Lý LỊch khoa học i/. LÝ LỊch sơ LƯỢCtải về 91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích91 Kb.
#486CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I/. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:
Họ và tên : NGUYỄN TRỌNG ĐIỆP Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/05/1974. Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quốc Oai - Hà Nội Dân tộc: Kinh

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật học, Giảng viên chính

Nơi ở hiện nay: Phòng 503 nhà E1 khu đô thị Nam Thăng Long - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 043.754 77 72 ĐTDĐ: 098 988 9999

Email: Dieptrongnguyen@yahoo.com


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

 • Tốt nghiệp đại học: Tổng Hợp Hà Nội. Chuyên ngành: Luật Học

 • Thời gian đào tạo: 04 năm Năm tốt nghiệp: 1995

2. Thạc sĩ:

 • Nơi đào tạo: Khoa Luật ĐHKHNV - ĐHGHN. Chuyên ngành: Luật Kinh tế

 • Thời gian đào tạo:03 năm

 • Tháng năm được cấp bằng Thạc sĩ: 10/1998

3. Tiến sĩ:

 • Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 • Chuyên ngành: Luật kinh tế

 • Thời gian đào tạo: 2010 - 2014

 • Tên đề tài Luận án" Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân ở Việt Nam hiện nay"

4. Trình độ ngoại ngữ: B2 khung tham chiếu Châu Âu

5. Trình độ tin học: Tin học Văn phòng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP:

Thời gian

Chức vụ và đơn vị công tác

1995 - 1996

Giảng viên Khoa Luật - Đại học Tổng hợp Hà Nội

1996 - 2004

Giảng viên Khoa Luật - ĐHKHXH & NV - ĐHQGHN

2004 - 2008

Phó trưởng phòng Quản lý ĐT và NCKH - Khoa Luật ĐHQGHN

2008 - 3/2015

Trưởng phòng Quản lý ĐT và NCKH - Khoa Luật ĐHQGHN

3/2015 - Nay

Phó Chủ nhiệm Khoa


IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Đề tài khoa học

 • Chủ trì đề tài: "Cơ sở khoa học của việc xây dựng các đề tài PLKT và các chế tài pháp lý hình sự trong điều kiện nền kinh tế thị trường" của ĐHQGHN (2006-2008)

 • Chủ trì đề tài " Pháp luật về điều kiện thương mại chung - Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam" (2009 - 2011)

 • Đồng chủ trì đề tài: "Xây dựng hành lang pháp lý cho việc tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học luật công lập (từ nghiên cứu lựa chọn thí điểm của thực tiễn Khoa Luật - ĐHQGHN)" cùng với TS. Nguyễn Thị Quế Anh (2005-2008)

 • Đồng chủ trì đề tài: "Hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" cung với ThS.NCS Trần Anh Tú

2. Các bài viết, bài báo:

 • Bài viết “ Mt s ý v c«ng ty TNHH mt thành viên của Tạp chí chuyên san Kinh tế Luật - ĐHQGHN năm 2003

 • Bài viết “C¬ së khoa häc cña c¸c qui ®Þnh vÒ t×nh tr¹ng ph¸ s¶n trong luËt Ph¸ s¶n n¨m 2004” của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật tháng 7/2007.

 • Bài viết “QuyÒn khiÕu n¹i cña ng­êi tiªu dïng - cÇn mét c¬ chÕ hîp lý” - Tạp chí Khoa học chuyên san Luật học số 3/2011

 • Bài viết “Mét sè bÊt cËp cña ph¸p luËt hiện hµnh vÒ tËp ®oµn kinh tÕ t­ nh©n” - Tạp chí Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11/2011

 • Bài viết "Båi th­êng thiÖt h¹i trong ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng" - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, chuyên san Luật học, tập 29, số 2/2013

 • Bài viết "Tố tụng trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng: “Ba năm vẫn nằm trên giấy”, Tạp chí thuế Nhà nước, Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính, số 10 (472) 6/03/2014.

3. Biên soạn giáo trình, sách hoặc tài liệu tham khảo

 • Đồng chủ trì cuốn sách “Muôn mặt đời thường của cña c¸c Nguyªn thñ Quèc Gia vµ Thñ t­íng c¸c n­íc trªn TG", cùng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung - Nhà xuất bản Thanh niên năm 1999.

 • Tham gia viết giáo trình Luật Kinh tế của Viện Đại học Mở Hà Nội cùng TS. Bùi Nguyên Khánh: "Chương IV - Pháp luật phá sản Doanh nghiệp" do Nhà Xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản năm 2009.


Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Xác nhận của cơ quan công tác

Người khai


Nguyễn Trọng Điệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––


ĐƠN XIN BẢO VỆ CẤP HỌC VIỆN KHXH LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Kính gửi: - Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội

- Khoa Luật - Học Viện Khoa học Xã hội -

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Tên tôi là: Nguyễn Trọng Điệp, sinh ngày 05/05/1974

Công tác tại: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôi được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số 261./QĐ-HVKHXH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, là nghiên cứu sinh khoá 2010, chuyên ngành: Luật Kinh tế, mã số: 62 38 50 01 nay đổi là 62 38 01 07

Tên đề tài luận án: Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân ở Việt Nam hiện nay

Giáo viên hướng dẫn khoa học: TS. Lê Mai Thanh

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Nơi công tác: Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định cho nghiên cứu sinh: đã báo cáo 03 chuyên đề, bảo vệ tổng quan Luận án, được Hội đồng cấp cơ sở thông qua Luận án tiến sĩ, và đã được thông qua phản biện kín. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Khoa Luật - Học viện KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho tôi được bảo vệ Luân án tiến sĩ cấp Học viện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà nội, ngày tháng năm 2014

Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn Nghiên cứu sinh

(GVHD ghi rõ ý kiến đề xuất của mình, ký ghi rõ họ tên)
Nguyễn Trọng Điệp

TS. Lê Mai Thanh PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh
Phần 3

I- Tự đánh giá


Nội dung tự đánh giá

Mức độ tự đánh giá

Ghi chú

Tốt

Khá

Trung bình

Chưa đạt yêu cầu

Các

hoạt động

1

Giảng dạy

X

2

Hướng dẫn đồ án, khoá luận, luận văn

X

3

Biên soạn giáo trình, SGK ........

X

4

Nghiên cứu khoa học

X

5

XD kế hoạch đào tạo môn học

X

6

Thực hiện quy chế đào tạo

X

7

Tham gia quản lý đào tạo

X

Về

hiểu

biết


1

Đường lối, chủ trương, chính sách

X

2

Kiến thức bộ môn giảng dạy và các môn học có liên quan

X

3

Mục tiêu, kế hoạch, Chương trình của chuyên ngành đào tạo

X

4

Tập hợp đồng nghiệp, sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học

X
Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmNgười khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2011Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)

tải về 91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương