c¸i ®­îc viÕt ®óng thø tù.


- TrÎ thùc hiÖn viÕt ®óng quy t¾c cña TiÕng ViÖt: viÕt tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi.

- NhËn d¹ng được ít nhất 20 ch÷ c¸i vµ ph¸t ©m ®óng.


- TrÎ ph©n ®­îc theo nhãm (c©y cèi, con vËt) theo mét dÊu hiÖu chung nµo ®ã vµ nãi tªn nhãm.

- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số con vật, cây, hoa, quả

- Gäi ®­îc tªn tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y hoÆc con vËt thÓ hiÖn trªn tranh ¶nh.
- NhËn ra sù thay ®æi cña mét sè hiÖn t­îng thiªn nhiªn theo giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y, con.

- Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện sống của một số loại cây, con vật


- TrÎ nãi ®­îc tªn c¸c mïa, ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña mïa.

- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa.

- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
- Nãi ®­îc hiÖn t­îng vµ gi¶i thÝch ®­îc dù ®o¸n cña m×nh. VÝ dô: trêi nhiÒu m©y ®en s¾p m­a.

- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.

- TrÎ nãi ®­îc c«ng dông vµ chÊt liÖu cña c¸c ®å dïng th«ng th­êng trong sinh ho¹t h»ng ngµy.

- XÕp nh÷ng ®å dïng ®ã vµo mét nhãm vµ gäi tªn nhãm theo c«ng dông hoÆc chÊt liÖu theo yªu cÇu.

- Đặc điểm công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi.

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu,


- KÓ hoÆc tr¶ lêi ®­îc c©u hái vÒ nh÷ng ®Þa ®iÓm c«ng céng: tr­êng häc, n¬i mua s¾m, kh¸m bÖnh ë n¬i trÎ sèng.
- TrÎ kÓ tªn ®­îc mét sè nghÒ phæ biÕn, nãi ®­îc c«ng cô vµ s¶n phÈm cña nghÒ.

- Phân biệt được các nghề qua một số đặc điểm (đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm…)


- TrÎ biÓu lé c¶m xóc (qua nÐt mÆt, cö chØ, ®éng t¸c) phï hîp víi giai ®iÖu (vui, ªm dÞu, buån) cña bµi h¸t hoÆc b¶n nh¹c.

- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc dân ca, nhạc thiếu nhi, nhạc cổ điển)

- H¸t ®­îc lêi bµi h¸t.

- H¸t ®óng giai ®iÖu.

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

- VËn ®éng nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sức thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát bản nhạc.
- Sö dông tõ 2 lo¹i vËt liÖu ®Ó lµm ra mét lo¹i s¶n phÈm.

- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.

- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước hình dáng, đường nét và bố cục.

- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.


- §Æt tªn cho s¶n phÈm.

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.

- Nói lên ý tưởng tạo hình.

- §Õm trong ph¹m vi 10 và đếm theo khả năng.

- Chän thÎ ch÷ sè t­¬ng øng (hoÆc viÕt) víi sè l­îng ®· ®Õm ®­îc.
- Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Tách một nhóm thành hai nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau.

- Gộp các nhóm đối tượng và đếm.
- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. Sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao.

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

- LÊy ®­îc c¸c khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt, khèi trô cã mµu s¾c, kÝch th­íc kh¸c nhau khi nghe gäi tªn.

- LÊy hoÆc chØ ®­îc mét sè vËt quen thuéc cã d¹ng h×nh häc theo yªu cÇu.

- Nhận dạng khối vuông, khối trụ, khối chữ nhật qua tên gọi và trong thực tế.

- Nãi ®­îc vÞ trÝ (trong, ngoµi, trªn, d­íi, tr­íc, sau, ph¶i, tr¸i) cña mét vËt so víi mét vËt kh¸c trong kh«ng gian.

- S¾p xÕp vÞ trÝ cña sù vËt theo yªu cÇu

- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác với một vật nào đó làm chuẩn.

- Nãi ®­îc tªn c¸c ngµy trong tuÇn theo thø tù (VÝ dô: Thø hai, thø ba).

- Nãi ®­îc h«m nay lµ thø mÊy, ngµy mai lµ thø mÊy.

- Nãi ®­îc h«m qua ®· lµm viÖc g×, h«m nay lµm g× vµ c« dÆn, mÑ dÆn ngµy mai sÏ lµm viÖc g×.


- Nãi ®­îc lÞch, ®ång hå dïng ®Ó lµm g×?

- Nãi ®­îc ngµy trªn lÞch (®äc ghÐp sè).

- Nãi ®­îc giê ch½n trªn ®ång hå.


- Hay ®Æt c©u hái ®Ó t×m hiÓu hoÆc lµm râ th«ng tin.
- Trẻ thÝch nh÷ng c¸i míi (®å ch¬i, ®å vËt, trß ch¬i, ho¹t ®éng míi).

- Chắp ghép các hình học tạo thành các hình mới có hình dạng giống các phương tiện giao thông.

- So sánh sự khác nhau và giống nhau củ đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của chúng.

- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu


- Ph¸t hiÖn ra hiÖn t­îng.

- Nªu ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng ®ã.

- Gi¶i thÝch b»ng mÉu c©u: “T¹i v×, cho nªn”

- NhËn ra sù kh¸c biÖt cña mét ®èi t­îng trong nhãm so víi nh÷ng c¸i kh¸c.

- Gi¶i thÝch ®óng khi lo¹i bá ®èi t­îng kh¸c biÖt ®ã.
- NhËn ra quy luËt s¾p xÕp và làm theo quy tắc đó.

- TiÕp tôc thùc hiÖn ®óng quy luËt Ýt nhÊt ®­îc hai lÇn lÆp l¹i

- Nãi t¹i sao l¹i s¾p xÕp nh­ vËy
- §Æt ®­îc tªn míi cho ®å vËt, c©u chuyÖn phù hợp.

- §Æt ®­îc lêi míi cho bµi h¸t.


- Cã c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc theo c¸ch riªng cña m×nh.

- §¹t ®­îc kÕt qu¶ theo yªu cÇu cña c«ng viÖc.


- X©y dùng c¸c “c«ng tr×nh” tõ nh÷ng khèi x©y dùng kh¸c nhau, theo c¸ch kh¸c nhau.

- Cã nh÷ng vËn ®éng minh häa, móa míi.

- C¾t, xÐ, d¸n, vÏ nh÷ng bøc tranh, nÆn t­îng ®éc ®¸o.

- §Æt tªn míi cho câu chuyện.

- Thêm lời mới.

- Tóm tắt nội dung câu chuyện theo ý hiểu của trẻ.

- TrÎ biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng, bß chui qua cæng kh«ng ch¹m d©y. RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay. Ph¸t triÓn c¬ ch©n, c¬ tay
- Trẻ biết bật chụm chân liên tục qua 5 vòng không chạm vào vòng. Rơi xuống đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân, từ từ đến cả bàn chân
- Trẻ biết cầm túi cát, chân đứng chân trước chân sau, vung tay ra sau dùng sức ném khoẻ về phía trước vào đích thẳng đứng

- Trẻ biết cầm túi cát, chân đứng chân trước chân sau, vung tay ra sau dùng sức ném khoẻ về phía trước vào đích nằm ngang

-Trẻ biết cầm túi cát, chân đứng chân trước chân sau, vung tay ra sau ném khoẻ về phía trước
- Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng tay nọ chân kia khi chạy. Khi chạy biết nhìn thẳng về phía trước
- TrÎ tr­ên khÐo lÐo kÕt hîp tay chân tr­ên sÊp qua ghÕ thÓ dôc. Phối hợp tay ch©n nhịp nhàng
- Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay, khi bóng rơi xuống bắt bóng bằng 2 tay không làm rơi bóng, không ôm vào ngực
- Trẻ biết dùng sức của 2 tay, chạy nhanh 15 m, khi chạy biết nhấc cao chân, xác định được hướng chạy

- Trẻ biết cầm túi cát, chân đứng chân trước chân sau, vung tay ra sau dùng sức ném khoẻ về phía trước vào đích nằm ngang


- Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi đi trên ghế
- Trẻ thực hiện đóng kỹ năng bật t¸ch ch©n khÐp ch©n biết chụm hai ch©n và t¸ch hai ch©n theo sơ đồ và chạy nhanh 15 m
- TrÎ biết cÇm tói c¸t ®óng t­ thÕ nÐm m¹nh ra xa, và chạy nhanh 10 m

- Trẻ biết cách đi thăng bằng trên ghế và bê vật trên tay.


- TrÎ biÕt c¸ch trÌo lªn xuèng thang nhÑ nhµng ®óng c¸ch

- Biết dùng tay để đẩy túi cát ra xa hơn, vµ ch¹y nhanh 10m vÒ phÝa tr­íc

- TrÎ biÕt trÌo lªn xuèng thang nhanh, tù tin vµ biÕt ch¹y chËm theo c¸ch b­íc liªn tôc ch©n nä, tay kia
- TrÎ nhí tªn bµi tËp, biÕt dïng søc cña c¬ thÓ bËt xa 50 - 60cm
- TrÎ biÕt tªn bµi tËp, biÕt c¸ch bËt qua ch­íng ng¹i vËt, vµ c¸ch ®Ëp vµ b¾t bãng
- TrÎ biÕt ®i phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng vµ b­­íc qua ch­íng ng¹i vËt kh«ng ch¹m vµo vËt.
- TrÎ biÕt ®i trªn ®­êng ngo»n ngoÌo kh«ng ch¹m v¹ch ®­êng, biÕt phèi hîp tay, ch©n nhÞp nhµng khi bËt qua suèi. Th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t triÓn c¸c c¬ quan vËn ®éng cho trÎ, gióp trÎ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt nhanh, m¹nh, khÐo, bÒn
- Trẻ biết 2 tay chống vµo 2 bªn h«ng ®øng tr­íc v¹ch chuÈn nhón gèi lÊy ®µ ®Ó bËt qua v¹ch vÏ, khi bËt ch©n xuèng, 2 mòi bµn ch©n ®Æt xuèng ®Êt tr­íc, bµn ch©n gãt ch©n h¹ xuèng sau thËt nhÑ nhµng .

- TrÎ n¾m ®­îc tªn bµi tËp, tËp høng khëi. BiÕt tr­ên s¸t bông xuèng sµn, mét tay ®­a vÒ phÝa tr­íc vµ mét ch©n co ®¹p ®Ó ®Çy ng­êi vÒ phÝa tr­íc kh«ng ch¹m cæng

- TrÎ đứng trước vạch, ch©n phải đứng chạm vạch ch©n tr¸i đưa ra phÝa sau tay phải ®Ó tr­íc ngùc, tay tr¸i ®­a ra phÝa sau, khi cã lÖnh th× ch¹y nhanh vÒ phÝa tr­íc theo ®­êng zÝc z¾c qua 5 ®iÓm kh«ng ch¹m hép

- TrÎ x¸c ®Þnh ®­îc h­íng ®i, trÎ biÕt ®i theo ®­êng hÑp mét c¸ch khÐo lÐo kh«ng giÉm v¹ch 2 bªn.

- TrÎ biết tên bài vận động, trẻ biết chuyền bóng qua đầu, qua chân đúng tư thế, khéo léo, không làm rơi bóng
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương