Lí thuyết và BÀi tập phần quang học vật lí 11 NÂng caotải về 2.81 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích2.81 Mb.
#2883
1   2   3   4   5   6

II. BÀI TOÁN NGƯỢC:

(là bài toán cho kết quả d /, k hoặc f, k..., xác định d,f hoặc d, d /...)
a. Cho biết tiêu cự f của thấu kính và số phóng đại ảnh k, xác định khoảng cách từ vật thật đến thấu kính d, xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh.
Bài 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao gấp hai lần vật. Xác định vị trí vật và ảnh. (d=30cm,10cm)
Bài 2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác định vị trí vật và ảnh. (d=30,60cm)
Bài 3. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng vật. Xác định vị trí vật và ảnh.

Bài 4. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác định vị trí vật và ảnh. (d=20, d’=10cm)

Bài 5:. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 (cm). Vật sáng AB cao 2m cho ảnh AB cao 1 (cm) . Xác định vị trí vật?

Bài 6 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Xác định vị trí của vật thật để ảnh qua thấu kính lớn gấp 5 làn vật? Vẽ hình?
b. Cho biết tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách giữa vật và ảnh l, xác định khoảng cách từ vật thật đến thấu kính d, xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh.

Chú ý:

Gọi OA là khoảng cách từ vật đến thấu kính, OA’ là

khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Như vậy:

+ Vật thật:d=OA

+Ảnh thật:d=OA’.

+Ảnh ảo:d=-OA;

Các trường hợp có thể xảy ra đối với vật sáng:

a. Thấu kính hội tụ, vật sáng cho ảnh thật d > 0,

d / > 0:


l = OA+OA’=d + d /
b. Thấu kính hội tụ, vật sáng cho ảnh ảo, d > 0,

d / < 0:
l=OA’-OA

= -d’-d

=-(d+d’)

c. Thấu kính phân kỳ, vật sáng cho ảnh ảo, d > 0,

d / > 0:


l =OA-OA’= d / + d

Tổng quát cho các trường hợp, khoảng cách vật ảnh là


l = d / + dTùy từng trường hợp giả thiết của bài toán để lựa chọn công thức phù hợp.
Bài 1. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 25cm. Xác định vị trí vật và ảnh.(d=5,10,15cm)
Bài 2: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh ở trên màn cách vật 25cm. Xác định vị trí vật và ảnh.
Bài 3: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cùng chiều vật cách vật 25cm. Xác định vị trí vật và ảnh.

Bài 4: Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 25cm. Xác định vị trí vật và ảnh. (d=42,6cm)

Bài 5. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (tiêu cự 20cm) có ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh.
Bài6. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ(tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7,5cm. Xác định tính chất, vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh.
Bài 7 Một vật sáng AB =4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (có tiêu cự 40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật.
Bài 8. Vật sáng AB đặt vông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f =10cm, cho ảnh thật lớn hơn vật và cách vật 45cm

a) Xác định vị trí của vật, ảnh. Vẽ hình

b) Vật cố định. Thấu kính dịch chuyển ra xa vật hơn nữa. Hỏi ảnh dịch chuyển theo chiều nào?

Bài 9. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f =-25cm cho ảnh cách vật 56,25cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Tính độ phóng đại trong mỗi trường hợp.

c. Cho khoảng cách giữa vật và màn ảnh L, xác định mối liên hệ giữa L và f để có vị trí đặt thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn.
Bài 1: Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f đặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính.Tìm mối liên hệ giữa L & f để

a. có 2 vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn.

b. có 1 vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn.

a. không có vị trí của TK cho ảnh rõ nét trên màn.Bài 2 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh chiết suất n=1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L

a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L (L=80cm)

b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L=90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu được trong các trường hợp này? (d=30,60cm; k1.k2=1)

Bài 3: Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng 1,8m, ảnh thu được cao bằng 1/5 vật.

a) Tính tiêu cự của thấu kính

b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn E. Dịch chuyển thấu kính trong khoảng AB và màn. Có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn E không?
d. Cho khoảng cách giữa vật và màn ảnh L, cho biết khoảng cách giữa hai vị trí đặt thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn là l . Tìm tiêu cự f.

phương pháp đo tiêu cự thấu kính hội tụ ( phương pháp Bessel)


Bài 1 Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L = 72cm. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f đặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, người ta tìm được hai vị trí của TKcho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau l = 48cm. Tính tiêu cự thấu kính.
_____________________________________________________________________________________
DẠNG 4. DỜI VẬT, DỜI THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH
A.LÍ THUYẾT

 • Khi thấu kính giữ cố định thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều.

 • Khi di chuyển vật hoặc ảnh thì d và d liên hệ với nhau bởi:

 • d = d2 - d1 hoặc d = d1 – d2 khi đó:

B.BÀI TẬPBài 1. Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban đầu ảnh của vật qua thấu kính là ảnh ảo và bằng nửa vật. Giữ thấu kính cố định di chuyển vật dọc trục chính 100 cm. Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo và cao bằng 1/3 vật. Xác định chiều dời của vật, vị trí ban đầu của vật và tiêu cự của thấu kính?

ĐA: 100 cm; 100cm.Bài 2. Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban đầu ảnh của vật qua thấu kính A1B1 là ảnh thật. Giữ thấu kính cố định di chuyển vật dọc trục chính lại gần thấu kính 2 cm thì thu được ảnh của vật là A2B2 vẫn là ảnh thật và cách A1B1 một đoạn 30 cm. Biết ảnh sau và ảnh trước có chiều dài lập theo tỉ số .

 1. Xác định loại thấu kính, chiều dịch chuyển của ảnh?

 2. Xác định tiêu cự của thấu kính? ĐA: 15 cm.


Bài 3:Bài 4:Bài 5:Bài 6:


Bài 7.Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Qua thấu kính cho ảnh thật A1B1 . Nếu tịnh tiến vật dọc trục chính lại gần thấu kính thêm một đoạn 30 cm lại thu được ảnh A2B2 vẫn là ảnh thật và cách vật AB một khoảng như cũ. Biết ảnh lúc sau bằng 4 lần ảnh lúc đầu.

 1. Tìm tiêu cự của thấu kính và vị trí ban đầu? ĐA: 20cm; 60 cm

b. để ảnh cao bằng vật thì phải dịch chuyển vật từ vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu, theo chiều nào? ĐA: 20 cm; 60 cm.
Bài 8. Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh, chiết suất n1=1,5, ta thu được một ảnh thật nằm cách thấu kính 5cm. Khi nhúng cả vật và thấu kính trong nước chiết suất n2=4/3, ta vẫn thu được ảnh thật, nhưng cách vị trí ảnh cũ 25cm ra xa thấu kính. Khoảng cách giữa vật và thấu kính giữ không đổi. Tính bán kính mặt cầu của thấu kính và tiêu cự của nó khi đặt trong không khí và khi nhúng trong nước. Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính.

Bài9. Một thấu kính hội tụ cho ảnh thật S’ của điểm sáng S đặt trên trục chính.

-Khi dời S gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm.

-Khi dời S ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm.

(kể từ vị trí đầu tiên)

Tính tiêu cự của thấu kính?

Bài 10. A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Đặt vật ở A, một thấu kính ở B thì ảnh thật hiện ở C với độ phóng đại |k1|=3. Dịch thấu kính ra xa vật đoạn l = 64cm thì ảnh của vật vẫn hiện ở C với độ phóng đại |k2| =1/3. Tính f và đoạn AC.

____________________________________________________________________________


DẠNG 5:THẤU KÍNH VỚI MÀN CHẮN SÁNG
Câu1:Thấu kính hội tụ tiêu cự 12cm. Điểm sáng S nằm trên trục chính màn cách vật 90 cm.Đặt màn sau thấu kính.Xác định vị trí của S so với thấu kính để:

a.Trên màn thu được ảnh điểm của S. (d=75,74 và d=14,26)

b.Trên màn thu được vòng tròn sáng, có:

+Bán kính bằng bán kính đường rìa. (d=12, 16, 18cm)

+Có bán kính gấp đôi bán kính đường rìa (d=36cm, 30cm, 10,43cm)

+Có bán kính bằng nửa bán kính đường rìa (d=15,85cm, 68,15cm, 82,99cm, 13,01cm)C©u 2. Mét TKHT cã tiªu cù f = 25cm. §iÓm s¸ng A trªn trôc chÝnh vµ c¸ch thÊu kÝnh 39cm; mµn ch¾n E trïng víi tiªu diÖn ¶nh.

a. TÝnh b¸n kÝnh r cña vÖt s¸ng trªn mµn; BiÕt b¸n kÝnh cña thÊu kÝnh R = 3cm.

b. Cho ®iÓm s¸ng A dÞch chuyÓn vÒ phÝa thÊu kÝnh. Hái b¸n kÝnh vÖt s¸ng trªn mµn thay ®æi nh­ thÕ nµo?

c. §iÓm s¸ng A vµ mµn cè ®Þnh. Khi thÊu kÝnh dÞch chuyªn tõ A ®Õn mµn th× b¸n kÝnh vÖt s¸ng trªn mµn thay ®æi nh­ thÕ nµo?.C©u 3 §iÓm s¸ng A trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô. Bªn kia ®Æt mét mµn ch¾n vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh. Mµn c¸ch A mét ®o¹n kh«ng ®æi a=64cm. DÞch thÊu kÝnh tõ A ®Õn mµn ta thÊy khi thÊu kÝnh c¸ch mµn 24cm th× b¸n kÝnh vÖt s¸ng trªn mµn cã gi¸ trÞ nhá nhÊt. TÝnh tiªu cù cña thÊu kÝnh. ĐS:(f=25cm)

C©u 4. ¶nh thËt S’ cña ®iÓm s¸ng S cho bëi TKHT cã tiªu cù f =10cm ®­îc høng trªn mµn E vu«ng gãc víi trôc chÝnh. S’ c¸ch trôc chÝnh h’ =1,5cm; c¸ch thÊu kÝnh d’ =15cm.

a. T×m kho¶ng c¸ch tõ S ®Õn thÊu kÝnh vµ ®Õn trôc chÝnh. (d’=30cm, h=3cm)

b. ThÊu kÝnh lµ ®­êng trßn b¸n kÝnh R = 6cm.

Dïng mµn ch¾n nöa h×nh trßn b¸n kÝnh r=R. Hái ph¶i ®Æt mµn ch¾n c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n bao nhiªu ®Ó S’ biÕn mÊt trªn mµn E. (>30cm)

c. S vµ mµn cè ®Þnh. Hái ph¶i tÞnh tiÕn thÊu kÝnh vÒ phÝa nµo vµ c¸ch S bao nhiªu ®Ó l¹i thÊy S’ trªn mµn.

C©u 5. Mét thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù 10cm. T¹i F cã ®iÓm s¸ng S. Sau thÊu kÝnh ®Æt mµn (E) t¹i tiªu diÖn.

a) VÏ ®­êng ®i cña chïm tia s¸ng. VÖt s¸ng tren mµn cã d¹ng g× (như hình dạng TK)

b) ThÊu kÝnh vµ mµn gi÷ cè ®Þnh. Di chuyÓn S trªn trôc chÝnh vµ ra xa thÊu kÝnh. KÝch th­íc vÖt s¸ng thay ®æi ra sao. (Nhỏ dần)

c). Tõ F ®iÓm sang S chuyÓn ®éng ra xa thÊu kÝnh kh«ng vËn tèc ®Çu víi gia tèc a = 4m/s2. Sau bao l©u, diÖn tÝch vÖt s¸ng trªn mµn b»ng 1/36 diÖn tÝch ban ®Çu (t=0,5s)DẠNG 6:ẢNH CỦA MỘT VẬT ĐẶT GIỮA HAI THẤU KÍNH, ẢNH CỦA HAI VẬT ĐẶT HAI BÊN THẤU KÍNH

C©u 1. Hai ®iÓm s¸ng S1, S2 c¸ch nhau l =24cm. ThÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 9cm ®­îc ®Æt trong kho¶ng S1S2 vµ cã trôc chÝnh trïng víi S1S2.

X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña thÊu kÝnh ®Ó ¶nh cña hai ®iÓm s¸ng cho bëi thÊu kÝnh trïng nhau.C©u 2. Cã hai thÊu kÝnh ®­îc ®Æt ®ång trôc. C¸c tiªu cù lÇn l­ît lµ f1=15cm vµ f2=-15cm. VËt AB ®­îc ®Æt trªn trôc chÝnh vµ vu«ng gãc víi trôc chÝnh trong kho¶ng gi÷a hai thÊu kÝnh. Cho O1O2=l=40cm.

X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt ®Ó:

a) Hai ¶nh cã vÞ trÝ trïng nhau.

b) Hai ¶nh cã ®é lín b»ng nhau A


.

C©u 3 Hai th©ó kÝnh héi tô cã tiªu cù lÇn l­ît lµ f1=10cm vµ f2=12cm ®­îc ®Æt ®ång trôc, c¸c quang t©m c¸ch nhau ®o¹n l=30cm. ë kho¶ng gi÷a hai quang t©m, cã ®iÓm s¸ng A. ¶nh A t¹o bëi hai thÊu kÝnh ®Òu lµ ¶nh thËt, c¸ch nhau kho¶ng A1A2=126cm.X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña A.C©u4. Mét thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f =24cm. Hai ®iÓm s¸ng S1, S2 ®Æt trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ë hai bªn thÊu kÝnh, sao cho c¸c kho¶ng c¸ch d1, d2 tõ chóng ®Õn thÊu kÝnh tho· m·n d1=4d2

X¸c ®Þnh c¸c kho¶ng d1 vµ d2 trong hai tr­êng hîp sau:

a) ¶nh cña hai ®iÓm s¸ng trïng nhau.

b) ¶nh cña hai ®iÓm s¸ng c¸ch nhau 84cm vµ cïng mét bªn thÊu kÝnh


.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DẠNG 7. HỆ THẤU KÍNH GHÉP SÁT

Bài 1. Một thấu kính mỏng phẳng lồi O1 tiêu cự f1=60cm được ghép sát với một thấu kính phẳng lồi O2 tiêu cự f2=30cm, mặt phẳng hai thấu kính sát nhau và trục chính hai thấu kính trùng nhau. Thấu kính O1 có đường kính của đương rìa lớn gấp đôi đường kính của đường rìa thấu kính O2. Điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ trước O1.

1. CMR qua hệ hai thấu kính thu được hai ảnh của S

2. Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều là thật, để hai ảnh đều là ảo.

3. Bây giờ hai thấu kính vẫn ghép sát nhưng quang tâm của chúng lệch nhau 0,6cm. Điểm sáng S nằm trên trục chính TKO1 trước O1 một khoảng 90cm. Xác định vị trí của hai ảnh của S cho bởi hệ hai thấu kính này.Bài 2. Một TK mẳng, phẳng lõm làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n=1,5 Mặt lõm có bán kính R=10cm. TK được đặt sao cho trục chính thẳng đứng là mặt lõm hướng lên trên. Một điểm sang S đặt trên trục chính ở phía trên TK và cách nó một khoảng d

1. Biết rằng ảnh S’ của S cho bởi TK nằm cách TK một khoảng12cm. Tính d

2. Giữ cố định S và TK. Đổ một lớp chất lỏng vào mặt lõm. Bây giờ ảnh cuối cùng của S nằm cách TK 20cm. Tính chiết suất n’ của chất lỏng, biết n’ <2.

Bài 3: Có hai thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự 30 cm ghép sát nhau. Xác định vị trí của vật sao cho hai ảnh của vật cho bởi thấu kính ghép có cùng độ lớn. Tính độ phóng đại của ảnh.

___________________________________________________________________________________DẠNG 8: HEÄ THAÁU KÍNH GHEÙP XA NHAU

1. XAÙC ÑÒNH AÛNH CUOÁI CUØNG TAÏO BÔÛI HEÄ

A.LÍ THUYẾT

Baøi toaùn cô baûn:

Cho hai thaáu kính L1 vaø L2 coù tieâu cöï laàn löôït laø f1 vaø f2 ñaët ñoàng truïc caùch nhau khoaûng L. Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính ( A ôû treân truïc chính) tröôùc thaáu kính L1 vaø caùch O1 moät khoaûng d1. Haõy xaùc ñònh aûnh cuoái cuøng A’B’ cuûa AB qua heä thaáu kính • PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI

 • Sô ñoà taïo aûnh:

AB A1B1 A’B’
Vaät AB ñöôïc thaáu kính L1 cho aûnh A1B1 , aûnh naøy trôû thaønh vaät ñoái vôùi thaáu kính L2 ñöôïc L2 cho aûnh cuoái cuøng A’B’

CAÙC COÂNG THÖÙC:

 • XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ, TÍNH CHAÁT CUÛA AÛNH A’B’.

Ñoái vôùi L1:

d1=

d1’ = =

Ñoái vôùi L2:

d2 = = L- d1

d2’ = =

Neáu d’2 > 0 => aûnh A’B’ laø aûnh thaät

Neáu d’2 < 0 => aûnh A’B’ laø aûnh aûo


 • XAÙC ÑÒNH CHIEÀU VAØ ÑOÄ CAO CUÛA AÛNH A’B’

Ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh qua heä thaáu kính:

k = =

Neáu k> 0 => aûnh A’B’ cuøng chieàu vôùi vaät AB

Neáu k< 0 => aûnh A’B’ ngöôïc chieàu vôùi vaät AB.

= => A’B’ = AB

B.BÀI TẬP

Bài 1:Cho moät heä goàm hai thaáu kính hoäi tu L1 vaø L2 coù tieâu cöï laàn löôït laø f1 = 30 cm vaø f2=20 cm ñaët ñoàng truïc caùch nhau L= 60 cm . Vaät saùng AB = 3 cm ñaët vuoâng goác vôùi truïc chính ( A ôû treân truïc chính) tröôùc L1 caùch O 1 moät khoaûng d1 . Haõy xaùc ñònh vò trí, tính chaát, chieàu vaø ñoä cao cuûa aûnh cuoái cuøng A’B’ qua heä thaáu kính treân vaø veõ aûnh vôùi :

a) d1 = 45 cm b) d1 = 75 cm ĐS: a.d’’=12cm; 2,4cm b. .d’’=-20cm; 4cmBài 2:Moät vaät saùng AB cao 1 cm ñöôïc ñaët vuoâng goùc truïc chính cuûa moät heä goàm hai thaáu kính L1 vaø L2 ñoàng truïc caùch L1 moät khoaûng caùch d1= 30 cm. Thaáu kính L1 laø thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f1= 20 cm, thaáu kính L2 laø thaáu kính phaân kyø coù tieâu cöï f2= -30 cm, hai thaáu kính caùch nhau L= 40 cm. Haõy xaùc ñònh vò trí , tính chaát,chieàu vaø ñoä cao cuûa aûnh cuoái cuøng A’B’ qua heä thaáu kính treân.Veõ aûnh.

ÑS: d2’ = 60 cm >0 => aûnh A’B’ laø aûnh thaät

k = -6 <0 => aûnh A’B’ ngöôïc chieàu vôùi vaät AB

A’B’= AB= 6 cm

Bài 3:Moät heä ñoàng truïc goàm moät thaáu kính hoäi tuï L1 coù tieâu cöï f1= 40 cm vaø coù thaáu kính phaân kyø L2 coù tieâu cöï f2 =-20 cm daët caùch nhau L = 60 cm . Moät vaät saùng AB cao 4 cm ñaët vuoâng goùc truïc chính tröôùc thaáu kính L1 caùch L1 moät khoaûng d1 = 60 cm. Haõy xaùc ñònh vò trí , tính chaát, chieàu vaø ñoä cao cuûa aûnh cuoái cuøng A’B’ cho bôûi heä

ÑS: d2’ = -30 cm < 0 => aûnh A’B’ laø aûnh aûo

k = 1 > 0 => aûnh A’B’ cuøng chieàu vôùi vaät AB

A’B’= AB= 4 cm

Bài 4:Moät heä ñoàng truïc goàm hai thaáu kính hoäi tuï L1 vaø L2 coù tieâu cöï laàn löôït laø f1= 10 cm vaø f2= 20 cm ñaët caùch nhau moät khoaûng L= 75 cm. Vaät saùng AB cao 4 cm ñaët vuoâng goùc truïc chính ( A ôû treân truïc chính) ôû phía tröôùc L1 vaø caùch L1 moät khoaûng d1= 30 cm. Haõy xaùc ñònh vò trí , tính chaát, chieàu vaø ñoä cao cuûa aûnh cuoái cuøng A’B’ cho bôûi heä.

ÑS: d2’ = 30 cm > 0 => aûnh A’B’ laø aûnh thaät

k = > 0 => aûnh A’B’ cuøng chieàu vôùi vaät AB

A’B’= 1 cm

2: XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUÛA VAÄT, ÑIEÀU KIEÄN CUÛA d1 ÑEÅ AÛNH A’B’ THOÛA MAÕN NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM ÑAÕ CHO.

A.LÍ THUYÊT

Böôùc 1: Sô ñoà taïo aûnh (*)

Böôùc 2: Söû duïng caùc coâng thöùc ñaõ neâu trong daïng 1.

d1’ =

d2 = L – d1’=

d2’= (1)

k = (2)

Böôùc 3 : Tuøy theo ñaëc ñieåm cuûa aûnh ñaõ cho trong baøi maø xaùc ñònh vò trí cuûa vaät (d1 ) hoaëc duøng baûng xeùt daáu d2 theo d1B.BÀI TẬP

Baøi 1: Moät heä goàm hai thaáu kính hoäi tuï O1 vaø O2 ñoàng truïc caùch nhau

L =50 cm coù tieâu cöï laàn löôït laø f1=20 cm vaø f2= 10 cm. Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính vaø caùch O1 moät khoaûng d1. Xaùc ñònh d1 ñeå heä cho:   1. AÛnh A’B’ thaät caùch O2 20 cm

AÛnh A’B’ aûo caùch O2 10 cm Đđs: a. d1= 60 cm b.d1= 36 cmBaøi 2: Moät heä ñoàng truïc goàm hai thaáu kính coù tieâu cöï laàn löôït laø f1= 24 cm vaø

f2= -12 cm ñaët caùch nhau 48 cm. Vaät saùng AB ñaët tröôùc O1 vuoâng goùc truïc chính caùch O1 moät khoaûng d1. Xaùc ñònh d1 ñeå: 1. Heä cho aûnh A’B’ cuoái cuøng laø aûnh thaät

 2. Heä cho aûnh A’B’ thaät cao gaáp 2 laàn vaät AB

ĐS: d1=44cm;

Baøi 3: Moät heä ñoàng truïc goàm hai thaáu kính coù tieâu cöï laàn löôït laø f1=20 cm vaø f2 = -10 cm ñaët caùch nhau L= 10 cm. Vaät saùng AB ñaët caùch O1 vaø vuoâng goùc truïc chính caùch O1 moät khoaûng d1. Chöùng toû ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh cho bôûi heä khoâng phuï thuoäc vaøo d1’. k=1/2

Baøi giaûiBaøi 4: Moät heä ñoàng truïc goàm moät thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f1=30 cm vaø 1 thaáu kính phaàn kyø coù tieâu cöï f2 = -30 cm ñaët caùch nhau moät khoaûng L= 60 cm. Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính tröôùc O1 caùch O1 moät khoaûng d­1. Xaùc ñònh d1 ñeå:

 1. Heä cho aûnh thaät, aûnh aûo, aûnh ôû voâ cöïc (45 cm < d1 <60 cm

 2. Heä cho aûnh cuøng chieàu, ngöôïc chieàu vôùi vaät AB

 3. Heä cho aûnh cuøng chieàu baèng vaät

Moät heä ñoàng truïc goàm moät thaáu kính phaân kyø O1 coù tieâu cöï f1=-30 cm vaø 1 thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï f2 = 40 cm ñaët caùch nhau moät khoaûng L= 5 cm. Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc truïc chính caùch O1 moät khoaûng d­1 , qua heä cho aûnh A’B’ laø aûnh aûo caùch O2 40 cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa AB so vôùi O 1 vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh qua heä.

ÑS: d1 = 30 cm , k = 1

Bài 5: Quang heä goàm 1 thaáu kính hoäi tuï O1( f1=30 cm) vaø 1 thaáu kính phaàn kyø O2 (f2= -30 cm) ñaët ñoàng truïc caùch nhau moät khoaûng L= 30 cm. Moät vaät AB ñaët vuoâng goùc truïc chính tröôùc O1 moät khoaûng d­1

1. Vôùi d1 = 45 cm . Haõy xaùc ñònh aûnh A’B’ qua heä

2. Xaùc ñònh d1 ñeå aûnh cuûa AB qua heä laø aûnh thaät lôùn gaáp 2 laàn vaät

(ÑH Luaät Haø Noäi 98)

ÑS: 1. d2’= -60 cm < 0 => aûnh aûo ; k = 2 => aûnh cuøng chieàu vaät

2. d1 = 75 cm, d2’ = 60 cm > 0 aûnh thaät


Bài 6: Cho 2 thaáu kính ñoàng truïc O1, O2 ñaët caùch nhau 10 cm coù tieâu cöï laàn löôït laø f1= 10 cm vaø f2 = 40 cm. Tröôùc thaáu kính O1 ñaët moät vaät phaúng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính caùch O1 moät khoaûng d1.

1. Khoaûng caùch töø vaät AB ñeán thaáu kính O1 phaûi thoûa maõn ñieàu kieän gì ñeå aûnh cuûa AB qua heä thaáu kính laø aûnh aûo?

2. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät AB tröôùc thaáu kính O1 ñeå aûnh qua heä thaáu kính laø aûnh aûo coù ñoä cao gaáp 20 laàn vaät AB.

ÑS: 1. 0 ≤ d1 < 7.5 cm

2. d1 =7 cm => d2’ =-200 cm : aûnh aûotải về 2.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương