Lý LỊch khoa họCtải về 3.37 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích3.37 Mb.
#2821
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: CHU HOÀNG MẬU

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1958

Nơi sinh: Tân Yên - Bắc Giang

Quê quán: Bắc Giang

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Di truyền học

Chức danh khoa học: Giáo sư công nhận năm: 2012

Môn học giảng dạy: Di truyền học, Sinh học phân tử, Sinh học tế bào, các học phần về Sinh học hiện đại và Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền học, Sinh học hiện đại và Công nghệ sinh học

Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3856891

Email: chuhoangmau@tnu.edu.vnII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1980, ngành Sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)

- Tốt nghiệp thạc sĩ năm 1994, ngành Di truyền học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2001 tại Viện Công nghệ Sinh học - Viện KH&CN Việt Nam

- Tốt nghiệp Đại học năm 2005, ngành Cử nhân tiếng Anh tại Viện Đại học Mở Hà Nội

III. Các công trình khoa học đã công bố

Bài báo đăng Tạp chí quốc tế (trong 5 năm (2010-2015)

[1]. Thanh Son LO, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Hoang Ha CHU, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2015). Overexpression of a soybean expansin gene, GmEXP1, improves drought tolerance in transgenic tobacco. Turk J Bot 39: 988-995. doi:10.3906/bot-1502-40.

[2]. Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau (2015). Cloning and Overexpression of GmDREB2 Gene from a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety. Braz. Arch. Biol. Technol. Vol.58, n.5: pp. 651-657, September-October 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132015050170.

[3]. Vu Thanh Tra, Tran Thi Phương Lien, Chu Hoang Mau* (2015). Proteomic characterization of soybean leaf protein from cultivar DT2000 with rust-resistant ability in Vietnam. Int. J. Biosci. 6(2):468-477; 2015.

[4]. Lo Thi Mai Thu, Le Van Son, Chu Hoang Ha, and Chu Hoang Mau* (2014). Development of RNAi-Based Vector Aims at Creating Antiviral Soybean Plants in Vietnam. Int. J. Biosci., Biochem.& Bioinf. (IJBBB), Vol. 4, No. 3, pp. 208-211. 2014.

[5]. Lo Thanh Son, Le Van Son, Nguyen Vu Thanh Thanh, and Chu Hoang Mau* (2014) Cloning and Designing Vector Carrying GmEXP1 Gene Isolated from Local Soybean Cultivar Sonla, Vietnam. Int. J. Biosci., Biochem.& Bioinf. (IJBBB), Vol. 4, No. 3, pp. 191-194, 2014.Bài báo đăng Hội nghị quốc tế trong 5 năm (2010-2015)

[6]. Chu Hoang Mau, Nguyen Thi Thuy Huong Nguyen Tuan Anh, Chu Hoang Lan, Le Van Son, Chu Hoang Ha (2010), "Characteristics of the gene encoding pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS) in Vietnam soybean cultivars (Glycine max L. Merrill)". Proceedings of 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC 2010), 28-30, Hong Kong, IEEE: 319-323.

[7]. Chu Hoang Lan, Chu Hoang Mau, Nguyen Tuan Anh (2011), "The diversity of some local upland rice cultivars in Northern of Vietnam". Proceedings of 2011 International Conference on Life Science and Technology (ICLST 2011), Mumbai, India, January 7-9, 2011, IEEE: 188-192.

[8]. Chu Hoang Lan Nguyen Tuan Anh Nguyen Vu Thanh Thanh Nguyen Hiep Hoa, Chu Hoang Mau (2010), "Characterization of the GmDREB5 gene isolated from the soybean cultivar Xanh Tiendai, Vietnam". Proceedings of 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC 2010), 28-30, December 2010, Hong Kong, IEEE: 354-358.

[9]. Chu Hoang Mau, Nguyen Tuan Anh, Pham Thi Thanh Nhan, Dinh Thi Ngoc, Bui Thi Tuyet (2010), "The characteristics of chaperonin gene isolated local soybean cultivars (Glycine max L. Merrill) grown in Tay Nguyen region, Viet Nam". Proceedings of 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2010), Singapore, 452-456.

[10]. Chu Hoang Mau, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thu Hien, Nguyen Vu Thanh Thanh, "Study gen inresponse to local drought soybean cultivar (Glycine max (L.) Merrill in the northern mountainous region of Vietnam". 5th International Crop Science Congress (5th ICSC), Jeju, Korea -4/2008.

[11]. Nguyen Vu Thanh Thanh, Chu Hoang Mau, Nguyen Tuan Anh, Pham Thi Van, Phan Trong Hoang, Le Tran Binh, "Comparison of gene encoding cystatin of four Vietnam mungbean cultivars with differential droughty tolerant ability". 5th International Crop Science Congress (5th ICSC), Jeju, Korea -4/2008.

[12]. Chu Hoang Mau, Nguyen Vu Thanh Thanh, Pham Thi Thanh Nhan (2007), "Reseach on gene of drought tolerance of some upland local maize cultivars (Zea mays L.) in the North of Vietnam". Bio-Hanoi 2007 - International Conference, December 18-19, 2007 Hanoi, Vietnam, pp74.Trình tự gen đã đăng ký trên Ngân hàng gen quốc tế (GenBank) trong 5 năm (2010-2015)

[1]. Nguyen,V.T.T., Chu,H.M., Pham,M.D. and Hoang,M.V., 2011, Glycine max dreb1 gene for drought responsive element binding protein 1, cultivar Cucvang-YenSon,GenBank, ACCESSION HE647689

[2]. Nguyen,V.T.T., Chu,H.M., Pham,M.D. and Hoang,M.V., 2011, Glycine max dreb1 gene for drought responsive element binding protein 1, cultivar VangNganSon, ACCESSION HE647688.

[3]. Nguyen,V.T.T., Chu,H.M., Pham,M.D. and Hoang,M.V., 2011, Glycine max dreb1 gene for drought responsive element binding protein 1, cultivar Cuclong-Phubinh, ACCESSION HE647687.

[4]. Nguyen,T.V.T., Chu,M.H., Hoang,M.V. and Nguyen,H.T.M., 2011, Glycine max cv. Xanhlo-Babe DREB1 gene for drought responsive element binding protein 1, ACCESSION FR822736.

[5]. Nguyen,V.T.T., Chu,H.M., Pham,M.D. and Hoang,M.V., 2011, Glycine max dreb1 gene for drought responsive element binding protein 1, cultivar Cuclong-Phubinh, ACCESSION FR822736.

[6]. Nguyen,V.T.T., Chu,M.H., Hoang,M.V. and Le,H.D, 2012, Glycine max dreb5 gene for drought responsive element binding protein 5, cultivar BanGioc, ACCESSION HE648568.

[7]. Nguyen,V.T.T., Chu,H.M., Hoang,V.M. and Le,D.H., 2011, Glycine max dreb5 gene for drought responsive element binding protein, cultivar VangNganSon, ACCESSION HE647690.

[8]. Thanh Thanh,N.V., Mau,C.H., Manh,H.V. and Huan,L.D., 2011, Glycine max dreb5 gene for drought responsive element binding protein 5, exon 1, cultivar Cuclong-Phubinh, ACCESSION HE598783

[9]. Chu,M.H., Nguyen,T.V.T., Nguyen,H.H., Nguyen,N.T.B. and Chu,L.H., 2011, Glycine max cv. Xanhtiendai partial mRNA for drought responsive element binding protein 5 (DREB5 gene), ACCESSION FR822737

[10]. Nguyen,V.T.T., Chu,M.H., Hoang,M.V. and Le,H.D.,2012, Glycine max dreb5 gene for drought responsive element binding protein 5, cultivar XanhBaBe, ACCESSION HE648567.

[11]. Nguyen,V.T.T., Mau,C.H., Manh,H.V. and Bich Nga,N.T., 2012, Vigna radiata ltp2 gene for lipid transfer protein, cultivar D15, ACCESSION HE648569.

[12]. Nguyen,V.T.T., Mau,C.H., Manh,H.V. and Bich Nga,N.T.,2012. Vigna radiata ltp2 gene for lipid transfer protein, cultivar 044/DX06. ACCESSION HE648570

[13]. Nguyen,T.V.T. and Chu,M.H., 2008, Vigna radiata mRNA for lipid transfer protein (ltp gene), cultivar CaoBang-VietNam, ACCESSION FM200034.

[14]. Nguyen,V.T.T., Chu,M.H. and Trinh,X.T., 2011, Vigna radiata ltp2 gene for lipid transfer protein, cultivar VC1973A, ACCESSION HE647686.

[15]. Vu,T.T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.T.V. and Nguyen,T.T., 2011, Arachis hypogaea cys gene for cystatin, cultivar L18, isolated from R46 line, ACCESSION HE578279.

[16]. Vu,T.T.T., Nguyen,T.T., Chu,M.H. and Nguyen,T.V.T., 2011, Arachis hypogaea partial cystatin gene for cystein proteinase inhibitor, cultivar L18, ACCESSION FR828803.

[17]. Vu,T.T.T., Nguyen,T.T., Chu,M.H. and Nguyen,T.T.V., 2010, Arachis hypogaea cystatin gene for cystein proteinase inhibitor, cultivar L18, ACCESSION FR745399

[18]. Vu,T.T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.T.V. and Nguyen,T.T., 2010, Arachis hypogaea cystatin gene for cystein proteinase inhibitor,cultivar L23, ACCESSION FR691053

[19]. Vu,T.T.T., Nguyen,T.V.T., Chu,M.H. and Nguyen,T.T., 2010, Arachis hypogaea cystatin gene 1, exons 1-2, ACCESSION FN811133.

[20]. Chu,M.H., Vu,T.T.T., Pham,O.T. and Hoang,M.V., 2011. Arachis hypogaea cst gene for cystatin, cultivar L18, isolated from irradiated and dehydrated peanut line. GenBank, ACCESSION HE575221

[21]. Chu,M.H., Vu,T.T.T., Pham,O.T. and Hoang,M.V., 2011. Arachis hypogaea cst gene for cystatin, cultivar L18, isolated from dehydrated peanut line GenBank: ACCESSION HE575222

[22]. Yen,N.H., Van,P.T., Mau,C.H. and Ha,C.H., 2010. Tomato yellow leaf curl virus partial V1 gene for coat protein, isolate from Thai Nguyen Province, Viet Nam, GenBank, ACCESSION FN826907

[23]. Yen,N.H., Van,P.T., Mau,C.H. and Ha,C.H., 2010. Tomato yellow leaf curl virus partial V1 gene for coat protein, isolate from Phu Luong, Viet Nam, GenBank ACCESSION FN826908.

[24]. Lo MT., Hoang H., Le VS., Chu HH., and Chu HM. (2014). Soybean mosaic virus SMV gene for coat protein, isolate SL1. GenBank, Accession: HG965102.

[25]. Lo MT., Hoang H., Le VS., Chu HH., and Chu HM. (2014). Soybean mosaic virus SMV gene for coat protein, isolate SL2. GenBank, Accession: HG965103.

[26]. Lo,T.M., Chu,H.H. and Chu,M.H. (2014). Soybean mosaic virus partial CP gene for coat protein, strain SMV_THAINGUYEN. GenBank, Accession: LN609761.

[27]. Lo,T.M., Chu,H.H. and Chu,M.H. (2014). Soybean mosaic virus partial CP gene for coat protein, strain SMV_HATAY.GenBank, Accession: LN609760.1, Glycine max partial mRNA for Expansin protein (exp1 gene), cultivar DT84. GenBank: HG799010.[28]. Lo,S.T., Ho,M.T., Nguyen,T.T.V. and Chu,M.H. (2014). Glycine max partial mRNA for Expansin protein (exp1 gene), cultivar YenChau (SL6). GenBank: HG799009


tải về 3.37 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương