Lê thu thuỷ TÓm tắt luậN ÁN


Một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ KCB của Bệnh viện TW ở Hà Nội trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tếtải về 396.17 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích396.17 Kb.
1   2   3

4.2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ KCB của Bệnh viện TW ở Hà Nội trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Rõ ràng ba quan điểm hướng tới của tác giả sẽ không được thực hiện nếu thiếu sự đóng góp của các thành tố trong xã hội. Cụ thể, đối với từng quan điểm, sẽ ứng với từng nhóm đối tượng cụ thể. Để nâng cao năng lực quản lý của bệnh viện, chủ thể tức chính bệnh viện đó, phải chủ động thay đổi và trở nên cạnh tranh hơn. Để xây dựng được một nền kinh tế thị trường cạnh tranh, chính phủ cần vào cuộc và hoạch định các chính sách phù hợp. Cuối cùng, chính người dân, bệnh nhân sử dụng dịch vụ KCB của BV cần phải đứng lên cho tiếng nói của bản thân, bởi phản hồi của họ là thước đo đánh giá thực tế và khách quan nhất về thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ của một bệnh viện.

4.2.1. Giải pháp về các chính sách của bệnh viện


Nhằm mục đích nâng cao năng lực của bệnh viện. Đối với chủ thể là một bệnh viện công, cần có các yếu tố sau phải quan tâm: nhân lực, phương pháp - hệ thống quản lý, tài chính, TTB cơ sở hạ tầng.

Về nguồn nhân lực y tế, BV cần:(1) Có chính sách phù hợp để xây dựng, quản lý nguồn nhân lực cả bên ngoài và bên trong (2) Chính sách đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ y tế

(3) Chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực của nhân viên y tế

(4) Đạo đức nghề nghiệp

(5) Chính sách quản lý chất lượng dịch vụ y tế trong bệnh viện thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong các khâu.

- KCB

- Quản lý thủ tục hành chính

(6) Về tài chính y tế cần đổi mới cơ chế cho các bệnh viện công lập, đổi mới phương thưc chi trả và kiểm soát chi phí dịch vụ khám chữa bệnh.

(7) Về cơ sở hạ tầng, TTBYT cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho bệnh viện, xây dựng và đầu tư thêm giường bệnh và các cơ sở, bệnh viện vệ tinh...

(8) Về công nghệ thông tin cần được ứng dụng trong tát cả các khâu để cải thiện chất lượng dịch vụ KCB

4.2.2. Giải pháp về chính sách của Nhà nước và Bộ y tế


(1) Về cấp phép hoạt động cho các BV

Cần sớm ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các cơ sở KCB. Nhờ đó, các bệnh viện sẽ có chuẩn để hướng đến, người bệnh cũng dễ đánh giá. Bên cạnh đó, cần bổ sung thời hạn của giấy phép hoạt động vào các Luật khám bệnh và chữa bệnh, bởi hiện nay giấy phép không thời hạn chưa phát huy được vai trò của nó. Việc cấp phép không phải chỉ dành cho các bệnh viện TW, mà còn đối với các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có yếu tố nước ngoài. Điều này góp phần xây dựng thị trường cạnh tranh trong ngành y tế.(2) Về đánh giá, chứng nhận chất lượng

Nhà nước và Bộ y tế nên khuyến khích và hỗ trợ xây dựng các tổ chức chứng nhận cơ sở KCB và cấp giấy đăng kí kinh doanh cho các tổ chức này. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng nên khuyến khích các cơ sở KCB đăng kí đánh giá và công nhận chất lượng.

Hơn nữa, cần phải xây dựng bộ công cụ/chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ KCB. Từ đó, có thể áp dụng để đánh giá chất lượng tại các bệnh viện. Các bệnh viện cũng có thể từ kết quả đó để nâng cao chất lượng KCB của họ.

(3) Về việc quy hoạch hệ thống, giảm tải cho các bệnh viện TW

BV cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho các BV, trước mắt cần thực hiện dứt điểm để đưa vào hoạt động các cơ sở 2 của 5 BV tuyến TW, trong đó có 2 BV ở địa bàn Hà Nội là BV Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định 125/QĐ-TTg, hoàn thành mục tiêu đến năm 2016 cơ bản hoàn thành Khoa khám bệnh và 200 giường điều trị ban ngày của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Tiếp tục triển khai mạnh đề án Bệnh viện vệ tinh của các chuyên khoa: Ung bướu, Tim mạch, Nhi, Sản, Ngọai, chấn thương chỉnh hình. Đối với các bệnh viện vệ tinh đã và đang thực hiện thành công được các kỹ thuật chuyển giao từ các BVTW, cần thường xuyên đánh giá chất lượng bệnh viện vệ tinh một cách liên tục để có những biện pháp và hỗ trợ kịp thời cho các bệnh viện vệ tinh về cơ sở hạ tầng TTB cũng như chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, các BV thiết lập hệ thống chuyển tuyến hiệu quả, điều chỉnh quy định phân tuyến kỹ thuật và thực hiện KCB phù hợp với tuyến chuyên môn, tiếp tục thực hiện chỉ đạo tuyến và luân phiên, luân chuyển cán bộ, trong đó nghiên cứu và cải tiến phương thức thực hiện chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả; và củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB tuyến cơ sở, tăng cường các hoạt động y tế dự phòng và CSSK ban đầu. Cải tạo, mở rộng các khoa phòng, tăng thêm số giường bệnh để giảm nằm ghép.

(4) Cần tiếp tục giảm dần các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các BVTW

(5) Tăng cường vai trò quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh:

(6) Chính sách tài chính y tế

(7) Một số chính sách quản lý khác  • Chính sách quản lý Dược

  • Đầu tư, nâng cấp và quản lý CSHT, TTB

- Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

- Chính sách tạo điều kiện cho các cơ sở KCB ngoài công lập phát triển hơn, qua đó cân bằng cung cầu, và minh bạch thông tin giữa các đối tượng tham gia thị trường


4.2.3. Giải pháp cho người bệnh, cộng đồng và xã hội


Mục tiêu của giải pháp này là nâng cao tiếng nói của người bệnh trong quá trình KCB. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh trong nâng cao chất lượng dịch vụ KCB:

- Công tác truyền thông, xây dựng và thực hiện góc mô hình truyền thông bệnh viện, công bố thông tin về năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế để nâng cao hiểu biết, kỹ năng của người bệnh

- Xây dựng và ban hành các Quy định về bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bệnh

- Bổ sung quy chế bệnh viện về quyền giám sát, phản hồi chất lượng KCB của người bệnh    • Cơ chế cho người bệnh tham gia vào quá thực hiện và đánh giá các DVYT

    • Đo lường trải nghiệm lâm sàng trong sử dụng dịch vụ từ phía người bệnh.

Bên cạnh đó, những hạn chế được đề cập thông qua các tiêu chí đánh giá chất lượng cũng càn được cải thiện. Vấn đề an toàn, quan tâm đến người bệnh, công bằng trong KCB, hiệu suất hiệu quả hay sự tiện nghi trong các bệnh viện cũng cần được chú trọng cải thiện. Đây đều là những tiêu chí góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng KCB tại các bệnh viện.

KẾT LUẬN

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ KCB của bệnh viện công lập trong hệ thống y tế của Việt Nam nói chung và tại thành phố Hà Nội nói riêng là nhiệm vụ rất trọng yếu, vừa bức thiết, vừa cơ bản và phải giải quyết rất nhiều vấn đề, cả trên phương diện lý luận và thực tiến. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tác giả luận án vẫn cố gắng nghiên cứu và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Kết quả nghiên cứu có thể tóm lược trên một số vấn đề sau:

Thứ nhất, luận án đã bước đầu hệ thống hóa các quan điểm trong nước và quốc tế về các vấn đề có liên quan tới nâng cao chất lượng KCB của bệnh viện công lập. Có năm mảng nội dung được xét đến gồm các khái niệm cơ bản, hoạt động quản lý, hoạt động đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực trạng tại Việt Nam. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sự quan tâm của giới nghiên cứu đối với chủ đề này. Mặt khác, luận án đã bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ KCB, chất lượng bệnh viện. Đồng thời, luận án cũng đã làm rõ vai trò của Nhà nước, vai trò của thị trường trong việc nâng cao chất lượng KCB tại các BV công trên địa bàn Hà Nội nói riêng và trên cả nước.

Thứ hai, từ những tài liệu được tham khảo, luận án thống kê, sắp xếp lại các quan điểm về chất lượng dịch vụ trong ngành y tế và dịch vụ KCB của bệnh viện, và lý luận về nâng cao chất lượng DVYT. Ngoài việc hệ thống hoá cơ sở lý luận, tác giả phân tích các cơ sở thực tiễn dựa trên kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển. Nhờ đó, luận án đưa ra các gợi ý về bài học cho việc nâng chất lượng dịch vụ KCB tại bệnh viện công lập nói chung và tại bệnh viện TW trên địa bàn Hà Nội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Thứ ba, luận án sử dụng cả dữ liệu thứ cấp lẫn sơ cấp để đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ KCB tại bệnh viện TW trên địa bàn Hà Nội trong những năm qua. Thông qua khảo sát đối với bệnh nhân và người nhà, luận án xác định những nhân tố và mức tác động của từng nhân tố tới thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong chất lượng dịch vụ KCB. Luận án đã chỉ rõ sự thiếu hụt trong thái độ chăm sóc người bệnh của cán bộ y bác sĩ hiện nay. Tương tự, về cơ sở hạ tầng, nhân lực, tài chính, hệ thống thông tin, cung ứng dịch vụ vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy vậy, đã có những bước tiến lớn trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tại bệnh viện cũng như mở rộng cơ sở hạ tầng, đổi mới TTB trong hầu hết các bệnh viện công tại Hà Nội.

Dựa trên cơ sở lý thuyết và phân tích rõ thực trạng, luận án đã đưa ra một số quan điểm và những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của việc cung cấp chất lượng DVYT, chất lượng dịch vụ KCB tại các bệnh viện TW trên địa bàn Hà Nội. Các giải pháp dựa trên ba quan điểm chính của tác giả trong việc tận dụng vai trò của nền kinh tế thị trường; quan điểm dựa trên việc khuyến khích bản thân các bệnh viên công lập tự nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh; quan điểm về sử dụng phản hồi của bệnh nhân và người thân như một nguồn tin phản ánh kết quả nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp tục cải thiện các điểm còn yếu. Ba nhóm giải pháp mà luận án đề xuất là cơ sở tham khảo về mặt chính sách cho việc phát triển hệ thống y tế Việt Nam dần hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về chất lượng DVYT phục vụ người dân và tiến tới hội nhập với quốc tế.

Sau cùng, luận án vẫn chưa giải quyết được một số vấn đề vĩ mô hơn như xác định vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đối với hoạt động của bệnh viện công lập nói chung, hay tập trung nghiên cứu sâu vào từng yếu tố của luật pháp, thể chế tác động đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ KCB... Đây là những hướng nghiên cứu xa hơn mà tác giả luận án sẽ lựa chọn tiếp tục giải quyết.
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Lê Thu Thuỷ, “Một số mô hình khám chữa bệnh trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 465, tháng 3 năm 2016.

2. Lê Thu Thuỷ, “Các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện Trung ương ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 484, tháng 12 năm 2016.3. Lê Thu Thuỷ, “Vai trò của các bên tham gia vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập của Việt nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 504, tháng 10 năm 2017


1 Báo cáo thường niên, Bộ Y tế 2016Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương