Kết quả ĐIỀu trị nhiễm nấm huyết bệnh viện do candida albicans và candida non-albicanstải về 12.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích12.32 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Từ khóa

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM HUYẾT BỆNH VIỆN

DO CANDIDA ALBICANS VÀ CANDIDA NON-ALBICANS

TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Phạm Văn Mạnh*, Trần Minh Điển**, Trần Hữu Đạt**

TÓM TẮT1

Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị nhiễm trùng huyết bệnh viện do Candida albicans (CA) và Candida Non-albicans (CNA) tại Khoa hồi sức Ngoại (HSN), Bệnh viện Nhi Trung ương (BVNTƯ). Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân nhiễm nấm huyết do nấm Candida tuổi từ sơ sinh đến 15 tuổi, thời gian điều trị sau 48 giờ tại khoa HSN có can thiệp ngoại khoa, kết quả cấy máu có ít nhất một lần dương tính.Thời gian nghiên cứu từ 01/01/2012 đến 30/06/2014. Nghiên cứu phân tích hồi cứu các loại nấm được phân lập:CA và CNA. Đánh giá kết quả điều trị nấm (tốt/xấu) sau cấy máu lần 1, lần 2, đáp ứng kháng sinh chống nấm.Kết quả: có 56 bệnh nhân cấy máu có nấm Candida, chiếm 1,6% bệnh nhân nhập khoa HSN. Tỷ lệ mắc nhiễm nấm huyết do Candida albicans là 16,1% nhóm Candida Non-albicans là 83,9% bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm nấm huyết do nấm được điều trị kháng sinh chống nấm là 42/56 (75%). Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng tốt dùng kháng sinh chống nấm là 26/42 (61,9%). Tỷ lệ tử vong chung có liên quan trên bệnh nhân nhiễm nấm huyết là 30/56 (53,6%). Tỷ lệ tử vong trong 2 nhóm CA và CNA còn cao và không có sự khác biệt. Nhiễm nấm huyết liên quan tăng thời gian điều trị hồi sức 24,7 ± 16,22 ngày (p < 0,001), thời gian nằm viện 41,6 ± 26,45 ngày (p < 0,001). Kết luận: Nhiễm trùng huyết bệnh viện do nấm chủ yếu là CAN. Tỷ lệ đáp ứng điều trị với kháng sinh chống nấm là 61,9%. Nhiễm nấm huyết bệnh viện làm gia tăng thời gian điều trị hồi sức và nằm viện.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết bệnh viện do nấm, bệnh nhi sau phẫu thuật, Candida AlbicansCandida Non-Albicans, đáp ứng kháng sinh chống nấm.
SUMMARY

THE OUTCOME OF NOSOCOMICAL SEPTICEMIA CAUSED BY

CANDIDA ALBICANS VERSUS

CANDIDA NON – ALBICANS SURGICAL INTENSIVE CARE PATIENTS

Objective: Analyse the outcome of nosocomical septicemia caused by Candida albicans (CA) and Candida Non-albicans (CNA) in the Surgical Intensive Care Unit (SICU), National Hospital of Pediatrics (NHP). Subjects and Methods: Patients with surgical intervention suffer from blood fungal infections due to Candida from after birth to age 15, after 48 hours of treatment at SICU, blood culture positive at least once time. Research from 01/01/2012 to 30/06/2014. Retrospective analysis of fungi was isolated: CA and CNA. Evaluation results fungus treatment (good / bad) after blood cultures 1st, 2nd, response to antifungal antibiotic. Results: there were 56 patients, 1.6% of patients SICU admission. The incidence of blood fungal infections caused by CA was 16.1% and CAN group is 83.9% of patients. The patients treated by antifungal antibiotic were 42/56 (75%). Patients who respond well antifungal antibiotics were 26/42 (61.9%). Mortality rate related blood fungal infection was 53.6% (30/56). The mortalityrates in the two groups CA and CNA was high and hasn’t difference. Blood fungal infections increase treatment duration in SICU of 24.7 ± 16.22 (p <0.001), duration of hospitalization 41.6 ± 26.45 days (p <0.001). Conclusions:Nosocomical sepsis due to Candida was mainly CAN. The response of treatment with antifungal antibiotic was 61.9%. blood fungal infections increases duration of intensive care and hospitalization.

Keywords: Nosocomical Sepsis due to fungus, pediatric surgery, Candida Albicans and Candida Non-Albicans, respond to antifungal antibiotic.

1


Каталог: pic -> general -> files -> 7%202
files -> Có SỬ DỤng thuốc chống ngưng kết tiểu cầU Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiên
files -> Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tài
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
7%202 -> Tóm tắT1 Đối tượng nghiên cứu
7%202 -> Bạch Quốc Khánh**, Vũ Thị Bích Hường TÓm tắT1 Mục tiêu
7%202 -> Đào Việt Phương*, Nguyễn Song Hào TÓm tắT1


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương